Hotărârea nr. 6/2009

HOTARAREnr. 06 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ELOCINTEI NR. 70-72, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Elocinței nr. 70 - 72, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:    -• ■ hn tu;••••sC-

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 14 /1 121 / 07.05,2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 205/ 2008; ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 4990/

519/27.10.2008;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 769694/36/ 26.09.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 11981/

24.07.2008;    ’

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevede^lor-Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrațiajgMjcă^yX___

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legii nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Elocintei nr. 70 - 72, sector 1, pentru o suprafață studiată de cca. 5 ha. din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 10.000 mp. proprietate privată persoane fizice și juridice.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L1d -locuințe individuale mici cu parcele cu POT<20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 20%; CUT max: 0.4 (pt. P+1) - 0,7(pt. P+2); H max: 10 m. (P+2);

Condiții de construire aprobate: Locuințe S+P+5E+6retras

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 30%; CUTmax = 2; Hmax = 22 m.;

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ărt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

V

UKAS

MiMtCCMNI

001

SMC certificai ISO 9001:2000

©

sfe,

V

UKAS

IKVIUMMfNÎAL

MJk.WU.tMN7

001

SMM certificat IS014001: 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 714766/2008

AVIZ DE URBANISM nr, 14 Z1 /21 / 07.05.2008
PUZ - STR. ELOCINTEI NR. 70 - 72, SECTOR 1

BENEFICIAR:

ELABORATOR:


S.C. SUNSET LAKE S.R.L. S.C. M DESIGN S.R.L.


SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 5 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 10.000 mp. proprietate privată persoane fizice și juridice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se afla în zona de nord-vest a Municipiului București în cartierul Bucureștii Noi, pe malul sudic al Lacului Grivita.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT<20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei;

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 20%; CUT max: 0.4 (pt. P+1) - 0,7(pt. P+2); H max: 10 m. (P+2)

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SUNDICATORI1 URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE S+P+5E+6retras

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 30%; CUTmax = 2; Hmax = 22 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chiilere, copertine).

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe soi, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

* Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

" Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

tr. ELOCINTEI no.70-72


'//
-Ec:d

E23puz

[    Limita loturi


Limita retragere mal de lac

Zona edificabila propusa

OGUAT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DGUAT PRIMĂRIA SECTOR I

S.C. SUNSET LAKE SAL


Clădiri existente

Clădiri cpnȘt$ît^LL'*^ dupal£i^_ RUR

//A' Fin^,7.TT—r-T— T


£ Fiorin i omeîiu U. MACHiDON __Froii Jr. arh _

Baza de^rtefrferi^5t

-    'îsLi'dri-i

Spațiu verde"1^^-

Spațiu verde propus spre amenajare


Curți


UTR V4 -con:

Zona de proti


Titlul proiectului


P. u. z.

Str. ELOCINTEI no.70-72, sector 1


//Titlul planșei


REGLEMENTARI

URBANISTICE


1500Data revizuirii


Semn.


Circulații carosabile

Trotuare


Accese pietonale Acces auto parcaj subteran


Zona L3a modificat

P.O.T. propus = 30% C.U.T. propus = 2 H max = 22.o m (S+P+5E+6R)


Revizuit manual4aeflaatta 4mt cea prevenite la nattwti ptomeier na Mlt-urfler abreate, brtra rab IncMcate legU draptelnl de inter"


LICENȚA AUTOCAD LT 2004