Hotărârea nr. 45/2009

HOTARAREnr. 45 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SCOALA FLOREASCA NR. 26, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Școala Floreasca nr. 26, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului:    j._.

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisie? juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 42/1/14/10.10.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 29/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1081/104/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 735468/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 17958/2008;

In conformitate cu prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;    __..

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 priviri "' irența decizională în administrația publică;    ±    >


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Școala Floreasca nr. 26, sector 1, pentru o suprafață de teren S=290,00mp, teren ce a generat PUZ, proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul se încadrează în Zona L2a - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire.

1

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =55%; CUTmax =2,5; Rmaxh=P+3E-4Eretras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bucure? Nr. 45 'SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 650639/15.10.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 42/1/14/10.10.2007 PUZ - STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 26, SECTOR^
BENEFICIAR: SC RO NATURSTEIN SRL ELABORATOR: URBAN OFFICE SRL

V

UKAS

uuAirrv

001

SMC certificai ISO 9001:2000
SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 290,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoana juridica?"    "    ‘

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul ce face obiectul studiului se află sitfrat/Jfețr-oy zonă rezidențială din Centrul Municipiului București.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 -Zona L2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P-P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =45%;CUTmax =1,3.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI FIIND
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =55%; CUTmax =2,5; RmaxH =2S+P+3E-4E retras.

RETRAGERI LATERALE IMPUSE: min. 3,00 m aliniere la str. Școala Floreasca;

min. 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilului de la nr. 24; min. 3,50 - 5,00m fata de limita de fund de lot.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat Ia baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea

V. r


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULU ARH. ADRIAN BOLD

București


mg.


Referent,

VictocManea


FPS-21-01/6


IW&Ăt/l!


AVIZ CONSULTATIV - COMISIA TEHNICĂ DE URBANIS

ENAJAREA TERITORIULUI:


arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban Sturdza. arh. Constantin Enache, arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


P.U.Z.

str. Școala Floreasca nr. 26

LIMITE


MUWCIPiUiJ I! ElJOJRESTI

..., proiiune^^ cara :ter informativ TE lot’OR I ULUi

Circulații

VI a,ay:z CI J-AT ,


SUPRAFAȚA TEREN8 290 mp

C.U.T. max * 2.5 P.O.T. max 8 55%

regim de înălțime S+P+3E+4E(retras)