Hotărârea nr. 50/2009

HOTARAREnr. 50 din 2009-02-24 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE RAMASE DE EXPROPRIAT, PRECUM SI SUMA GLOBALA ESTIMATA A DESPAGUBIRILOR, IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARII DE INTERES PUBLIC LOCAL "PASAJ RUTIER DENIVELAT SUPERIOR BASARAB"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele rămase de expropriat, precum și suma globală estimată a despăgubirilor, în vederea

continuării și finalizării lucrării de interes public local „Pasaj Rutier Denivelat Superior Basarab”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 184/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 198/2004;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. „c” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea procedurii de expropriere pentru 16 imobile rămase de expropriat în vederea continuării și finalizării lucrării de interes public local „Pasaj Rutier Denivelat Superior Basarab”, care se încadrează și se identifică conform planului anexă ce face parte integrantă din* prezenta hotărâre, precum și suma globală estimată a despăgubirilor, în cuantum de 104.720.000 lei.    '£305-55 OQ:Jwww.bucuresti-priinâria.ro

■A


Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Guvernului României.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.02.2009.    __

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA    SECRETAR GEJxERAL''

v ’    AL MUNICIPIULUfB^CUREȘTI /

MURG CĂLIM    TUDORTOMW z

București, 24.02.200 Nr. 50

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2