Hotărârea nr. 54/2009

HOTARAREnr. 54 din 2009-02-27 PRIVIND MODALITATEA DE FACTURARE DE CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. A CANTITATILOR DE APA RECE PENTRU PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE PENTRU CONSUMATORII DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN APLICAREA REGULAMENTULUI-CADRU APROBAT PRIN ORDINUL ANRSC NR. 91/2007 SI CONTRACTULUI-CADRU APROBAT PRIN ORDINUL ANRSC NR. 483/2008 PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de facturare de către S.C. Apa Nova București S.A. a cantităților de apă rece pentru prepararea apei calde

menajere pentru consumatorii din Municipiul București, în aplicarea

Regulamentului - cadru apip'bat prin Ordinul ANRSC nr. 91/2007 și

Contractului-cadru aprobătpna.Qrdinul ANRSC nr. 483/2008 privind serviciul public de alimentare cu energie termică

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Pdblice; -T

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, al Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 91/2007 și ale Contractului-cadru de furnizare a energiei termice aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 483/2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 30/10/2008;

Văzând scrisoarea ANRSC nr.2612/3.02.2007 prin care aceasta notifică RADET ca în cadrul procedurii de facturare a energiei termice RADET trebuie «să elimine volumul de apă rece pentru apă caldă, acesta fiind facturat de furnizorul serviciului de alimentare cu apă »,

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 8 alin, (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, ale art. 17 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modalitatea de facturare de către S.C. Apa Nova București S.A. a cantităților de apă rece pentru prepararea apei calde menajere pentru consumatorii din Municipiul București, în aplicarea Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 91/2007 și Contractului-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 483/2008 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 S.C. Apa Nova București S.A. va factura utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă cantitățile de apă rece pentru prepararea apei calde menajere stabilite și transmise de RADET București conform modalității prevăzute în anexă, în același mod în care facturează serviciul de canalizare pentru apă caldă menajeră.

Art.3 Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare au obligația să plătească către S.C. Apa Nova București S.A. consumurile de apă rece pentru prepararea apei calde menajere în termenul legal de scadență a facturilor.

Art.4 Facturile emise de S.C. APA NOVA București S.Â. pentru consumurile de apă rece pentru prepararea apei calde menajere vor fi considerate ca fiind « facturi conforme » la evaluarea nivelului de serviciu A 8 - Facturi emise pe baza citirii contorului ca procent din valoarea totală a facturilor emise.

Art.5 Structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București vor ține seama de prevederile prezentei hotărâri la elaborarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică în Municipiul București precum și a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, RADET și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL •'AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Anexa la HCGMB nr..4?...../2005

Modalitatea de stabilire a cantitatilor de apa rece pentru prepararea apei calde de consuni

1.    Citirea contoarelor de branșament pentru apa rece aferente fiecărei stații/centrale termica se va efectua de către personalul SC Apa Nova București SA în prezența personalului RADET București la datele convenite de comun acord de către acestea, incheind un proces verbal in acest sens.

In situația in care citirea contoarelor de branșament pentru apa rece se efectuează de la distanta, SC Apa Nova București SA va transmite către RADET București inregistrarile acestor contoare, la datele stabilite de comun acord.

2.    RADET București va efectua, pentru fiecare stație/centrala termica, citirea contoarelor de energie termică pentru fiecare dintre utilizatorii serviciului de alimentare cu energie termică alimentați prin stația/centrala termica respectiva si va transmite către SC Apa Nova București SA, volumele de apa rece pentru prepararea apei calde consumate de aceștia. Transmiterea se va face electronic, pana cel târziu la data de 10 ale fiecărei luni, într-un format agreat cu SC Apa Nova București SA.

RADET București ramane responsabil de acuratețea măsurării cantitatilor de apa rece pentru prepararea apei calde de consum consumate de utilizatorii serviciului de alimentare cu energie termica

3.    SC Apa Nova București SA va factura utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa cantitatile de apa rece pentru prepararea apei calde de consum stabilite de RADET București si transmise conform punctului 2 de mai sus, in același mod in care facturează serviciul de canalizare pentru apa calda de consum.

Contestațiile privind cantitatile cantitatile de apa rece pentru prepararea apei calde de consum vor fi transmise spre soluționare către RADET București, iar SC Apa Nova București SA va regulariza facturile după primirea de la RADET a unei notificări cu privire la modul in care a fost soluționată contestația.

4.    SC Apa Nova București SA va factura către RADET București diferența dintre cantitatile de apa măsurate la nivelul statiilor/centralelor termice si suma cantitatilor de apa rece pentru prepararea apei calde de consum consumate de utilizatorii serviciului de alimentare cu energie termica alimentați prin aceste statii/centrale termice.