Hotărârea nr. 67/2009

HOTARAREnr. 67 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL MURGULUI NR. 40A, SECTOR 3 SE SUSPENDA EXECUTAREA PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Murgului nr. 40A, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapdrtuLc(e_șpecialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 16/1/25/21.05.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 237/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5925/604/28.01.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 793182/19.12.2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 17199/11.11.2008;


în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor^Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația piB-dul Regina E sa beta 47, sector 5, București,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Drumul Murgului nr. 40A, sector 3 pentru o suprafață de teren S = 6236,00 mp, teren proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiul București, Zona L4a - zonă destinată locuințelor colective cu P + 5 - P + 10 niveluri situate în ansambluri preponderent rezidențiale.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 35%; CUTmax = 4; RmaxH = P + 10E-P + 12E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ărt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aparatul Permanent al C.G.M.B.

NOTĂ INFORMATIVĂ

Nr.^5446/ I.I. ! 13.07.2009


' ' Ă ;:v
MUNICIPIUL BUClWȘTf? CABINET SECRETAR GENERA nr..........

200..SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin prezenta, vă informăm că instanța - Tribunalul București, secția a IX- a contencios administrativ și fiscal, prin încheierea din data de 08.07.2009, pronunțată în dosarul nr. 25446/3/2009, a dispus suspendarea executării H.C.G.M.B. nr. 67/27.02.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Drumul Murgului nr. 40 A, sector 3 până la pronunțarea instanței de fond, hotărârea fiind definitivă cu drept de recurs, în termen de 5 zile de la data la care ne v-a fi comunicată,

Dosarul are ca reclamanți pe Asociația de proprietari bl. 53 și Podaru Dan Nicolae, iar ca pârâți pe C.G.M.B., Tatarici Niculina și Tatarici Nicușor.

Menționăm că, potrivit art.14 alin. (4) din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, introducerea recursului nu suspendă efectele hotărârii instanței, iar potrivit alin. (7) al aceluiași articol, suspendarea executării actului administrativ arc ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.

Anexăm extras de pe portalul instanțelor cu soluția pronunțată în dosarul nr. 25446/3/2009.    ’    ’

(DIRECTOR EI


LV


ADRIAN IO

Consilier juridic


v    —