Hotărârea nr. 41/2009

HOTARAREnr. 41 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DORNEI NR. 14, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dornei nr. 14, Sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 13/1/17/23.04.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 123/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 2839/315/21.07.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 732326/15.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 8541/23.05.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;    X'ÎX "

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Dornei nr. 14, sector 1 -pentru o suprafață de teren studiată S = 248,75mp. proprietate privată persoană fizică.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; RmaxH = P + 2E;

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 65%; CUTmax = 3,5; RmaxH = D + S + P + 4E + 5R; Hmax = 20,Om.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

Muri


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI \ TudorToma

B u cu rești ,49.0&.2009 Nr. 41    A


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbana

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int. 1134; fax: 305 55 88

http://www.bucuresti-primaria.ro

QO1


SMM certificat IS014001 :2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 699539/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 13/1/17/ 23.04.2008

PUZ - Str. Dornei nr. 14, Sector 1

BENEFICIAR:    Georgescu Sorin

ELABORATOR: SC Velplan Design srl

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 248,75 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoană fizică AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în sectorul 1 al municipiului București, la intersecția străzilor Dornei și Ceremușului.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona L2a (locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție).

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 45%; CUT max = 1,3; RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI S[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe colective

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 65%; CUTmax = 3,5; RmaxH = D+S+P+4E+5R; Hmax = 20,Om.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea^datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.x**'’*/'

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior^ este valabil 5 teinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.    /


Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz. <

Sef serviciu,

Inq. Ioana Balaurea


ARHITECT ȘEF AL MUNlClPIULUI 8*/CUREȘTI

ARH. ADRIAN B0KD.dFPS-21-01/6

COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AME

arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache?

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

*    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

*    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

" Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

*    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

*    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


STA. DORN El HR. T4 BUCUREȘTI. SECTOR 1

l;UHb,',IJ.'bTllllilTI,lIHIM«>IMr*l'Ii

LE ei N DA


Limite


■1


LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA DEPROPRIETATE

Circulații <

_ _ CIRCULAȚII CAROSABILE ■SUB CIRCULAȚII PIETONALE

"Funcțiuni existente -LOCUINTEPEPARCELA LIMITE DE PROPRIETATE


O ARBORI

Propuneri Reglementari


M3~—1SUBZONA MIXTA CU CLĂDIRI AVANDREGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4

EDțFICABIL PROPUS PENTRU ZONASTUDIÂTArrm edificabiloe principiu

F==Raliniere ■:

A~~| ACCESE AUTO

ȘSjggț.


SUPRAFAȚA TOTALA STUDIATA IN PUZ,

S teren =248,75mp


POTmax = 65%

CUT max= 3,5 RMH = D+S+P+5ET


1

IFvelpIan

y    Kdesign s.r.l.

MOfS119Ot.OSJO08*C»a 18S2S380*ft096RZBROOOOQ600077S278e

Proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. DORNEI, NR. 14,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Beneficiar:

GRIGORESCU SORIN

Sef proiect:

urb. Raluca BOANGAR

întocmit/ desenat:

urb. Aurora BANCAU urb. LMu VELUDA

r ' '    ■

Titlul planșei:

REGLEMENTARI

Verificat:

arh. Florin MACHEDON

Scara: 1 / 500

ACEST DESEN NU POATE FI REPRODUS SI/SAU COPIAT OE ORICE PERSOANA FIZICA Sl/SAU JURIDICA FARA

ACORDUL S.C. VBPLAN DE8I0N SJU-. FAPTA REPREZENTÂND INSUSIRE ILEGALA A DREPTULUI DE AUTOR

Specialități

URBANISI

Faza:

P.U.Z.

Proiect nr.

62/2008

Data:

IANUARIE

2008

Planșa nr. 2