Hotărârea nr. 4/2009

HOTARAREnr. 04 din 2009-01-28 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN VECINATATEA IMOBILELOR DIN STR. DR. IACOB FELIX NR. 33-39 SI 39A, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 207,18 MP., NECESAR REALIZARII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE SI SPATII COMERCIALE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, situat în vecinătatea imobilelor din Str. Dr. lacob Felix nr. 33 - 39 și 39A, sector 1, în

suprafață de 207,18 mp., necesar realizării unei clădiri cu destinația de locuințe^Tspații comerciale

Având în vedere expunereă“'de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Inyeștiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Evidență Imobiliară și Cadastrală; : <    : Buc- = .s

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, Comisia economică, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, -republicată, cu modificările și completările ulterioare.    i

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.i Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 207,18 mp., identificat conform planului topografic anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aparținând domeniului privat al Municipiului București, situat în vecinătatea imobilelor din Str. Dr. lacob Felix nr. 33 - 39 și 39A, sector 1, în vederea realizării unei clădiri cu destinația de locuințe și spații comciale.

Licitația va fi organizată de Direcția Administrare Patrimoniu.

Art.2 Durata concesiunii este de 49 ani.

Art.3 Redevența minimă anuală, calculată conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 211/2006, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 275/2006, este de 51.829 RON/an, reprezentând 13.490 Euro/an, aceasta urmând să fie actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data organizării licitației, dar nu poate fi mai mică decât redevența aprobată prin prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu, va încheia contractul de concesiune, iar Direcția Generală Economică prin Direcția Venituri va răspunde de încasarea redevenței.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg CăiTudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


! ( —

—rr

fj' 1

[»*P

-"-Tr^or.'f

J ,,,