Hotărârea nr. 42/2009

HOTARAREnr. 42 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BARAJUL ARGESULUI NR. 41 - STR. EPOCII NR. 26, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str.Barajul Argeșului nr. 41 - Str. Epocii nr. 26 , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 19/1/25/11.06.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor:    aviz

nr. 182/2008

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4423/464/19.09.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.764869/36/2008;

-    Comisia de Tehnică de Circulație: aviz nr. 14567/25.09.2008.

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privi ridtransparența


decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Barajul Argeșului nr. 41 -str. Epocii nr. 26, sector 1, pentru o suprafață studiată S=3188,55 mp., proprietate persoană fizică/juridică.

încadrare în PUZ- șos. Nordului - str. N. Caramfil - str. Gr. Gafencu aprobat cu H.C.L. sector 1 nr. 317/2003, terenul din str. Barajul Argeș nr. 41 se încadrează în subzona L1c iar terenul din str. Epocii nr. 26 în subzona L1a.

Indicatori urbanistici reglementați: L1c - L1a:    POTmax=45%,

CUTmax=1,6, Rmaxh=P+2E+M cu posibilitatea depășirii cu 1-2 niv. în cazul construirii în regim înșiruit sau cuplat.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: conform regulamentului PUG-ului Municipiului București pentru M3.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=60%, CUTmax=3,

Rmaxh=S+P+4-5E, Hmax=20 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

București, 1 Nr. 42SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Dma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană
v i^. uu vixwnnivivi iii ■ i i/tv/ i a ■

Str. BARAJUL ARGEȘULUI nr. 41 - str. EPOCII nr.26, sector 1

BENEFICIAR : S.C DE SILVA INTERMED S.R.L ; S.C LAND MARK INVEST S.R.L    \

ELABORATOR: S.C COLOANA IMPEX S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=3188,55 mp - proprietate persoana fizica/juridica .

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului , delimitat la sud de sos. Nordului și la nord de str. N.Caramfil.

PREVEDERI PUZ- Sos. Nordului - str. N.Caramfil - str. Gr. Gafencu aprobat cu HCL- sector 1 nr. 317/2003 -Terenul din str. Barajul Argeș nr. 41 se încadrează în subzona L1c iar terenul din str. Epocii nr. 26 în subzona L1a . Indicatori urbanistici reglementați: L1c - L1a : POTmax=45% , CUTmax=1,6 , Rmaxh=P+2E+M cu posibilitatea depășirii cu 1-2 niv. in cazul construirii în regim înșiruit sau cuplat .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ : conform regulament PUG pentru subzona M 3

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =60%,CUTmax =3 , RmaxH ■ S+P+4-5E , Hmaxcornisa=20 m ;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana BalaureaARHITECT ȘEF AL MUNI ARH. ADRI


SfOUREȘTI

AN/BOLD

fia


fi!


FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - Comisia Tehnica de Urbanism si/Amenajarea TențpriuluiJarh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Serban Sturdza, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache j arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc