Hotărârea nr. 394/2009

HOTARAREnr. 394 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. EMANOIL PORUMBARU NR. 31, SECTOR 1('? < n i s t î ț l ! { C j e n e r a f a 1 M u n i c i p i ti f a i B a c u rest i

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Emanoil Porumbaru nr. 31, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 28/1/1/18.11.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 114/2009;

-    Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 459/Z/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5406/445/2007;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 822278/2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 5101/2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică;

B-dul Regina Elisabeta 47. sector București-, România; te!.; +4021'3 05 55 00:


in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Art.1 Se aprobă Pianul Urbanistic Zonal str. Emanoil Porumbarii nr. 31, sector 1, pentru o suprafață studiată de 0,61 ha., din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 419,54 mp. teren proprietate persoane fizice.

Conform Planului Urbanistic Generai al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P + 2 niveluri situate în zone protejate.

Conform PUZ - Zone protejate, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, iotul din str. Emanoil Porumbaru nr. 31 se află în zona protejată 59 -Parcelarea Jianu.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 40%; CUTmax = 2,5; Hmax = 13 m, Hmin = 10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuințe;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 55%; CUTmax = 2,7; Rmaxh = S + P + 3E + E4 retras; Hmax = 17m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

■TudorToma


București, 16.12.2009 Nr. 394


1 -

Zi.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-prirv

Pag 2Primăria Municipiului BucureștiDirecția Generală de Dezvoltare.

ț    >’

Investiții și Planificare Urbană

B-du! Regina Eiisabeta 47, sector 5, București. România Tel.: 305 55 20; tei. centrală: 305 55 00 înt. 1125; fax: 305 55 10

h 11p://www. b u cu res ti-p hm aria. ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 871993/2009    :    ,

AVIZ DE URBANISM nr. 28 /'I 11 /18.11.2009

PUZ STR. EMANOIL PGRUMBARU NR. 31, SECTOR 1


Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM NR. 14/1 /23 / 07.05.2008 - R 03,03.2

BENEFICIAR:    BĂNICĂ ȘTEFAN

ELABORATOR:    S.C. URBAN STAFF DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ; O suprafață de cca. 0,61 Ha. din care parcela care a generat PUZ în suprafață de ST - 419,54 mp. proprietate privată a beneficiarului.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU; Zona analizată și reglementată prin PUZ este cuprinsa în aria urbana definita de următoarele artere de importanta municipala: B-dul Aviatorilor; B-dul Constantin Prezari; Șoseaua Kiseleff și Str. Ion Mincu. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR:    Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată

prin PUZ se află în subzona L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul este cuprins în Zona protejată 59 - PARCELAREA JIANU.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 59; POT max; 40%; CUT max; 2.5; H max; 13 m, min; 10 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUl SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCH1MBARE

FUNCȚIUNEA AVIZATA;    LOCUINȚE; S+P+3E+E4retras;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 55%; CUTmax - 2,7; RmaxH = S+P+3E+4ER; Hmax. = 17 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/ 15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Referent.

arh. Stelian Constantinescu

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH.GHEORGHE FATRAȘCU


“Wî® M-y Wfe . ‘Xrăf,

«sa    \VV?

-•"'"    \ Iftiislf"

v,Wîî;;s?ftbS


’SXS >    jS^ț' eJ


r" ,\ „„„-a

sÂ;    a.

.“.us\X\urban staff design

srl


Urb A. CIOANGHER


Urb R. EPIFAM


Urb R. EPIFAN


FAZA:

PUZ


SCARA:    : TITLUL PLANȘEI:

1/500 REGLEMENTARI URBANISTICE ’ DA hvPROPUNERE 2008

SI’SKSSXEjaSHSBaSSSeOTBSSBSJSOISS»