Hotărârea nr. 48/2009

HOTARAREnr. 48 din 2009-02-19 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M. NR. 177/2008, PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI GENERALI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV (ADIBI)

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 177/2008, privind desemnarea unor consilieri generali în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

București - Ilfov (ADIBI)

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului general al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadru Consiliului General al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 177/2008 cu modificările și completările ulterioare, se modifă astfel:

1.    Dl. viceprimar Murgeanu Gheorghe Răzvan se înlocuiește cu Dl. viceprimar Raicu Mircea Cristian.

2.    Dl. consilier C.G.M.B. Fuciu Daniel se înlocuiește cu dna. Consilier C.G.M.B. Cosma Maria Roxana.

Art. II Direcțiile din cadru Aparatului de Specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanelor prevăzute la art. I și A.D.I.B.I., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE OE ȘEDINȚĂ,

Murg Călin

București, 19.02.200^

Nr. 48


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma