Hotărârea nr. 65/2009

HOTARAREnr. 65 din 2009-02-27 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA "SPRIJINIREA INTEGRARII SOCIALE" IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN SI A FINANTARII PROIECTULUI "APARTAMENT SOCIAL PENTRU FETE"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația „Sprijinirea Integrării Sociale” în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Apartament social pentru fete”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ăl Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția învățământ;........

Văzând raportul Comisier de sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), art. 81 alin. (2) litera q), alin. (3), și ale art. 45 alin. (2) litera f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația „Sprijinirea Integrării Sociale” în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Apartament social pentru fete”.

Art.2 Direcțiile din cadrul, aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.( \SECRETAR GENERAL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


f \ A&- M UNICIPIULUIBUCU REȘTI

: ;■ i

București, 27.02.2009 Nr. 65

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro