Hotărârea nr. 44/2009

HOTARAREnr. 44 din 2009-02-19 PRIVINDAPROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CAROL DAVILA NR. 21A - 23 - STR. THOMA IONESCU NR. 4, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Carol Davila nr. 21A - 23 - Str. Thoma lonescu nr. 4, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisier juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;-

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 42/1/19/10.10.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.

158/2008;    ’

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr. 164/Z/ 22.02.2008; ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.


919/84/05.05.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 722367/11.04.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 4881/29.02.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Ue^histic

General, cu modificările și completările ulterioare;

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-priCu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Carol Davila nr. 21A - 23 -str. Thoma lonescu nr. 4, sector 5, pentru o suprafață de teren studiată S = cca 4000,00 mp., din care suprafața de teren ce a generat PUZ S = 408,00 mp., teren proprietate persoană fizică.

Terenul se încadrează în documentația de urbanism PUZ - str. Carol Davila nr. 32A, nr. 34, nr. 34A, sector 5, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2005.

Indicatori urbanistici: POTmax = 55%; CUTmax = 2,5; Rmaxh = S + P + 2E + Duplex; Hmax-15m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 70%, CUTmax = 3,2; RmaxH = S + P + 3E - 4Eretras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN”*București, 19.02.2009 Nr. 44

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 670454/12.10.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 42/1/19/10.10..2007 PUZ - STR. CAROL DA VILA NR. 21 A-23-str. THOMA IONESCU NR. 4, SECTOR 5

BENEFICIAR: D-NUL LOCIC MARIUS

ELABORATOR: SC ARC SETT SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - c.c.a. 4000,00 mp din care suprafața de teren ce a generat PUZ, S-408,00 mp - teren proprietate persoană fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul ce face obiectul studiului se află situat în Cartierul Cotroceni. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR:

-    PUZ ZONE PROTEJATE aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona Protejata nr. 45 - Parcelarea Cotroceni, caracterizata de următorii indicatori urbanistici: POTmax-65%; CUTmax-1,8; Hmax-13 .

-    PUZ - str. Carol Davila nr. 32A, nr. 34, nr. 34A, sector 5, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 232/2005.

Indicatori urbanistici: POT max =55%; CUT max =2,5; Rmaxh-S+P+2E+Duplex - Hmax-15 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI FIIND

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE: locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =70%; CUTmax =3,2; RmaxH =S+P+3E-4Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

* Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea


înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului. * La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, țeste vațabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioafta Balaurea. „    > WC

COMISIA TEHNICĂ^UURgÂNISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban Sturdza, arh. Constantin Enache, arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


PLAN URBANISTIC ZONAL


STR, CAROL DAVILA NR. 21 Â, SECTOR 5


REGLEMENTARI URBANISTICE LEGENDALIMITA P.U.Z.

LIMITE INCINTE

TEREN CARE A GENERAT P.U.Z.

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE SPATII VERZI

CLĂDIRI PARTER CLĂDIRI P+1E-2E CLĂDIRI P+3E CLĂDIRI S+P+3E-4E


P.O.T. = 70%

C.U.T. = 3,2 SPATII VERZI =20%


BILANȚ TERITORIAL


S. CONSTRUITA S. ALEI

S, SPATII VERZI_

S. TOTALA TEREN 1180 mp

PREVEDERILE PREZENTULUI FiUuaiRRMSÂU APROBAT ANTERIOR CU AVIJț Oinoahl* 1867

Oana Crlstlna’ MIHÂILESCU


SC ARC SETT SRL


PROIECTAT


DESENAT


UANA—T MIHÂILESCU SRh.'OANA'

MIHÂILESCUu.z.


| PLAN URBANISTIC ZONAL /

| STR. CAROL DAVILANR.21A IMOBILE DE LOCUINȚE SI BIROURI


SCARA

1/500


"IAN.

2006


REGLEMENTARI

URBANISTICE


PROIECT


planșa

A