Hotărârea nr. 402/2009

HOTARAREnr. 402 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU" SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 153/2010


NFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Consolidare, restaurare și conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Economice Generale - Direcția Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere avizul Consiliului tehnico - economic al Primăriei Municipiului București nr. 94/10.12.2009;

în baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007;

în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea regională și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013;

în baza H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificărilej|j^GQmpletările ulterioare.B-dul Regina Elrsabeta 47, sector 5, București, Româniajgi


Dr


.-7 zz /?

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică (documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru proiectul “Consolidare, restaurare și conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu”, în vederea finanțării investiției prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea regionala și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modemizarea infrastructurilor conexe” precum și indicatorii tehnico-economici aferenți prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 se va asigura din fonduri alocate de la bugetul local al Municipiului București, din fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională) și de la bugetul de stat.

Art3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Muzeul Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 OO; www.bijcuresti-prirrraria.

ro

Pag 2

5

Anexa Ia H.C.G.M.B nr

Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Consolidare, restaurare și conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu',

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii Iei)

Valoarea totala a investiției, în preturile din data de 29.09.2009, la cursul de schimb valutar 1 EUR = 4,1851 LEI, este de:

10.510.407,4 LEI, inclusiv TVA, echivalentul a 2.511.387,4 Euro, din care:

6.945.3483 LEI, inclusiv TVA constructii-montaj, eeKi^>hîîJlxa 1.659.541,8 Euro.


2. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției este de 36 lumvU3. Capacități (în unităti fizice si valorice)

/) CONFORM CU ! ORIGINALUL


Principalele rezultate ale proiectului propus spre realizare sunt următoarele:

Nr.

crt.

Indicator

Valoare pe categorii de lucrări fără

T.V.A.

LEI

Euro

1

2

3

4

1

Lucrări structura

957.768,56

228.852,01

2

Lucrări arhitectura

2.775.816,39

663.261,66

_>

Lucrări refacere finisaje depozit

146.746,04

35.063,93

4

Lucrări restaurare fațadă

506.695,03

121.071,19

5

Lucrări vitralii

232.385,26

55.526,81

6

Lucrări restaurare gard fier forjat

144.622,99

34.556,64

Hidroizolație infrastructura

117.519,58

28.080,47

7

Instalații electrice

690.656,16

165.027,40

8

Instalații sanitare

44.554,85

10.646,07

9

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio TV intranet

73.137,62

17.475,72

r\

3 t


za//. .zi/, a/),\ A rtfvic/D /A ,1