Hotărârea nr. 60/2009

HOTARAREnr. 60 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT AMBIENTAL IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 183/2017

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental în Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate aîDirecției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Protecția „'Mediului și Educație Ecocivică;

Văzând raportul Corpisiei de ecologie și protecția mediului și cel al Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “d” , art. 36 alin (6), lit. “a” pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental în Municipiul București prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Măsurile prevăzute în Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental în Municipiul București, din prezenta hotărâre vor fi realizate din bugetul propriu al Primăriei Municipiului București în baza fondurilor alocate anual în acest scop;

Art.3 Direcția Protecția Mediului si Educație Ecocivică va monitoriza impactul asupra nivelului de zgomot urban rezultat în

Art.4 Studiile de fezabilitate elaborate pentru lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere, a căilor de rulare pentru tramvaie, precum și cele privind reglementările de trafic, vor respecta prevederile Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental în municipiul bucurești din prezenta hotărâre;

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor și R.A.T.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

ANEXA LA HCGMB NR.............../.PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT AMBIENTAL IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CUPRINS

1.    Introducere...................................................................................4

1.1.Substrat

Contextul legal.............................................................................5

Principalele mecanisme de reducere a poluării fonice..............7

Acțiuni la nivelul străzilor din București.....................................7

2.    Planurile existente si influenta lor asupra zgomotului................9

3.    Descrierea aglomerării drumurilor principale, cailor ferate sau aeroporturilor principale si a altor surse de zgomot luate in

considerare................................................................................10

3.1 .Așezarea geografica............................................................10

3.2.Descrierea surselor de zgomot luate in considerare..........11

3.2.1.Infrastructura rutiera- Ierarhia drumurilor din București................................................................. 12

-    Arterele de care răspunde P.M.B.................13

-    Serviciile de transport in comun.................27

3.2.2.    Traficul aerian............................................................30

3.2.3.    Zgomotul industrial.............................. .30

3.2.4.    Infrastructura de transport pe șina..........................31

4.    Valori limita in vigoare din data de 15 iulie 2008......................32

5. Sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului, identificarea problemelor si situațiilor care necesita imbunatatir...33

5.1. Harta de zgomot privind traficul rutier in regim Lzsn si

Lnoapte......................................................................................34

Zonele de conflict................................................................49

5.2.    Harta de zgomot privind traficul feroviar in regim Lzsn si

Lnoapte.......................................................................................60

5.3.    Harta de zgomot privind activitatea industiala in regim Lzsn

si Lnoapte ........................................................................62

5.4.    Harta de zgomot privind traficul aerian in regim Lzsn si

Lnoapte......................................................... .63

6. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot...............64

6.1.Sursa străzi............................ 64

Identificarea problemelor care necesita imbunatatire.....64

6.2.    Sursa tramvai............................................................... ..66

6.3.    Sursa C.F.R...........................................................................66

Identificarea problemelor care necesita imbunatatire......66

6.4.    Sursa industrie.....................................................................69

Identificarea problemelor care necesita imbunatatire......696.5. Sursa aeroport.....................................................................70

Identificarea problemelor care necesita imbunatatire......70

7.    Masuri pe termen scurt ce se vor lua pe următoarele străzi

concept........... ...72

8.    Masuri si strategii........................................................................74

Trafic rutier............. 74

Trafic feroviar - tramvai..............................................................74

Trafic feroviar - C.F.R..................................................................75

Trafic aerian........... 76

9.    O consemnare a consultărilor publice........................................77

10.    Corelație intre nivelul de zgomot si activitatea umana..............80

11.    Efectele negative ale zgomotului................................................81

12.    Masuri de reducere a zgomotului deja in vigoare si proiecte in

curs de elaborare...............................................................................82

13.    Activitate de monitorizare...........................................................86

14.    Acțiunile pe care autoritatile competente intenționează sa le ia

in următorii 5 ani, inclusiv masurile de conservare a zonelor liniștite................................................................................................87

14.1.    Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.........................87

14.2.    Adoptarea masurilor referitoare la optimizarea

traficului..............................................................................................89

15.    Strategii pe termen lung..............................................................90

Managementul combinat al zgomotului.....................................91

16.    Alte surse de zgomot...................................................................92

16.1. Masuri ale Companiei C.F.R................................................92

16.2. Informații primite de la conducerea Aeroportului

BANEASA.............................................................................................93

16.3. Lista instalațiilor I.P.P.C. primita de la A.R.P.M.................98

17. Lucrări in derulare si pe termen mediu ale P.M.B.....................105

17.1.    Sistem de Management al Traficului in București...........105

17.2.    Materiale primite de la Direcția Transport si

Sistematizarea Circulație.................................................................107

Consiliul General al Municipiului București

Program investiții 2006-2009

- Infrastructura transport urban ..............................................109

PLANUL DE ACȚIUNE

pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental in Municipiul București


1. Introducere
1.1. Substrat.

Zgomotul poate ca nu este o prioritate pentru fiecare, dar este o problema pentru

multi.

Aceasta a devenit o certitudine de când s-au realizat primele harți de zgomot ale orașului. Acestea se ocupa de gasirea unui nivel statistic al zgomotului in oraș, in special a zgomotului ambiental, in principal cel de la traficul rutier.

Zgomotul - sunetul nedorit - este considerat “Cenusareasa” poluantilor cu toate ca recunoașterea impactului sau este in continua creștere. Multi considera zgomotul o componenta inevitabila in viata unui oraș in timp ce pentru alții devine supărător. In alta ordine de idei, zgomotul este o componenta a calitatii vieții, in timp ce tot mai multi doresc sa locuiască si sa lucreze in București devine tot mai importanta o buna administrare a zgomotului, cu toate ca nimeni nu poate pretinde ca va fi ușoara realizarea reducerii expunerii la zgomot in cel mai mare oraș al tarii.

Managementul unui oraș modern trebuie sa minimizeze zgomotul pentru a asigura calitatea vieții locuitorilor, vizitatorilor sau al celor care lucrează in el.

Bucurestiul este cel care deschide drumul in Romania cu prima strategie la nivelul întregului oraș pentru combaterea zgomotului. Guvernul a cerut harta de zgomot in 15 luni, aceasta a costat 1,5 milioane de euro si poate fi folosita pentru a realiza o strategie naționala a zgomotului.

Aceasta este prima strategie la nivelul intregului oraș din Romania. Foarte puține informații la nivelul intregului oraș sunt disponibile. Acestea trebuie imbunatatite inaintea stabilirii unor masuri prioritare din punct de vedere al eficientei costurilor. In acest an vor fi disponibile primele rezultate ale studiilor de trafic comandate de Primăria Municipiului București. Aceasta lucrare ia in considerare primele masuri ce se pot lua pana când rezultatele studiului de trafic devin publice. Primarului nu i-au fost date pana acum puteri suplimentare sau fonduri destinate combaterii zgomotului urban.

Acest plan de acțiune va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București.


Contextul legal

Directiva Europeana 2002/49/EC:

(1) Atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătății si a mediului este parte a politicii comunitare, iar unul dintre obiectivele care trebuie urmărite este protecția împotriva zgomotului. în Cartea verde asupra strategiei viitoare privind zgomotul, Comisia a desemnat zgomotul ambiental ca fiind una din principalele probleme de mediu din Europa.

HG 321/2005 republicata:

(1) Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel național, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populației la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri:

a)    determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;

b)    asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambiant și a efectelor sale;

c)    adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant,

Art. 4

(1) Autoritățile administrației publice locale realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Hărțile strategice de zgomot si raportarea acestora s-au realizat de către Primăria Generala a Municipiului București (prin Direcția Protecția Mediului si Educație Ecocivica - Serviciul Managementul Zgomotului Urban) prin contract de servicii cu firma Enviro Consult - 1964/19.12.2005 - avand ca obiect principal „Harta de Zgomot - Realizarea Harții Acustice si a Sistemului de Monitorizare a Zgomotului”.

(6) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a transmite agenției regionale pentru protecția mediului competente:

a)    planurile de acțiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pe format de hârtie și pe suport electronic;

b)    orice altă informație suplimentară solicitată de aceasta cu privire la modul de elaborare a planurilor de acțiune.

(8) Planurile de acțiune se pun la dispoziția Agențiilor Regionale Pentru Protecția Mediului, până la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori.

In procesul de elaborare si/sau revizuire a planurilor de acțiune, autoritatile administrației


îndeplinească procedura de participare si consultare

ANEXA Nr. 6: Cerințe minime pentru planurile de acțiune

1.    Un plan de acțiune trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a)    descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor mari și a altor surse de zgomot luate în considerare;

b)    autoritatea sau unitatea responsabilă;

c)    cadrul legal;

d)    valorile limită utilizate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) din hotărâre;

e)    sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului;

f)    o evaluare a numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor

și situațiilor care necesită îmbunătățiri;

g)    sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) și (9) din hotărâre;

h)    informații privind măsurile de reducere a zgomotului aflate în desfășurare și informații privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregătire;

i)    acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le ia în următorii 5 ani, care să

includă măsurile pentru protejarea zonelor liniștite;

j)    strategia pe termen lung;

k)    informații financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficiență, evaluarea cost-profit;

l)    prognoze privind evaluarea implementării și a rezultatelor planului de acțiune,

2.    Măsurile pe care autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin.

(3) din hotărâre le pot întreprinde în domeniul lor de competență sunt, de exemplu:

(i)    planificarea traficului;

(ii)    amenajarea teritoriului;

(iii)    măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;

(iv)    alegerea surselor mai silențioase;

(v)    măsuri de reducere a transmiterii zgomotului;

(vi)    introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.

3.    Fiecare plan de acțiune trebuie să conțină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului etc).

4.    La elaborarea și reactualizarea ghidurilor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. c) din hotărâre se ține seama de conținutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană, care prezintă îndrumări cu privire la planurile de acțiune.Principalele mecanisme de reducere a poluării fonice

Pentru a asigura eficiența demersurilor de reducere a poluării fonice este necesară o cooperare activă între autoritățile centrale, regionale și locale, între autoritățile de specialitate, precum și între firme și comunitățile locale, în condițiile unui cadru internațional care să ofere sprijin, mai ales acolo unde sunt implicate aspecte de dezvoltare tehnologică și competiție.

Este necesară acțiunea pe mai multe niveluri:

•    Strategie - acordul asupra direcțiilor viitoare, indicarea variantelor și a utilizării resurselor;

•    Reglementare - nu doar limite de emisii sonore pentru vehicule și utilaje, ci și management al traficului, sănătatea mediului, urbanism și alte reglementări;

•    Aplicare - în acele zone din București în care competiția pentru obținerea unor resurse și așa limitate este foarte dură;

•    Stimulente - atât de natură economică, cât și non-economică;

•    Investiții - valorificarea optimă a cheltuielilor existente (de exemplu, cheltuieli cu infrastructura, utilajele și personalul) și evidențierea nevoilor speciale ale Bucurestiului.

Acțiuni la nivelul străzilor din București

Regia Autonoma de Transport București este responsabila, in numele Primarului, de managementul rețelei de transport. O problema cheie este întreținerea deficitara a rețelelor edilitare, cauzata de anii de lipsa a bugetelor pentru asa ceva. Multe din companiile de utilitati trebuie sa sape pentru a ajunge la conductele sau cablurile invechite. Multe din străzile Bucurestiului sunt crapate si au gropi in ele, generând zgomot suplimentar. Materialele tradiționale trebuie sa fie inlocuite treptat cu suprafețe mai silențioase. Lucrările companiilor de utilitati trebuie sa fie manageriate. Mai puține blocaje in trafic si încurajarea utilizării vehiculelor mai silențioase vor ajuta la atingerea acestor scopuri. Condusul agresiv la demarări si franari poate fi combătut. Spațiul stradal poate fi realocat. Fluxul autovehiculelor poate fi uniformizat prin ajustarea semafoarelor si a proiectării străzilor si a autostrăzilor. Lipsa spațiului, intersecțiile dese si nevoia menținerii unei supravegheri in scopul reducerii vandalismului si a criminalității limitează posibilitatea instalării barierelor acustice in București. Totuși, oportunitetea combinării barierelor fonice cu generarea de curent electric prin intermediul panourilor solare trebuie luata in considerare.

Un program de reducere a zgomotului provenit de la mijloacele de transport in comun. Prioritățile pentru zgomot pot fi integrate cu acțiunile pentru siguranța rutiera, calitatea aerului, culoarul autobuzelor, pista pentru biciclisti, trotuarele si alte imbunatatiri.zgomotul trebuie sa fie o parte integrata a managementului de zi cu zi, cat si in cadrul unui management pe termen lung. Strategia Primarului este de a promova un program de genul “Străzi pentru oameni”, zone rezidențiale si alte metode de calmare a traficului si de imbunatatire a calitatii mediului. Trebuie promovat accesul locuitorilor la zonele publice liniștite. Locuitorii mai sărăci ai Bucurestiului concentrați in cartiere mai zgomotoase sunt mai afectați de zgomotul din traficul rutier. Acțiuni de a reduce zgomotul trebuie sa fie integrate cu reducerea sărăciei.

Autobuzele vor beneficia de suprafețele mai netede ale străzilor. Regia Autonoma de Transport București va introduce autobuze si tramvaie mai silențioase care sunt mai silențioase. Un stil de condus mai silențios si mai lin, precum si alte imbunatatiri operaționale vor ajuta la minimizarea ^g^otului.O taxa de aglomerare in centrul Bucurestiului, va oferi
oportunitatea finanțării testării unor autobuze silențioase, pe baza de hidrogen sau va ajuta la dezvoltarea altor tehnologii nepoluante de reducere a zgomotului.

Suprafețe care sa absoarba zgomotul, un condus cu mai puține demaraje si franari, cauciucuri mai silențioase, combustibili alternativi, hibrid-electric, celule de combustibil si alti combustibili alternativi, programul “străzi pentru oameni” care sa rearanjeze distribuția traficului in zonele rezidențiale pot sa reducă, prin cumulul lor, zgomotul de la traficul rutier de-a lungul anilor si sa incurajeze locuitorii Bucurestiului in utilizarea bicicletelor si a mersului pe jos.

Parteneriatul viabil poate fi vital pentru imbunatatirea peisajelor sonore din București. Acțiunile asupra mediului ambiental trebuie sa fie integrate cu alte probleme legate de zgomot. Hărțile de zgomot computerizate nu pot cuprinde toate problemele experimentate de locuitori. Trebuie adresate si problemele calitative. Este important ca aceste harți sa fie folosite in interesul dezvoltării noilor zone rezidențiale sau al planurilor urbanistice zonale. Datele strânse cu aceasta ocazie pot fi folosite si pentru o mai buna cunoaștere a orașului. Instituțiile responsabile primesc din ce in ce mai multe reclamatii si sesizări de poluare sonora provening de la diferite tipuri de surse. Activitatea de imbunatatire a peisajului sonor va necesita eforturi susținute nu numai din partea acusticienilor si altor specialiști dar si din partea arhitectilor, urbaniștilor, direcțiilor de planificare a teritoriului, specialiștilor in trafic, constructorilor, administrațiilor parcurilor si multor altora. Experiențele similare mondiale si europene confirma faptul ca sunt necesare investiții si alocare de resurse suplimentare pentru reducerea zgomotului.

2. Planurile existente si influenta lor asupra zgomotului

2.1. In data de 29 Iulie 2004 A.R.P.M. București a initiat Planul Local de Acțiune pentru Mediu - Municipiul București care are ca scop “Dezvoltarea unui plan de acțiuni concrete pentru imbunatatirea calitatii mediului in Municipiul București.” Printre concluziile acestei cercetări se evidențiază:

Nivelul de zgomot și de vibrații generate de circulația mijloacelor de transport aparținând RATB determina un impact semnificativ, printre cauzele fenomenului fiind căile de rulare uzate sau exploatarea unei căi de rulare a cărei soluție constructivă nu corespunde caracteristicilor urbanistice ale zonei (ex.: străzi înguste, cu fronturi de clădiri amplasate în imediata apropiere a carosabilului);

Marea majoritate a organizărilor de șantier generează, prin activitatea desfasurata, praf si zgomot;

Exista depășiri ale nivelului zgomotului de fond în majoritatea zonelor rezidențiale traversate de căi de comunicație rutiere sau feroviare importante, obiective industriale si prestări servicii.

Existenta unor zone rezidențiale cu clădiri care au izolație fonica necorespunzatoare normativelor in vigoare.

-    Traficul greu se desfasoara in toate zonele capitalei, marea majoritate a autovehiculelor nefiind inca conforme cu standardele impuse de Uniunea Europeana, generând disconfort fonic.

-    Lipsa panourilor fonoabsorbante de pe langa marii generatori de zgomot.

Din oportunitățile ce rezulta din PLAM care au implicații in combaterea zgomotului enumerăm:

-    Micșorarea limitelor pentru emisiile mașinilor, vehiculelor comerciale cu tonaj redus si cu tonaj depășit, ca urmare a aplicării masurile adoptate prin anumite Directive Europene.

-    Repartizarea rețelei de transport public de suprafață și faptul că este acoperită întreaga suprafață urbană astfel incat sa poata fi încurajat acest mod de realizare a mobilității într-un oraș aglomerat.

-    Modificarea tehnologiilor de către marile unitati industriale ca urmare a conformării cu prevederile Directivei IPPC, pentru reducerea emisiilor de poluanti, in concordanta cu documentele UE de referința.

-    Posibilitatea creării unui sistem de statistica pentru a evalua efectele poluării aerului asupra sanatatii populației.

-    Dezvoltarea colaborării P.M.B. cu organismele guvernamentale, organismele de mediu internaționale si instituții financiare internaționale pentru promovarea unei campanii de educație eco - civica adresata mai ales polulatiei adulte.

-    Atragerea surselor de finanțare pentru susținerea dezvoltării unui transport durabil in București si promovarea unor sisteme de transport capabile să satisfacă cerințele de mobilitate a populației urbane si care să aibă impact minim asupra factorilor de mediu.

-    Demararea si implementarea proiectelor specifice de către Primăria Municipiului București si primăriile de sector:

-    modernizarea completa a liniilor de tramvai;

-    managementul traficului, inclusiv sistemul de poziționare globala a autovehiculelor RATB;

Cartea Verde a Comisiei Europene precizează faptul ca zgomotul ambiental produs de trafic, activitatile industriale si recreaționale este una din problemele principale de mediu din Europa.

Directiva Europeana 49/2002 precizează realizarea de harți de zgomot urmate de planuri2.2. Planul de acțiune Pentru Reducerea Zgomotului va fi corelat cu Programul Integrat de Gestiune a Calitatii Aerului in Municipiul București, Planul Local de Acțiune pentru Mediu, Planul Național de Dezvoltare, cu alte planuri/programe care includ și componenta de mediu și cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului București.


3.1. Așezare geografica

Municipiul București are o suprafață de 228 km pătrați (0.8 % din suprafața României), din care suprafața construită este de 70 % .

Orașul este așezat la 44°24'49" latitudine nordică (ca și Belgradul, Geneva, Bordeaux, Minneapolis) și

26°05'48" longitudine estică (ca și Helsinki sau Johannesburg), în sudul României la o distanța de 64 km nord de fluviul Dunăre, la 100 km sud de Carpații Orientali, și 250 km vest de Marea Neagră.

Bucureștiul se află la următoarele distanțe față de alte orașe europene:

425 km - Sofia;

735 km - Belgrad;

1730 km - Berlin;

1140 km - Viena;

1285 km - Atena;

2040 km - Roma;

2460 km - ParisBucurești este capitala României și, în același timp, cel mai mare oraș, centru industrial și comercial al țării. Populația de peste două milioane de locuitori face ca Bucureștiul să fie a șasea capitală după mărime din Uniunea Europeană.

Orașul se află în sud-estul țării, între Ploiești și Giurgiu, pe malurile râului Dâmbovita, ce se varsă în Argeș, afluent al Dunării. Mai multe lacuri se întind de-a lungul râului Colentina, în perimetrul orașului, precum Lacul Floreasca, Lacul Tei sau Lacul Colentina

Populație (01.07.2007) 1.931.838

Densitatea populației 8.510 loc./km2

Altitudinea medie 75 m

Primăria administrează orașul și este condusă de către Primarul General. Orașul are o suprafață totală de 228 km2, pe care se întind 6 sectoare administrative, fiecare conduse de o primărie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (și numerotate în sensul acelor de ceasornic) astfel încât fiecare să aibă în administrație o parte a centrului Bucureștiului. Primăria Generală este responsabilă cu utilitățile (apa, transportul, bulevardele principale), iar Primăriile sectoarelor au responsabilitatea contactului dintre cetățeni și consiliile locale, străzile secundare, parcuri, școli și serviciile de salubrizare.

3.2. Descrierea surselor de zgomot luate in considerare

Principalele surse de zgomot din arealul residential al muinicipiului București sunt:

•    traficul rutier, mai ales pe marile artere peste care se suprapun si traseele de transport in comun

•    transportul pe șina: cale ferata - traseele de tramvai

•    Transportul aerian - aeroportul Aurel Vlaicu

•    Activitatea industriala - in special Centralele Electrotermice:

3.2.1. Infrastructura Rutiera

Guvernul este responsabil pentru administrarea soselei de centura. In subordinea Administrației Primăriei Municipiului București sunt 384 km de străzi (21% din total si 34% din traficul total) in timp ce 1420 km de drumuri principale sunt administrate de Primăriile de sector (30 % din trafic) si aproape 8000 km de drumuri publice sunt in administrarea primăriilor orașelor, comunelor si satelor limitrofe Bucurestiului.

Zgomotul produs de traficul rutier este cea mai importantă răspândită sursă a poluării fonice din București și a neplăcerilor cauzate de aceasta. Drumurile de viteză și capacitate mare generează niveluri ridicate de zgomot, care afectează zone mai întinse. De exemplu, zgomotul autostrăzilor A1 si A2, precum si a Centurii Bucurestiului afectează multe zone din Centura Verde a Bucurestiului. La vitezele mai scăzute atinse în cea mai mare parte din zonele urbane și suburbane ale Bucurestiului, principalele surse de zgomot sunt schimbarea vitezelor, oprirea și pornirea pe străzi aglomerate. Aglomerația poate reduce vitezele în timpul zilei, mai ales în zona centrală și în zona interioară a Bucurestiului. Pe de altă parte, vehiculele ating deseori viteze mai mari în timpul nopții. Există o tendință de creștere a traficului chiar și în acest interval orar, în care aglomerația nu era atât de mare. Date limitate sugerează că diferența dintre nivelurile de zgomot diurn și nocturn este mai mică în București decât în restul țării.

Ierarhia drumurilor din București

Aceasta cuprinde:

■    Porțiunea din soseaua DN1, aflata în Aglomerarea Urbana București, administrata de Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania, din subordinea Secretarului de Stat pentru Transporturi;

■    Străzile din administrarea Primăriei Municipiului București, din subordinea Administrației Primăriei Municipiului București, cu un total de 384 km, ceea ce reprezintă mai puțin de 21% din lungimea totală a rețelei de străzi din București, dar canalizează peste 34% din traficul total de vehicule al capitalei;

■    Circa 1420 km de străzi clasificate ca „drumuri principale” și desemnate drept drumuri „A”, administrate de Primăriile de Sector și care susțin încă 30% din traficul de vehicule al al orașului, precum și o parte semnificativă din traficul de mare capacitate și pietonal - unde cerințele contradictorii de distribuție, acces și interacțiune socială sunt cele mai pronunțate;

■    Restul de drumuri publice și străzi, cu o lungime totală de aproape 8.000 km, se află, de asemenea, în administrarea Primăriilor orașelor, comunelor si satelor limitrofe Bucurestiului.

Arterele de care răspunde PMB:

Nr./

Sect.

Nr.

crt.

Tipul

Arterei

ți    De la...    Până la...

Lungimea

(ml)

Sectorul 1

1 1

Bd.

Aerogării

Sos. București -Ploiești

Bd.Ficusului

530

2

2

Bd.

Averescu

Alex. Mareșal

Bd.lon Mihalache

Sos.Kiseleff

660

3

3

Bd

Aviatorilor

P-ta Victoriei

Sos. Nordului

2280

4

4

Str.

Alexandrescu

Grigore

Calea Victoriei

Calea Dorobanți

930

5

5

Str.

Aman Teodor

Str.G-ral Berthlot

Calea Grivitei

350

6

6

Str.

Baiculesti

Str. Jiului

Sos.Straulesti

825

7

7

Str.

Baldovin

Parcalabul

Str.M.Vulcanescu

Str.Cameliei

150

8

8

Bd.

Balcescu

Nicolae

Str. Regina

Elisabeta

Str.C.A.Rosetti

600

9

9

Bd.

Banu Manta

Sos.N.Titulescu

Bd.1 Mai

970

10

10

Str.

Beller Radu Lt.av.

Calea Dorobanți

Bd.Mircea Eliade

630

11

11

Str.

Berzei

Calea Plevnei

Calea Grivitei

870

12

12

Str.

Brezoianu Ion

Bd. Regina

Elisabeta

Str. Poiana Narciselor

700

13

13

Sos.

Bucuresti-

Ploiesti

P-ta Presei Libere

Sos.Odăi

7320

1690

14

14

Sos.

Bucuresti-

Targoviste

Bd.Bucureștii Noi

Sos.Odăi

15

_

15

,TTrr-^

Bd.

Bucureștii Noi

Calea Grivitei

Sos. București -Targoviste

3540

I16

Str

Buzesti

Calea Grivitei

P-ta Victoriei

760

17

17

Str

Budisteanu C-tin G-ral

Grai Berthelot

Calea Grivitei

300

18

18

Str

Caderea

Basitilei

P-ta Romana

Bd.lancu de Hunedoara

630

19

19

Str

Caraiman

Calea Grivitei

Bd.lon Mihalache

750

20

20

Str

Caranfil

Nicolae

Sos. Nordului

str.Av.Alexandru

Serbanescu

1800

21

21

Str

Cobalcescu

Grigore

Schitu Magureanu

Str. Berzei

570

22

22

Sos

Chitilei

Bd.Bucureștii Noi

Bd.Laminorului

4716

23

23

Str

Clabucet

Bd.1 Mai

Str.Av.Popisteanu

200

24

24

Str

Chiscani

Str.T urda

Calea Grivitei

225

25

25

Bd

Cuza Alex. loan

Str.Buzesti

Sos.N.Titulescu

1104

26

26

Str

Coralilor

Sos.Straulesti

Str.Natatiei

975

27

27

Str

Constantinescu

Alexandru

Bd.lMai

Sos.Kiseleff

600

28

28

Str

Campineanu

Ion

Str.Stirbei Vodă

Str.W.Maracineanu

300

29

29

P-ta

Charles de Gaulle

30

30

Str

Carpati

Calea Grivitei

C.F.

1050

31

31

Calea

Dorobanți

P-ta Alex.Lahovari

P-ta Charles de Gaulle

2465

32

32

Bd

Duca

Gheorghe Ing.

Calea Grivitei

Bd.Alex.loan Cuza

340

33

33

Bd

Dacia

Calea Grivitei

Str. Polona

150

34

34

P-ta

Dorobanți

35

35

Str

Dornei

Str. Putui lui

Crăciun

Str.Av.Popisteanu

150

36

36

Str

Dobrescu

I.Dem (fosta Onești

Calea Victoriei

Bd.Balcescu

225

37

37

Str

Eminescu

Mihai

Bd. Dacia

Str. Polona

1000

38

38

Str

Enescu

George

Str. Luterana

P-ta Lahovari

562

39

39

P-ta

Enescu

George

40

40

Str.

Episcopiei

Calea Victoriei

Str.Nicoleae Golescu

129

41

40

Bd.

Expoziției

Bd.Marasesti

Str.Av.Popisteanu

1519

42 1

41

BcL

Eliade Mircea

Str.Av.Beller

Calea Floreasca

450

43

42

Str.

Franklin

Calea Victorie

Bd.Magheru

265

44

43

Bd.

Ficusului

Str.Marta Bibescu

Bd.Aerogarii

634

45

44

Calea

Floreasca

Sos.Stefan cel |Mare

Sos. Pipera

3083

46

47

45

Str.

Felix Dr.

Bd.lon Mihalache

Bd.N.Titulescu

375

46

Str.

Gara de Nord

Str.Cameliei

P-ta Gării de Nord

402

48

47

Bd.

Gloriei

Bd.Bucureștii Noi

Str. Piatra Morii

806

49

48

Bd,

Golescu Dinicu

Str. Berzei

Sos.Orhideelor

1398

50

49

Str.

Golescu

Nicolae

Str.C.A.Rosetti

Str.G.Enescu

317

51

50

Calea

Gri vitei

Calea Victoriei

Bd.Bucureștii Noi

5276

52

51

P-ta

Gara de Nord

53

52

Bd.

lancu de Hunedoara

P-ta Victoriei

Calea Dorobanți

973

54

53

Sos

lonescu-Sisesti

Gh.

Sos.Straulesti

Sos.Bucuresti-

Targoviste

3000

55

54

Bd.

lonescu de la Brad Ion

Sos.Bucuresti-

Ploiesti

Sos.Straulesti

1570

56

55

Str.

Jiului

Bd.Bucureștii Noi

Bd. Poligrafiei

1383

57

56

Sos.

Kiseleff Pavel Dimitrievici

P-ta Victoriei

P-ta Presei Libere

2875

58

57

Bd.

Lascar

Catargiu

P-ta Romana

P-ta Victoriei

962

59

60

58

59

P-ta

Lahovari

Alexandru

Bd.

Laminorului

Sos.Chitilei

Str. Fabrica de Cărămidă

2220

61

60

Str.

Lupu Dionsie

Str.C.A.Rosetti

P-ta Alex. Lahovari

300

62

61

Str.

Luterna

Str.Stirbei Vodă

Str.G-ral Berthelot

200

63

62

Str.

Maltopol

Bd.AI.I.Cuza

Sos.N.Titulescu

300

64

63

Bd.

Magheru

Ghe.G-ral

Str.C.A.Rosetti

P-ta Romana

690

65

64

Str.

Mânu Ghe.G-ral

Bd.Lascar Catargiu

Str.Occidentului

250

66

65

Bd.

Marasti

Bd.Alex.Averescu

P-ta Presei Libere

1520

67

66

Bd.

Ion Mihalache (fost 1 Mai)

P-ta Victoriei

Calea Grivitei

3530

68

67

Str.

Maracineanu

Walter

Str.Campineanu

Str.Brezoianu

60

69

68

Sos.

Nordului

Bd.Aviatorilor

Linie CF Buc.-Constanta

1450

70

69

Str.

Natatiei

Str.Piatra Morii

Str. Jiului

360


^îmiv

W \'%,    -ZY/

nrf>

71

70

Str.

Occidentului

Str.Gh.Manu

Str.Buzesti

340

72

71

Str.

Orlando

Calea Victoriei

Bd.Lascar Catargiu

195

73

72

Sos.

Orhideelor

Calea Plevnei

Bd.Dinicu Golescu

400

74

73

Calea

Plevnei

P-ta

M.Kogalniceanu

Str.M.Vulcanescu

1400

75

74

Str.

Pajurei

Bd.Bucureștii Noi

Str.Dridu

1100

76

75

Str.

Parvan Vasile

Bd.M.Kogalniceanu

Calea Plevnei

350

77

76

Bd.

Poligrafiei

P-ta Presei Libere

Str.Jiulu

1600

78

77

Str.

Popa Tatu

Calea Știrbei Vodă

Str. Berzei

700

79

78

Str.

Popisteanu Av.

Bd. 1 Mai

Str. Putui Lui Crăciun

750

? •

81

80

Str.

Polizu

Gheorghe

Calea Grivitei

Str.Buzesti

350

82

81

Str.

Polona

P-ta

Gh.Cantacuzino

Sos.Ștefan cel Mare

950

83

82

Bd.

Prezan

Constantin

P-ta Arcul de

Triumf

P-ta Charles de Gaulle

530

84

83

Aleea

Privighetorilor

Sos.Bucuresti-

Ploiesti

Str.lancu Nicolae Erou

2050

85

84

Sos.

Pipera

Str.N.Caranfil

Calea Floreasca

700

86

85

Str.

Putui lui

Crăciun

Bd.1 Mai

Str. Av. Popisteanu

250

87

86

Str.

Piatra Morii

Str.Natatiei

Str.Elocintei

270

88

87

P-ta

Revoluției

89

88

Str.

Roma

Bd.lancu de Hunedoara

P-ta Dorobanți

730

90

89

P-ta

Romana

91

90

Str.

Rosetti C.A.

Calea Victoriei

Str. Pitar Mos

150

92

91

Sos.

Straulesti

Bd. Poligrafiei

Bd.lon lonescu de la Brad

2800

93

92

Bd.

Schitu

Magureanu

Bd.Elisabeta

Str. Știrbei Vodă

550

94

93

Str.

Sevastopol

Str.Buzesti

Calea Victoriei

450

95

94

Str.

Sf.Constatin

Str.Vasile Parvan

Bd.Schitu Magureanu

200

96

95

Str.

Știrbei Vodă

Calea Victoriei

Splaiul Independentei

1800

97

96

Str.

Serbanescu

Av.

Sos. Pipera

Str. Ficusului

2500

98

97

Sos.

Titulescu

Nicolae

P-ta Victoriei

Calea Grivitei

1500

99

98

Str.

Turda

Calea Grivitei

Bd.1 Mai

1200

100

99

Str.

Vernali

Leonida

Bd.AI.I. Cuza

Str.Gh.Polizu

150

101

100

Str.

Vulcanescu M.

Calea Grivitei

Calea Plevnei

500

102

101

Calea

Victoriei

Bd.Regina

Elisabeta

P-ta Victoriei

2200

103

102

P-ta

Victoriei

104

103

Ctr.

Witing

Bd.Dinicu Golescu

Calea Plevnei

200

Tota

I lungime artrere (ml)

104079

Sectorul 2

1

104

Sos

Andronache

Sos.Colentina

Limita administrativa

2900

2

105

Str.

Batistei

Bd.N.Balcescu

Str.Vasile Lascar

600

3

106

Str.

Baicului

Sos.Pantelimon

Str. Paharnicul Turturea

500

4

107*

Bd.

Basarabia

Sos.Mihai Bravu

Sos.Vergului

1800

5

108

Str.

Budila

Str. Tepes Vodă

Str. Delea Veche

130

6

109

P-ta

Bucur Obor

7

110

Str.

Calinescu

Armând

Bd.Carol I

Str. Batistei

300

8

111

Bd.

Carol l

Bd.N.Balcescu

P-ta Pache Protopopescu

800

9

112

Str.

Ceaikovski I.P.

Calea Floreasca

Str.Barbu Vacarescu

400

10

113

Bd.

Chisinau

Str. Delfinului

Bd. Basarabia

950

11

114

Sos.

Colentina

Sos.Ștefan cel

Mare

Limita administrativa

5000

12

115

Str.

Calderon Jean Louis

Bd.Carol I

P-ta Gh.Cantacuziono

450

13

116

Bd.

Dacia

Str. Polona

Calea Moșilor

800

14

117

Str.

D-na Ghica

Bd.Lacul Tei

Str.Baicului

1440

15

118

Str.

Delea Veche

Str.Ciresului

Str.Orzari

440

16

119

P-ta

Foișorul de Foc

17

120

Bd.

Ferdinand I

P-ta Protopopescu

Bd.Gării Obor

1100

18

121

Sos.

Fundeni

Sos.Pantelimon

Sos.Colentina

3500

19

122

Str.

|Gării Herăstrău

Sos. Pipera

Bd.Dimitrie Pompei

300

20

123

Bd.

Gara Obor

Sos. Electronicii

Str.Baicului

1300

21

124

Str.

Grozdea

Dimitrie

Str.Ziduri intre Vii

Str.Baicului

270

22 |

125

P-ta

Hurmuzachi

23

126

Str.

Heliade intre

Vii

Str.D-na Ghica

Str.Slugeru

180

24

127

Sos.

lancului

Sos. Mihai Bravu

Sos.Pantelimon

4400

25

128

Str.

lancu Cavaler de Flondor

Bd. Pache Protopopescu

Bd.Ferdinand

100

26

129

Str.

lonescu

Grigore, Arh.

Str. Lizeanu

Str.Teiul Doamnei

600

27

130

Bd.

Lacul Tei

Str. Barbu

Vacarescu

Str. Petricani

2200

28

131

Str.

Lascar Vasile

P-ta C.A.Rosetti

Sos.Ștefan cel Mare

2000

29

132

Str.

Lizeanu

Sos.Ștefan cel

Mare

Str.Reinvierii

300

30

133

Str.

Matei Voievod

Bd. Pache Protopopescu

Sos.Mihai Bravu

1160

31

134

Str.

Maica

Domnului

Str. Lizeanu

Bd.Lacul Tei

300

32

135

Sos.

Morarilor

Sos. Pantelimon

Sos.Vergului

650

33

136

Calea

Moșilor

Str.Baratiei

Sos.Mihai Bravu

200

34

137*

Sos.

Mihai Bravu

Sos.Colentina

Bd. Basarabia

2500

35

138

Str.

Onciul Dimitrie

Str.Zece Mese

Str.Traian

200

36

139

Str.

Petricani

Str.D-na Ghica

Limita administrativa

3000

37

140

Bd.

Pierre de Coubertin

Sos. Pantelimon

Stadionul National

400

38

141

Sos.

Pipera

Calea Floreasca

Linie C.F. Constanta

1500

39

142

Bd.

Protopopescu

Pache

P-ta Prototpopescu

Sos.Mihai Bravu

500

40

143

Str.

Popa Nan

Bd.Carol I

Calea Calarasilor

800

41

144

Str.

Popa Nicolae

Str.Heliade intre Vii

Str.Cozia

450

42

145

Str.

Popa Petre

Str.Maria Rosetti

Calea Moșilor

325

43

146

Sos.

Pantelimon

Str.Ziduri Moși

Limita oraș

3025

44

147

Bd.

Pompei

Dimitrie, Prof.

Str.Garii Herăstrău

Linie CF Bucuresti-Constanta

1650

45

148

Str.

Russo Alecu

Bd. Dacia

Str.Mihai Eminescu

165

46

149

Str.

Reînvierii

Str.Mașina de

Paine

Str.Lizeanu

360

47

150

P-ta

Rosetti C.A.

48

151

Str.

Rosetti Maria

Str.l.L.Caragiale

Str.Toamnei

300

49

152

Str.

Sportului

Sos.Colentina

Spital Fundeni

700

50

153

P-ta

Spania

51

154

Sos.

Ștefan cel

Mare

Calea Dorobanți

Calea Moșilor

2100

52

155

Str.

Tunari

Sos.Ștefan cel

Mare

Str.Mihai Eminescu

525

53

156

Str.

Traian

Calea Moșilor

Calea Calarasi

1920

54

157

Str.

Turmeleor

Sos.Colentina

Str.Mașina de Paine

120

55

158

Str.

Teiul Doamnei

Sos.Colentina

Bd.Lacul Tei

1000

57

160

Str.

Vacarescu

Barbu

Sos.Ștefan cel

Mare

Sos. Pipera

1900

58

161

Str.

Vatra

Luminaoasa

Sos.Mihai Bravu

Bd.Pierre de Coubertin

1200

59

162

Sos.

Vergului

Sos. Morarilor

Sos.Pantelimon

1200

60

163

Str.

Viitorului

Bd.Alex.Donici

Sos.Ștefan cel Mare

900

61

164

Str.

Ziduri Moși

Sos.Colentina

Str.l.H.Radulescu

600

62

165

Str.

Zece Mese

Calea Moșilor

Foișorul de Foc

250

63

166

Bd.

1 Decembrie 1918

Bd.Theodor

Pallady

Bd.Basarabiei

1500

Tota

I lungime artrere (ml)

64510

Secte

>rul 3

1

167

Str.

Baba Novac

Mihai Bravu

Str. Bucovina

1950

2

168

Str.

Basarab Matei

Bd.Mircea Vodă

Calea Calarasi

200

3

169

Str.

Băniei

Bd. Bratianu

Str.Cavafi Vechi

75

4

170

Str.

Blaga Lucian

Calea Dudesti

Bd.Unirii

1050

5

171

Str.

Brancusi

Constantin

Str. Bucovina

Str.Lucretiu

Patrascanu

1050

6

172

Bd.

Bratianu C.l.

Bd.Regina

Elisabeta

Bd.Corneliu Coposu

1050

7

173

Bd.

Burebista

P-ta Alba lulia

Str. Unirii

500

8

174

Aleea

Barajul Dunării

Str.Liviu Rebreanu

Barajul Sadului

525

9

175

Str.

Botev Hristo

P-ta Rosetti

Bd.Corneliu Coposu

600

10

176

Calea

Calarasi

P-ta Corneliu Coposu

Sos.Mihai Bravu

2900

11

177

Str.

Cavafi Vechi

Str. Băniei

Str. Lipscani

75

12

178

Str.

Campia

Libertății

Bd. Basarabiei

Str.Liviu Rebreanu

300

13

179

Bd

Coposu

Corneliu

Bd.l.C.Bratianu

P-ta Corneliu Coposu

500

14

180

Bd.

Decebal

P-ta Alba lulia

Sos.Mihai Bravu

1050

15

181

Str.

Delea Noua

Calea Calarasi

Bd. Dacia

400

16

182

Str.

Dristorului

Bd. Decebal

Bd.Camil Ressu

500

17

183

Calea

Dudesti

Calea Vitan

Sos.Mihai Bravu

1100

18

184*

Splai

Dudesti

Calea Vitan

Limita sector

1625

19

185

Str.

Drum intre Tarlale

Sos.Gării Catelu

Bd.Th.Palady

2200

20

186

P-ta

21 Decembrie 1989

(fosta Universității)

21

187

Bd.

Energeticienilor

Calea Vitan

Str. Releului

1000

22

188

Str.

Fizicienilor

Bd.Camil Ressu

Bd. Energeticienilor

1150

23

189

Sos.

Gara Catelu

Sos.Pantelimon

Sos.Industriilor

3000

24

190

Str.

Goga Octavian

Splai Unirii

Calea Vitan

1100

25

191

Bd.

Grigorescu

Nicolae

Bd. Basarabia

Bd.Th.Pallady

2500

26

192

Str.

Halelor

Splai

Independentei

Bd.C.I.Bratianu

150

27

193

Str.

Industriilor

Sos.Dudesti-

Pantelimon

Halta Cernica

2700

28

194

Str.

Lipscani

Str.Cavafi Vechi

Bd.Bratianu

150

29

195

Bd.

Mircea Vodă

P-ta Corneliu Coposu

Splai Unirii

1600

30

196

Str.

Nerva Traian

Splai Unirii

Bd.Unirii

1200

31

197

Str.

Pallady

Theodor pictor

Bd.Nicolae Grigorescu

Limita administrativa

3700

32

198

Str.

Patrascanu

Lu creți u

Str.C-tin Brancusi

Bd.Basarabia

800

33

199

Str.

Popa Nan

Calea Calarasi

Str.Th.Sperantia

650

34

200

Str.

Postăvarului

Bd.Nicolae Grigorescu

Bd.1 Decembrie 1918

900

35

201

Bd.

Ramnicu Sarat

Bd.Camil Ressu

Calea Vitan

1200

36

202

Str.

Ramnicu

Valcea

Bd.Camil Ressu

Bd.Ramnicu Sarat

800

37

203

Str.

Rebreanu Liviu

Bd.Camil Ressu

Bd.N.Grigorescu

1750

38

204

Bd.

Ressu Camil pictor

Sos.Mihai Bravu

Bd.N.Grigorescu

2200

39

205

Bd.

Regina

Elisabeta

Calea Victoriei

P-ta Universității

200

40

206

Str.

Sf.Vineri

Calea Moșilor

Bd.Mircea Vodă

675

41

207

P-ta

Sf.Gheorghe

..... 600

42

208

Str.

Traian

Calea Moșilor

Calea Calarasi

43

209*

Splai

Unirii

P-ta Unirii

Sos.Vitan - Barzesti

3200

44

210

Bd.

Unirii

P-ta Unirii

P-ta Alba lulia

2000

45

211

P-ta

Unirii

46

212

Calea

Victoriei

Splai

Independentei

Bd.Regina Elisabeta

47

213

Calea

Vitan

Calea Dudesti

Splai Unirii

3000

48

214

Str.

Vulturilor

Str.Romulus

Str. Ion Pi lat

390

49

107*

Bd.

Basarabia

Sos.Mihai Bravu

Sos.Vergului

1800

50

137*

Sos.

Mihai Bravu

Sos.Colentina

Bd.Basarabia

2500

Total lungime artrere (ml)

58565

Sectorul 4

1

215

Sos

Berceni

Sos.Oltenitei

Drumul Cheile Turzii

2800

2

216

Str.

Bibescu Vodă

Drumul Mitropoliei

Bd.D.Cantemir

60

3

217

Bd.

Brancoveanu

C-tin

Sos.Oltenitei

Str.Luica

2400

4

218

Str.

Brumarescu D.

Intr.lMGB-Vulcan

Bd.Metalurgiei

1000

5

219

Bd.

Cantemir

Dimitrie

Splai Unirii

Bd.Sincai

1300

6

220

Bd.

Cosbuc

George

P-ta Regina Maria

Str.Gazelei

100

7

221

P-ta

Eroii Revoluției

8

222

Sos.

Fabrica de Chibrituri

Sos.Viilor

Str.Dr.C.lstrati

600

9

223

Drum

Ghazarului

Sos.Giurgiului

Bd.C-tin Brancoveanu

1300

10

224

Sos.

Giurgiului

Sos.Oltenitei

Limita administrativa

4100

11

225

Str.

Iriceanu Ion I Serg-

Sos. Olteniței

Sos.Berceni

750

12

226

Str.

Istrate C-tin Dr.

Str. 11 Iunie

Str. Fabrica de Chibrituri

250

13

227

Str.

11 Iunie

Bd.Regina Maria

P-ta Parcul Carol I

540

14

228

Str.

Izvorul Rece

Bd. C-tin Brancoveanu

Drumul Găzarului

450

15

229

Str.

Lui ca

Sos.Giurgiului

Bd.C. Brancoveanu

1500

16

230

Bd.

Marasesti

Splaiul Unirii

P-ta Libertății

1200

17 .

231

Bd.

Metalurgiei

Str.Tr.Magurele

Sos.Berceni

2800

18

232

Str.

Nitu Vasile

Sos. Olteniței

Bd.C. Brancoveanu

1250

19

233

Bd.

Obregia

Alexandru

Str.Nitu Vasile

Str.Tr.Magurele

1500

20

234

Sos.

Olteniței

Sos.Giurgiului

Limita administrativa

10100

21

235

P-ta

Parcul Carol I

22

236

Str.

Racovita Emil

Str.Nitu Vasile

Str.Tr.Magurele

1300

23

237

Bd.

Regina Maria

Bd.Unirii

P-ta Regina Maria

800

24

238

P-ta

Regina Maria

25

239

Str.

Reșița

Str. Izvorul Rece

Str.Luica

1200

26

240

P-ta

Sudului

27

241

Str.

Sura Mare

Sos.Olteniței

Sos.Giurgiului

120

28

242

Bd.

Sincai

Gheorghe

Splai Unirii

Sos.Oltenitei

660

29

243

Calea

Serban Vodă

Bd.D.Cantemir

Sos.Oltenitei

1425

30

244

Bd.

Tineretului

Calea Serban

Vodă

Calea Victoriei

1500

31

245

Str.

Tr. Măgurele

Sos.C-tin Brancoveanu

Sos.Berceni

2000

32

246

Bd.

Unirii

Bd. Libertății

P-ta Unirii

700

33

247

Calea

Văcărești

Splai Unirii

Sos.Oltenitei

2700

34

248

Sos.

Vitan-Barzesti

Splai Unirii

Sos.Oltenitei

1800

35

184*

Splai

Dudesti

Calea Vitan

Limita sector

1625

36

209*

Splai

Unirii

P-ta Unirii

Sos.Vitan - Barzesti

3200

Total lungime artrere (ml)

53030

Secto

rul 5

1

249

Calea

13 Septembrie

Bd. Libertății

Str.Antiaeriana

1300

2 ,

250

Sos.

Alexandriei

Calea Rahovei

Limita administrativa

6000

3

251

Str.

Amurgului

Calea Rahovei

Sos.Salaj

1000

4

252

P-ta

P-ta

Arsenalului

(fosta Puișor)

5

253

Str.

Anghel

Alexandru

Sos.Giurgiului

Str.Zetarilor

400

6

254

Str.

Antiaeriana

Bd.Ghencea

Sos.Alexandriei

2000

7

255

Str.

Bacau

Sos.Salaj

Str. Humulesti

230

8

256

Str.

Buzoieni

Calea Rahovei

Str.Margeanului

400

9

257

Str.

Bachus

Prelung. Ferentari

Str.Bajesti

500

10

258

Str.

Bagdasar Dumitru Dr.

P-ta Eroilor

Sos. Panduri

300

11

259

Sos.

Bucuresti-

Magurele

Sos.Alexandriei

Limita administrativa

2600

12

260

Str.

Carlibaba

Sos.Salaj

Str.Salviei

800

13

261

Bd.

Cosbuc

George

Str.Gazelei

Bd.T.VIadimirescu

400

14

262

Str.

Croitoru N.sold

Calea Rahovei

Str.Cap. Preda

300

15

263

Str.

Disciplinei

Str.Antiaeriana

Str.Tacerii

90

16

264

Bd.

Eroilor

Splaiul

Independentei

P-ta Eroilor

850

17

265

Bd.

Eroilor Sanitari

Spaliul

Independentei

Bd.Prof.Ghe.Marinescu

1000

18

266

Calea

Ferentari

Calea Rahovei

Bd.Pieptănari

1900

19

267

Prel.

Ferentari

Pieptănari

Str.Firuta

1600

20

268

Str.

Freamătului

Str.Carlibaba

Sos.Salaj

150

21

269

Str.

Hasdeu

Bogdan

Petriceicu

Splaiul

Independentei

Bd.Națiunile Unite

300

22

270

Str.

Humulesti

Sos.Salaj

Str.Mandresti

1200

23

271*

Splaiul

Independentei

Sos.Virtutii

Calea Victoriei

5000

24

272

Str.

Ispirescu Petre

Str. Mărgeanului

Calea Rahovei

850

25

273

Str.

Izvor

Bd. Națiunile Unite

Calea 13 Septembrie

1000

I26

274

Bd.

Kogalniceanu

Mihail

P-ta

M. Kogalniceanu

Splaiul Independentei

700

27

275

Bd.

Libertății

P-ta Regina Maria

Splaiul Independentei

1100

28

276

Str.

Lacul Mare

Str. Tăcerii

Sos.Alexandriei

150

29

277

Str.

Mărgeanului

Str. Petre Ispirescu

Sos.Alexandriei

1350

30

278

Str.

Marinescu

Gh.Prof.

Bd. Eroilor

Sos.Cotroceni

750

31

279

Bd.

Națiunile Unite

P-ta Națiunilor

Unite

Str.B.P.Hasdeu

400

32

280

Str.

Nasaud

Calea Ferentari

Str.Odoarei

975

33

281

Str.

Odoarei

Calea Rahovei

Sos.Viilor

200

34

282

Sos.

Pandurilor

Calea 13 Septembrie

Bd.Geniului

1400

35

283

Bd.

Pieptănari

Calea Serban

Vodă

Calea Ferentari

1200

36

284

Str.

Progresului

Str. Razoare

Str.lnclinata

3100

37

285

Str.

Pazei

Str.Tacerii

Str. Disciplinei

90

38

286

Str.

Preda, cpt.

Str.Amurgului

Str. Sold. Croitoru

90

39

287

Str.

Pucheni

Sos. Salaj

Sos.Alexandriei

2250

40

288

Calea

Rahovei

Bd.T.VIadimirescu

Sos.Alexandriei

2050

41

289

Str.

Razoare

Sos. Panduri

P-ta Danny Huwe

200

42

290

Str.

Rainer

I.Francisc prof.

P-ta Eroilor

Sos. Panduri

300

43

291

Bd.

Regina

Elisabeta

P-ta

M.Kogalniceanu

Calea Victoriei

700

44

292

Sos.

Salaj

Calea Ferentari

Str.Mandresti

950

45

293

Str.

Sebastian

Calea Rahovei

Drumul Sării

1850

46

294

Str.

Salviei

Str.Semanatorului

Str.Bachus

225

47

295

Str.

Tăcerii

Str.Antiaeriana

Str.Lacul Mare

350

48

296

Str.

Toporasi

Sos.Giurgiului

Prel. Ferentari

1050

49

297

Str.

Viilor

Bd.George Cosbuc

Calea Serban Vodă

1850

50

298

Bd.

Vladimirescu

Tudor

Calea Rahovei

Calea 13 Septembrie

700

51

299

Str.

Zețarilor

Str.Sinei

Prel. Ferentari

1000

Total lungime artrere (ml)

55150

Sectorul 6

1

300

Str.

Apusului

Bd.luliu Maniu

Bd.Uverturii

1100

2

301

Str.

Brașov

Bd.Timisoara

Bd. Ghencea

1450

3

302

Bd.

Constructorilor

Calea Crangasi

Calea Giulesti

1350

4

303

Sos.

Cotroceni

Splaiul

Independentei

Sos.Grozavesti

900

5

304

Calea

Crangasi

Calea Giulesti

Str.Mehadiei

1350

6

305

Sos.

Ciurel

Str.Gral Popovat

Str.Piatra Craiului

240

7

306

Str.

Dreptății

Bd.luliu Maniu

Bd. Uverturii

1350

8

307

Bd.

Geniului

Bd.luliu Maniu

Bd.Timisoara

700

9

308

Bd.

Ghencea

Drumul Sării

Str. Brașov

1950

10

309

Prel.

Ghencea

Str. Brașov

Str.Valea Oltului

2800

11

310

Calea

Giulesti

Str.Orhideelor

Drum Sabareni

4200

12

311

Str.

Lujerului

Bd.luliu Maniu

Bd.Timisoara

400

13

312

P-ta

Leu

14

313

Str.

1 Mai (fosta Compozitorilor)

Str. Brașov

Str.Sibiu

1110

15

314

Bd.

Maniu luliu

Bd.Geniului

Autostrada Buc.-Ploiesti

7400

16

315

Bd.

Milea Vasile Gen.

Splaiul

Independentei

Drumul Taberei

2000

17

316

Str.

Moinesti

Bd.luliu Maniu

Bd.Timisoara

900

18

317

Str.

Noica

Constantin

Calea Plevnei

Splaiul Independentei

300

19

318

Bd.

Petrescu C-tin Titel

Str. Ion Mihalache

Bd.Ghencea

450

20

319

Str.

Preciziei

Str. Valea Cascadelor

CET Vest

1700

21

320

Str.

Petre Popovat, Grai

Sos.Ciurel

Splaiul Independentei

600

22.....

321........

Str.

Piatra Craiului

Sos.Ciurel

Splaiul Independentei

330

23

322

Str.

Râul Doamnei

Prel.Ghencea

Drumul Taberei

350

24

323

Bd.

Regiei

Sos.Orhideelor

Str.Stoica Vizitiu

500

25

324

Drum

Sării

Bd. Ghencea

Str.Razoare

1250

26

325

Drum

Sabarenilor

Calea Giulesti

Linie CF

1750

27

326

Str.

Sibiu

Drumul Taberei

Str.lon Mihalache

1000

28

327

Drum

Taberei

Str.Razoare

Str. Brașov

4990

29

328

Bd.

Timișoara

P-ta Danny Huwe

CET Vest

5800

30

329

Bd.

Uverturii

Sos.Virtutii

Limita administrativa

1700

31

330

Str.

Valea

Argeșului

Drumul Taberei

Str.Valea Oltului

600

32

331

Str.

Valea

Cascadelor

Bd.luliu Maniu

Bd.Timisoara

1250

33

332

Str.

Valea lalomitei

Drumul Taberei

Str.Valea Oltului

650

34

333

Str.

Valea Oltului

Prelungirea

Ghencea

Bd.Timisoara

1250

35

334

Sos.

Virtuții

Calea Crangasi

Bd.luliu Maniu

1550

36

271*

Splaiul

Independentei

Sos.Virtutii

Calea Victoriei

5000

Tota

il lungime artrere (ml)

60220

Obs. Arterele care au nr. crt. notat cu "*" trec prin mai multe sectoare.

Repartizarea pe sectoare a celorlalte 1850 de străzi este următoarea:

-    314, in administrarea Primăriei Sectorului 1

-    372, in administrarea Primăriei Sectorului 2

-    213, in administrarea Primăriei Sectorului 3

-    238, in administrarea Primăriei Sectorului 4

-    464, in administrarea Primăriei Sectorului 5

-    249, in administrarea Primăriei Sectorului 6.Serviciile de transport în comun

Aproape toate serviciile regulate de transport în comun din București sunt oferite de Regia Autonoma de Transport București. Structura rețelei, inclusiv traseele, frecvența serviciilor, tarifele și tipurile de autobuze, tramvaie este determinată de Primărie și de Regia deTransport pentru București. Sunt în exploatare peste 2.000 de autobuze, care acoperă peste 200 de trasee.

Direcția de Transport din cadrul Primăriei Municipiului București este responsabilă pentru autorizarea traseelor de transport in comun, acordate serviciilor de autobuze si microbuze care nu fac parte din rețeaua de autobuze. Acestea includ o serie de linii pentru navetiști și firme care organizează turul orașului.

Se estimează că în București operează între 1.000 și 2.000 de autoturisme inchiriate, mai ales în afara zonei centrale, acestea efectuând în jur de 10 de milioane de curse pe an.Traficul greu

Pentru reducerea zgomotului și fluidizarea traficului a fost restricționat

accesul autovehiculelor grele in Municipiul București începând din anul 2004, după cum urmează.

Baza legală a activității:


HCGMB NR.134/2004, modif. Prin HCGMB NR.132/2005(tarife), NR. 216/2005(zonarea) HCGMB NR.300/2006(tarife),

Zonele delimitate cu privire la accesul autovehiculelor grele sunt:

Zona A:

Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Bd. O.Goga, Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Str. Mitropolit Nifon, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, Șos. Pandurilor, Șos. Grozăvești, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Calea Griviței, Șos. N. Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. I. Mihalache, Bd. Averescu, Bd. C-tin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikovski, Str. B. Văcărescu, Str. Tunari, Bd. Dacia.

Zona B:

Bd. Aerogării, Str. Alex. Șerbănescu, Str. B. Văcărescu, Str. Fabrica de Glucoză, Șos. Petricani, Str. Doamna Ghica, Șos. Colentina, Șos. Fundeni, Str. Morarilor, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Șos. Vitan Bârzesti, Str. Ion Iriceanu, Str. Tumu Măgurele, Str. Luică, Șos. Giurgiului, Str. Alex.Anghel, Str. Zețarilor, Prelungurea Ferentari, Calea Ferentari, Str. M. Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Șos. Virtuții, Calea Crângași, Pasaj Grant, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Pasaj Jiului, Str. Băiculești, Șos. Străulești, Bd. Ion Ionescu de la Brad.

Taxe (valabile de la 01.01.2007)

Taxa pe zi    Taxa pe lună

Zona A

între 5 - 7,5 t inclusiv

231 lei

2000 lei

între 7,5 - 12,5 t inclusiv

452 lei

4000 lei

între 12,5 -161 inclusiv

903 lei

8000 lei

între 16 - 22 t inclusiv

1355 lei

12000 lei

între 22 - 401 inclusiv

1806 lei

16000 lei

mai mare de 401

2247 lei

20000 lei

Zona B

între 5 - 7,5 t inclusiv

63 lei

500 lei

între 7,5 - 12,5 t inclusiv

116 lei

1000 lei

între 12,5 - 161 inclusiv

179 lei

1500 lei

între 16 - 221 inclusiv

231 lei

2000 lei

între 22 - 401 inclusiv

284 lei

2500 lei

mai mare de 401

347 lei

3000 lei

&


a °'

03 i


^S',.7 OCbiA. '


3.2.2. Traficul aerian

Guvernul este responsabil administrarea aeroporturilor din vecinătatea orașului.

Poziția centrală a Bucurestiului în economia României și statutul său de oraș important al lumii depind, parțial, de rolul său de „poartă către lume”. Aeroporturile Bucurestiului oferă acces internațional către Romania pentru firme, investitori și turiști. îmbunătățirea constantă a serviciilor internaționale pe care le oferă Bucurestiului și asigurarea accesului la ele sunt elemente esențiale în menținerea și creșterea competitivității Bucurestiului pe plan internațional.

Aeroportul Baneasa are cel mai mare terminal de marfă din Romania. Marea majoritate a mărfurilor care ajung la Baneasa sunt transportate în calele avioanelor de pasageri. Descărcarea și transbordarea mărfurilor este o activitate majoră în zona Baneasa, aeroport în care se constituie încărcăturile pentru alte aeroporturi.

3.2.3. Zgomotul industrial

APM București are responsabilități in ceea ce privește amplasamentele IPPC. Autoritățile Locale sunt consultate în toate permisele pentru aplicațiile IPPC și Agenția pentru Mediul înconjurător atașează o greutate specifică răspunsului acestora în ceea ce privește determinarea BAT pentru zgomot la o anumită instalație.

Producția pe cap de locuitor este mai mare în București decât în restul României. Foarte multe activități vechi și zgomotoase au părăsit orașul, au fost închise sau au fost înlocuite cu procese moderne și cu o productivitate ridicată. Estimările pentru București au fost că aproximativ 480000 persoane, adică 49,6% din total, erau angajați în producție în 2001 .Această cifră a fost proiectată să scadă la 240.000, sau 24,7% din totalul persoanelor angajate, în perioada planificată până în 2016.3.2.4. Infrastructura de transport pe șina

Tramvaiele și metrourile operează de obicei în arii dens populate, câteodată pe căi separate, dar în marea majoritate a cazurilor, pe aceleași căi cu vehiculele rutiere, în final, sunt și probleme locale de zgomot produs de transportul pe calea ferată, cum ar fi patinatul la curbe, scârțâitul frânelor, zgomotul din dreptul stațiilor de cale ferată, zgomotul în gările de triaj sau pe podurile de metal fără balast, care nu afectează așa mulți oameni precum traficul de marfă și de mare viteză, dar totuși pot conduce la o neplăcere locală semnificativă.

Harta liniilor de tramvai:

4. Valori limită în vigoare din data de 15 iulie 2008
ORDIN

pentru aprobarea valorilor limită corespunzătoare indicatorilor Lzsn și Lnoapte pentru zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, traficul aerian din vecinătatea aeroporturilor și pentru zgomotul produs în zonele cu activități

industriale

Criterii pentru stabilirea zonelor pentru care se realizeză planuri de acțiune în funcție de valorile limită corespunzătoare indicatorilor Lzsn și Lnoapte, în conformitate cu prevederile art. 1 din prezentul ordin.Tabelul nr, 1

L^-dBfA)

l-noapte — dB(A)

Coloana 1

Coloana 2

Coloana 3

Coloana 4

Coloana 5

Coloana 6

Surse de zgomot

Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012

Valori maxime permise

Surse de zgomot

Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012

Valori maxime permise

Străzi, drumuri și autostrăzi

65

70

Străzi, drumuri și autostrăzi

50

60

Căi ferate

65

70

Căi ferate

50

60

Aeroporturi

65

70

Aeroporturi

50

60

Zone industriale

60

65

Zone Industriale

50

55

Porturi (activități de transport feroviar și rutier din interiorul portului)

65

70

Porturi (activități de transport feroviar și rutier din interiorul portului)

50

60

Porturi (activități industriale din interiorul portului)

60

65

Porturi (activități industriale din interiorul portului)

50

55

Tabel 2.

Criterii pentru stabilirea zonelor liniștite dintr-o aglomerare cu o populație mai mare de 250.000 de locuitori în funcție de valorea limită corespunzătoare indicatorului Lzsn și a suprafeței minime în care se înregistrează această valoare limită, în conformitate cu prevederile art. 1 din prezentul ordin.

Surse de zgomot

Valori Maxime Permise Lzsn - dB(A)

Suprafața minimă pentru care se definește o zonă liniștită - (ha)

Străzi drumuri

naționale și

autostrăzi

55

4,5

Căi ferate

Aeroporturi

Zone industriale inclusiv porturi

5. Sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului;

identificarea problemelor si situațiilor care necesita îmbunătățiri;

In cele ce urmeaza se va prezintă sinteza informațiilor obținute in urma realizării harților de zgomot, astfel:

-    Trafic rutier Lzsn Si Lnoapte

-    Trafic feroviar (tren, tramvai) Lzsn si Lnoapte

-    Zgomot industrial Lzsn SI Lnoapte ■ Trafic aerian Lzsn si Lnoapte

5.1. Harta de zgomot privind traficul rutier in regim Lzsn si LnOapte

In conformitate cu valorile limita maxime permise se evidențiază următoarele zone:

- Având in vedere datele de intrare disponibile, se observa atingerea pragului de 70

dB pentru Lzsn respectiv 60dB pentru Lnoapte, in axul străzii pe aproape toata trama stradala de rang 1 si 2 (cu traficul cel mai intens) respectiv pe următoareleNr.

crt.

Se

cto

r

STRADA

Parcuri

Obiective sensibile afectate pe fațada expusa

UNITĂTI

SANITARE

UNITĂTI

ȘCOLARE

Altele

1.

3

1

DECEMBRIE

1918

Școala cu cIs.l-VIII nr.22 Mexic

Locuințe

individuale+

Blocuri

2.

5

13

SEPTEMBRIE

Grădiniță de copii nr.75

Școala cu cIs.l-VIII nr.115

Locuințe

individuale*

Blocuri

3.

AEROGĂRII

Locuințe

individuale+

Blocuri

4.

ALEXANDRU IOAN CUZA

Locuințe

individuale+

Blocuri

5.

ANTIAERIAN

A

Locuințe

individuale*

Blocuri

6.

1

AVIATORILO

R

Parc Kiseleff Parc Herăstrău

Institutul National de Endocrinologi e C.I.Parhon

Locuințe

individuale*

Blocuri

7.

BABA NOVAC

Locuințe

individuale*

Blocuri

8.

BALCESCU

NICOLAE

Locuințe

individuale*

Blocuri

9.

BANU MANTA

Locuințe

individuale*

Blocuri

10.

BARBU

VACARESCU

Parc Verdi

Locuințe

individuale*

Blocuri

11.

2

3

BASARABIA

Parc National

Spitalul Clinic Județean Ilfov Spitalul Clinic de Copii Dr.V.Gomoiu Institutul de Medicina Sportiva

Grădiniță de copii nr.147 Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Grădiniță de copii nr.154 Grădiniță de copii nr.284 Gr.Sc.Ind. Republica

Locuințe

individuale+

Blocuri

12.

4

BERCENI

Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof.Dr. Alexandru Obregia

Spitalul de Bolnavi

Cronici si Geriatrie Sf. Luca

Institutul de

Boli Cerebro-Vasculare Prof.Dr. Vlad Voiculescu

Locuințe

individuale*

Blocuri

13.

4

BRANCOVEA

NU

CONSTANTIN

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Mărie

Sklodowska

Curie

Locuințe

individuale*

Blocuri

14.

BRAȘOV

Parc Drumul Taberei(fost Moghioroș)

Locuințe

individuale*

Blocuri

15.

3

BRATIANU C. ION

Parc Unirea

Spitalul Clinic Coltea

Locuințe

individuale+

Blocuri

16.

BUCURESTI-

TARGOVISTE

Locuințe

individuale+

Blocuri

17.

BUCUREȘTII

NOI

Locuințe

individuale*

Blocuri

18.

BUCURESTI-

PLOIESTI

Locuințe

individuale*

Blocuri

19.

BUREBISTA

Locuințe

individuale+

Blocuri

20.

CALARASILO

R

Locuințe

individuale+

Blocuri

21.

CAMIL

RESSU

Locuințe

individuale*

Blocuri

22.

4

CANTEMIR

DIMITRIE

Grădiniță de copii nr.30 Copiii soarelui

Locuințe

individuale*

Blocuri

23.

CAROLI

Locuințe

individuale*

Blocuri

24.

CELIBIDACHI

SERGIU

Locuințe

individuale*

Blocuri

25.

CHISINAU

Locuințe

individuale*

Blocuri

26.

2

COLENTINA

Școala cu cIs.l-VIII nr.39

Locuințe

individuale*

Blocuri

27.

COPOSU

CORNELIU

Locuințe

individuale*

Blocuri

28.

COSBUC

GEORGE

Locuințe

individuale*

Blocuri

29.

COTROCENI

Locuințe

individuale*

| Blocuri30.

CRANGASI

Parc Crângași

Locuințe

individuale+

Blocuri

31.

1

2

DACIA

Colegiul

Economic

Virgil

Madgearu Grădiniță de copii

nr.8

Licurici

Locuințe

individuale+

Blocuri

32.

DECEBAL

Locuințe

individuale+

Blocuri

33.

DIMITRIE

POMPEI

Locuințe

individuale*

Blocuri

34.

1

DOROBANȚI

C.D.T.

Dorobanți

Școala cu cIs.l-VIII nr.45 Titu Maiorescu Colegiul National I.L.Caragia le

Locuințe

individuale+

Blocuri

35.

DRUMUL

TABEREI

Parc Drumul Taberei(fost Moghioroș)

Locuințe

individuale*

Blocuri

36.

DUCA D.

GHEORGHE

ING.

Locuințe

individuale*

Blocuri

37.

DUDESCU

Locuințe

individuale*

Blocuri

38.

3

DUDESTI

Cabinete Medicale Grupate Vitan

Școala cu cIs.l-VIII nr.80 Gr.Sc.Ind. Timpuri Noi

Locuințe

individuale*

Blocuri

39.

DUDESTI-

PANTELIMON

Locuințe

individuale*

Blocuri

40.

5

EROII

SANITARI

Grădiniță de copii nr.271

Locuințe

individuale*

Blocuri
41.


EROILOR


42.


EXPOZIȚIEI


43.


FERDINAND


44.


FERENTARI


Parc Floreasca


45.


FLOREASCA


FUNDENI


Școala cu cIs.l-VIII nr..15 Sf.Elefterie


Locuințe

individuale*

Blocuri


Locuințe individuale* Blocuri


Spitalul Clinic

Grădiniță

Locuințe

de Ortopedie,

de copii

individuale*

Traumatologie

nr.145

Blocuri

si TBC

Regina

Osteoarticular

Maria

Foișor

Colegiul

Spitalul de

National

Urgenta al M.i.

lulia

Prof. Dr.

Hasdeu

D.Gerota

Clubul

Sportiv

Școlar nr.2

Școala de

Muzica si

Arte

Plastice

nr.2


Grădiniță

Locuințe

de copii

individuale*

nr.54

Blocuri

Grădiniță

de copii

nr.205

Școala cu

cIs.l-VIII

nr.135

Ștefan cel

Mare

Locuințe individuale* Blocuri


Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca


Institutul Clinic Fundeni Centrul de Chirurgie


Școala

Postliceala

Sanitara

Fundeni


Locuințe

individuale*

BlocuriGenerala si

Transplant

Hepatic

Institutul

Oncologic

București

Prof.Dr.

Alexandru

Trestioreanu

Institutul de

Cardiologie

Prof.Dr.C.C.IIi

eseu

47.

2

GARA OBOR

Școala cu cIs.l-VIII nr. 64

Ferdinand I

Locuințe

individuale*

Blocuri

48.

5

GHENCEA

Clubul Sportiv Școlar nr.3 Steaua

Locuințe

individuale*

Blocuri

49.

6

1

6

GIULESTI

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof.Dr. Panait Sarbu

Colegiul Tehnic De Material Rulant pt.Transpo rturi

Feroviare București Școala cu cIs.l-VIII nr..161

Locuințe

individuale*

Blocuri

50.

4

GIURGIULUI

Grădiniță de copii nr.28 Narcisa

Locuințe

individuale*

Blocuri

51.

GLORIEI

Locuințe

individuale*

Blocuri

52.

GOLESCU

DINICU

Locuințe

individuale*

Blocuri

53.

GRAND

Locuințe

individuale+

Blocuri

54.

3

GRIGORESC

U NICOLAE

C.D.T. Titan Spitalul de Psihiatrie

Titan - Dr.C-tin Gorgos

Școala cu cIs.l-VIII nr.199 Gr.Sc.de Construcții Anghel Saligny

Locuințe

individuale+

Blocuri

55.

1

GRIVITEI

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol

Davila

Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri

Colegiul

Tehnic

Mecanic

Grivita

Locuințe

individuale*

Blocuri

56.

GROZĂVEȘTI

Locuințe

individuale*

Blocuri

57.

3

HRISTO

BOTEV

Școala

Superioara

Comerciala

Nicolae

Kretzulesc

u

Locuințe

individuale*

Blocuri

58.

1

IANCU DE HUNEDOARA

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu

Locuințe

individuale*

Blocuri

59.

IANCU

NICOLAE

EROU

Locuințe

individuale*

Blocuri

60.

IANCULUI

Locuințe

individuale*

Blocuri

61.

5

INDEPENDEN

TEI

Parcul Izvor

Institutul National de Cerceta re-Dezvoltare pt.Microbiologi

Grădiniță de copii nr.73

Locuințe

individuale*

Blocuri62.


63.


lULIU MANIU


KISELEF

PAVEL


LACUL TEI


Parc Kiseleff Parc Herăstrău


ParcTei-8 Mai


e si

Imunologie Cantacuzino Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de uz uman Institutul National de Cercetare, Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Științelor Biomedicale "Victor Babes

Spitalul Universitar de Urgenta București Ambulator SUUB Spitalul de copii

Cotroceni


InstitutulLiceul

Mircea

Eliade


Grădiniță

Locuințe

de copii

individuale+

nr.195

Blocuri

Prichindel

Liceul

Teoretic

Tudor

Vladimires

cu

Grupul

Școlar luliu

Maniu

Școala cu

Locuințe

cls.l-VIII

individuale+

nr.11

Blocuri

I.Heliade

RadulescuU^..._

Sco^ffiT* ^Ld'feuinte"


pentru

Ocrotirea mamei si copilului Dr. Alfred

Rusescu

cIs.l-VIII

nr..31

individuale*

Blocuri

65.

LASCAR

CATARGIU

Locuințe

individuale*

Blocuri

66.

LIBERTĂȚII

Locuințe

individuale*

Blocuri

67.

LUJERULUI

Locuințe

individuale*

Blocuri

68.

MAGHERU

GHEORGHE

G-RAL

Locuințe

individuale*

Blocuri

69.

MARASESTI

Locuințe

individuale*

Blocuri

70.

1

MARASTI

Spitalul Universitar de Urgenta Elias Spitalul Clinic Universitar

CFR Nr.2

Locuințe

individuale*

Blocuri

71.

4

METALURGIE

I

Colegiul

Tehnic

Miron

Nicolescu

Locuințe

individuale*

Blocuri

72.

3/

2

Ml HAI BRAVU

Parc National

1

Spitalul Clinic

de Boli

Infectioase si

Tropicale

Dr.V.Babes

C.D.T.

Dr.V.Babes

Institutul de

Virusologie

"Ștefan

S.Nicolau"

Colegiul

National

Emil

Racovita Gr.Sc. de Constructii-Montaj

Mihai

Bravu

Locuințe

individuale*

Blocuri

73.

2

MIHAIL

EMINESCU

Serviciul de Ambulanta al Municipiului București

£.

Locuințe

individuale+Bloc

uri

74.

1

MIHALACHE

ION

Spitalul Clinic "Sf.Maria" Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Filantropia Institutul de Medicina

Fizica,

Balneoclimatol

ogie

Liceul

Teoretic

Nicolae

lorga

Clubul

Sportiv Școlar nr.1 Pajura

Locuințe

individuale*

Blocuri

75.

MIRCEA

ELIADE

Locuințe

individuale+

Blocuri

76.

3

MIRCEA

VODĂ

Spitalul

Prof.Dr. C-tin Angelescu

Locuințe

individuale*

Blocuri

77.

MORARILOR

Locuințe

individuale+

Blocuri

78.

2

MOȘILOR

Școala cu cIs.l-VIII nr.71 lovan Duci ci

Colegiul

Economic

Hermes

Locuințe

individuale*

Blocuri

79.

NAȚIUNILE

UNITE

Locuințe

individuale*

Blocuri

80.

1

NICOLAE

TITULESCU

Școala cu cIs.l-VIII nr.3 Nicolae Titulescu

Locuințe

individuale*

Blocuri

81.

NORDULUI

Locuințe

individuale*

Blocuri

82.

4

OLTENIȚEI

Colegiul

Romano -Catolic Sf.

losif

Școala

Speciala

nr.4

Locuințe

individuale*

Blocuri

83.

OPEREI

Locuințe

individuale+

Blocuri

84.

ORHIDEELO

R

Locuințe

individuale*

Blocuri

85.

5

PANDURI

Spitalul Clinic Prof.Dr.Burgh ele

Școala cu cIs.l-VIII nr.146 I.G. Duca

Locuințe

individuale*

Blocuri

86.

2

PANTELIMON

Parc Morarilor

Spitalul Clinic de Urgenta

Sf. Pantelimon Policlinica cu plata nr. 2 Spitalul Sf.Ciprian Preluat de Spitalul

Sf. Pantelimon

Școala cu cIs.l-VIII nr.77 Liceul Teoretic Lucian Blaga

Gr. Sc.

Electronica Industriala Școala de Arte si Meserii nr.2

Locuințe

individuale*

Blocuri

87.

PIEPTĂNARI

Locuințe

individuale*

Blocuri

88.

PIPERA

Locuințe

individuale*

Blocuri

89.

1

6

PLEVNEI

Spitalul Clinic de

Stomatologie Prof.Dr. Dan Theodorescu Centrul Clinic de Urgenta de Boli

Cardiovascula re Dr. C-tin Zamfir

Spitalul Universitar CF Witing

București

Liceul Bilingv Miguel De Cervantes

Grădiniță de copii MAPN nr.1 Clubul Sportiv Școlar nr.5

Locuințe

individuale*

Blocuri

_

90.

POLIGRAFIEI

Parc Presa Liberă

Locuințe

individuale+

Blocuri

91.

POLONA

Locuințe

individuale*

Blocuri

92.

PREZAN

CONSTANTIN

Parc Herăstrău

Locuințe

individuale*

Blocuri

93.

PRIMĂVERII

Locuințe

individuale*

Blocuri

94.

2

PROTOPOPE SCU PACHE

Școala cu

cls.l-VHI

nr.52

Școala lancului Școala cu cIs.l-VIII

nr.56

Josse

Martti

Colegiul

National

Mihai

Viteazul

Locuințe

individuale*

Blocuri

95.

5

RAHOVEI

Liceul

Teoretic

D.Bolintine

anu

Locuințe

individuale*

Blocuri

96.

5

RAHOVEI

Grădiniță de copii Electromag netica

Locuințe

individuale*

Blocuri

97.

RAZOARE

Locuințe

individuale*

Blocuri

98.

REGINA

ELISABETA

Colegiul

National

Gheorghe

Lazar

Locuințe

individuale*

Blocuri

99.

4

REGINA

MARIA

Grădiniță de copii nr.192 Pisicile

Locuințe

individuale*

Blocuri
W o ,.xW
100.


101.


102.


103.


104.


105.


aristocrate


SCHITUL

MAGUREANU


SERBAN

VODĂ


SINCAI

GHEORGHE


SOSEAUA DE CENTURA


ȘTEFAN CEL MARE


ȘTIRBEI

VODĂ


THEODOR

PALADY


Parc Cișmigiu


Parc Tineretului Parc

Libertății(Carol)


Parc Cișmigiu


Spitalul Clinic

de Boli

Dermato-

venerice

Prof.Dr.S.Lon

ghin

Policlinica cu plata nr. 3


Spitalul Clinic Colentina Spitalul de Pneumoftiziolo gie

Sf. Ștefan


Academia de

Stiinte

MedicaleLocuințe

individuale+

Blocuri

Școala cu

Locuințe

cIs.l-VIII

individuale*

nr.74

Enachita

Vacarescu

Colegiul

National

Gheorghe

Sincai Gr.Sc.Ind. G. Cerchez

Blocuri


Clubul Sportiv Școlar nr.7 Dinamo


Școala cu cIs.l-VIII nr. 118 Vasile

Alecsandri Școala de Muzica si Arte Plastice nr.3


Gr.Sc.de

Chimie

Costin

Nenitescu


Locuințe

individuale*

Blocuri

Locuințe

individuale*

Blocuri

Locuințe

individuale*

Blocuri


Locuințe

individuale*

BlocuriGr.Sc.Ind. nr.19 (RATB)

107.

TIMIȘOARA

Grădiniță de copii nr.272 Colegiul Tehnic

Petru

Maior

Liceul

Teoretic

Grigore

Moisil

Locuințe

individuale+

Blocuri

108.

TIMPURI NOI

Locuințe

individuale*

Blocuri

109.

TINERETULUI

Parc Tineretului

Locuințe

individuale*

Blocuri

110.

UNIRII

Parc Unirea

Locuințe

individuale*

Blocuri

111.

UNIVERSITA

Tll

Locuințe

individuale*

Blocuri

112.

UVERTURII

Locuințe

individuale*

Blocuri

113.

VĂCĂREȘTI

Locuințe

individuale*

Blocuri

114.

VALEA

CASCADELO

R

Locuințe

individuale*

Blocuri

115.

VASILE

MILEA

GENERAL

Locuințe

individuale*

Blocuri

116.

VATRA

LUMINOASA

Locuințe

individuale*

Blocuri

117.

2

VERGULUI

Spitalul Clinic Malaxa

Grădiniță de copii nr.189^

Locuințe

individuale*

■^(ocuri

Malaxa

Grădiniță de copii nr.277

118.

VICTORIEI

Locuințe

individuale+

Blocuri

119.

VIILOR

Institutul de

Pneumoftiziolo

gie

Prof.Dr.Marius

Nasta

Grădiniță de copii nr.168 Colegiul Economic Viilor

Locuințe

individuale*

Blocuri

120.

VIRTUȚII

Parc Crângași

Locuințe

individuale*

Blocuri

121.

3

VITAN

Școala cu

cIs.l-VIII

nr.84

Nicolae

Balcescu

Locuințe

individuale*

Blocuri

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depasesc aceste limite este de 134043 persoane pentru Lzsn si de 192874 pentru Lnoapte.

Zonele de conflict (Hot spot):

Pe următoarele străzi model sunt in curs de desfășurare sau se vor desfaura

ac ti ui menite sa duca la reducerea zgomotului avand in vedere situația

actuala conform următoarelor harți de zgomot Lzsn si Lnoapte locale:

Str. 1 Decembrie 1918 zi,seara,noapte:
Str. Antiaeriana noapte:Str. Babanovac zi,seara,noapte:


Str. Babanovac noapte:

Bld. C-tin. Brancoveanu zi,seara,noapte:Bld. C-tin. Brancoveanu noapte:


Bld. Dacia noapte:
Cal. Plevnei noapte:Conform limitelor maxime permise (70 dB pentru Lzsn si 60 dB pentru Lnoapte) se regăsesc depășiri ale nivelurilor limita pe zone foarte restrânse .

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depasesc aceste limite pentru sursa tramvai este de 555 persoane pentru Lzsn si de 2492 pentru Lnoapte.

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depasesc aceste limite pentru sursa CFR este de 75 persoane pentru Lzsn si de 520 pentru Lnoapte.

Cartierele afectate de traficul feroviar CFR sunt:

•    Pipera

•    Poligrafiei

•    Giulești

•    Preciziei

Zonele de conflict (Hot Spot) care necesita imbunatatir identificate pe Harta de Zgomot sunt:
60Poligrafiei


Are as of polygon clases

of imrnișsion levete

NQiSG LQVQÎ LDEN

■ <=

M    «es(AJ

59,99 d£3{A)

H «-

54.99 CfB(A)

■ <=

59,99 CtB(A)

■ <-

74.99 dS(A)

■ >

74 90 dB<A)

Zgomot tren Poligrafiei

Lzsn

A

Ea. 2

ttâen

26,09.2007

M1: 30000


Tren


GiulestiMenționăm că estimările nu se referă la tronsonul București Nord - Chitila care intră în răspunderea CFR pentru a realiza Planurile de Acțiune conform HG 321Conform limitelor maxime permise (65 dB pentru Lzsn si 55 dB pentru Lnoapte) se regăsesc depășiri ale nivelurilor limita pe arii foarte restrânse.

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depasesc aceste limite este de 0 persoane pentru Lzsn si de 346 persoane pentru Lnoapte.
Conform limitelor maxime permise (65 dB pentru Lzsn si 55 dB pentru Lnoapte) se regăsesc depășiri ale nivelurilor limita.

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depasesc aceste limite este de 801 persoane pentru Lzsn si de 1658 persoane pentru Lnoapte.

identificarea zonei afectate(Hot Spot):

Străzi afectate:

pe timp de noapte:

•    Ion lonescu de la Brad

•    Someșul Rece

•    Dobrogeanu Gherea

•    Gârlei

sursa

Nivel(dB)

55-65

60-65

65-70

70-75

>75

Total

străzi

zsn

116144

17899

134043

N

161311

30602

961

0

192874

tranvai

zsn

554

0

554

N

2452

50

0

0

2502

tren

zsn

72

0

72

N

493

26

0

0

519

aero

zsn

743

48

791

N

1203

454

0

0

1657

industrie

zsn

0

0

0

0

N

2192

346

0

0

0

2538

6.1 .Sursa Străzi:

Distribuția locuitorilor, in relație cu nivelurile pe fațada Numărul persoanelor afectate de zgomot peste limitele admise

Nivel(dB)

60-65

65-70

70-75

>75

Total

zsn

116144

17899

134043

N

161311

30602

961

0

192874

Identficarea problemelor care necesita imbunatatire:

Pot fi luate în considerare diferite aspecte ale zgomotului produs de trafic, inclusiv:

■    bâzâitul continuu al traficului aglomerat, și zgomotul mediu sau zgomotul de fundal la care oamenii sunt expuși, de multe ori timp îndelungat;

■    traficul congestionat, marcat de porniri și opriri repetate, unde sunt mai importante accelerarea vehiculelor și zgomotele izolate precum cele produse de vehicule grele la trecerea peste denivelări.

Pe majoritatea străzilor din zona metropolitană București, zona fațadelor și a trotuarului este foarte dezvoltată. Majoritatea străzilor sunt folosite de pietoni și bicicliști, precum și de vehicule cu motor.

Există multe aspecte aflate în competiție, printre care distribuția - transportul de persoane, bunuri și servicii; accesul și deservirea - inclusiv parcarea și încărcarea, și interacțiunea socială - folosirea străzii ca spațiu social. ZgomotuL^—p^ produs de trafic poate perturba conv&Esațtitede pe stradă și relaxarea în grădini șsfu9^

T .    OSeSî


:S -2) aW^^x $//


pe balcoane. Multe dintre străzile și clădirile Bucurestiului nu au fost proiectate cu gândul la zgomotul generat de traficul modern.


Deși Rețeaua de Transport a Bucurestiului canalizează o mare parte din traficul bucurestean, există multe alte drumuri aglomerate unde nivelul zgomotului nu este cu mult mai mic, iar imobilele sunt aproape de carosabil.

Lungimea totală a acestor alte drumuri aglomerate este mult mai mare. Va fi necesar lucrul în sistem parteneriat între autoritățile responsabile pentru diferite străzi, în vederea stabilirii nivelurilor de zgomot și a priorităților, analizării problemelor și elaborării unei combinații optime de acțiuni.6.2. Sursa Tramvai:

Distribuția locuitorilor, in relație cu nivelurile pe fațada Numărul persoanelor afectate de zgomot peste limitele admise

Nivel(dB)

60-65

65-70

70-75

>75

Total

zsn

554

0

554

N

2452

50

0

0

2502

6.3.Sursa CFR:

Distribuția locuitorilor, in relație cu nivelurile pe fațada Numărul persoanelor afectate de zgomot peste limitele admise

Nivel(dB)

60-65

65-70

70-75

>75

Total

zsn

72

0

72

N

493

26

0

0

519

Identficarea problemelor care necesita imbunatatire:

Când se iau în considerare caracteristicile emisiilor de zgomot ale trenurilor individuale sau diverselor tipuri de vehicule, trebuie avută în vedere existența unui anumit număr de surse principale de zgomot, care sunt relevante în anumite situații, precum reiese din tabelul nr.1.

Situații de

9

zgomot

Zgomotul de trecere:

Viteză constantă Accelerare/decele

rare

Zgomotul

staționar

9

Zgomotul de manevrare a vagoanelor, altele

Surse de zgomot

Rulare

Tracțiune/auxiliar Aerodinamic (local: scârțâit, impact, poduri)

Tractiune/auxil

9

iar

Scârțâit/impac t ’

Tractiune/auxil

9

iar

Rulare

Tabelul nr. 1 Surse majore de zgomot relevante pentru anumite situații

Situațiile cele mai importante, care sunt relevante pentru administrarea zgomotului produs de calea ferată în mediul înconjurător, sunt situațiile de trecere (Fig. 1), care includ ca parametrii viteza constantă, accelerarea și decelerarea; zgomotul staționar (în cadrul și în afara stațiilor) și zgomotul de manevrare a vagoanelor, care include o varietate de surse de zgomot.Tipurile predominante de surse de zgomot pot fi, de asemenea, specificate în

funcție de categoria de tren,

precum reiese din tabelul nr.2.

Tren

Zgomot de rulare

Zgomot de la tracțiune și sisteme auxiliare

Zgomot aerodinamic

Trenuri de marfă

++

+

Trenuri de viteza

++

+

++

Trenuri intercity

++

+

Trenuri urbane

++

+


Tabelul nr.2 Principalele tipuri de surse de zgomot pentru patru categorii de tren +: relevant ++: foarte relevant

Viteza trenului este un parametru major de influență a emisiei de zgomot. Zgomotul datorat tracțiunii și sistemelor auxiliare (unități diesel, trenuri de putere conduse electric, echipament de răcire, compresoare) - dacă există, tinde să fie predominant la viteze reduse, până la 60km/h. Zgomotul produs de rularea roților pe șine este dominant până la viteze de 200-300 km/h, viteză după care devine predominant zgomotul aerodinamic. Viteza de tranziție de la zgomotul de tracțiune la cel de rulare, și de la acesta la zgomotul aerodinamic depinde în întregime de puterea relativă a acestor surse. Zgomotul de rulare, de exemplu, depinde în foarte mare măsură <}&— starea suprafeței roților și șinelor, p^seâad^ cel aerodinamic depinde de aerodinamică a vehiculului.    " ‘    |


OlG -n

Un exemplu tipic de dependență a vitezei este arătat în figura nr.2.

Viteza trenului [km/h]

Fig. 2 Sursele de zgomot în exterior la calea ferată și dependență tipică de viteza trenului

Importanța majoră a mentenanței (întreținerii)

Nivelul de rugozitate al suprafeței șinelor și roților crește în timpul utilizării normale. Figura nr. 3 arată nivelele de rugozitate pentru diferite condiții ale suprafeței șinei și roții. între o șină perfect netedă și una foarte uzată există o creștere semnificativă a nivelului de rugozitate. în situații extreme, variația nivelului de emisie acustică poate fi până la +20 dB(A). O asemenea creștere mare a nivelului zgomotului va apărea numai la testarea cu un vehicul special care are roți perfect netede. în condiții de întreținere normală, există o variație de +1-3 dB(A).


Nivel de zgomot datorat rugozității [dR re 1 E-6m]

.„XV

• * **

* *

Șina

—    foarte neteda

foarte rugoasa

- curba limita conform ISO++

Roata

—    roata perfecta cu frana disc

.... roata in utilizare cu frana disc

' * roata cu frana sabot din otel forjat, după 3 saptamani de franare completa

0,2 0,1 0,01 0,006 Lungime de unda [mj

6.4.Sursa Industrie:

Distribuția locuitorilor, in relație cu nivelurile pe fațada Numărul persoanelor afectate de zgomot peste limitele admise

Nivel(dB)

55-65

60-65

65-70

70-75

>75

Total

zsn

0

0

0

0

N

2192

346

0

0

0

2538

Identficarea problemelor care necesita imbunatatire:

Trebuie acordată o atenție deosebită interfeței dintre industria zgomotoasă și cea nouă și sensibilă la zgomot atunci când se întâmplă să se elibereze vreun teren industrial. Zgomotul existent și de perspectivă datorat transportului trebuie luat de asemenea în considerare pentru a se asigura, pe cât posibil, că se eliberează cele mai liniștite zone pentru scopuri sensibile la zgomote. Se iau în considerare nevoile industriei în ceea ce privește aglomerarea, capacitatea, mediul ambiant, accesibilitatea și costurile prin 2 locații de bază: Locații Industriale Preferate (PIL) având costuri scăzute, deseori premise de extindere a spațiului, unde mediul ambiant nu reprezintă o constrângere și Parcuri Industriale de Afaceri (IBP) - calitate înaltă, de obicei mai scump, și câteodată mai dense. Este foarte important pentru viitorul Bucurestiului în ceea ce privește zgomotul, ca spațiul pentru activitățile potențial a fi zgomotoase, să rămână în PIL. Sensibilitatea la zgomot trebuie să constituie un factor cheie în luarea deciziilor referitor la locațiile distribuției și serviciilor, luând în considerare posibilitatea încărcării și descărcării pe timp de noapte.

Datele publicate indică aproximativ 140 locații care se ocupă cu managementul deșeurilor în București. Va apărea nevoia de identificare și securizare a terenurilor în locații corespunzătoare pentru industrii noi și activități legate de reciclarea și reprocesarea materialelor. Locațiile industriale preferate probabil că sunt cele mai potrivite pentru activități de procesare și manipulare din punct de vedere al minimizării potențialului impact al zgomotului.

6.5.Sursa Aeroport:

Distribuția locuitorilor, in relație cu nivelurile pe fațada Numărul persoanelor afectate de zgomot peste limitele admise

Nivel(dB)

60-65

65-70

70-75

>75

Total

zsn

743

48

791

N

1203

454

0

0

1657

Identficarea problemelor care necesita imbunatatire:

Zgomotul produs de avioane este o problemă deosebit de dificilă pentru București, având în vedere că unul dintre aeroporturi, care este și un punct de acces global de o importanță critică pentru Romania, se află în extremitatea nordica a orașului. Având în vedere că direcția predominantă a vântului este de la vest la est, majoritatea avioanelor care se pregătesc să aterizeze pe Aeroportul Baneasa trebuie să treacă pe deasupra orașului. Mulți bucuresteni sunt preocupați de problema zgomotului produs de avioane.

Aviația este un domeniu al celor mai intense tensiuni între interesul

9

economic și nevoia de protecție a mediului. Soluțiile nu sunt ușor de găsit. Ca oraș tot mai cosmopolit și mai globalizat, Bucurestiul depinde din ce în ce mai mult de transportul aerian, atât din punct de vedere social, cât și economic. Bucurestenii, ca și vizitatorii, călătoresc mai mult peste hotare. Aeroportul Aurel Vlaicu Baneasa este al doilea aeroport ca mărime din țară, fiind tranzitat de 0,8 de milioane de pasageri în 2006, precum și de 0,4 milioane de tone de marfă, transportată, în cea mai mare parte, în calele avioanelor de pasageri. Guvernul a prevăzut continuarea creșterilor substanțiale ale cererii, la nivel național și în sud-estul țări.

Se presupune ca odata cu terminarea construirii si a renovării Aeroportului International Aurel Vlaicu Baneasa București capacitatea acestuia sa fie de 3 milioane pasageri pe an.

Guvernul României nu este responsabil numai pentru politica globală de aviație așa cum reiese Codul Aerian și din alte documente, ci și de deciziile-cheie cu privire la reglementările care afectează nivelul de zgomot din aeroportului, stabilit conform aceluiași Cod Aerian. Funcționarea aeroportului Baneasa - București nu este reglementată prin legislație de planificare, ne existând un acord de planificare între firma care operează aeroportul și Primăria Municipiului București sau Primăria Sectorului 1. Atribuțiile Primarului privesc mai ales controlul dezvoltării strategice a oricăror structuri ale aeroporturilor din zona AZMB și asigurarea accesului de suprafață viabil. Multe alte organisme sunt implicate în administrarea zgomotului, inclusiv organizații internaționale, fabricanți de motoare și fuzelaje pentru avioane, turnuri de control, operatori ai aeroporturilor, linii aeriene și piloți.

Majoritatea plângerilor cu privire la zgomot care vizează în prezent aeroportul Baneasa sunt formulate împotriva avioanelor care aterizează. La Baneasa, este în continuare necesar ca avioanele care aterizează să coboare într-un unghi standard de 3 grade. Aeroportul Baneasa, care are Gerințe speciale de evitare a obstacolelor, constituie o excepți^^â^fi folosit doa / de avioanele capabile de ocoborâre mai abruptă. O coborâre mai abruptă reduce suprafața afectată de zgomot, dar este foarte solicitantă pentru unele tipuri de avion (unele ar necesita chiar certificări speciale), iar procedurile internaționale standard (PANS-OPS) permit coborârile abrupte numai în scopul de a evita obstacolele. Avioanele trebuie să se înscrie pe culoarul de coborâre la cel puțin 830 de metri în timpul zilei și la 1000 de metri în timpul nopții. Când avioanele sosesc dinspre vest (principalul mod de operare la Baneasa), culoarul de coborâre se poate întinde peste București până la Chitila.

Avioanele execută manevre deasupra multor zone din București, în afara zonelor celor mai afectate, din sud-vestul orașului. Multe avioane survolează sudul sau Nordul Bucurestiului pentru a se înscrie pe culoarul de coborâre către aeroportul Baneasa. De asemenea, a crescut numărul deplasărilor implicând celelalte aeroporturi din București și împrejurimi. Pentru oamenii din Chitila, de exemplu, nu este întotdeauna clar dacă avioanele pe care le văd folosesc aeroportul Baneasa, Otopeni sau alte aeroporturi din zonă. Procedurile de control al traficului aerian se schimbă destul de rar. De aceea ese chiar mai importantă înțelegerea cât mai completă a zgomotului și a altor efecte asupra mediului, pentru a nu rata nicio ocazie de a ameliora situația.

J

Aeroporturile Baneasa si Otopeni nu sunt închise pe timpul nopții. In mod normal, aeroportul Otopeni nu este utilizat noaptea. Deplasările de avioane la Baneasa între orele 23:30 și 06:00 nu sunt limitate la un număr anume. Majoritatea deplasărilor de avioane pe timpul nopții sunt aterizări ale zborurilor charter dimineața devreme, începând cam cu ora 04:30. Există un obiectiv de atingere a unei ponderi de 90% a procedurii de Aterizare cu Coborâre Continuă în sosirile dintre orele 23:00 - 06:00, până la sfârșitul lui 2004.

Mulți oameni - muncitori și vizitatori, dar și locuitori - sunt deranjați în mod special de zgomotul produs de elicoptere. Palele rotorului generează zgomote cu caracteristici aparte, inclusiv zgomote de frecvență joasă.

7. Masuri pe termen scurt ce se vor lua pe următoarele străzi concept: Reducerea populației afectate de zgomot la un nivel peste limitele admise laNume

strada

inii

:ial

plan acțiune

reducere

Măsură aplicata

nr loc zsn

nr loc n

nr loc

zsn

nr loc

n

zsn

n

bd 1dec

5979

5714

3267

3459

2712

2255

Trafic greu inexistent

Al Cuza

3697

3633

1733

2110

1964

1523

Trafic greu inexistent

Antiaeria

na

10037

9484

1703

2377

8334

7107

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

Balcescu

3116

4971

2337

3795

779

1176

Asfaltare cu asfalt de buna calitate

Banu

Manta

3678

3600

177

359

3501

3241

Asfaltare cu asfalt de buna calitate

Barbu

Văcăresc

u

603

2254

0

490

603

1764

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

Berceni

6209

6070

5562

1333

647

4737

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

Vasile

Milea

4890

4483

262

731

4628

3752

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

văcărești

2971

2830

134

291

2837

2539

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

cantemir

400

1100

341

337

59

763

Trafic greu inexistent noaptea

timișoara

251

2773

0

0

251

2773

Trafic greu inexistent noaptea

carol

9703

10952

8174

8636

1529

2316

Asfaltare cu asfalt de buna calitate

știrbei

2397

2273

155

217

2242

2056

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

cotroceni

4914

4791

1046

1392

3868

3399

Asfaltare cu asfalt de buna calitate

dacia

6114

6069

1894

1797

4220

4272

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

serban

vodă

355

155

166

151

189

4

Asfaltare cu asfalt de buna calitate

elisabeta

5406

4820

2503

4287

2903

533

Asfaltare cu asfalt de buna calitate

eroilor

397

389

116

174

281

215

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

ferdinand

3472

3819

2369

2394

1103

1425

Trafic greu inexistent

pantelimo

n

1752

4158

1148

1497

604

2661

Trafic greu inexistent noaptea

giurgiului

16

229

0

8

16

221

Trafic greu inexistent

gri vitei

4371

5571

1631

1656

2740

3915

Trafic greu inexistent noaptea

golescu

93

n 510

20

Să fel -• -A;

73

412

Trafic greu inexistep^sfattare

cu asfalt de buna calitate

magheru

2275

2690

1532

1882

743

808

Trafic greu inexistent

iancu de

hunedoar

a

32

586

0

4

32

582

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

independ

entei

4954

5182

4230

4511

724

671

Trafic greu inexistent

iancului

5935

7266

2143

4131

3792

3135

Trafic greu inexistent

mihai

bravu

3243

6801

681

1205

2562

5596

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

mircea

vodă

8600

8511

1582

2547

7018

5964

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

moșilor

172

1036

155

155

17

881

Trafic greu inexistent, asfaltare cu asfalt de buna calitate

pache

protopop

eseu

6105

6003

5449

5464

656

539

Trafic greu inexistent

ENVIRO CONSULT

8. Masuri si strategii

In vederea reducerii expunerii populației la zgomot in aceste zone se propun următoarele scenarii:

Trafic rutier

Se propune următorul plan de acțiune:

i. Reducerea la minim a traficului si zgomotului provenit de la vehiculele grele (utilizare de autobuze silențioase, soluții alternative, mașini de gunoi mici sau cu tracțiune electrica, reducere tonaj); Optimizarea vitezelor de deplasare;

Corespunzător acestui plan se obțin reduceri ale expunerii populației după cum urmeaza:

i.    Reducere număr de persoane afectate Lzsn cu 54327.

ii.    Reducere număr de persoane afectate Lnoapte cu 92579

Trafic feroviar - Tramvai

In vederea calculului expunerii populației la zgomot pentru sursa de zgomot tramvai s-au simulat planurile de refacere a terasamentului aprobate de către Primăria Generala pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011.

Corespunzător acestor planuri se obțin următoarele modificări ale numărului de persoane expuse după cum urmeaza:

2007:afectate:

Lzsn554

Ln2502

anul

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

indica

tor

[dB(A)

Lzsn

Ln

Lzsn

Ln

Lzsn

Ln

Lzsn

Ln

modifi

care

nr

perso

ane afecta te fata de

2007

1211

6332

770

3713

1056

5443

1053

5444

fonica a vagoanelor de tramvai, prin alegerea unor modele de vehicul silențios, care sa compenseze valorile de zgomot mai ridicate datorate caii de rulare.

Trafic feroviar - CFR

In vederea reducerii expunerii populației la zgomot in aceste zone se propun diferite scenarii de reducere a expunerii populației prin montarea de panouri reflectante. Punerea in practica a acestor planuri de acțiune presupune soluții ca

Montare de panouri panouri fonoreflectante (beton) pe ambele parti ale cailor ferate din oraș de inaltime variabila (s-au simulat inaltimi ale panourilor de 1,5m si 1,75m) Rezultatele acestor simulări oferă informații despre cat de utile pot fi

panourile (soluția simulata este de cu panouri simple din beton si nu sofisticate-fonoabsorbante - pe motiv de costuri).

Apoi pentru a modela influenta intretinerii șinei, s-au utilizat datele

din graficele din studiile Stairs si alte studii UE despre reducerea zgomotului la tren. O valoare acoperitoare atat pt. marfa cat si calatori este o creștere a zgomotului de 0,8dB pe an după momentul rectificării șinei, se obțină astfel reduceri cu 2,4dB după 3 ani/4,8dB după 6 ani/7,2db după 9 ani/9,6dB după 12 ani. Șina actuala NU este rectificată (CFR nu are mașini de rectificat șina odata montata).

In cazul utilizării rectificării se pot obține combinații de reduceri de zgomot datorita rectificării șinei si utilizării panourilor si corespunzător reduceri ale expunerii populației după cum urmeaza:

2007: afectate:

Lzsn72

Ln519

(Fără București-Chitila)

soluție

panou

175

panou

175

Panou

150

Panou

150

indicator [dB(A)]

Lzsn

Lnoap

te

Lzsn

Lnoapt

e

nr. persoane afectate fata de 2007

22

102

19

89

soluție

rectificare la 3 ani

rectificare la 3 ani

rectificare la 6 ani

Rectificare la 6 ani

rectificare la 9 ani

rectificare la 9 ani

indicator [dB(A)]

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

nr. persoane afectate fata de 2007

59

402

48

323

30

183

soluție

panou 150 si rectificare la 3 ani

panou 150 si rectificare la 3 ani

panou 150 si rectificare la 6 ani

panou 150 si rectificare la 6 ani

panou 150 si rectificare

panou 150 si

rectificare

-

7 '

6-
Aed


la 9 ani

indicator [dB(A)j

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

nr. persoane afectate fata de 2007

66

451

61

377

43

260

soluție

panou 175 si rectificare la 3 ani

panou 175 si rectificare la 3 ani

panou 175 si rectificare la 6 ani

panou 175 si rectificare la 6 ani

panou 175 si rectificare la 9 ani

panou

175

si

rectificare la 9 ani

indicator [dB(A)j

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

nr. persoane afectate fata de 2007

66

464

62

389

48

273

Trafic aerian

Mai multe Programe de Izolare Fonică vor fi implementate la Otopeni, cel mai recent fiind un program oferit voluntar de operatorul aeroportului pentru locuințe și școli. Și la aeroportul Baneasa este în curs de implementare un program de izolare fonică, în cadrul căruia nivelurile minime de expunere la zgomot în baza cărora se stabilește care locuințe beneficiază de izolare fonică sunt mai scăzute decât pentru orice alt aeroport din Romania. Fondurile necesare au fost obținute pe baza principiului „cine poluează plătește”. în general, ofertele de izolație fonică includ izolare acustică secundară, mai ales pentru dormitoare și livinguri. Dacă locatarii doresc să înlocuiască toate geamurile cu geamuri termopan, pot plăti diferența. Pachetul de bază oferit constă, de regulă, într-un sistem simplu de ventilare forțată, care împiedică pătrunderea zgomotului în locuință. în intervalul scurs de la implementarea primelor programe de izolare fonică, „locuirea în întreaga casă” a devenit modul de viață normal, ceea ce ridică întrebarea dacă practica de a izola fonic numai anumite camere nu ar trebui să fie revizuită. O ierarhie mai flexibilă a măsurilor ar putea fi mai potrivită , deși trebuie luate în considerare și cheltuielile. Cu toate că măsurile de izolare fonică nu sunt identice cu cele de izolare termică, multe soluții folosite pentru a rezolva una dintre probleme se dovedesc eficiente și în cazul celeilalte. De aceea, este, în mod evident, de dorit să se urmărească proiectarea combinată a acestor măsuri, pentru a reduce cheltuielile cu încălzirea ale familiilor cu venituri mici, a economisi energie, a proteja mediul și a reduce nivelul zgomotului, ținând cont și de existența altor surse de zgomot, acolo unde este necesar.

9. O consemnare a consultărilor publice

In corformitate cu art. 4, alin (17) si art. 12 din HG 321/2005 republicata, Primăria Municipiului București a pus la dispoziția publicului pe web - site-ul oficial, următoarele informații:

Harta de zgomot a fost postata spre consultare in cursul anului2007:

http://www4.pmb.ro/wwwt/harti/harta zgomot/rueszn.html

Proiectul Planului de acțiune a fost postat la data de 3 iulie spre consltare si dezbatere publica

http://www4.pmb.ro/wwwt/harti/harta zqomot/planul de acțiune

Raport
DEZBATERE PUBLICĂ

Strategia de zgomot ambiental Proiectul planului de acțiune

Data desfășurării: 4 iulie 2008

Locația: Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului București

Participanți: - Reprezentanți ai Min. Mediului, Min.Transporturilor, Min.Internelor, Min.Sănătății Publice, Direcției de Sănătate Publică, A.R.P.M, A.P.M.B, A.L.P.A.B, Brigăzii de Poliție Rutieră, Primăriilor de sector, I.N.C.E.R.C, I.N.C.D- E.C.O.I.N.T, Centrului de Planificare Urbanistică(Consiliul General), Asociației Profesioniștilor în Protecția Mediului, R.A.T.B

-    Directori și șefi de serviciu ai Primăriei Municipiului București

-    Reprezentanți ai presei, cetățeni

Activități

Comentarii

Numărul participanților: Circa 50

Prezentarea în Power Point a Proiectului Planului de acțiune a zgomotului ambiental

A fost făcută de șeful Serviciului Managementul Zgomotului Urban

Lucrarea prezentată a fost distribuită organizațiilor, instituțiilor și persoanelor cu un interes în acest domeniu și de asemenea publicată pe site, astfel încât să permită o mai mare audiență

-Un important poluant sonor: omul!

(muzica ascultată la maxim, țipete)

Prezentarea

-Principalele surse de zgomot din

rezultatelor din

zona centrală: claxoanele,

lista mesajelor

zgomotul motoarelor accelerate la

primite pe site-

plecarea de la semafor,

ul P.M.B

neștiința conducătorilor auto de a face culoar

-    Taxa de congestie pentru accesul în zona centrală

-    Străzi cu sens unic pentru fluidizarea traficului

-Semaforizare inteligentă

-Circulație restricționată și cu praguri

-Plantarea de arbori pentru filtrarea aerului

-îndesirea stațiilor de metrou

1

-Lărgirea șoselei de centură la cel puțin 3 benzi pe sens

Prezentarea

-Interzicerea circulației camioanelor pentru construcții fără

rezultatelor din

folosirea copertinei pentru bena de transport

lista mesajelor

-Suprimarea următoarelor surse de zgomot: motocicletele

primite pe site-

cu tobe de eșapament modificate, cursele de noapte între

ul P.M.B

mașini cu motoare mai puternice, alarmele mașinilor și din magazine, zgomotul produs de mașinile de gunoi -Analiza reală a geometriei/semnalizării rutiere a intersecțiilor generatoare de zgomot

-    Zgomotul produs de cluburile de noapte, restaurante, discoteci,baruri,aparate de aer condiționat mari

-    Utilizarea bicicletelor și locuri de parcare pentru biciclete

Sesiune de întrebari/răspunsuri, sugestii, comentarii referitoare la strategia planului de acțiune a zgomotului ambiental

S-au inscris la cuvânt 15 cetățeni

Probleme discutate - Propuneri /sugestii din partea participantilor:

Răspunsuri, alte acțiuni

1

Intersecțiile foarte zgomotoase , geometria este incorectă

Stațiile mobile au un >

program de verificare a zgomotului și se pot deplasa și monitoriza intersecțiile mari

2

Asfalt fonoabsorbant pe arterele foarte

Este în strategia pe

zgomotoase

termen lung

3

Motocicletele și A.T.V -urile - Interzicerea lor pe timpul nopții

Propunerea (de la poliție) urmează să fie introdusă în strategie

4

Zgomotul afectează starea de sănătate -Similitudine între zonele cu stres acustic și indicele de suicid

5

Educația populației - zonele liniștite se văd din harta de zgomot

Agențiile imobiliare nu țin cont de rezultatele studiului

6

Izolarea fonică a clădirilor

Izolarea termică ajuta si la izolarea fonică (geamuri termopan).La nivelul primăriilor de sector sunt comisii care realizează acest lucru.

7

Panouri fonoabsorbante

în afara orașului si la

intrarea în pasaje(CFR)

8

Cursuri speciale pentru șoferii cu un comportament agresiv

Brigada de poliție să ia măsuri drastice

9

Limitele maxime admise pentru zgomot nu sunt încă stabilite de Min.Mediului

Ordinul a fost transmis spre aprobare.Valorile limită nu sunt destinate pentru amenzi, ci ca un prag pe care noi l-am impus (reprezentantul Min.Mediului)

10

Reducerea vehiculelor de transport mari, a autorizațiilor eliberate de P.M.B, accesul doar a vehiculelor de aprovizionare sub 5 tone

Accesul vehiculelor grele va fi restricționat

11

Taxa de centru - cât va fi ?

Propunere venită pe mail din partea cetățenilor

12

Planurile de acțiune să fie implementate și adoptate după consultarea cu specialiști în construcții urbane

J

Va fi o colaborare între I.N.C.E.R.Csi P.M.B pe viitor
11. Efectele negative ale zgomotului

Sunetul poate fi generat de o multitudine de tipuri de surse si el joaca un important rol pozitiv in viata oamenilor (comunicarea, cultura) precum produce in același timp si efecte negative.

Disconfortul

Zgomotul poate fi definit ca fiind sunetul pe care omul il percepe ca fiind deranjant. Modul in care oamenii reacționează la expunerea la zgomot nu depinde numai de taria acestuia ci si de ceea ce reprezintă sunetul respectiv pentru persoana in cauza. Zgomotul are un inteles subiectiv, el nu este doar o variație de presiune.

Deranjarea somnului

Un somn bun pe timpul nopții este o condiție necesara pentru starea de bine. Afectarea somnului este unul dintre cele mai puternice motive de reclamare a zgomotului. Principalele fenomene sunt: dificultatea de a adormi, trezirea prematura nedorita, greutatea in a adormi din nou după ce persoana s-a trezit si schimbări in stadiile somnului. Oamenii pot reclama si efecte secundare ale deranjării somnului cum sunt: diminuarea calitatii somnului, oboseala, depresii, scăderea productivității, slăbirea concentrării. Efectele psihologice negative sunt: marirea presiunii arteriale; marirea pulsului; vasocontractie; modificări ale ritmului respirator; aritmie cardiaca.

Alte efecte adverse

Afectarea auzului - persoanele care lucrează in anumite domenii industriale au risc de pierdere a auzului daca nu se iau masuri preventive de protecție. Exista o preocupare din ce mai intensa cu privire la expunerea la zgomot in cluburi, discoteci, restaurante si alte locații de acest tip.

Interferența cu vorbirea si alte metode de comunicare

Zgomotul poate masca vocile (vorbirea), ascultarea la radio sau TV sau alte sunete inclusiv muzica pe care oamenii doresc sa le auda.

Sanatatea mentala

Zgomotul ambiental nu este considerat o cauza primara dar este posibil sa fie un factor de accelerare sau ntensificare.

Productivitatea muncii

S-a demonstrat faptul ca zgomotul de fond poate mari performanta in munca de rutina dar o poate micșora in cazul activitatilor care necesita concentrare si memorare.

Invatarea

Poate fi afectat procesul de invatare, citire, poate fi redusa motivația si afecteaza indeplinirea sarcinilor complexe.

Comportamentul Social

Studiile arata ca expunerea la zgomot poate face ca oamenii sa devină necomunicativi si inchisi, mai puțin intelegatori si disponibili de a-si ajuta semenii sau vecinii. Este puțin probabil faptul ca zgomotul genereaka agresiune dar mediilg,— zgomotoase induc o mai ridicata stare de nesiguranța.Schimbări ale zgomotului

Având in vedere ritmul si tendințele actuale de dezvoltare, studiile specialiștilor arata ca mediile zgomotoase care nu vor beneficia de masuri de limitare a expunerii la zgomot se vor deteriora si mai mult. Aceasta datorita: - măririi numărului si a puterii surselor de zgomot si a intensificării utilizării acestora (in special in transport); -dispersiei geografice a surselor de zgomot in dezvoltarea orașului, noile infrastructuri de transport si activitati turistice. - extinderea zgomotului in timp in special dimineața devreme, seara, pe timpul nopții si la sfârșitul de saptamana. Limitările puse certificării surselor de zgomot impuse de politica Europeana nu par sa aiba inca efect in reducerea nivelurilor globale de zgomot in zonele urbane.

Nivelul zgomotului ambiental intr-un oraș mare tinde sa fie mai ridicat atunci când structura transportului este concentrata. In timp ce noile modele de vehicule sunt din ce in ce mai silențioase nivelul traficului creste.

Noile autobuze trebuie sa fie mai silențioase precum si tramvaiele dar si calea de rulare a acestora trebuie imbunatatita. Multe din străzile centrale ale orașului au ajuns la saturație in ceea ce privește traficul, aproape zilnic congestionat si cu viteze de deplasare din ce in ce mai mici pe toata durata zilei.

12. Măsuri de reducere a zgomotului deja în vigoare și proiecte în curs de elaborare

Masurile propuse la acest capitol vor fi de tipul: planificarea traficului;

>    amenajarea teritoriului;

>    măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;

>    alegerea surselor mai silențioase;

>    măsuri de reducere a transmiterii zgomotului;

>    introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelurilor de

MasterPlan de Transport:

Numărul de ore petrecute in trafic se ridica la 220.000 de veh-ora pentru autorurisme,

18.300    veh-ora pentru taximetre, 31.700 veh-ora pentru autovehiculele de transport marfa si 854.800 pasageri-ora pentru transportul public. Volumul total mediu zilnic al traficului motorizat este de 7.132.400 veh-km pentru autoturisme, 582.700 veh-km pentru taximetre, 1.052.100 veh-km pentru vehiculele de transport marfa si de

13.664.300    calatori-km in cazul transportului public.

Scenariile de dezvoltare pentru orizonturile de timp 2013 si 2027 constau in următoarele elemente:

A.    Prognoza socio-economica

-    prognoza populației

-    prognoza locurilor de munca pe sectoare economice

-    prognoza nivelului de venituri si al gradului de motorizare pentru fiecare

categorie a populației

B.    Scenarii de devoltare a infrastructurii

C.    Scenarii de devoltare a transportului public

D.    Scenarii de dezvoltare a politicii fiscale

Pentru fiecare orizont de timp se considera cate patru scenariu, după cum urmeaza: DN: Do Nothing - nu se aplica nici o măsură DM: Do Minimum - un minim de masuri DS: Do Something - masuri suficiente

DS Policy: Do Something Policy - masuri strategice suplimentare

Prognoza socio-economica este aceeași pentru fiecare din cele patru scenariicorespunzatoare fiecărui orizont de timp. Scenariile se diferențiază între ele prin proiectele considerate atât pentru infrastructura rutiera, cât și pentru transportul public, și prin diferențierea politicii in transporturi referitor la tarifele pentru transportul public, a parcărilor si a accesului in zona centrala.

Se apreciaza ca populația Municipiului Bucureti va creste de la 1.927.314 locuitori (estimări 2007), la 1.966.514 locuitori in 2013 si la 2.064.840 locuitori in 2027. Totodată, au fost luate in considerare toate dezvoltările de zone rezidențiale,comerciale si industriale din aria Metropolitana a Municipiului București. Referitor la gradul de motorizare, s-a estimat o creștere de 32% in anul 2013 fata de anul 2007, si o creștere de 93% in anul 2027 fata de anul 2007. Creșterea gradului de motorizare este estimata pe baza creșterii Produsului Intern Brut per capita, care este considerata ca fiind de 6.3% pe an pana in 2013 si de 4.8% pe an in perioada 2013 -2027.

Scenariile de dezvoltare a infrastructurii iau in considerare proiectele care se afla in faza de implementare, proiectele pentru care finanțarea este asigurata si proiectelepentru care finanțarea este sigura. Includerea proiectelor in fiecare scenariu, pe orizonturile de timp 2013 si 2027, au fost discutate si agreate cu Primăria Municipiului București. Proiectele care au fost luate in considerare in cadrul scenariilor sunt grupate după cum urmeaza:

-    II proiecte pentru completarea inelului interior, dintre care următoarele 8

-    Pasaj Basarab

-    Pasaj Subteran Grozăvești - Razoare- Calea Rahovei

-    Străpungere Progresului - Viilor

-    Pasaj subteran Piața Sudului

-    Pasaj suprateran Splaiul Unirii - Șoseaua Mihai Bravu

-    5 proiecte pentru completarea inelului exterior, dintre care 4 proiecte pana in anul 2013:

-    Legătură intre Splaiul Dudescu - si soseaua Olteniței

-    Lărgire strada Luica si strada Tr. Măgurele (intre Giurgiului si Berceni)

-Străpungere intre strada Brașov si soseaua Alexandriei cu supratraversare la intersecția cu strada Brașov si Blvd-u1 Ghencea

-    Lărgire strada Fabrica de Glucoza

-    20 de proiecte de străpungeri si lărgiri de străzi, printre care:

-    Lărgire străzi pe coridorul Buzesti - Berzei - Vasile Parvan -Hasdeu

-    Modernizare si lărgire la 4 benzi a soselei de centura existente

-    Legătură D-na Ghica si Chisinau

-    Pasaj suprateran Doamna Ghica - Coletina

-    9 proiecte pentru a face legătură cu autostrăzile si drumurile naționale, dintre care 5 proiecte pana in anul 2013, după cum urmeaza:

-    Legătură dintre Splaiul Dudescu - Autostrada București - Constanta

-    Legătură dintre Splaiul Independentei - Ciurel si Autostrada A1 București - Pitești

-    Legătură Prelungirea Ghencea - Domnești

-    Legătură cu Bulevardul Timișoara

-    Lărgire si modernizare strada Berceni - Apărătorii Patriei cu pasaj peste calea ferata

-    69 de proiecte pentru parcari subterane si supraterane, printre care parcari subterane Gara de Nord, Piața Presei Libere, Piața Domenii, Piața Universității, Blvd-ul Magheru (Magazin Eva), s.a.m.d.

-12 proiecte de management de trafic si informare a utilizatorilor in trafic in domeniile:

-    UTC (Sistem de Control al Traficului Urban)

-    Extensie UTC la intreaga arie a Municipiului București si a Ariei Metropolitane

-    Sistem de informare in trafic pentru parcari

-    Dezvoltare web-site pentru informarea on-line a utilizatorilor asupra condițiilor de trafic si orarului transportului public

-    1O proiecte de dezvoltare alocațiilor park & ride: Depoul IMGB, Jilava, Baneasa, Otopeni, Păcii, Republica, Pantelimon, Pipera, Bucureștii Noi, Policolor

-10 proiecte pentru imbunatatirea siguranței circulației, printre care:

-    Permiterea virajelor la stanga numai in anumite intersecții care vor fi

identificate ulterior prin implementarea Mașter Planului

-    Implementarea sistemului de audit de siguranța a circulației pentru

toate proiectele in infrastructura rutiera

-    Implementarea programelor de siguranța a pietonilor: marirea numărului de treceri de pietoni, calmarea traficului in zone rezidențiale, interzicerea parcării autoturismelor in apropierea trecerilor pentru pietoni, implementarea sistemelor de ITS

Proiectele din categoriile de mai sus sunt considerate in scenariile DM si DS, astfel incat scenariul DS include si proiectele din scenariul DM.

-10 proiecte extensie linii existente/constructie linii noi/modemizari de metrou:

-    Extensie 1 Mai - Laromet

-    Extensie Nicolae Grigorescu - linia de centura

-    Extensie linia 4: 1 Mai Aeroport Otopeni sau linie noua Pta. Victoriei -Otopeni

-    Extensie linia 4: Gara de Nord - Gara Progresul

-    Linie noua Dr Taberei - Universitate - Pantelimon

-    Linie noua Dr Taberei - P-ta Unirii - Pantelimon

-    Linie noua Șoseaua Alexandriei - Colentina

-    Linie noua (inchidere inel) Crangasi - Dristor prin zona de sud vest a orașului

-    Extensie Industriilor - Carrefour Militari

-    Modernizare linii 1,2,3 concomitent cu marirea/indesirea nr de statii

-    6 proiecte extensie linii tramvai

-    3 proiecte extensie linii troleibuz

-    Introducerea de benzi dedicate transportului public

-    3 proiecte de modernizare/imbunatatire puncte de transfer: Gara de Nord, Piața Obor, Piața Sudului, Piața Eroilor

-    5 proiecte de implementare locații park & ride: Depoul IMGB, Baneasa, Industriilor, Republica

-    implementarea ierarhiei stafiilor pentru transportul public si modernizarea facilităților

-    implementarea sistemului de ticketing integrat

-    implementarea strategiei de informare a calatorilor

-    implementarea unei strategii consistente de marketing

Scenariile de dezvoltare a politicii fiscale iau in considerare următoarele masuri in cadrul scenariului DS3, suplimentar fata de masurile luate in considerare in DM si DS, cum ar fi creșterea tarifului pentru parcare sau eventual acces in zona centrala a Municipiului București la 5 RON/calatorie

Bugetul necesar implementării proiectelor in cadrul fiecărui scenariu si orizont de timp este prevăzut după cum urmeaza (in milioane Euro):

Scenariu

Infrastructura

~    -,|G    „    * '    ’

rutiera

Transport ' Public

r s

‘H t ‘ f

•î-jSS

DM 2013

1,514.7

484.1

5.6

2,004.3

DS 2013; DS Polîcy 2013

630.1

lj043.5

14,2

1,687.8

DM 2027

91.5

500.0

0.7

592.1

DS 2027; DS Policy 2027

1,379.3

2,105.9

1.0

3,486.2    !

Identificarea altor proiecte se poate face ulterior in funcție de dinamica dezvoltării socio-economice si a cererii de transport si se vor integra in cadrul scenariilor prevăzute de către Mașter Plan.

In cele ce urmeaza se prezintă rezultatele prognozelor si Afectele implementării


proiectelor si masurilor aferente
13. Activitate de Monitorizare

In conformitate cu HG 321/14.04.2005 si respectiv cu Directiva Europeana 2002/49/EC, scopul realizării monitorizării acustice este actualizarea harților strategice de zgomot, din punctul de vedere al expunerii la zgomot a populației din aglomerările urbane.

Sistemul pentru monitorizarea zgomotului urban conține 12 statii fixe + 3 mobile + 12modemuri + 6 statii meteo+3statii gps+3 vehicule echipate pebtru statii mobile+panou afisaj stradal+softcomunicatii+soft interpretare rezultate+soft combinare si raportare+soft pentru analiza in timp real a semnalelor+ sistem de monitorizare montaj si punere in funcțiune a costat 2.746.177,21 lei

In vederea actualizării harților strategice de zgomot, Primăria Municipiului Bucureștii, prin Serviciul Managementul Zgomotului Urban a efectuat următoarele activitati:

din decembrie 2006 s-au efectuează măsurători permanente in cele 12 puncte fixe cu stafiile si datele sunt postate zilnic pe site-ul PMB:

http://www4.pmb.rO//wwwt/Harti/date hartaz/uploads/Day 2008-7-15.pdf

deasemenea s-au efectuat măsurători cu stafiile mobile conform criteriilor următoare:

Criteriile care au stat la baza prezentei propunerii realizate de Serviciul Managementul Zgomotului Urban pentru amplasarea punctelor de monitorizare fixe si mobile a zgomotului ambiental în municipiul București sunt următoarele: Zona sa fie reprezentativa pentru oraș, astfel încât informația sa poata fi recepționată si evaluata corect si de persoane din afara municipiului;

1.    Zona sa fie de interes civic, sa corespunda opțiunii si interesului majorității populației din municipiu;

2.    Densitatea populației care locuiește în zona sa fie mare, astfel încât datele înregistrate sa poata fi utilizate la evaluarea gradului de expunere la zgomot;

3.    Zona sa fie cu trafic intens, data fiind relația direct proporționala între trafic si zgomotul generat de acesta;

4.    Zona sa fie identificata ca intens poluata fonic, pe baza datelor din harta obtinuta prin simulare informatica, sau pe baza de măsurători si observații în teren, sesizări ale populației, s.a.;

5.    zonele principale de intrare - ieșire din oraș;

6.    zonele indicate deja in studiul de trafic rutier existent care identifica arterele principale de trafic rutier.

7.    Punctele trebuie alese astfel incat sa poate acoperi zone cat mai reprezentative din oraș, atat din punct de vedere al zonelor rezidențiale, cat si din punctul de vedere al surselor de zgomot predominante. f\

Datele stocate vor contribui la actualizarea harților acustice ale municipiului București si la implementarea deciziilor din cadrul Planului de Acțiune.

14. Acțiunile pe care autoritățile competente intenționează să le ia în următorii 5 ani, inclusiv măsurile de conservare a zonelor liniștite
14.1.Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi
Scop: menținerea nivelului scăzut de zgomot in zonele liniștite

Spatiile verzi se definesc ca zone amenajate ce cuprind varietati vegetale si

care se încadrează în compoziția urbana existenta. Spațiul verde amenajat constituie un indicator al gradului de urbanitate al unui popor.

în municipiul București parcurile principale sunt repartizate astfel:


Nr.crt.

Obiectivul

Suprafața(m2)

Amplasamentul

1.

Parcul Plumbuita (sect.2)

316.471

Str.D-na Ghica-Mânăstirea Plumbuita

2.

Parcul Copilului (sect.4)

280.000

Str.Hermann Oberth x Str. Copilului x Str.. C. Buzdugan x Str.A.Enescu

3.

Parc Kiseleff (sect. 1)

134.164

Șos.Kiseleff x Str. I.Mincu Bd.Aviatorilor

4.

Parc Bazilescu

(fost N.Bălcescu) (sect. 1)

133.595

Str.Subcetate x Str.Olteniței x DN1

5.

Parc Morarilor (sect.2)

112.792

Șos.Pantelimon -Morarilor-Bodești

6.

Parc Grozăvești (sect.6)

107.000

Sos. Grozăvești

7.

Parc Drumul Taberei (fost Moghioroș) (sect.6)

104.105

Bd. Drumul Taberei x Str. Brașov x Str. Târgu Neamț

8.

Parc Tei-8 Mai (sect.2)

85.118

B-dul Lacul Tei -D-na Ghica -Polovraci

9.

Parc Verdi (sect.2)

79.327

Barbu Văcărescu x Rahmaninov

10.

Parc Presa Liberă

78.820

Șos. Bucureșl-Ploiești x Bd.PoligrafS^î ^

-    A    ■ A"? x
(sect.1)

11.

Parc Național (sect.2)

67.740

Bd.Basarabiei - Șos. Mihai Bravu

12.

Parc Titan (sector 3)

481.700

Bd. N. Grigorescu x Str. Liviu Rebreanu x Str. C-tin. Brâncuși

13.

Parc Al. I. Cuza (sector 3)

383.380

Str. Liviu Rebreanu x Str. Lunca Bradului

14.

Parc Pantelimon (sector 3)

331.130

Șos. Gării Cățelu nr. 10

15.

Parc Titanii (sector 3)

58.600

Bd. N. Grigorescu x Str. Liviu Rebreanu x Str. C-tin. Brâncuși x Str. Lunca Bradului x Șos. Câmpia Libertății

16.

Parc Crângași (admin.ALPAB)

79.928

Șos. Virtuții x Calea Crângași x Str.Lacul Morii

17.

Parc Giulești (admin.ALPAB)

45.000

Bd. Constructorilor

18.

Parc Tineretului (admin.ALPAB)

992.664

Bd.Tineretului-Calea Șerban Vodă-Calea Piscului

19.

Parcul Izvor (admin. ALPAB)

170.000

Splaiul Independenței-Bd.Națiunile Unite

20.

Parc Unirea (admin.ALPAB)

48.600

Bd.Unirii-Bd.l.C.Brătianu-Bibescu Vodă-Str.Cuza Vodă

21.

Parc Herăstrău (admin.ALPAB)

867.329

Bd.C-tin Prezan-Bd.Aviatorilor-Șos.Kiseleff

22.

Parc Cișmigiu (admin.ALPAB)

157.287

Bd.Regina Elisabeta -Str.Știrbei Vodă-Bd.Schitu Măgureanu

23.

Parc

Libertății(Carol)

(admin.ALPAB)

293.706,31

Calea Șerban Vodă-Str.C-tin Istrati-Str.G-ral Candiano Popescu-Str. Cuțitul de Argint

24.

Floreasca

(admin.ALPAB)

51.102

Calea Floreasca-Bd.Mircea Eliade-Str.Radu Beller-Str.Protopopescu

Reabilitarea spatiilor verzi de pe teritoriul municipiului București, prin:

-    dezvoltarea perdelelor de protecție si aliniamentelor stradale, cu rol

estetic, decorativ, dar si de reducere a poluării chimice si fonice

-    intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi existente

-    reabilitarea parcurilor istorice ale orașului (Cismigiu, Carol, Herăstrău )

-extinderea spatiilor verzi, prin amenajarea unor terenuri, in prezent degradate.

-    declararea zonelor liniștite pentru a le putea proteja prin masuri si a le

aduce la limitele impuse

POLITICA: Creșterea atractivitatii domeniului public
PROGRAM: Reabilitarea si extinderea spațiului verde -apartinand domeniului Public
PROIECTE

•    Amenajare parcuri, scuaruri, fântâni arteziene, etc

•    Reabilitarea zonelor verzi de pe domeniul public al municipiului București

•    Reactualizarea Cadastrului Verde

•    Dezvoltare de perdele ecologice care sa separe strada de trotuar, infiintarea de centuri verzi

14.2. Adoptarea de masuri referitoare la optimizarea traficului:

Realizarea de noi cai de circulație, corespunzătoare nivelurilor actuale si de perspectiva ale traficului auto

-    Extinderea si modernizarea inelului de circulație de centura

-    Implementarea dirijării traficului prin sistemul de “unda verde”

-    închiderea inelului principal de circulație


15. Strategii pe termen lung
Fundamentele dezvoltării continue a orașului

O buna planificare urbana si designul urban pot ajuta la asigurarea beneficiilor unei dezvoltări continue a unui oraș compact in timp ce se minimizează expunerea la zgomot si se imbunatateste peisajul sonor. Strategia Primarului este de a reduce zgomotul si efectele sale negative asupra, in si din zonele de dezvoltare urbana. Mai multe moduri moderne de a construi clădirile trebuie dezvoltate. Primarul va cauta standarde exemplare de proiectare acustica a clădirilor, incuzand o mai buna izolare fonica la casele noi si la cele existente.

Amestecul utilizării terenului poate reduce nevoia de deplasare, iar clădirile comerciale sau de birouri pot fi folosite sa ecraneze zgomotul. O atentie speciala este acordata activitatilor generatoare de zgomot in timpul nopții sau dimineața devreme. Totuși, vitalitatea urbana poate fi atinsa cu diferite grade si tipuri de amestec de utilizare a terenului. In multe cazuri, o fațada expusa poate fi echilibrata de o curte interioara silențioasa, in special daca aceasta poate fi eliberata de mașini si de instalații de aer condiționat. Primarul se asteapta ca primăriile de sector, in planurile lor de dezvoltare, sa indice cum se poate rezolva conflictul intre divertismentul care se desfasoara la ore târzii din noapte cu liniștea necesara in zonele rezidențiale. Unele zone pot beneficia de crearea unor zone de management al “distracțiilor” - zone in care planificarea, licențierea, inspectarea, transportul si managementul spațiului stradal sa poata fi mai bine coordonate.

Designul trebuie sa dea o mai mare prioritate tutror aspectelor zgomotului, nu doar celor mai deranjante dintre acestea. Peisaje sonore mai bune vor trebui gândite in proiectele legate de spatiile publice. Ventilarea pasiva si racirea clădirilor poate evita zgomotul nedorit al ventilatoarelor si al altor zgomote semi-industriale. Plasarea construcțiilor deasupra străzilor, cailor ferate, parcărilor centrelor comerciale si al altor facilitați, poate oferi izolarea atat de necesara la zgomot in zonele adiacente, luând in calcul costurile, amenajările si alte considerații practice.

Spatiile verzi din București pot oferi oaze de liniște intr-un oraș compact si aglomerat. Primarul va sprijini managementul pozitiv al peisajelor sonore din spatiile verzi. Locurile care oferă oaze de liniște au nevoie de atentie speciala. Maximizarea suprafeței de teren destinat parcurilor si spatiilor împădurite, poate, acolo unde si siguranța publicului o permite sa minimizeze zgomotul in mediile urbane compacte.Managementul combinat al zgomotului

Parteneriatul viabil poate fi vital pentru imbunatatirea peisajelor sonore din București. Acțiunile asupra mediului ambiental trebuie sa fie integrate cu alte probleme legate de zgomot. Hărțile de zgomot computerizate nu pot cuprinde toate problemele experimentate de locuitori. Trebuie adresate si problemele calitative. Este important ca aceste harți sa fie folosite in interesul dezvoltării noilor zone rezidențiale sau al planurilor urbanistice zonale. Datele strânse cu aceasta ocazie pot fi folosite si pentru o mai buna cunoaștere a orașului.

Primarul dorește sa promoveze proiecte exemplare de reducere monitorizata a zgomotului in toate cartierele Bucurestiului. Un fond destinat zgomotului ambiental din București trebuie creat, recunoscând astfel povara pe care bucurestenii trebuie sa o duca prin situația Bucurestiului de “poarta spre Romania”.

Cu toate acestea, prezenta strategie nu trebuie văzută in sens negativ. Scopul ei este sa promoveze o mai buna calitate a calitatii zgomotului - tratarea peisajelor sonore cu aceeași grija ca si pentru peisajul urbanistic. Marile orașe au energia lor proprie, dar au nevoie si de zone liniștite.

Următoarele probleme cheie si priorități inițiale au fost identificate:

Trei probleme cheie

•    Asigurarea unor suprafețe de rulare de calitate pentru străzile Bucurestiului

•    Asigurarea unei interdicții aeriene pe timp de noapte deasupra Bucurestiului

•    Reducerea zgomotului printr-o planificare si proiectare mai buna a locuințelor.

Alte priorități inițiale sunt:

•    Extinderea suprafețelor acoperite cu suprafețe care reduc zgomotul pe toate drumurile unde aceasta măsură s-ar dovedi utila, împreuna cu lucrări de mentenanta mai bune.

•    încurajarea utilizării vehiculelor mai silențioase.

•    Punerea in practica a unor masuri de reducerea a zgomotului in managementul zilnic al traficului, pornind de la reducerea condusului “demaraj-frana”, tipic in timpul ambuteiajelor, uniformizarea volumului traficului, mai buna alocare a spațiului străzii si alte masuri de transport.

•    Imbunatatirea mediului prin zonarea sonora prin programe “Străzi pentru oameni” zonele rezidențiale, in centrul orașului si in proiecte de spațiu public.

•    Dezvoltarea unui program de reducere a zgomotului din trafic pentru drumurile administrate de Primăria București.

•    Imbunatatirea stilului de condus prin cursuri oferite șoferilor.

•    Stabilirea unui fond de zgomot ambiental din care sa se finanțeze proiectele de reducere a zgomotului si a unui fond de conversie care sa finanțeze proiectele de izolare a locuințelor.

•    Cautarea unei imbunatatiri a calitatii caii de rulare pentru tramvaie si trenuri, in limitele impuse de legislație.

•    Asigurarea sprijinului pentru instalarea de barie î de zgomot foto-voltaice
pentru a ecrana drumurile si caile ferate producătoare de zgomot.

•    Promovarea dezvoltărilor deasupra sau de-a lungul drumurilor si cailor ferate, acolo unde se poate, protejând astfel arii largi de efectele zgomotului.

•    Urmărirea aplicării principiului “poluatorul plătește” pentru cei afectați de zgomotul aerian.

•    Reducerea zgomotului printr-o mai buna planificare urbana, prin redezvoltare -zonele cu densitate mare de populație pot crea spatii liniștite depărtate de trafic.

•    Examinarea oportunității stabilirii unui premiu oferit de Primar pentru cei care promovează proiecte care susțin peisaje sonore liniștite.

16. Alte surse de zgomot
16.1.Masuri ale Companiei C.F.R.:

Există măsuri planificate sau în curs de realizare privind reducerea zgomotului provenit din transportul feroviar, iar planurile de acțiune vor corobora aceste măsuri prezente sau viitoare cu propuneri de noi acțiuni.

CNCF „CFR” SA ca administrator al infrastructurii feroviare, are cuprins în strategia de dezvoltare următoarele propuneri de proiecte pentru zona de centură a capitalei:

-    reabilitarea și modernizarea linie cf București Nord - București Băneasa

-    reabilitarea și modernizarea linie cf București Băneasa - Fetești

-    reabilitare peroane și dispozitiv de linii din grupele A - B din Complexul București Nord

-    reabilitarea, dublarea și electrificarea liniei cf de centură

-    reabilitare, dublare și electrificare București - Balotești cu racord la aeroportul Otopeni

Pe baza rezultatelor cartării zgomotului realizat de administrația dvs. privind zgomotul produs de traficul feroviar, în zonele punctuale unde s-a constatat depășirea valorilor limită admisibile rezultate din harta de conflict, Compania Naționala CFR SA își oferă disponibilitatea de colaborare cu specialiști din Primăria Municipiului București, pentru stabilirea priorităților metodelor posibile de reducere a zgomotului.16.2.Informații primite de la conducerea aeroportului Baneasa

I.    SN Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu are în curs de derulare contractul de prestări servicii nr.2078/30.05.2008 cu SC D.M.Tech Eco SRL care are ca obiect „Evaluare de mediu privind incadrarea emisiilor sonore rezultate din activitatea Aeroportului International București Baneasa - Aurel Vlaicu in limitele admise de legislația de mediu in vigoare”. Obiectivele contractuale ale prestatorului sunt:

1.    Determinări ale nivelului de zgomot datorat activitatii aeroportului la receptori situati in zona de influenta a obiectivului: se propune efectuarea de măsurări in trei zone rezidențiale amplasate la distante diferite fata de aeroport (40 - 50 puncte de măsură), in vederea reactualizării informațiilor din harta de zgomot realizata la nivelul anului 2006;

2.    Analizele vor include atat determinarea nivelelor de zgomot cat si a distribuției zgomotului pe frecvente;

3.    In punctele de măsură stabilite se vor efectua măsurări de zi si de noapte in intervalele specificate in legislație;

4.    In baza rezultatelor obținute se va completa documentația de mediu depusa la APM - București cu “Propuneri pentru Programul de Conformare in vederea autorizării activitatii”.

2.2 în cazul în care, după depunerea documentației la autoritatea de mediu apar întrebări sau se solicită precizări Executantul va pune la dispoziție răspunsurile la întrebări și precizările solicitate legate de documentația aferentă prezentului contract.

2.3. Dacă într-un interval de timp de 12 luni de la predarea documentației se impune reluarea anumitor măsurători Executantul le va realiza, la cererea Beneficiarului, la același nivel de cost cu cel din prezentul contract in baza unui Act adițional.

Se prevede de asemeena că lucrarea va fi efectuata in termen de 60 zile calendaristice de la data semnării contractului dar nu mai repede de 55 zile calendaristice de la plata avansului. Se estimează astfel data 20 august pentru finalizarea lucrării. Imediat ce va fi depus studiul de prestator vă vom informa în legătură cu concluziile sale.

II.    SN Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu are în curs de derulare contractul de prestări servicii pentru eefctuare măsurători de zgomot în conformitate cu legislația în vigoare, prestator fiind ÎNCERC SA.

III.    în anul 1998 a fost efectuat Bilanțul de mediu de nivel 2 de către CEPIEM SA.

IV.    în anul 1995 a fost elaborat de ÎNCERC SA Studiul de impact privind zgomotul și vibrațiile rezultate din funcționarea Aeroportului Internațional București- Băneasa asupra zonei limitrofe.SN Aeroportul Internațional București-Băheasa Aurel Vlaicu SA CUI 3026110

Reg.Comacțului J4G/10649/1998 Baouirestt-Pldegtî, 40, sector 1, București Cont RO84RZBR 0000 0600 0865 9817 RADFFE1SEN 'Bank Agenția Băneasa

PROPUNERE PROGRAM DE CONFORMARE pentru procedura de autorizare mediu variante 6 octombrie 2008

Obiective:

-    indeplteîrea cerințelor OUG 195/2005 privind protecția mediului;

-    încadrarea in prevederile HGR 321/2005 (republicata), privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant;

-    Încadrarea ia lintițele prevăzute de Ordinal nr. 152/2008 al MMDD/ nr. 558/2008 al MT/ nr. 1.119 al MSP/ 532 al MIRA.;

Masuri pentru realizarea obiectivelor:

l. Monitorizarea continua a emisiilor de zgomot in condițiile prevăzute de Ordinul nr. 152/2008 al MMDD/ nx.558/2008 al MTter.l.ll9i al MSP/nr. 532 al MIRA pentru evaluarea încadrării indicatorilor    te limitele valorilor maxime

permise pentru perioada actuala. Monitorizarea se Va efectua cu echipament si personal specializat propriu sau prin contract cu o sociteate autorizata.Termen de finalizare; deeembrie 2009

Raportare; APM Bucuqssfi

Costuri din surse proprii sau atrase ; 100,000 E

2,    te'feafcă rezultatelor parțiale obținute .prin monitorizare se va elabora w "Studiu de .soluție’’ privind masurile necesare in vedem tatarii nivelului de zgomot emis in limitele •*Wfcel de atins pentru valorile.maxune pennise pentru anul 2012”. Studiul va conține si un capitol de evaluare a costurilor.

Terinm de fealizarar decembrie 2009

Raportare: APM bucurești

Costuri din surse proprii sau atrase: 20.000 E

3,    Realizarea practica a propunerilor rezultate din “Studiul de Soluție** (programe de zbor, rute de aterizare/decolare, construcții, instalării, etc) in vederea încadrării emisiilor de zgomot in limitele ettintei de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012”.

Termen de finalizare: decembrie 2011 Raportare: APM București

Costuri .din surse proprii sâu atrase : conform, evaluării

4,    “Studiu de soluție” tehnico-economica, in limitele obligațiilor ce revin aeroportului ca participant activ la traficul aerian internațional, in vederea redncerii/sistarii sau, cel puțin, condiționării tehnice a zborurilor de noapte,

Termen: decembrie 20O9

Raportare: APM București

'Costuri dh surse proprii sau atrase : 50.000 E

5. Studiu de necesitate si tehruco-economic pentru O soluție tehnica eficienta de izolare fonica a zonei de testare a motoarelor toalnfe de decolare.

2


Termen: decembrie 2009

Raportare: APM București

Costuri din surse proprii sau atrase: 50.000 E

6.    Realizarea practica a soluției tehnice de izolare fonica a zonei de testare a motoarelor inabile de decolare.

Termen: august 2011

Raportare: APM București

Costuri din surse proprii sau atrase : conform

evaluării

■)


7.    Prelungirea până lă aceeași dată a contractelor de operare cu companiile aeriene. Introducerea după dau actualizată de valabilitate a contractelor de operare a unor clauze privind parametrii de zgomot te concordanță cu normele europene;

Termen: decembrie 2008

Raportare: APM București

Costuri - reducerea surselor proprii din posibile (

potențiale) majorări de tarife

g.Includerea pe lista de investiții prioritare a unui gard care să realizeze protecția fonică ( studiu de soluție, studiu de fezabilitate, proiectare tehnică, realizare lucrări construcții-montaj)

Termen; noiembrie2010 Raportare APM București

Costuri: de la buget și din fonduri structurale

9. Includerea pe lista de investiții prioritare a unui heliport tn cadrul AIBB, ceea ce va spori ponderea curselor cu zgomot redus ( studiu de fezabilitate, studiu de impact asupra mediului, proiect tehnic, lucrări construcții-montaj)

Termen: august 2011

Raportare AEM București

Costuri de la buget și din fonduri structurale


îO.Utilizarea unoT tarife sau condiții preferențiale pentru companiile care vor devansa implementarea programului de reducere a zgomotelor.

Termen; decembrie 2009 Raportam: ARM București

i

Costuri - reducerea surselor proprii din posibile (

potențiale) diminuări de tarife

11.    Limitarea serviciilor conexe transportului pentru companiile care nu își adaptează orarul cu programul de reducere a zgomotului.

Termen: decembrie j009

Raportare; ĂPM București

Costuri - reducerea surselor proprii din posibile

(potențiale) diminuări de tarife

12.    Avizarea, execuția și punerea in funcțiune la parametrii proiectați a stației de epurare locală monobloc mecana-biolegică

Termen: 31.05.2009

Raportare ATM București, ApaNova București Costuri din fonduri proprii aproximativ 350,000 eur.


Director Investiții și Dezvoltare BăluțăAurelianVirgil


16.3. Lista instalațiilor IPPC primita de la ARPM

Nr.

crt.

Numele și adresa societății

t

comerciale

(agent

economic)

Numele titularului de activitate *

Adresa

instalației

supusă

autorizării

Date de contact (Tel, fax),

Persoana de contact

Număr

instalații

conform

OUG

152/2005

aprobata

prin

Legea

84/2006

Activ itat

ea

principal

ă

conform OUG 152/2005 Anexa 1

1

2

3

4

5

6

7

ARPM. BUCUREȘTI

BUCUREȘTI

1

S.C.

LASSELSBER

GES

(CESAROM)

S.A.- B-dul

Preciziei nr.

13, sector 6

S.C.

LASSELSBER

GES

(CESAROM)

S.A.-

B-dul Preciziei nr.13, sector

6

Raut Lucretia tel. 3183832, fax.2211500, office@cesaro m.ro

1

3.5.

2

S.C.PRODMET COM SRL -Str.Pogoanelor nr.153, sector

4

S.C.PROD

METCOM

S.R.L.

Str.Pogoanel or nr.153, sector 4

Theodorescu Paul tel./fax. 6291741;

office@prodm

etcom.ro

1

2.3.C.

3

S.C.

TURBOMECAN ICA S.A.- B-dul luliu Maniu nr.244, sector 6

S.C.TURBOM

ECANICA

B-dul luliu Maniu

nr.244,sect 6

Ion Deftu tel 4340741, fax. 4340921

1

2.6.

4

S.C.NUSCO IMOBILIAR S.R.L.-Sos.Pipera nr.48,sector 2

S.C.NUSCO

IMOBILIAR

S.R.L

Sos. Pipera nr.48, sector

2

Sburatura

Florina

tel/fax

2331589

1

1.1.

5

CET GRIVITA -Calea Grivitei nr.357,sector 1

Consiliul Primăriei sector 1

Calea Grivitei nr.357, sector 1

Constantin Violeta tel. 2241385, fax. 2240301

A

1

1.1.

6

S.C.URBIS ARMATURI SANITARE S.A.- B-dul Preciziei nr.12, sector 6

S.C.URBIS

ARMATURI

SANITARE

S.A.

B-dul.

Preciziei nr. 12, sector 6

Vladescu

Georgiana tel. 3170450, fax. 3170470

1

2.6.

7

S.C.

CHIMESTER BV S.R.L.- B-dul Timișoara nr.98, sector 6

S.C.

CHIMESTER

BVS.R.L.

B- dul Timișoara nr.98, sector

6

Sebastian Titel, tel./fax. 444068 Ichime ster_bv@zapp

mobile.ro

1

4.1.

8

S.C.DOSAN IMGB S.A.-Sos. Berceni nr. 104, sector

4

S.C.DOSAN IMGB S.A.

Sos. Berceni nr.104, sector 4

Radulescu Florentina tel. 3012500, fax. 3012501

1

2.4.

9

S.C. PIEREPI

PRESSOFUSIO NI S.R.L.- Sos.

Berceni nr. 104, sector 4, București

S.C. PIEREPI PRESSOFUSI ONI S.R.L.

Sos. Berceni nr.104, sector 4

Popescu Anca tel. 3323819, fax. 3324296

1

2.5.b.

10

S.C.ELECTRO MONTAJ S.A.-Str. Mioara nr.160, sector

3

S.C.ELECTR

OMONTAJ

S.A

Str. Ilioara nr.160, sector 3

Drinca Viorica tel. 3465537, fax. 3461325

1

2.6.

11

S.C.MORARIT PANIFICAȚIE BANEASA S.A.

- Str. Nicolae Caranfil nr. 52-

54,sector 1

S.C.MORARIT

PANIFICAȚIE

BANEASA

S.A.

Str. Nicolae Caranfil nr. 52-54,sector

1

Sandulescu

Diana

tel. 2322336, fax.2322301

1

6.4.b

12

S.C.VEST ENERGO S.A.-B- dul Preciziei nr. 14, sector 6

S.C.VEST ENERGO S.A.

B- dul

Preciziei nr. 14, sector 6

Bracaciu M tel. 3178934, fax.3178935

a

1

1.1.

.. .

13

S.C.ELECTRO APARATAJ S.A.- B-dul

Pierre de

Coubertin nr.3-5,sector 2

S.C.ELECTR

OAPARATAJ

S.A.

B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector

2

Dinu F. tel. 3165450, fax.3167840

1

2.6.

14

CET

PROGRESU-

Srt.

Pogoanelor nr.1, sector4

S.C.ELECTR

OCENTRALE

BUCUREȘTI

S.A.

Str.Pogoanel or nr.1, sector 4

Diaconu Camelia tel. 3168774, fax. 3168761, e-

mail:

seb@digi.ro

1

1.1.

15

CET

GROZĂVEȘTI -Splaiul

Independentei nr.227, sector

6

S.C.ELECTR

OCENTRALE

BUCUREȘTI

S.A.

Splaiul Independent ei nr.227, sector 6

Diaconu Camelia tel. 3168774, fax. 3168761, e-mail: seb@digi.ro

1

1.1.

16

CETSUD-Str.Releului nr. 2, sector 3

S.C.ELECTR

OCENTRALE

BUCUREȘTI

S.A.

Str.Releului nr. 2, sector

3

Diaconu Camelia tel. 3168774, fax. 3168761, e-mail: seb@digi.ro

1

1.1.

17

CET VEST -B-dul Timișoara nr.106, sector

6

S.C.ELECTR

OCENTRALE

BUCUREȘTI

S.A.

B-dul Timișoara nr.106, sector 6

Diaconu Camelia tel. 3168774, fax. 3168761, e-mail: seb@digi.ro

1

1.1.

18

CET TITAN -Str. Ion

Sahigian nr. 4, sector 3

S.C.ELECTR

OCENTRALE

BUCUREȘTI

S.A.

Str. Ion Sahigian nr. 4, sector 3

Diaconu Camelia tel. 3168774, fax. 3168761, e-mail: seb@digi.ro

1

1.1.

19

S.C. STIROM S.A.- B-dul Th.Pallady nr.15, sector 3

S.C. STIROM S.A

B-dul

Th.Pallady nr.15, sector

3

Zecheru Florin tel.2018500, fax. 3451023,

e-mail:

office@stirom.

ro

1

3.3.

20

S.C.

ISOVOLTA S.A.- Str. Drumul intre Tarlale nr.130, sector 3

S.C.

ISOVOLTA

S.A

Str. Drumul intre Tarlale nr.130, sector 3

Doru Oprea tel. 2560266, fax.2561490, doru.oprea@is

ovolta.ro

1

6.7.

21

SC TUBINOX SA Str. Industriilor nr. 14, sector 3

SC TUBINOX SA

Str.

Industriilor nr. 14, sector 3.

Popescu

Daniel

tel.2560078,fa x.2560294

1

2.6.

22

I.N.C.D.M.I.

CANTACUZIN

0 - Splaiul Independentei, nr. 103, sector

5

I.N.C.D.M.I.

CANTACU

ZINO

Splaiul Independent ei, nr. 103,

sector 5

Pana Maria tel.3184410, fax.3184414

1

4.5.

23

S.C. ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L. - Str. Preciziei, nr. 5, sector 6

S.C. ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L

Str.

Preciziei, nr. 5, sector 6

Surcel Viorica tel.3180903, fax.3180902

1

2.6.

24

S.C. SIN S.A. -B-dul Theodor Pallady, nr. 63, sector 3

S.C. SIN S.A.

Theodor Pallady, nr. 63, sector 3

Tanasescu Octavian tel.3453070, fax.3455210, office@sin-sa.ro

1

4.1.

25

S.C.RASIN S.R.L. - Str. Drumul intre Tarlale, nr. 45D, sector 3

S.C.RASIN

S.R.L.

Drumul intre Tarlale, nr. 45D, sector

3

Dimcea

Vasilica

tel.2563118,

fax.2563117,

rasin@xnet.ro

1

4.1.

26

S.C.AVERSA S.A.- Str. Ziduri Moși, nr.25, sector 2

S.C.AVERSA

S.A

Str. Ziduri Moși, nr.25, sector 2

Stanculescu

Roxana

tel.2525000,

fax.2527793,

avera@rdslink

.ro

1

2.4.

27

S.C. FAUR S.A.- B-dul Basarabiei, nr.256, sector3

S.C. FAUR S.A

B-dul

Basarabiei,

nr.256,

sector3

Stroe Delia tel.2556559, fax. 2550070

1

2.4.

28

S.C. ALUMIL

INDUSTRY

S.R.L.-Calea Rahovei, nr.286A, sector 5

S.C. ALUMIL INDUSTRY S.R.L

Calea Rahovei, nr.286A, sector 5

Balasca

Ciprian

tel.4243456,

fax.4233932,

office@alumil.

ro

1

2.6.

29

*)S.C.FIROS

S.A.- B-du, Timișoara, nr.100, sector

6

S.C.FIROS

S.A.

B-dul

Timișoara, nr.100, sector 6

Hurdubelea Viorica tel. 7770509. fax. 4440993, office@firos.ro

1

3.3.

30

S.C.PINUM PRODUCȚIE S.A. - Sos. Pipera, nr. 48, sector 2

S.C.PINUM

PRODUCȚIE

S.A.

Sos. Pipera, nr. 48, sector 2

llie Adrian tel.2331510, fax.2331890

1

6.7.

31

S.N.

INSTITUTUL PASTEUR-Calea Giulesti, nr. 333, sector

6

S.N.

INSTITUTUL

PASTEUR

Calea Giulesti, nr. 333, sector 6

Campeanu

Viorel

tel.2206902,

fax.2206915,

pasteur.as@p

asteur.ro

1

4.5.

32

S.C. RADOX S.R.L.- B-dul Timișoara, nr. 80, sector 6

S.C. RADOX S.R.L

B-dul

Timișoara, nr. 80, sector 6

Tabara

Georgeta

tel.4440741,

fax.4440921

1

2.6.

33

S.C. AIS&A

PRODIMPEX S.R.L. - Sos. Alexandria, nr. 144, sector 5

S.C. AIS&A PRODIMPEX S.R.L.

Sos.

Alexandria, nr. 144, sector 5

Stoica Augustin tel.4203725, fax.4202798, aisprod@yaho o.com

1

4.2.

34

S.C. CELPI S.A. -

Str.Actiunii, nr. 2-4, sector 4

S.C. CELPI S.A.

Str.Actiunii, nr. 2-4, sector 4

Utureanu

Ghe.

tel.4502011,

fax.4504708

1

2.6.

35

S.C.

CHIMOPAR S.A. -B-dul Theodor Pallady, nr. 50, sector 3

S.C.

CHIMOPAR

S.A.

B-dul Theodor Pallady, nr. 50, sector 3

Popescu

Nicoleta

tel.3451809,

fax.3451037

1

4.2.

36

S.C.

ROMAERO

S.A.-

Str.Ficusului, nr. 44, sector 1

S.C.

ROMAERO

S.A.

Str.Ficusului, nr. 44, sector

1

Valea Vali tel.5994387, fax.5994105

1

2.6.

37

S.C. DANONE PDPA S.A. -Str.Nicolae

Candea, nr. 92, sector 2

S.C. DANONE PDPA S.A.

Str. Nicolae Candea, nr. 92, sector 2

Streza Aurora tel.2046319, fax.2402240

1

6.4.C.

38

S.C. MICROSIN S.R.L. - Str.

Pericle Papahagi, nr.28-32, sector 3

S.C.

MICROSIN

S.R.L.

Str. Pericle Papahagi, nr.28-32, sector 3

Garbea loan tel.3236064, fax 3452067

1

4.5.

39

S.C. LG METAL INDUSTY S.R.L. - B-dul Theodor Pallady, nr.57, sector 3

S.C. LG METAL INDUSTY S.R.L.

B-dul

Theodor

Pallady,

nr.57, sector

3

Barbu

Laurentiu

tel.3453174,

fax.3453172

A

1

2.5.b.

40

S.C. RODMIR EXPERT S.R.L.Sos.Berc eni

nr.104,sect.4

S.C. RODMIR EXPERT S.R.L.

Sos. Berceni nr.104, sector 4

Manea Geanina tel.3194389, fax. 3194390

1

4.1.

41

S.C. RÂMI DACIA S.A. -B-dul Timișoara, nr.5-7, sector 6

S.C. RÂMI DACIA S.A.

B-dul Timișoara, nr.5-7, sector 6

tel.3160100, fax.3160101

1

2.1.

42

Centrala Termica Piața Presei Libere Str. Baiculesti nr.2, sector 1

Regia

Autonoma de Distribuție a Energiei Termice București (RADET)

Str.

Baiculesti nr. 2, sector 1

Botez M. tel. 3147600, fax.3123018

1

1.1.

43

S.C.DUAL MANS.R.L. B-dul Preciziei nr. 3, sector 6

S.C.DUAL MAN S.R.L.

B- dul

Preciziei nr.3 , sector 6

Florin

Andreescu

tel.4256770,

fax.4256790

florin.and reesc u@groupdual. ro

1

2.3.C.

44

GLOB-R-ENCHIM SRL Str.Niculae Teclu nr. 46-48, sector 2

GLOB-R-ENCHIM SRL

Str. Niculae Teclu nr.46-48 sector 2

Elena Parmac tel/fax.345217 3,

elenaparmac

@yahoo.com

1

4.2.

45

S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. Sos. Chitila ,

sector 1

S.C. IRIDEX GROUP S.R.L.

Sos. Chitila , sector 1

Danescu Tamara tel.2331762, fax.2331763,

1

5.4.

1

5.1.

TOTAL INSTALAȚII BUCUREȘTI

46

*)Aviz de închidere a activitatii nr,1    1

-,t * .-A---—i--

i*,

»    \ rs-* /

® ciV^'

Xs^?S ItCVx'
r- £ i


17. Lucrări in derulare si pe termen mediu ale Primăriei Municipiului București

17.1. Sistem de Management al Traficului în București

Intersecții:

P-ta Victoriei

J

Bd. lancu de Hunedoara - Str. Roma

Bd. lancu de Hunedoara - Calea Dorobanților

Șos. Ștefan cel Mare - Calea Floreasca

Șos. Ștefan cel Mare - Str. Barbu Vacarescu

Șos. Ștefan cel Mare - Str. V. Lascar

Șos. Ștefan cel Mare - Str. Grozovici

Șos. Ștefan cel Mare - Str. Lizeanu

Șos. Ștefan cel Mare - Calea Moșilor

Șos. Mihai Bravu - Bd. Ferdinand I

Bd. Ferdinand I - Str. Ritmului

Șos. Mihai Bravu - Șos. lancului

Șos. Mihai Bravu - Str. Vatra Luminoasa

Șos. Mihai Bravu - Bd. Basarabia

Șos. Mihai Bravu - Str. Baba Novac

Șos. Mihai Bravu - Bd. Camil Ressu

Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan

Șos. Mihai Bravu - Splaiul Unirii

Șos. Mihai Bravu - Calea Văcărești

Calea Văcărești - Șos. Olteniței

Șos. Olteniței - Șos. Berceni

Șos. Olteniței - Bd. Ctin. Brancoveanu

Șos. Olteniței - Șos. Giurgiului

Calea Serban Vodă - Șos. Viilor

Șos. Viilor - Str. C. Istrati

Șos. Viilor - Str. Fabrica de Chibrituri

Șos. Viilor - Str. Odoarei

Str. Odoarei - Bd. T.VIadimirescu

Bd. T.VIadimirescu - Calea 13 Septembrie

Calea 13 Septembrie - Str. Progresului

Șos. Panduri - Str. F. Rainer

Șos. Panduri - Str. D. Bagdasar

Bd. Timișoara - Str. Progresului - Bd. Geniului

Bd. Vasile Milea - Bd. Timișoara

Bd. Vasile Milea - Bd. luliu Maniu

Șos. Cotroceni - Bd. Geniului

Bd. Vasile Milea - Șos. Grozăvești

Șos. Nicolae Titulescu - Bd. Alex. loan Cuza

Șos. Nicolae Titulescu - Bd. Banu Manta

Za


Șos. Nicolae Titulescu - Str. Maltopol

Șos. Nicolae Titulescu - Str. lacob Felix

P-ța Presei Libere

V\    "X

\\ ,, VZ    *■-

7

P-ța Arcul de Triumf

Șos. Kiseleff - Str. Ion Mincu

Bd. Lascar Catargiu - Str. Gh. Mânu

Bd. Lascar Catargiu - Bd. Dacia (P-ța Romana)

Bd. Dacia - Calea Dorobanților

Bd. Magheru - Str. George Enescu Bd. Magheru - Str. Tache lonescu Bd. Magheru - Str. C.A.Rosetti Str. C.A. Rosetti - Str. Dionisie Lupu Bd. Balcescu - Str. Dem. I. Dobrescu Bd. Balcescu - Str. Batistei P-ța Universității

Bd. I.C.Bratianu - Str. Coltei

Bd. I.C.Bratianu - Bd. Corneliu Coposu

Bd. I.C.Bratianu - Bd. Unirii

Bd. I.C.Bratianu - Splaiul Unirii

Bd. Dimitrie Cantemir- Bd. Marasesti

Bd. Dimitrie Cantemir Avenue - Bd. Tineretului

Bd. Ctin Prezan - Bd. Aviatorilor

Bd. Aviatorilor - Str. Ion Mincu

Calea Victoriei - Str. Gh. Mânu

Calea Victoriei - Bd. Dacia

Calea Victoriei - Calea Grivitei

Calea Victoriei - Str. Știrbei Vodă

Calea Victoriei - Str. Ion Campineanu

Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta

Bd. Regina Elisabeta - Str. Academiei

P-ța Rosetti

Bd. Carol I - Str. Armeneasca

Bd. Carol I - Calea Moșilor

Bd. Pache Protopopescu - Str. Traian Bd. Pache Protopopescu - Str. Popa Nan Bd. Pache Protopopescu - Str. Matasari Splaiul Independentei - Bd. Eroilor Bd. Eroilor - Eroii Sanitari

Bd. Eroilor - Str. C. Davila

Splaiul Independentei - Bd. Unirii

Bd. Unirii - Bd. Mircea Vodă

Bd. Mircea Vodă - Str. Sfanta Vineri Bd. Unirii Avenue - Str. Nerva Traian Bd. Unirii Avenue - Str. L. Blaga Calea Victoriei - Splaiul Independentei B.I.R. - Splaiul Independentei Str. Halelor - Splaiul Independentei Bd. Corneliu Coposu - Str. Sfanta Vineri Bd. Corneliu Coposu - Bd. Mircea Vodă Calea Calarasilor - Str. Mantuleasa17.2.

Materiale primite de ia Direcția de Transport si Sistematizarea Circulației:

Nr.

crt

OBIECTIV

Durata estimată

Obiective in continuare

1

Modernizare străzi urbane in București (Bd.T.VIadimirescu)

15.12.2008

2

Lucrări suplimentare BEI-Pachet 6 (str.Gen.Berthelot)

8 luni de la începerea lucrărilor (11.2008 )

3

Managementul Traficului

12 luni de la inceperea lucrărilor (11.2008)

4

Pasaj Basarab

4.2009

5

Modernizare străzi cu linii de tramvai-Sos.Colentina

24 luni de la inceperea lucrărilor (pod 12.2009)

6

Modernizare străzi cu linii de tramvai-Calea Moșilor

24 luni de la inceperea lucrărilor (08.2008)

7

Modernizare străzi cu linii de tramvai-lancu de Hunedoara

finalizat

8

Modernizare străzi cu linii de tramvai-Sos.Ștefan cel Mare

12 luni de la inceperea lucrărilor (01.07.2008)

9

Modernizare străzi cu linii de tramvai-str.Tunari

10 luni de la inceperea lucrărilor

10

Modernizare străzi cu linii de tramvai-str. Viitorului

12 luni de la inceperea lucrărilor

11

Modernizare străzi cu linii de tramvai-Bd.1 Decembrie 1918

finalizat

12

Amenajare terminal multimodal Piața Sf.Vineri

4 luni de la inceperea lucrărilor (30.06.2008)

13

Modernizare străzi cu linii de tramvai-Sos. Olteniței

18 luni de la inceperea lucrărilor (31.07.2008)

14

Artera străpungere D-na Ghica-Bd.Chisinau+pasaj suprateran peste CF

24 luni de la inceperea lucrărilor (12.2008)

15

Modernizare Piața Eroii Revoluției +

Pasaj pietonal

18 luni de la inceperea lucrărilor (12.2008)

16

Străpungere Bd.N.Grigorescu-Splai Dudescu

30 luni de la inceperea lucrărilor

17

Străpungere Buzești-Berzei-Uranus

30 luni de la inceperea lucrărilor

18

Penetrație și racord Splaiul Unirii-Autostrada Buc-Constanța

36 luni de la inceperea lucrărilor

19

Penetrație Splaiul Independenței-Ciurel-Autostrada Buc-Pitești

32 luni de la inceperea lucrărilor20

Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești

19 luni de la inceperea lucrărilor

21

Supralargire Sos.Pipera

24 luni de la inceperea lucrărilor (11.2008)

22

Supralargire Sisesti-lon lonescu de la

Brad

12 luni de la inceperea lucrărilor

23

Supralărgire Nițu-Vasile(Obregia-C.Brâncoveanu)

3 luni de la inceperea lucrărilor (2008)

24

Supralărgire C-tin Brâncoveanu(Nițu Vasile-str.Tr. Măgurele)

11 luni de la inceperea lucrărilor (12.2008)

25

îmbunătățire condiții de circulație Pasaj Obor

28 luni de la inceperea lucrărilor (09.2009)

Obiective noi

26

Reabilitare sistem rutier si linie tramvai-Bd.Liviu Rebreanu

18 luni de la inceperea lucrărilor

27

Reabilitare sistem rutier si linie tramvai-Bd.Aerogarii

6 luni de la inceperea lucrărilor

28

Reabilitare sistem rutier si linie tramvai-Sos.lancului,

6 luni de la inceperea lucrărilor

29

Reabilitare sistem rutier si linie tramvai-Sos. Pantelimon

18 luni de la inceperea lucrărilor

30

Modernizare Piața Romana si Pasaj pietonal

18 luni de la inceperea lucrărilor

31

Străpungere 1 Mai

18 luni de la inceperea lucrărilor

32

Nod intermodal Razoare

24 luni de la inceperea lucrărilor

33

Pasaj subteran Sos. Nordului-str.Elena Vacarescu

24 luni de la inceperea lucrărilor

34

Străpungere Splai Dudescu-Oltenitei

24 luni de la inceperea lucrărilor

35

Penetrație Bd. Timișoara

24 luni de la inceperea lucrărilor

36

Modernizare Piața Arcul de Triumf si

Pasaj pietonal

12 luni de la inceperea lucrărilor

37

Supralargire Calea Grivitei

24 luni de la inceperea lucrărilor

38

Modernizare si supralargire Bd.

Expoziției

12 luni de la inceperea lucrărilor

39

Modernizare str.16 Februarie si str.Godeanu

18 luni de la inceperea lucrărilor

40

Linie metrou Gara de Nord -1 Mai -Otopeni

84 luni de la inceperea lucrărilor

41

Pasaj subteran Piața Sudului

18 luni de la inceperea lucrărilor

42

Nod intermodal Răzoare etapa Il-a Pasaj rutier subteran Grozăvești-Cal. Rahovei

24 luni de la inceperea lucrărilor

Ti I S


1 X>\

aiivona^ -£X

* t&imroG3*i s;: tfihaiO^' >■' VIÎ031U0 oj?y


Nr.

crt.

Obiectiv

lucrare

Indicatori

fizici

Valoare

totala

Valoare

2006

2007

2008

2009

4

Sos.Stefan cel Mare ( Dorobanți -Obor)

Lungime strada: 2,255 km; carosabil: 3 benzi/sens; lungime traseu linie tramvai: 4,7 km cale simpla; rețea de contact: 5,0 km cale simpla; număr peroane statie: 6: perioada de execuție: 16 luni

103.008,00

98.962,00

4.046,00

0,00

0,00

5

Str. Tunari (Ștefan cel Mare -Piața Galați)

Lungime strada: 0,64 km; carosabil: 1 banda/sens; lungime traseu linie tramvai: 2,48 km cale simpla; rețea de contact: 2,7 km cale simpla; număr peroane statie: 2; substatii electrice modernizate: 1; cabluri curent continuu: 12 km; perioada de execuție: 12 luni

47.075,00

47.075,00

0,00

0,00

0,00

6

Bd. 1 Decembrie 1918 < Pallady-Basarabia)

Lungime strada: 3,2 km; carosabil: 2 benzi/sens; lungime traseu linie tramvai: 6,6 km cale simpla: rețea de contact: 7,0 km cale simpla; număr peroane statie: 2; perioada de execuție: 18 luni

146.197,00

140.909,00

5.288,00

0,00

0,00

7

Str. Viitorului ( Ștefan cel Mare -Piața Galați)

Lungime strada: 1,4 km: carosabil: 1 banda/sens; lungime traseu linie tramvai: 3,0 km cale simpla; rețea de contact: 3,2 km cale simpla; număr peroane statie: 2; perioada de execuție: 12 luni

57.777.00

57.777,00

0,00

0,00

0,00

a

Str. Maica Domnului (Reînvierii -Lacul Tei)

Lungime strada: 0,73 km; carosabil: 1 banda/sens; lungime traseu linie tramvai: 1.6 km cale simpla: rețea de contact: 1,8 km cale simpla; perioada de execuție: 12 luni

33.664,00

33.664,00

0,00

0,00

0,00

9

Sos.Oltenitei (Piața Eroii

Revoluției -Piața Sudului -ROMPRIM)

Lungime strada: 4,9 km; carosabil: 2 benzi/sens; lungime traseu linie tramvai: 7,3 km cale simpla; rețea de contact: 7,7 km cale simpla; număr peroane statie: 14; perioada de execuție: 12 luni

169.238,00

96.820,00

72.418,00

0,00

0,00

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje rutiere si pietonale

2.286.923,00

821.442,00

909.876,50

555.604,50

0,00

1

Artera D-na Ghica - Chisinau + pasaj suprateran

Lungime strada: 2,0 km; lățime spațiu verde: 7 m (cu posibilitate transf in traseu tramvai); lățime artera: 21 m (2 benzi/sens): trotuare: 2x5 m spațiu verde: 2m:perioada de execuție: 24 luni

53.823,00

20.000.00

33.823,00

0,00

0,00
Nf.

Cft

Obiectiv

lucrare

Indicatori

fizici

Valoare

totala

Valoare

2006

2007

2008

2009

6

Parcaj subteran - Piața Sălii Palatului

Suprafala construibila: 9.885 mp: număr locuri de parcare: 951: nivele: 3 (doua in subteran); perioada de execuție: 24 luni

...

7

Parcaj subteran - Piața Amzei

Suprafața construibila: 60 x 60 mp; număr locuri de parcare: 106; nivele: 2; perioada de execuție: 24 luni

8

Parcaj subteran - Piața Presei Libere

Suprafala construibila: 19.570 mp; număr locuri de parcare: 1.466; nivele: 2; perioada de execuție: 24 luni

...

••

9

Parcaj subteran - Oomenii

Suprafața construibila: 50 x 40 mp; număr locuri de parcare: 82: nivele: 2; perioada de execuție: 24 luni

...

...

10

Parcaj subteran - Piața Watter Maracineanu

Suprafața construibila: 60 x 80 mp; număr locuri de parcare: 281; nivele: 2; perioada de execuție: 24 tuni

11

Parcaj subteran - Piața

Hurmuzachi (fosta Piața Muncii)

Suprafața construibila: 9.610 mp; număr locuri de

parcare: 843; nivele: 3 (doua in subteran); perioada de execuție: 24 luni

...

...

12

Parcaj subteran - Dorobanților

Suprafața construibila: 40 x 100 mp; număr locuri de parcare: 186; nivele: 2; perioada de execuția: 24 luni

13

Parcaj subteran - Parcul Herăstrău - Pavilionul H- Parc de distracții

Suprafața construibila: 6.900 mp; număr locuri de parcare: 468; nivele: 2; perioada de execuție: 24 luni

...

14

Parcaj subteran * Esplanada Gara Baneasa

Suprafața construibila: 36 x 70 mp; număr locuri de parcare: 140; nivele: 2; perioada de execuție: 24 tuni

...

...

...

15

Parcaj subteran * Piața Alba lulia

Suprafața construibila: 9.500 mp; număr locuri de parcare; 1.420; nivele: 2; perioada de execuție: 24 luni

...

...

18

Parcaj subteran - Sos. Ștefan cel Mare • Bloc Peria

Suprafața construibila: 65 x 50 mp; număr locuri de parcare: 270; nivele; 2; perioada de execuție: 24 luni

...

...

...

17

Parcaj subteran - Restaurant Pescarus

Suprafața construibila: 50 x 50 mp; număr locuri de parcare; 139; nivele: 2; perioada de execuție: 24 luni

18

Parcaj subteran - Bd. Maghem (magazinul Eva)

Suprafața construibila: 220 x 8 mp; număr locuri de parcare: 96: nivele: 2; perioada de execuție: 24 luni

...Nf.

crt.

Obiectiv

lucrare

Indicatori

fizici

Valoare

totala

Valoare

2006

2007

2008

2009

2

Modernizarea liniei de tramvai pe sos. Chitilei de la B-dul.

Bucureștii Noi la Str.Mezes

Unie tramvai 4.56 km.c.s.

rețea contact 5,10 km.c.s. peroane 12 buc. cabina cap linie 1 buc. durata de execuție 12 luni

52.075,89

52.075.89

0.00

0.00

0,00

3

Modernizarea liniei de tramvai pe Str.Progresului, intre intersecția Sos. Viilor -

Str.Dr.lstrate si Slr.Razoare

linie tramvai 6,80 km.c.s.

rețea contact 7,00 km.c.s,

durata de execuție 12 luni

54.423,30

54.423,30

0,00

0,00

0,00

4

Modernizarea rețelei de tramvai pe Sos.Mihai Bravu si

Calea Văcărești de la Calea Vîtan la Big Berceni

linie tramvai 6,18 km.c.s.

rețea contact 6,49 km.c.s.

peroane 13 buc. substatii electrice 2 buc. durata de execuție 8 luni

137.987,92

69.535,65

68.452,27

0,00

0,00

S

Modernizarea rețelei de tramvai pe B-dul.Nicotae Titulescu de la B-dul. Alexandru loan Cuza la str.Mexic

linie tramvai 3.64 km.c.s.

rețea contact 3,82 km.c.s.

peroane 6 buc. durata de execuție 6 luni

51.437,00

51.437,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizarea rețelei detramvai pe B-dul.lon Mlhalache,

Str.Buzesti, Str.Pofau, Calea Grivitei, B-dul.Ghe.Ouca, B-dulAI.Cuza, Sos.Nicolae Titulescu, B-dul.Banu Manta

linie tramvai 3,70 km.c.s.

rețea contact 5,18 km.c.s.

peroane 7 buc. cabina cap linie 1 buc. durata de execuție 8 luni

57.038.83

57.038,83

0,00

0,00

0,00

7

Modernizarea rețelei de tramvai pe Str.lacob Felix, de la intersecția cu B-dul.lon Mihalache pana la cu Sos-Nicolae Titulescu

linie tramvai 1,24 km,c,s.:relea contact 1.30 km c.s.

durata de execuție 6 luni

42.318.39

42.318.39

0,00

0,00

0,00Nr

crt.

Obiectiv

lucrare

Indicatori

fizici

Valoare

totala

Valoare

2006

2007

2008    |    2009

14

Modernizarea liniei de tramvai pe Calea Celarasi si B-dul.

Corneliu Coposu intre B-dui.Chisinau si Str.Sfanta Vineri

linie tramvai 8,80 km.c.s.

rețea contact 9,00 km,c.s.

peroane 14 buc. substatii electrice 1 buc. cabluri de curent continuu 12 km. durata de execuție 10 tuni

131.467,56

0,00

131,467,56

0,00

0,00

15

Modernizarea liniei de tramvai pe

str.Armand CaBnescu de la str.Vaste tascar pana la Calea Moșilor

linie iramvai 1,50 km.c.s.

rețea contact 1,70 km.c.s.

peroane 4 buc. durata de execuție 4 luni

26,308,04

0,00

26,308.04

0,00

0,00

16

i

Modernizarea liniei de tramvai pe 8 dul.Bucurestli Noi de la

Laromet la Sos.ChKiia

linie tramvai 4,80 km.c.s.

rețea contact 5,00 km.c.s, peroane 8 buc. substatii electrice i buc. cabluri de curent continuu 14 km. durata de execuție 8 luni

84,185,74

0,00

84.185,74

0,00

0.00

17

Modernizarea liniei tramvai pe B-

dul.lon Mihalache intre Sos.

Chto'lei si P-la.Vicloriei

linie tramvai 8,80 km.c.5.

rețea contact 9,00 km.c.s. peroane 18 buc. durata de execuție 11 luni

154.340,53

0,00

0,00

0,00

154.340,53

18

Modernizarea liniei de tramvai pe 8

dul.Basarabiei intre

P-ta.Muncii si Faur

linie tramvai 8,00 km.c.s.

rețea contact 8,20 km.c.s.

peroane 16 buc.; cabluri de curent continuu 12 km.

substatii electrice 1 buc.; durata de execuție 12 luni

140.309,57

0,00

0.00

0,00

140.309,57

19

Modernizarea liniei de Iramvai pe Slr.Liviu Rebreanu intre

B-dul. 1 Dec.1918 si B-dul.Camit Ressu

linie tramvai 5,70 km.c.s.

rețea contact 6,00 km.c.s.

peroane 10 buc. substatii electrice 1 buc. cabluri de curent continuu 6 km, durata de execuție 8 tuni

99.970.57

0,00

0.00

99.970,57

0,00Nr.

crt.

Obiectiv

lucrare

indicatori

fizici

Valoare

totala

Valoare

2005

2007

2008

I    2009

20

Modernizarea liniei de tramvai pe 8 dul.Lacul Tei intre Str.

Maica Domnului si str.Doamna Ghica

linie tramvai 1.92 km.c.s.

rețea contact 2.00 km.c.s.;peroane 4 buc.

durata de execuție 5 luni

33.673,56

0.00

0,00

33.673,56

0.00

21

Modernizarea liniei de tramvai pe 8 dui.Chisinau intre

8-dul.Nicolae Grigorescu si Sos.Pantelimon

linie tramvai 1,90 km.c.s.

rețea contact 2,00 km.c,s,peroane 4 buc

durata de execuție S luni

33.323,52

0.00

0,00

0,00

33.323,52

22

Modernizarea liniei de tramvai pe B

duLPache Protopopescu,

Sos.lancului.Sos.Pantelimon.Grani

tul

linie tramvai 12.00 km.c.s.

rețea contact 13,00 km.c.s.

peroane 24 buc. substab'i electrice 1 buc. cabluri de curent continuu 16 km. durata de execuție 18 tuni

210.464,35

0,00

0.00

105.232,17

105,232,18

23

Modernizarea liniei de tramvai pe

Calea Serban Vodă. 8-dul. Gh.Sincai.SIr.Nerva Traian

linie tramvai 6,40 km.c.s.

rețea contact 7,00 km.c.s. peroane 12 buc. durata de execuție 9 luni

112.247,65

0,00

112.247,65

0,00

0,00

24

Modernizarea liniei de tramvai pe 8

dul.Theodor Pallady

de la Complexul RATB Titan pana

ia 8-dul.Marasesti

Bnie tramvai 15.70 km.c.s.

rețea contact 16,00 km.c.s.

peroane 30 buc. substatii electrice 2 buc. cabluri de curent continuu 10 km. durata de execuție 24 luni

275.357,52

0,00

0,00

137.678,76

137.678.76

Modernizare autobaze

96.357,40

27.000,00

69.357,40

0,00

0,00

1

Modernizare autobaza Alexandria

nr.autobuze 200 buc.

durata de excutie 18 luni

50.835,44

15.000,00

35.835,44

0,00

0.00
Hf,

crt.

Obiectiv

lucrare

Indicatori

fizici

Valoare

totala

Valoare

2006

2007

2008

2009

2

Modernizare autobaza Ferentari

nr.autobuze 200 buc. durata de execuție 18 luni

45.521.96

12.000.00

33.521,96

0.00

0,00

Sistem de taxare

28.595.37

25.469,37

3.126,00

0,00

0,00

Documentații lucrări

709,00

700,00

0,00

0,00

0,00

III.

•- LUCRĂRI tN COORDONAREA ADMINISTRAȚIEI 'STRĂZILOR

597,475,00

'    504.200,00

, ’    92.624,00

. . 0,00

, 0,00

1

Pasaj Marasesti

lungime 26,4 m.latime medie 167 m;carosabil=14 m; durata de execuție 18 luni

7.351,00

4.000,00

2.700,00

0,00

0.00

2

Piața Charles de Gaulie

suprafața reabilitate (mp): 3.600

37.006,00

25.006,00

12.000,00

0,00

0,00

3

Piața Carol 1

suprafața reabilitata (mp): 1.000

3.024,00

3.024,00

........................0,00

o.oo

0,00

4

Str.Coralilor

lungime drum reabilitat (m): 975

7.191,00

7.191,00

0,00

0,00

0,00

5

Str.Campia Libertăți

lungime drum reabilitat fm): 950

7.069,00

7.069,00

0,00

0,00

0,00

6

Str.Polona

lungime drum reabilitat fm): 950

4.420.00

4.420.00

0,00

0,00

0,00

7

Str.Cutitul de Argint

lungime drum reabilitat (m): 840

3.587

3.657,00

0,00

0.00

0,00

8

Str.Ramnicu Vaicea

lungime drum reabilitat fm}: 800

6.734,00

6.734,00

0,00

0,00

0,00

9

Str.Piscul Crasani

lungime drum reabilitat (m): 600

3.260,00

3.260,00

0,00

0,00

0,00

10

Str.Brezoianu

lungime drum reabilitat fm): 800

1.269,00

1.269,00

0,00

0.00

0,00

11

Str.Caraiman

lungime drum reabilitat (m): 750

3.904,00

3.904,00

0,00

0,00

0,00

12

Str.Sportutui

lungime drum reabilitat fm): 700

2.990.00

2.990,00

0,00

0.00

0,00

13

Splaiul Unirii (VHan - Umila

administrative)

lungime drum reabilitat (m): 7.000

25.629.00

12.905,00

12.724,00

0,00

0,00

14

Str.Sfanta Vineri

lungime drum reabilitat (m): 675

3.332.00

3.332,00

0,00

0,00

0,00

15

Str.Escaladei

lungime drum reabilitat (m): 670

2.862,00

2.862,00

0,00

0,00

0,00

16

Str.Oezrabirii

lungime drum reabilitat (m): 650

2.900,00

2.900,00

0,00

0,00

0,00

17

Bd. Ficusului

lungime drum reabilitat fm): 634

2.974.00

2.974,00

0,00

0,00

0,00

18

Str.Marqelelor

lungime drum reabilitat fm): 620

4.272,00

4.272,00

0,00

0,00

0,00

19

Str.Ghirtandei

lungime drum reabilitat fm): 820

2.647,00

2.647,00

0,00

0,00

0,00

20

Str. Hristo Botev

lungime drum reabilitat fm): 600

2.791,00

2.791,00

0,00

0,00

0,00

21

Sos.Fabrica de Chibrituri

lungime drum reabilitat fm): 600

2.733,00

2.733,00

0,00

0.00

0,00

22

Str. 111unie

lungime drum reabilitat fm): 540

1.269,00

1.269,00

0,00

0.00

0,00

23

Bd.Constantin Prezen

lungime drum reabilitat fm): 530

6.734.00

6.734.00

................0,00

0,00

0,00

24

Aleea Barajut Dunării

lungime drum reabilitat fm): 525

2.563.00

2.563,00

0,00

0,00

0,00

25

Str.Paralutelor

lungime drum reabilitat fm): 520

2.220,00

2.220,00

o.ool

0,00

0,00

Nr.

crt.

Obiectiv

lucrare

Indicatori

fizici

Valoare

totala

Vatoare

2006

2007

2008

2009

26

Str.Dristorului

lunqime drum reabilitat (m): 500

4.827.00

4.627,00

0,00

0,00

0,00

27

Calea Pfevnei (Serzei-KogaWeeanu)

lungime drum reabilitat (m): 500

930,00

930,00

0,00

0,00

0.00

28

Str.Catinei

lunqime drum reabilitat (m); 470

2.007,00

2.007,00

0,00

0,00

0,00

29

Calea Fioreasca

lunqime drum reabilitat (m): 450

27.047,00

17.047,00

10.000,00

0,00

0,00

30

Bd.Mircea Eliade

lunqime drum reabilitat (m): 450

3.097,00

3.097,00

0,00

0,00

0,00

31

Str.Lipscani tronson Splai Calea Victoriei

lungime drum reabilitat (m): 450

1,797,00

1.797,00

0.00

0,00

0,00

32

Slr.Ritmuiui

lungime drum reabilitat (m>: 420

3.587,00

3.587,00

0,00

0,00

0,00

33

Sos. Giurgiului

lunqime drum reabilitat (m!: 4100

38.147,00

26.147,00

12.000,00

0,00

0.00

34

Str.Ceaikovski

lunqime drum reabilitat (m): 400

4.005,00

4.005,00

0,00

0,00

0,00

35

Str.Bvzoieni

lunqime drum reabilitat (m): 400

2.449,00

2.449,00

0,00

0,00

0,00

36

Sos.lancului

lunqime drum reabilitat (m): 4.400

20.960,00

20.960,00

0,00

0.00

0,00

37

Calea Giulesti

lunqime drum reabilitat (m): 4.200

9.516,00

9.S16.00

0,00

0,00

0,00

38

Str.Vutturitor

lunqime drum reabilitat (ml: 390

2,092,00

2.092,00

0,00

0,00

0,00

39

Str.Halelor

lunqime drum reabilitat (ml; 360

1.675,00

1.675,00

0.00

0,00

0,00

40

Str.LtSaidac Gheorqhe

lunqime drum reabilitat (ml: 330

1.409,00

1.409,00

0,00

0.00

0,00

41

Bd.Theodor Pallady

lunqime drum reabilitat (m): 3.700

3.172,00

3.172,00

0,00

0,00

0,00

42

Sos.Fundenî

lunqime drum reabilitat (m): 3.500

31.890,00

21.890,00

10.000,00

0,00

0,00

43

Str.Aviator Popisteanu

lunqime drum reabilitat (m): 250

4.734,00

4.734,00

0,00

0.00

0,00

44

Slr.General Gh.Manu

lunqime drum reabilitat (m): 250

1,317,00

1.317,00

0,00

0,00

0,00

45

Str.Puiul lui Crăciun

lunqime drum reabilitat (ml: 250

1.068,00

1.068,00

0,00

0.00

0,00

46

Str.Mihal Vodă

lunqime drum reabilitat (m): 250

952.00

952,00

0,00

0,00

0,00

47

Str.Anqhel Saliqny

lunqime drum reabilitat (m): 250

846,00

846,00

0.00

0,00

0,00

48

Str.Eforie

lunqime drum reabilitat (m): 250

846,00

846,00

0.00

0,00

0,00

49

Str.Gutenberg

lunqime drum reabilitat (ml: 250

846,00

846,00

0,00

0,00

0.00

50

Slr.Spiralei

lunqime drum reabilitat (m|: 230

1.014,00

1.014,00

0,00

0,00

0,00

51

Str.Domnita Anastasia

lunqime drum reabilitat (m): 200

1.375,00

1.375,00

0,00

0.00

0,00

52

Str.Clabucet

lunqime drum reabilitat (m|: 200

1.217.00

1.217,00

0,00

0,00

0,00

53

Str.Elie Radu

lunqime drum reabilitat (m>: 200

740,00

740,00

0,00

0,00

0.00

54

Sos.Pavel Kiseletf

lunqime drum reabilitat (m): 2.875

48.278,00

33,078,00

15.200,00

0,00

0,00

55

Sos.Bucuresti - Măgurele

lunqime drum reabilitat (m): 2.600

15.917,00

15.917,00

0,00

0,00

0,00

56

Splaiul Independentei ( P-la Unirii -Pod Opera-stg.J

lungime drum reabilitat (m): 2.500

3.701,00

3,701,00

0,00

0,00

0,00

57

Bd.Laminorului

lunqime drum reabilitat (m): 2.220

10.012,00

10.012,00

0,00

0,00

0.00

58

Drumul intre Tariale

lunqime drum reabilitat (m): 2.200

11.533,00

11.533,00

0,00

0,00

0,00

59

Bd.Vasile Milea

lunqime drum reabilitat (m): 2.000

24.487,00

15.487,00

9.000,00

0,00

0,00

60

Slr.Alecu Russo

lunqime drum reabilitat (m|: 165

777,00

777.00

0.00

0,60

0.00

*'SĂlW

£co-cwțC,Oj


Nf.

Cft

Obiectiv

lucrare

indicatori

fizici

Valoare

totala

Valoare

2006

2007

2008

2009

61

Str.Silfidelor

lungime drum reabilitat (m): 150

952.00

952.00

0,00

..................... 0,00

0,00

62

Str.Alexandru BeWiman

lungime drum reabilitat fm): 150

846,00

846.00

0.00

0.00

0,00

63

Str.Dornei

lungime drum reabilitat fm): 150

669.00

659.00

0.00

0,00

0,00

64

Str. Cavafii vechi

lungime drum reabilitat (m): 150

623.00

623.00

0.00

0,00

0,00

65

Str.Baniei

lungime drum reabilitat |m): 130

641.00

641,00

0,00

0,00

0,00

66

Str.Tufaneletor

lungime drum reabilitat fm): 120

1.306.00

1.306,00

0,00

0,00

0,00

67

Drumuri si alei in ansambluri sectoarele: 3,4,6

lungime drum reabilitat fm): 100000

11.500.00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

68

Stf.Nicolae Caranfil

lungime drum reabilitat (m): 1.800

8.031,00

8.031,00

0,00

..............0,00

0,00

69

Sos.Vergului

lungime drum reabilitat (m): 1.800

5.354,00

5.354,00

0,00

0,00

0,00

70

Drumul Sabarenilor

lungime drum reabilitat fm): 1.750

7.142,00

7.142,00

0,00

0,00

0,00

71

Bd.Uverturii

lungime drum reabilitat fm): 1.700

7.262,00

7.262,00

0,00

0,00

0,00

72

Sos.Bucuresti - T amoviste

lungime drum reabilitat fm): 1.690

10.731,00

10.731,00

0,00

0,00

0,00

73

Bd.Poiigrafiei

lungime drum reabilitat fm): 1.600

7.930,00

7.930.00

0,00

0,00

0,00

74

Calea Serban Vodă

lungime drum reabilitat fm): 1.425

19.471,00

10.471.00

9.000,00

0,00

0,00

75

Str.Marqeanului

lungime drum reabilitat fm); 1.350

8.521.00

8.521,00

0,00

0.00

0,00

76

Str.Dreptatii

lungime drum reabilitat (m): 1.350

6.023.00

6.023.00

0,00

0,00

0,00

77

Str.Emil Racovita

lungime drum reabilitat (m): 1.300

8.701,00

8.701,00

0,00

0,00

0.00

78

Drumul Găzarului

lungime drum reabilitat (m): 1.300

6.150.00

6.150.00

0,00

0,00

0,00

79

Calea 13 Septembrie tronson Str.M.Sebastian - Sos.Progresului

lungime drum reabilitat (m): 1.300

2.115,00

2.115,00

0,00

0,00

0,00

80

Str.Drumu) Sării

lungime drum reabilitat fm): 1.250

6.933,00

6.933,00

0,00

0,00

0,00

81

Bd.Marasesti

lungime drum reabilitat (m): 1.200

9.795,00

9.795,00

0,00

0,00

................................0,00

82

Bd.Ramnicu Sărat

lungime drum reabBitat fm): 1.200

5.126.00

5.126,00

0,00

0,00

0,00

83

Str. Petre Ispirescu

lungime drum reabilitat fm): 1.200

3.977,00

3.977,00

0,00

0,00

0,00

84

Str.Fizicienîlor

lungime drum reabilitat fm): 1.150

7.258,00

7.258,00

0,00

0,00

0,00

85

Str.Paiurei

lungime drum reabilitat fm): 1.100

4.908,00

4.908,00

0,00

0,00

0,00

86

Bd.Energeticienilor

lungime drum reabilitat (m): 1.000

6.312,00

6.312,00

0,00

0,00

0,00

87

Studii si documentații

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00


PASAJ JL BAS ARAB


Soluțiile de reducere a impactului de mediu sunt bine studiate si proiectul prevede bariere contra zgomotului estetice si eficiente, precum si o acoperire cu mixtura asfaltica speciala a cailor de rulare care conduce la reducerea cu 8-9 dBA (decibeli) a zgomotului din traficul auto pe pod si rampele de acces. In plus se propune utilizarea unor vopseluri fotocatalitice cu proprietăți de auto-curatire pentru pasaj si zidurile de sprijin ale rampelor de acces.

117