Hotărârea nr. 399/2009

HOTARAREnr. 399 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "REABILITARE SI CONSOLIDARE MUZEU DR. NICOLAE MINOVICI"

CONFORM CUORIGINALUL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Reabilitare și consolidare muzeu Dr. Nicolae Minovici”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generală Economică - Direcția Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Având în vedere avizul Consiliului tehnico - economic al Primăriei Municipiului București nr. 92/10.12.2009;

în baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007;

în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea regională și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea

continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente > 1

investițiilor publice precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


55 00; www.bucuresti-primaria.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.lSe aprobă documentația tehnico-economică (documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru proiectul “Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici”, în vederea finanțării investiției prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea regionala și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prezentați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 se va asigura din fonduri alocate de la bugetul local al Municipiului București, din fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională) și de la bugetul de stat.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Muzeul Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONFORM CU ORIGINALUL

B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexa Ia H.C.G.M.B nr.'i&id/.n

Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare și consolidare muzeu Dr. Nicolae Minovici’

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 23.325.064 lei, din care:

construcții-montaj (C+M): 19.163.453 lei

2.    Durata de realizare (luni): lucrările de execuție aferente investiției se estimează a se realiza în 28 luni.

3.    Capacități (în unități fizice și valorice)

Suprafața totala a terenului = 14 089,0 mp Aria constr. existenta = 360,5 mp Aria desfășurata existenta = 832,5 mp

a. EXISTENT:

OBIECTUL 1: Arie construita muzeu: Ac=236 mp

Ad=708 mp

Regim de inaltime: S(partial)+ P+ E+ M

OBIECTUL 3: Arie construita atelier de restaurare: 65,5 mp

Arie utila atelier de restaurare: 54,18 mp

Regim de inaltime: P


CONFORM CU ORIGINALUL


OBIECTUL 4: Arie construita muzeu fam. Minovici: 59 mp

Arie utila atelier muzeu fam. Minovici: 47 mp

Regim de inaltime: P

b. PROPUS

OBIECTUL 2: Arie construita punct info: 251mp

Regim de inaltime: S

OBIECTUL 5: AMENAJARI EXTERIOARE

Suprafața parcaje = 210 mp Suprafața totala alei pietonale, trotuare = 2785 mp Suprafața totala amenajare spatii verzi = 10943 mp Locuri de parcare = 16

c. INALTIMEA CONSTRUCȚIILOR:

Obiect 1 H.totala = 18,40 m; H.streasina = 8,01 m Obiect 2 H.totala = 0

Obiect 3 H.totala = 6,82 m; H.streasina = 4,76 m Obiect 4 H.totala = 4,54 m; H.streasina = 3,40 m

j.....