Hotărârea nr. 46/2009

HOTARAREnr. 46 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLENULUI URBANISTIC ZONAL STR. SIRENELOR NR. 49-63 - STR. SABINELOR NR. 66-70, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Sirenelor nr. 49-63 - Str. Sabinelor nr. 66-70, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului:

Luând în considerare^ raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea . Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 52/1/48/19.12.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 92/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1270/128/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 725927/2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 720227/6390/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

'Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Sirenelor nr. 49-63 - str. Sabinelor nr. 66-70, sector 5, pentru o suprafață de teren studiată S=29000,00 mp., din care suprafața de teren ce a generat PUZ S=8293,00 mp teren proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul se încadrează parțial în Zona L1a - zonă destinată locuințelor individuale și parțial în Zona M3 - zona mixtă cu regim de construire continuu sau discontinuu.

Indicatori urbanistici:

L1a: POT max =45%; CUT max =1,3; Rmaxh-P+2E.

M3: POT max =60%; CUT max =2,5; Rmaxh-P+4E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POT max =55%, CUT max =3; Rmaxh=P+5E .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI^Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureș^România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001

001

Primăria Municipiului București

Direcția Generala de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 689717; 690294/20.12.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 52/1/48/19.12.2007 PUZ - STR. SIRENELOR NR. 49-63 - STR. SABINELOR NR. 66-70, SECTOR 5


BENEFICIAR: SC IMOBILIARA EDIL SRL

ELABORATOR: SCENVISOSRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 29000,00 mp din care suprafața de teren ce a generat PUZ, S-8293,00 mp -teren proprietate persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în zona centrală de nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - str. Sirenelor (N) - str. Luceafărului (V) - str. Acvilei (E) - str. Sabinelor (S), sector 5. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Parțial Zona M3 - zona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu si parțial Zona LI a - locuințe individuale și colective

Indicatori urbanistici: Lla - POTmax-45%; CUTmax-1,3; Rmaxh-P+2E M3 - POTmax-60%; CUTmax-2,5; Rmaxh-P+4ESE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI /

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBATE


FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire.


INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax -55%; CUTmax -3; Rmaxh-CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Șef serviciu, ing. Ioana BalaureaARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD <


Intocni.it, ing. VictorJManea


FPS-21-01/6


COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAd^REA^ERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Serbări Sturciza arh. Constantin Enache,

arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorei Hurduc ■

P+5 cu terase plantate

gang_


EDIFICABILE PROPUSE- ORIENTATIV GANGURI

3'


“t


j S»W£S «țț


Retrageri si alinieri

RETRAGERI MINIME OBLIGATORII ALINIEREA PRINCIPALA A CLĂDIRILOR ALINIERE SECUNDARA- ORIENTATIV


Spatii plantate si amenaiari    t

ARBORI EXISTENTI&MENTINUT ALINIAMENTE IPROPUSE DE ARBORI SPATII PLANTATE PROPUSE SISTEM PIETONAL PROPUS CU SPATII COMUNITARE ACCENTE VOLUMETRICE ZONE LIBERE- PREZERVARE VIZIBILITĂȚI DIN SPAȚIUL INTERIOR AL INSULEI URBANE BILAKTTERIT^

; POTmax= 55%

CUTmax=3


ra
S.C. ENVISO S.R.L.

CU! 18363513/ 09,02.2006, J 40/ 2021/09.02.2006 __

TITLU PROIECT.    PR.NR.,

P.U.Z. - STR. SIRENELOR NR.49-63 - STRADA SABINELOR NR. 66-70, SECT.5, BUCUREȘTI ,


SEF PROIECT ilng.Constantin STAN

ÎNTOCMIT ' Arh. Angelica STAN DESENAT i Arh. Angelica STAN


SCARA

1/500

DATA

10.2007

FAZA: ; PUZ

lO

TITLU PLANȘA:

, 1

liifi

REGLEMENTARI

NR.

J|ff

îl®U8i!

2.1.