Hotărârea nr. 403/2009

HOTARAREnr. 403 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE CASA CESIANU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITARE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 5, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1 SE MODIFICA ART. 1 SI 2 PRIN HCGMB NR. 152/2010

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu” și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007;

în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea regională și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Programului Operațional Reqional 2007-2013;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Programele Operaționale;

în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței nr. 144/07.02.2008 și Ministerului Finanțelor Publice nr. 580/27.02.2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" din cadrul Programului Operațional Regionaț.3.O@^2Q13;


CONFORM CU ORIGINALUL


în baza prevederilor Ordonanțase'ÎJrgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiut prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul „Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu” în valoare de 8.259.335,54 lei (inclusiv TVA), în vederea cofinanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 “Dezvoltarea regionala și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Art.2 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului București la finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul „Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu”, în valoare de 122.174,01 lei, reprezentând 2% din costul total eligibil al proiectului.

Art.3 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului București a tuturor costurilor neeligibile ale proiectului și a cheltuielilor suplimentare (conexe) care pot apărea în implementarea proiectului, cât și susținerea TVA-ului aferent proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a TVA-ului aferent costurilor eligibile de la bugetul de stat.

Art.4 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului București a resurselor financiare necesare implementării proiectului „Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale sau de ia bugetul de stat.

Art.5 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, să semneze în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare finanțării și implementării proiectului.


Art.6 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.


UNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3


J _ -

ir» n