Hotărârea nr. 63/2009

HOTARAREnr. 63 din 2009-02-27 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN SI A FINANTARII PROIECTULUI "CANTINA SOCIALA HARUL"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Centrul Creștin București în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Cantina Socială HARUL”.

Având în vedere expunerea de. motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialjtate^al-Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția învățământ; s

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;    ;    ............

în temeiul prevederile art. 36 alin: (1), art. 45 alin.(2) lit. f) și ărt. 81 alin. (2) litera q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația Centrul Creștin București, , în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Cantina Socială HARUL”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,

Murg Călirii

București, 27.0^20'f Nr. 63

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro