Hotărârea nr. 66/2009

HOTARAREnr. 66 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. CARACAS NR. 44 B, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Str. Caracaș nr. 44 B , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raporttitde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    .....

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisieî juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB : aviz de urbanism nr. 13/1/20/23.04.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 249 /2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresă nr.5544/557/24.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.787676/45/28.11.2008

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 17718/12.11.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Caracaș nr. 44 B, sector 1, pentru o suprafața studiata de S= 116 mp., proprietate persoană fizică.

încadrare în PUG-ul Municipiului București, terenul se încadrează în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax= 45 % ,CUTmax= 1,3, Rmaxh= P+2E .

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=85%, CUTmax=3,4, Rmaxh=2S+P+3E (doua duplexuri).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

Bucures Nr. 66
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Ș1

UKM

aci

SBC «rifeat BO «Mt: 36C9

Sfc'UisrtiScarSOSJCjl: 2804


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 717685/19.03.2008

AVIZ DE URBANISM nr.13/1/20/23.04.2008

PUZ - str. CARACAS nr. 44 B, sector 1

BENEFICIAR : dl. ANASTASIU VICTOR - ADRIAN    ELABORATOR : S.C KXL S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ - S= cca. 700 mp din care terenul care a generat documentația S=116 mp proprietate persoana fizica .

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a municipiului, în arealul delimitat la nord de str. Pictor Sava Hentia , la sud de str. Dr. C.Caracas .

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 45%; CUT=1,3 ; P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO
Funcțiune avizata : locuințe .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI : POTmax=85%; CUTmax=3,4; Rmaxh=2S+P+3E( doua duplexuri).

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

ing.țloana Balaurea

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRIAN 3OLD c ,

aviz ceFPS-21-01/6

iteriului: arh.Doină Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh.


CCTNShATA-TTV-^-Corhțsia Tehnica de Urbanism si Amenajărea Ti

3-sjS? * /    Constantin Enache, arh. Dorin Ștefan, arhb^fițorel Hurduc, arh. Șerban SturdzaPLAN URBANISTIC ZONAL

STR. CARACAS,

NR. 44 B, SECTOR 1, BUCUREȘTI REGLEMENTARI


LIMITE


* î LIMITA TERENURILOR CARE A GENERAT PUZ

»    ■    S

{.____!    LIMITA ZONEI DE STUDIU

FUNCȚIUNI

I |    |    LOCUINȚE INDIVIDUALE

fel 1 LOCUINȚE COLECTIVE


SPATII VERZI / TERENN DE SPORT

REGIM DE ÎNĂLȚIME

I | P-P+1E

□ P-P^J^ \

Jy sL îEct -

S.R.L.


CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE

I | CIRCULAȚII PIETONALE

REGLEMENTARI PENTRU TERENUL STUDIAT SUNT:


ED1FICABIL PROPUS P-3E


S TER. = -116 mp POT = 05%

CUT = 3.4

RMH = 2S+P+3E( organizat: P-1E - 1 duplex si 2E-3E - 1 duplex

-4 ACCES AUTO (caracter orientativ)

CONSOLA

^4 ACCES PERSOANE (caracter orientativ)

Beneficiar: VICTOR ANASTASII!

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU, STR. CARACAS, NR. 44B

SECTOR 1. BUCUREȘTI

S.C. KXL S.R.L.    București, sector 1

Str. Av. Nicolae Capsa nr.6 J40/6965/2001 - R 14102779

Denumire planșa: REGLEMENTARI

Nr. Pr.

U 53

1 2008

Sef proiect

Urb. A. Radulescu

Ediția    2006

Specialitatea    UR8ANISM

Faza :

P.U.2.

Proiectat

Urb. A Radulescu

Proiectat

Urb. A. Radulescu

Ni

Scara -1/500

Planșa

04.

Proiectat

Arh. A. Nistor

Data: 2006