Hotărârea nr. 43/2009

HOTARAREnr. 43 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. HAGI GHITA NR. 89-91, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Hagi Ghiță nr. 89-91, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul' de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ,    .^1.

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUATa PMB:avizde urbanism nr. 17/1 /24 / 28.05.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 185/ 2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4206/426/03.10.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 745924/ 25/11.07.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1114/ 08.07.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 pri^TWhsparenta decizională în administrația publică;


în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legii nr. 215 Z2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Hagi Ghiță nr. 89-91, sector 1, pentru o suprafață studiată de 1,5 ha., din care suprafața parcelei care a generat documentația în suprafață totală de ST = 483 mp. compus din lotul de la nr. 89 = 148.00 mp., din care 125.30 mp. suprafață concesionată și 22.69 mp. proprietate privată și lotul de la nr. 91 = 335,00 mp proprietate privată persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 cu modificările și completările ulterioare, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2a - subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 45%; CUT max: 1.3 (pt. P+2); H max: înălțimea din proiectul inițial al lotizării.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: birouri și locuințe P+4E+E5 retras.

24 m.


Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 53%; CUTmax = 2.75; Hmax =

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mure


București, 19.02.2009 Nr. 43

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Rom8^fell^^Mn05 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

©

w,

V

UKAS

OiMitn

001

SMC certificat ISO 8001:2000

V

UKAS

iKviumMr>4rAj.

001

SMM certificat JSO14C01 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 723805/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 17 /1 /24 / 28.05.2008

PUZ - STR. HAGI GHITA NR. 89 - 91, SECTOR 1

BENEFICIAR:    S.C. ARION IMPORT - EXPORT S.R.L.

ELABORATOR:    S.C. STAR DESIGN ’95 S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 1,5 Ha. din care terenul care a generat PUZ în suprafața totala de ST = 483 mp. compus din Lotul de la nr. 89 = 148.00 mp. din care 125.30 mp. suprafața concesionata și 22.69 mp. proprietate privata și Lotul de la nr. 91 = 335,00 mp proprietate privată perso’ana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDlG: Zona analizată și reglementată prin PUZ se afla în zona de nord-vest a Municipiului București în aria urbană delimitată de B-dul Ion Mihalache, str. Turda, Calea Grivitei și str. Caraiman.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2a - subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 45%; CUT max: - 1.3(pt. P+2) ; H.max: înălțimea din proiectul inițial al lotizării.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    BIROURI Șl LOCUINȚE P+4+5RETRAS

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 53%; CUTmax = 2.75; Hmax = 24 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

*    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezulfată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

*    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

*    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

*    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite pi in PUZ.

■    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


PUZSTR. GHITAHAGI NR. 89-91, (SECTOR 1, BUCUREȘTI MOBIL BIROURI SI LOCUINȚE S+P+5R

PROPUNERE REGLEMENTARI SC. 1/500

!


LIMITA EDIFICABILULUI PROPUS CU w CARACTER

ORIENTATIV