Hotărârea nr. 57/2009

HOTARAREnr. 57 din 2009-02-27 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRILOR DE: STRADA MARIN PREDA, STRADA RADU TUDORAN, STRADA HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU, STRADA ANTON HOLBAN, STRADA MIHAIL SADOVEANU, STRADA G.T. NICULESCU - VARONE, STRADA IONEL TEODOREANU, UNOR ARTERE DE CIRCULATIE DIN SECTORUL 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirilor de: Strada Marin Preda, Strada Radu Tudoran, Strada Hortensia Papadat - Bengescu, Strada Anton Holban, Strada Mihail Sadoveanu, Strada G.T.Niculescu -Varone, Strada Ionel

Teodoreanu, unor artere de circulație din sectorul 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Evidentă Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.2, lit.d, din Ordonanța Guvernului României nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.c), alin.5 lit. d) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atribuie următoarele denumiri arterelor de circulație din 1

ansamblul Fabrica de Glucoză din sectorul 2:

a)    Strada Marin Preda - începe din Intrarea Chefalului și se sfârșește în Strada G.T.Niculescu-Varone;

b)    Strada Radu Tudoran - începe din Strada Anton Holban și se sfârșește în Strada Ionel Teodoreanu;

c)    Strada Hortensia Papadat - Bengescu - începe din Strada Anton Holban și se sfârșește în Strada Ionel Teodoreanu;

e)    Strada Mihail Sadoveanu - începe din Șoseaua Fabrica de Glucoză și se sfârșește în Strada Ionel Teodoreanu;

f)    Strada G.T.Niculescu - Varone - începe din Șoseaua Fabrica de Glucoză și se sfârșește în Strada Hortensia Papadat - Bengescu;

g)    Strada Ionel Teodoreanu - începe din Șoseaua Fabrica de Glucoză și se sfârșește în Strada Anton Holban;

Arterele se identifică potrivit planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Străzilor și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București, 27.02/2009B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

i


■sg

EXISTENT


PROPUNERE


| j

>    !    ' X'"S''>'

’    r-«w-,:    0    ' b!

!    ;    j

I.Z*.


mțUNCHE


! 3,S .!iXîj    n    J-. ... ,.
S    ~ I

"(a, f'J-'G-'&rf* fTfa'


ș$&»    .    • - - \

ZfZ/Z/.ctT'A •••/•«A


CoKsfefifivejci/


. 'Q's's

" Zo^A-fi


jfii


A.-i2hR


W'W...    AÎ- "

fsfflSfS

:

/'!/"


; z/ <Z7 / - /;/,


■IIO

Opt


Ha

1 ,X"*11- 3 bfc \J

V««-9

- J J L


■S®3£38*§


Klffi


y wv §

zW^r> -3


8|

■ s î

PKQPUfM I

8 .»• > .'&

' r


'ThsJ


•V-VteAW.

s»is


Ǥ8


■*(1 ■■ j 'nM

SSwbî


propunere *


3    I

i ,.• ’i’ju I

& ,

«Ui&yh

î i • I


(I