Hotărârea nr. 396/2009

HOTARAREnr. 396 din 2009-12-16 PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE CU UTILIZATORII SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, SPATII AFLATE IN IMOBILE PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind reglementarea raporturilor contractuale cu utilizatorii spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, spații aflate în imobile proprietate privată a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Achiziții, Concesionări și Contracte;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2000, spații aflate în imobilele proprietate privată a Municipiului București.

Art.2 Se aprobă contractul - cadru de închiriere pentru spațiile în care se desfășoară activități conexe actului medical, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Tariful pentru închirierea spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului^medicâb^ste cel stabilit prin anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nG32/2007x    \

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5,

w

Art.4 Administrația Fondului imobiliar va urmări încasarea prețului de închiriere stabilit prin contract.

Art.5 Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 3 ani.

Art.6 în situația în care titularul contractului îndeplinește condițiile în vederea pensionării pentru limită de vârstă la un termen care se înscrie în cadrul duratei minime de închiriere, contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă care să nu depășească data limită de pensionare.

Art.7 Potrivit prevederilor prezentei hotărâri sumele încasate din contractele de închiriere încheiate se fac venit la bugetul local.

Art.8 Predarea spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului

medical ce fac obiectul contractelor de închiriere se va face de către

Administrația Fondului Imobiliar.

1

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 16.12.2009 Nr. 396


Pag 2


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


ANEXA_ Ia H.C.G.M.B.fîCONTRACT-CADRU

pentru închirierea spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical potrivit O.U.G.nr.83/2000

I. PĂRȚILE contractante

Art.l.- Municipiul București, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta Nr.47, Sector 5, cod fiscal 4267117, reprezentat prin Prof. Dr.Sorin Mircea Oprescu, având funcția de Primar General, în calitate de LOCATOR

Și

- Domnul/Doamna.................., reprezentantul legal al cabinetului de

practică individuală /............................./..........................cu sediul în

București,    ........................................................................,

înmatriculat în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a IlI-a sub nr................................, în calitate de LOCATAR,

au convenit să încheie prezentul contract de închiriere.

IE OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Municipiul București în calitate de LOCATOR închiriază, iar

.........................................în calitate de LOCATAR ia cu chirie spațiul cu

altă destinație construit în suprafață de .......... mp, compus din........mp.

construit și terenul aferent în suprafață de ........... mp, situat în București,

.................................................., folosit pentru activitatea de

Art.2.1. Spațiul cu altă destinație, închiriat, va fi folosit exclusiv pentru desfășurarea de către locatar de servicii conexe actului medical.Destinația pentru care a fost închiriat spațiul va putea fi schimbata numai cu acordul prealabil al LOCATORULUI. Schimbarea destinației fără acordul prealabil al LOCATORULUI, atrage rezilierea de drept a prezentului contract, fără nici o altă formalitate.

Art.2.2.Predarea-primirea spațiului este consemnată în procesul-verbal, semnat de ambele părți, anexă la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata contractului de închiriere este de 3 ani, cu începere de la data semnării și înregistrării contractului la Direcția de Achiziții, Concesionări și Contracte. Contractul poate fi prelungit de părțile contractante prin act adițional încheiat cu 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut în contract.


IV. DEFINIȚII

Art. 4. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract ■ prezentul contract de închiriere, cu toate anexele și ce acte care prin efectul legii sau prin voința părților exprimata in scris fac parte integranta din

contract,

b)    locator si locatar - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

Locator - parte in contractul de inchiriere care se obliga sa transmită folosința unui lucru sau sa presteze unele servicii sau sa execute o lucrare in schimbul unei chirii, respectiv Municipiul București.

Locatar - persoană autorizată de Ministerul Sănătății ce exercită în mod independent una din profesiile prevăzute la art. 1, alin.2 din O.U.G.nr.83/2000,

reprezentant al cabinetului de practică individuală/..............cabinete

grupate/...........asociate

c)    prețul inchirierii - chiria + TVA-ul plătită pentru folosirea spațiului cu alta destinație construit si a terenului aferent.

d)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti.

e)    zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

V. PREȚUL SI PLATA CHIRIEI

Art.5. Prețul inchirierii - chiria - pentru folosirea spațiului cu alta

destinație construit si a terenului aferent este de ................................ EURO/luna

(exclusiv TVA), conform anexei nr.....la H.C.G.M.B. nr......., dar nu mai puțin

de ................., echivalentul in lei la cursul BNR din data înregistrării

contractului.

La prețul închirierii stabilit mai sus se va aplica cota de TVA conform prvederilor legale în vigoare .

Art.5.1. Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu pana la data de 10 a lunii (inclusiv), pentru luna in curs, platibili in lei la cursul oficial la data efectuării plătii, dar nu mai puțin decât cursul BNR precizat la art. 5.

Eliberarea facturii se va face după achitarea prețului inchirierii.

Art5.2. Pentru prima luna plata chiriei se va face pana la data de 30 ale lunii în curs.Art.5.3. Plata chiriei se va face prin conturile Administrației Fondului Imobiliar si LOCATARULUI, comunicate in scris reciproc de părțile , contractante.

Art.5.4. Pentru neplata chiriei la termenele prevăzute la art.5.1 i 5.2 in cuantumul prevăzut la cap. V, art. 5.1, LOCATARUL datoreaza majorări de intarziere stabilite astei in cuantum de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere incepand cu ziua imediat următoare scadentei obligației de plata, pana la achitarea integrala a debitului datorat;

Art.5.5. Totalul majorărilor de intarziere datorate de către LOCATAR poate depăși valoarea debitului neachitat sau achitat cu intarziere .

VI.    OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art.6. Sa pună la dispoziția LOCATARULUI, cu titlu de folosința spațiul

cu alta destinație în suprafața de..........................................m.p. conform schiței

anexate, situat in................................................................

Art.6.1.Sa controleze periodic modul cum este folosit (potrivit destinației) si întreținut de către LOCATAR spațiul închiriat, putând rezilia unilateral contractul, in condițiile in care LOCATARUL nu il utilizează si nu il intretine corespunzător.

VII.    OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art.7.1. Sa folosească spațiul cu alta destinație închiriat conform destinației prevăzută in contract.

Art.7.2. Sa plateasca prețul închirierii stabilit la cap. V, pana la termenele prevăzute la art. 5.1 si 5.2 .

Art.7.3. Sa constituie cu titlu de garanție de buna execuție a clauzelor

contractuale suma de...........................Euro respectiv.......reprezentând

contravaloarea prețului închirierii calculata pentru o perioada de trei luni sub forma de scrisoare de garanție bancara sau depozit bancar . Aceasta suma va fi reactualizata anul in funcție de evoluția cursului EURO/RON .

Garanția de execuție se va depune intr-un cont special, la o banca agreata de ambele parti contractante .

Daca este necesar din suma stabilita mai sus vor fi prelevate sumele datorate de LOCATAR in baza prezentului contract.

Art.7.3.1. Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei notificări din partea Primăriei Municipiului București - Direcția de Achiziții, Concesionari si Contracte către banca care a emis scrisoarea de garanție sau a constituit depozitul bancar la data încetării valabilitatii prezentului contract si numai după predarea cu proces -verbal a spațiului către LOCATOR si achitarea tuturor obligațiilor de plata .

In caz de neachitare a prețului inchirierii , a utilităților si a majorărilor de intarziere către LOCATAR , la încetarea contractului , LOCATORUL este in


drept sa retina din garanția de buna execuție sumele datorate pana la concurenta acestora.

Art.7.4.Orice imbunatatiri sau lucrări necesare punerii in funcțiune si întreținere a spațiului se vor face cu fonduri financiare si forte proprii, fara pretenția rambursării contravalorii manoperei si a materialelor consumate , la încheierea prezentului contract . Ele nu se vor face decât cu acordul scris al LOCATORULUI precum si cu obținerea tuturor autorizațiilor legale .

Art.7.4.1.Chiriașul se obligă să execute la timp si în bune condiții lucrările de întreținere și reparații inclusiv la părțile comune ale imobilelor 9 fațade, invelitoare, centrale termice, coloane de alimentare cu apa, scurgere, instalații electrice si gaze commune, etc.)

Art.7.5. Este interzis LOCATARULUI sa înstrăineze dreptul de folosința prin subinchiriere, asociere, colaborare, locație totala sau parțiala , inclusiv cesiunea spațiului închiriat, unei terte persoane.

Art.7.6. Sa nu aduca modificări la structura interioara si exterioara a clădirii fara a obține acordul prealabil in scris, al LOCATORULUI si condiționat de obținerea autorizațiilor si avizelor necesare in condițiile art. 7.4.

Art.7.7. In situația in care LOCATORUL hotărăște consolidarea imobilului in care se gaseste spațiul, LOCATARUL va participa cu cota aferenta la lucrările de consolidare, neindeplinirea acestei obligații atragand după sine rezilierea contractului de închiriere si evacuarea din spațiu prin dispoziția Primarului General.

Art.7.8. Daca execuția lucrărilor de consolidare necesita încetarea activitatii LOCATARULUI, acesta va evacua spațiul ce face obiectul contractului pe perioada executării lucrărilor si va fi scutit de plata chiriei prevăzute la art. 5.1. din prezentul contract pentru perioada respectiva.

Art.7.8.1. In situația renunțării unilaterale, sa comunice LOCATORULUI cu cel puțin 30 de zile inainte de eliberarea spațiului si sa il predea in stare de funcționare pe baza de proces-verbal ( cu toate investițiile existente).

Art.7.9. Taxele locale, precum si utilitățile consumate sunt in sarcina LOCATARULUI.

Art.7.10. Neutilizarea spațiului cu alta destinație in anumite perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade.

Art.7.11.La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL va preda spațiul inchiriat asa cum l-a preluat prin proces-verbal de predare-primire, avand obligația de a plăti daunele cauzate ca urmare a deteriorării spațiului si a dotărilor acestuia . în situația in care se constata ca garanția de buna execuție nu acopera valoarea daunelor provocate, LOCATARUL se obliga sa achite diferența fara nici o obiecție .VIII.    PACT CQMISORIU EXPRES    / 1

Art.8 Daca una din parti nu isi îndeplinește obligațiile menționate ,

prezentul contract se considera desființat de plin drept tara îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

IX.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Arî.9, încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele

situații :

(a)    la expirarea duratei stabilite , daca părțile nu convin în scris, prelungirea acestuia , în condițiile legii.

(b)    în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către LOCATAR, prin reziliere unilaterala de către LOCATOR .

(c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către LOCATOR fara plata vreunei despăgubiri.

(d)    la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a LOCATORULUI de a-1 exploata , prin renunțare , fara plata .

Art.10. La expirarea termenului de închiriere , LOCATARUL se obliga sa elibereze spațiul si sa-l predea LOCATORULUI, pe baza de proces - verbal în stare de funcționare . In caz contrar , obligațiile de plata stabilite prin contractul de închirire curg pana la efectiva predare sau evacuare a spațiului.

Art.ll. LOCATARUL are obligația sa elibereze spațiul la notificarea Primăriei Municipiului București prin Direcția de Achiziții Concesionari și Contracte. La încheierea prezentului contract, LOCATARUL va da o declarație (angajament de evacuare) pe propria răspundere prin care va fi de acord cu evacuarea sa necondiționata in situația nerespectarii clauzelor contractuale, declarație care va constitui titlu executoriu de evacuare , ce se va anexa la contract facand parte din acesta.

Art.12. In baza angajamentului de evacuare prevăzut anterior , în caz de refuz a eliberării de buna voie a spațiului închiriat, LOCATORUL are dreptul sa-l evacueze pe LOCATAR în mod forțat, fără autorizare judecătorească și fara punere în întârziere .

Art.13. Prezentul contract poate inceta prin acordul scris al pârtilor , in baza unor motive temeinic justificate , cu condiția instiintarii in scris cu cel puțin 60 de zile înainte de data renunțării .

X. LITIGII

Art.14. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare, sunt de competenta instanțelor judecătorești romane de drept comun.

Art.15. Dreptul aplicabil pârtilor contractuale este dreptul roman.


XL FORȚA MAJORA    '

Art.16. Forța majora exonerează părțile de răspundere pentru neindeplinirea

totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

Art.17. Prin forța majora se intelege orice eveniment independent de

voința pârtilor, imprevizibil si inevitabil aparut după intrarea in vigoare a contractului si care impiedica părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile contractului.

Cazul de forța majora se va comunica celeilalte parti de partea interesata, in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata sau mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

Art.18. In condițiile in care forța majora conduce la o decalare a obligațiilor pârtilor mai mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotari asupra executării clauzelor contractuale in viitor.

In cazul dispariției sau imposibilității de exploatare din cauze obiective a spațiului ce face obiectul prezentului contract, justificate de parti, contractul isi inceteaza valabilitatea la solicitarea uneia din parti.

XII.    ACCEPTAREA

Art.19. Subsemnatul...................... reprezentant al CPI.............../

................, în calitate de LOCATAR , declar ca am vizitat în detaliu spațiul

prevăzut mai sus si ca accept toate condițiile prezentului contract de închiriere neavand nici o pretenție pentru vreo reparație sau ameliorare fata de ceea ce s-a constatat.

XIII.    DISPOZIȚII FINALE

Art.20. In cazul apariției unor masuri administrative ale Administrației Publice Centrale sau Locale ori a unor hotarari judecătorești, ce vizeaza modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, LOCATARUL este de acord ca prezentul contract sa înceteze de drept, fara nici o alta formalitate, prin simpla notificare, LOCATORUL fiind absolvit de orice răspundere fata de LOCATAR.

Art.21. LOCATORUL isi rezerva dreptul, iar LOCATARUL este de accord, sa se modifice prezentul contract conform hotărârilor emise de CGMB, in ceea ce privește adaptarea clauzelor contractuale conform prevederilor acestor acte normative.

Art.22. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

Art. 23. Prezentul contract de inchiriere, împreuna cu anexele nr. 1 (cu avizele direcțiilor de specialitate din PMB) nr.2 ( schița spațiului ) nr.3 (procesul -verbal de predare-primire a spațiului) si declarația prvazuta la art. 12, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si constitue titlu de creanța.

Art.24. LOCATORUL nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului, ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract si LOCATARUL nu este in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la LOCATOR sau de la eventualul proprietar.

Art.25. Prezentul contract de închiriere a fost încheiat in 4 exemplare, si intra in vigoare la data de..............

LOCATOR,    LOCATAR,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI    CPI.......................................


A A VA Ar

UT


Af'i '