Hotărârea nr. 395/2009

HOTARAREnr. 395 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA VACARESTI NR. 345-347-347A - STR. INELUS NR. 2, SECTOR 4

CONFORM CU ' ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Calea Văcărești nr. 345-347-347A - Str. Ineluș nr. 2, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare.a Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB : aviz de urbanism nr. 12/5 /08.04.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr.154/ 2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 2974/ 238/2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 15936/811/2009;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 842269/2009;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 8232/2009; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completă


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureș

/ ? J    cri nĂ? </

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Văcărești nr. 345-347-347A - Str. Ineluș nr. 2, sector 4 pentru o suprafață de teren S=1485,49 mp teren proprietate persoană juridică.

Conform PUG -MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism, se încadrează în zona CB3 - zona polilor urbani principali..

Indicatorii urbanistici reglementați: Zona CB3: POT max: 70%; CUT max: 4,5; Rmaxh - se va reglementa prin PUZ.

Condiții de construire aprobate:

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax= 40%; CUTmax= 4,5; Rmaxh= 3S+P+3E-10E-14E-Hmax. =55 m. ’

Funcțiuni: mixte.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

f\


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

,a a

t1 fi . n    . A S'dnstlft I

&

001


Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10    y

http://www.bucuresti-prirnaria.ro/


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 825217/08.05.2009

AVIZ PE URBANISM nr. 12/5/08.04.2009 PUZ - STR. CALEA VĂCĂREȘTI NR. 345-347-347A-STR. INELUS*NRr2,~L____

iCONFOi

BENEFICIAR: SC INTERNATIONAL G.C. IMOBILIARE SRL    !    _

ELABORATOR: BIA ARH. ANDREEA FLOREA    i ORIGINALUL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 1485,49 mp teren proprietate persoana juridica,"rtirrcaffc S~544,4y mjfteren ce urmeaza a se ceda domeniului public pentru lărgirea tramei stradale Calea Văcărești.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Sud a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - Lacul Văcărești - Calea Văcărești, sector 4.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona CB3 — poli urbani principali Indicatori urbanistici reglementați: Zona CB3 : POTmax =70%; CUTmax =4,5; Rmaxh=se Stabilește prin PUZ;


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI $1 INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNI AVIZATE : funcțiuni mixte.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=40%, CUTmax=4,5; RmaxH=3S+P+3E-10E-14E - Hmax=55m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale si Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmeaza a fi aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.-ti 3

ry.'-rî-j


! **


V.‘|


EDIFICABIL PROPUS, funcțiuni mixte, Hmax - P+10-14Ek-I i EDIFICABIL PROPUS, funcțiuni mixte, Hmax = P+3©

V’

Hlffi EDIFICABIL CU CARACTER ORIENTATIV

ZONĂ MIXTA M2

ZONĂiUNCTIUNI PUBLICE '
I ZONA MIXTA CU POT <30%
f~~~ I LOCUINȚE COLECTIVE EXISTENTE


CONFORM CU ORiGiNALUL


j SPATII VERZI IN.INCINTA/AFERENTE LOCUINȚELOR

CIRCULAȚII


CIRCULAȚII, CAROS

’    -    «tex

CIRCULAȚII PIETON

iii#'-#*?    .2*

ZONA TRAMVAI "
DRUM DE HALĂJ SPATII VERZI DE'P ROTECTIE

Bilanț teritorial propusmp

%

■i.

suprafața cons.

591 mp

POT=40%

suprafața desf.

6685 mp

CUT=4,5

-3.

spatii verzi

350 mp

23%

teren cedat

544,49 mp

37%

1

Total

1485,49 mp

100%


Amplasamentul studiat se incadreaza cf. P.U.G. in subzona Cb3 si va avea următorii indicatori urbanistici:

C.U.T. max = 4,5

P.O.T. max = 40%

Rh max = 3S+P+14Et


Jota: Reglementările se limitează la terenul care a generat PUZ -arabilele din Calea Văcărești nr. 345-347-347A si str. Inelus nr. 2), Isuprafata totala de 1485,49 mp cf. actelor de proprietate.

' Jmentele reglementatoare conținute de acest plan care afecteaza Je parcele (profile stradale, aliniamente propuse, etc.) au caracter ’entativ si au fost indicate de Comisiile Tehnice din cadrul PMB TUAT, CPUMB) urmind sa fie stabilite in cadrul altor documentații ți urbanism._


Parcelarul are caracter informativ si nu are valoare juridica.

H
.OIECTANT

NDREEA FLOREA irou individual de arhitectura '.N.A. 3892

- aJ.I.F. 20560690


~®NEFICIAR


^TOCMIT


s.c. INTERNATIONAL G.C. IMOBILIARE XT-zZ

Arh. ANDREEA FLOREA

Urb. TU DOR DANTITLU PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Calea VĂCĂREȘTI nr. 345-347-347A - str. INELUS nr. 2

sector 4, BUCUREȘTI

Faza:

P.U.Z.

Data:

03 / 2009

TITLU PLANȘA:

Scara:

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE

Nr. planșa:

6.1


5