Hotărârea nr. 393/2009

HOTARAREnr. 393 din 2009-12-16 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 321/01.11.2007, MODIFICATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 139/13.04.2009 MODIFICA HCGMB NR. 321/2007

HOTARARE privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 321/01.11.2007,

modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/13.04.2009

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizul emis de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 42/1/6/10.10.2007/R/11.09.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicat^jufm^fcările și completările ulterioare.

ZT


B-dul Regina Elîsabeta 47, sector 5, București, Rornania;’te.^4^^05 55 00; www.bucuresti-primaria.rQ


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/2007 astfel cum a fost modificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/2009, se modifică în sensul că, suprafața de teren studiată este S=197100,06 mp., din care S=150000,06 mp. teren proprietate persoană juridică și 47100,00 mp. teren proprietate persoane fizice.

Art.II Celelalte prevederii ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 321/01.11.2007 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/13.04.2009 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Murg CălinA/A

București, 16.12.2009 T /

Nr. 393    ,    M

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www,bucureșthprima_ria.ro

Pag 2

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tei.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr. 667240/11.10.2007 11.09.2009

AVIZ DE URBANISM nr. 42/1/6/10.10.2007/R/l 1.09.2009 Modificare PUZ - SOS. PETRICANI - C.F. CONSTANTA, SECTOR 2

Prezentul Aviz de urbanism modifica Avizul nr. 1/6/18.01.2006 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 321/01$P200f^i 4vizuț-iți\ 42/1/6/10.10.2007 aprobat prin H. C.G.M.B. nr. 139/13.04.2009, in sensul ca, se modifica suprafața de K&mțsi^J^tta^i^uprÂțata de teren ce a generat documentațiile de urbanism    .


>//

BENEFICIARI: SC AGROINVEST CONSTRUCT SRL; D-NUL CAPATANA MARIAN-JEAN;    GETA
ELABORATOR: U.A.U.I.M. BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S= 197100,06 mp din care S=150000,06 mp teren proprietate persoana juridica si S=47100,00 mp teren proprietate persoane fizice;


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul este situat in partea de Est a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Sos. Petricani-C.F. Constanta, sector 2.


PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUZ ”Sos. Petricani — C.F. Constanta, sector 2” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 321/2007 si "Modificare PUZ - Sos. Petricani - C.F. Constanta, sector 2” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 139/2009.

Indicatori urbanistici aprobați:

CB3: POTmax=70%; CUTmax=6,9; Hmax=140,00m-accente majore/Hmax=90,00m accente;

M2a: POTmax=70%; CUTmax=3,2; Hmax=39,00m;

M2b : POTmax=70%; CUTmax=2,5 - 5,7; Hmax=70,00m;

Zona V3b - se vor respecta prevederile legale in vigoare


- CONFIGURAȚIA EDIFICABILELOR ȘI INDICATORILOR URBANISTICI RAMAN NESCHIMBATE CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE NR. 42/1/6/10.10.2007
INDICATORII URBANISTICI RAMAN CEI APROBATE FUNCȚIUNILE RAMAN CELE APROBATE

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările si completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.Referent,., ing. Victor Njâiiea


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE IJATRASCU


-LLFPS-21-01.7