Hotărârea nr. 61/2009

HOTARAREnr. 61 din 2009-02-27 PRIVIND MODIFICAREA ARTICOLULUI 9 DIN ANEXA NR. 3 A STRATEGIEI DE PARCARE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, APROBATA PRIN HOTARAREA CGMB NR. 124/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea articolului 9 din Anexa nr.3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 124/2008

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza art.33 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), art.36 alin. (4) lit. e) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Articolul 9 din Anexa nr.3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr.124/2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Atribuirea locurilor în parcările de reședință se face numai după avizul de încadrare emis de către Comisia Tehnică de Circulație a

(2)    Atribuirea locurilor în parcările de reședință se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a)    nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare apartament;

b)    se pot atribui numai pentru autoturisme;

c)    se pot atribui numai persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv;

d)    se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.

(3)    Persoanele cu handicap locomotor vor avea prioritate la atribuire.”

Art.ll. Până la realizarea noilor locuri de parcare subterane și

supraterane, prevăzute în Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/2008, administrarea tuturor locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București se va face exclusiv în condițiile prevăzute în contractele încheiate în acest scop cu administratorii acestora. în cadrul administrării va fi avut în vedere principiul maximizării folosirii fiecărui loc de parcare din Municipiul București, iar administrația publică locală va sprijini, fără a se implica direct, administrarea eficientă a locurilor de parcare aflate pe domeniul public local.

Art. III Planul de acțiune privind implementarea strategiei de parcare va fi prezentat spre aprobare Consiliului General al Municipiului București până la 30 iunie 2009.

Art.IV. Celelalte prevederi ale Anexei nr.3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 124/2008 rămân neschimbate.

Art.V. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Primăriile sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București, 27.02.20 Nr. 61SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www. b u cu rest i-prim a ria.ro

Pag 2