Hotărârea nr. 392/2009

HOTARAREnr. 392 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "INTEGRAREA INFORMATIILOR GESTIONATE DE SPITALELE AFLATE IN SUBORDINEA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI IN VEDEREACENTRALIZARII SI URMARIRII INDICATORILOR MEDICALI SI ECONOMICO-FINANCIARI" IN VEDEREA DEPUNERII SI FINANTARII ACESTUIA DE CATRE MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIILOR PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Integrarea informațiilor gestionate de spitalele aflate în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în vederea centralizării și urmăririi indicatorilor medicali și economico-financiari" în vederea depunerii și finanțării acestuia de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Cap. III, secțiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul “Integrarea informațiilor gestionate de spitalele aflate în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în vederea centralizării și urmăririi indicatorilor medicali și economico-financiari” în vederea depunerii și finanțării acestuia de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (MCTI) prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

B-dul Regina Elisabeta 47/sector 5, București, Rom4i^^L-+4021 305 55 QQâivww.bucuresti-primari.a

ro


Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura în proporție de 2% (max. 40.000 lei inclusiv TVA) din bugetul propriu al Municipiului București, restul finanțării până la max. 2.000.000 lei va fi asigurat de către M.C.T.I. prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Murg Călin

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


București, 16.12.2009 Nr. 392B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.biicuresti-primaria.rq

Pag 2

t'a

?    -AX".    ■


XC&///3 m


A-


Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București B-dul Regina Elisabeta, Nr. 47, Sect.5, București Sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Pavilion Boli Profesionale, Et1

Sos. Ștefan cel Mare nr.19-21, Sector 2, București Tel: 0374 001 923 Fax: 0758 710 045 Email: contact(a)assmb.ro


i    r,., « s"


$ % fM S

U1JL


PROIECT


“Integrarea informațiilor gestionate de spitalele aflate în subordine Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București în vederea^ centralizării și urmăririi indicatorilor medicali și economico-financiafflS

I. Identificarea proiectului

1.    Titlul proiectului. Integrarea informațiilor gestionate de spitalele aflate în subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București în vederea centralizării și urmăririi indicatorilor medicali și economico-financiari

2.    Beneficiar: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București

3.    Persoane de contact: Maryo Fiscutean

4.    Finanțare prin Programul Operațional POS CCE

Axa III Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru sectoarele public si privat

DMI 2. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice,

Operațiunea 2 „ Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

II. Obiective

1.    Obiectiv general: Utilizarea soluțiilor TIC in vederea schimbării de date si utilizării in comun a informațiilor de către cele 18 spitale vizate in cadrul proiectului.

2.    Obiectiv pe termen lung: îmbunătățirea utilizării soluțiilor de Tehnologia Informației si Comunicațiilor in sănătate

3.    Obiective specifice:

•    Gestionarea mai eficienta a informației medicale

•    Oferirea si garantarea de servicii de sanatate de inalta calitate

•    Imbunatatirea coerentei episodului de ingrijire medicala prin reducerea timpului de acces la informația medicala

•    Imbunatatirea comunicațiilor intre părțile implicate in serviciile de


III. încadrare in timp

Durata maximă de implementare este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

IV. Necesitatea proiectului:

Resursele din sanatate pot fi utilizate mai eficient si mai eficace prin utilizarea tehnologiei TIC ca instrument strategic la toate nivelurile sistemului de asistenta medicala. In acest mod, personalul medical va avea acces la informație si va putea comunica acesta informație si altor parti implicate in furnizarea serviciilor de sanatate. Serviciile medicale imbunatatite prin tehnologiile TJC vor asigura ingrijiri sigure, eficiente si accesibile.

cy

LOLV. Descrierea proiectului:    <■ j?

Instrumentele implementate vor facilita fluxul î&'îrifof'fnatii intre spitale. Ele vor oferi de asemenea sprijin pentru personalul din sectorul sanitar in vederea asigurării unei continuități a asistentei pacientilor.

VII.    Descrierea principalelor activități:

în vederea implementării acestui proiect integrat se vor realiza o serie de activități: o Achiziționarea de servicii de consultanță pentru pregătirea și managementul

proiectului, inclusiv asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice o Conectarea la infrastructura broadband

o Achiziționarea de aplicații software și licențele software necesare pentru realizarea proiectului

o Achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare a tuturor soluțiilor software și integrarea aplicațiilor folosite (pentru proiectele integrate)

o Configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

o Dezvoltarea conținutului inițial necesar pentru implementarea proiectului

o Realizarea unui website/portal, achiziționarea domeniului pentru acest website o Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate și cel care va

asigura mentenanța

o Informare și publicitate pentru proiect

o Auditarea parțială și finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securității aplicației. '

VIII.    Impactul estimat al proiectului

•    Facilitarea accesului la informații medicale

•    Gestionarea eficienta a documentelor

•    Actualizarea permanenta a informațiilor medicale

•    Reducerea timpului de prestare a serviciilor medicale

IX. Buget estimativ:

Valoarea maximă a finanțării solidțW^șt§) 2.000.000 Lei, ce acopera 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.    \    --xx-.—

Contribuție proprie a Solicitantului;, 2.0/o.xd!nxyploățea cheltuielile eligibile, respectivTnaxirnTt»j * p /j": :x

X. Consultanta    /    /?r

In vederea obținerii fondurilor prin POS CCE, Beneficiarul va contracta servid^e^^îB consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare si a documentației aferente si p^ptru ‘    <

implementarea proiectului. Serviciile de consultanta oferite includ:    \\0;. s-'-&Me. p/f

1.    Identificarea activitatilor eligibile pentru finanțarea prin fonduri nerambursabileV.;'1

2.    Elaborarea documentelor necesare finanțării (cererea de finanțare si documentația aferenta)

3.    Relationarea cu Autoritatea de Management si elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificare primite pe parcursul evaluării proiectului

4.    Asistenta procedurala in derularea achizițiilor publice

5.    Managementul proiectului de finanțare

6.    Elaborare rapoarte periodice si cereri rambursare

XI. Cheltuieli eligibile

1.    Cheltuieli cu investiții -minim 85% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului

2.    Cheltuieli pentru servicii de consultanta, audit, informare si publicitate

3.    Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala

4.    Cheltuieli aferente managementului de proiect.

DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI    /

” Integrarea informațiilor gestionate de spitalele aflate în suboroinș&/<> Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București în vederea.

centralizării și urmăririi indicatorilor medicali și economico-financiari ”

1. Prezentare generală

Una din atribuțiile majore ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale

București este acea de a asigura managementul spitalelor bucurestene subordonate municipalității.

In prezent, prin fondurile alocate de către bugetul local Administrația Spitalelor si

Serviciilor Medicale București a achiziționat o aplicație destinata monitorizării activitatii spitalelor prin intermediul indicatorilor de management definiți legislativ si ai altor indicatori definiți de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București. Toate spitalele din subordine vor f obligate sa raporteze datele in vederea colectării acestora, a centralizării astfel incat la perioade definite sa se poata urmări, monitoriza si fundamenta deciziile referitoare la activitatea unităților sanitare.

Soluția software descrisă în acest document se adresează PMB și Administrației

Spitalelor și Serviciilor Medicale din Municipiul București și urmărește colectarea în timp real a informațiilor gestionate de spitalele din subordinea PMB prin crearea unor interfețe de comunicație bazate pe standarde deschise de interoperabilitate care să asigure transferul datelor din aplicațiite existente și din cele care urmează a fi achiziționate pe baza unor mecanisme care să asigure atât interoperabilitatea sintactică, structuri de date comune, cât și semantică prin folosirea unui set comun de nomenclatoare.

Obiectivele principale ale sistemului sunt următoarele:

•    Integrarea informațiilor gestionate de spitalele aflate în subordinea PMB în vederea centralizării și urmăririi indicatorilor medicali și economico-financiari Ia nivelul ASSMB;

•    Implementarea unor standarde de interoperabilitate care să guverneze aplicațiile informatice insulare din spitale în acord cu stadardele europene și cu cerințele de administrare eficientă ale ASSMB;

•    îmbunătățirea administrării furnizorilor de servicii medicale spitalicești la toate nivelurile;

•    Reducerea erorilor medicale;

•    Disponibilitatea datelor medicale oriunde și oricând (acces securizat);

•    Interoperabilitate cu subsistemele europene similare;

•    Securitate și confidențialitate garantată a datelor medicale.

Pentru susținerea obiectivelor mai sus menționate soluția software vizează interoperabilitate la- standarde europene, colectarea documentelor,medicale eteate la nivelul spitalelor, agregarea'și Integrarea datelor medicale dar și economico-finânciare în

vederea urmăririi indicatorilor de performanță în spitalele din subordinea PMB, precum și suport decizional pentru coordonarea activității medicale gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din Municipiul București.

Sistemul are în centrul său interoperabilitatea între aplicațiile informatice care gestionează datele medicale și financiare în cadrul spitalelor din subordinea ASSMB.

2. Arhitectura sistemului

Soluția oferită conține infrastructura software pentru furnizorii de servicii medicale din subordinea PMB și pentru administrația centrală (ASSMB).[CONFORM CU

I nRffîîNÂiDUL
Administrația

centrala

Fig. 1 - Infrastructura software pentru furnizorii de servicii medicale și pentru administrația centrală (ASSMB )

Din punct de vedere funcțional sistemul trebuie să ofere următoarele funcționalități: La nivel central:

a.    Subsistem nomenclatoare;

b.    Registru pacienți, unități medicale și personal medical;

c.    Registru documente medicale;

d.    Securitate centralizată și audit;

La nivel local (furnizori de servicii medicale)

a. Componente software_.de tip adapter care să permită integrarea cu sistemele

H1S deja existente în spitale.    . ;


La nivel central o componentă cheie este Registrul de documente care va asigura funcționalități specifice.


■<?

■1

( )

7 r f

Reqisrrti documente medicale Ncmcmcimoare

Pa :.t-r - )• ■

Ai Hei •tiiiimire ■

Suport deci/ionai

COIMFOFW CU

U i hm frv«—:fn:-i

Ai iiorizitrc,

Conriden falitaie

I., *

OPraiMLOL

ASSMB. Spitalele și clinicile din subordinea PMB folosesc o serie de aplicații pentru gestionarea informațiilor și serviciilor medicale. Pentru a fi folosite mai departe în in mod centralizat, datele existente în aceste aplicații trebuie translatate în format HL7 și trimise la serviciile existente la nivelul ASSMB.

Această funcționalitate este asigurată de componenta software de tip adapter numită ASSMB Integrator.

3.2. Obiective funcționale

•    Preluarea automată a datelor medicale și financiare;

•    Transmiterea datelor către baza de date centrală;

•    Posibilitatea de preluare și transfer atât în timp real a datelor medicale cât și
4. Infrastructura Software


4.1. Subsistemul de securitate

Securitatea sistemului este asigurată de un serviciu specific ce are la bază ultimele standarde în domeniu. Funcționalități le sistemului sunt un cumul al următoarelor elemente:

Confidențialitate - criptarea mesajelor;

Integritate - integritatea mesajelor;

Autentificare - dovedirea identității;

Autorizare - bazată pe roluri;

Audit;

Politici.

Securitatea sistemului este asigurată conform următoarelor standarde:

-    IHEProfiles;

Audit Trail and Node Authentication (ATNA);    _____________

Cross Enterprise User Authentication (XUA);

Document Digital Signature (DSG);

-    OASIS SAMLv2.0 & XACML;    /

-    HL7 RBAC;

WS-Security, WS-Trust;

-    X.509.


(T.

V


Sistemul permite mai multe tipuri de autentificare corespunzătorCir


ALOI


utilizator în

biometrice.


cadrul sistemului: nume utilizator și parolă,
CoMfiufiîus X 509


User l-ftîes !. OAP


FiguraA Arhitectura sistemului de securitate
•'t


4.2. Subsistem de gestiune nomenclatoare

Subsistemul asigură gestionarea centralizată a nomenclatoarelor și distribuirea lor la nivelul furnizorilor de servicii pentru programele naționale de sănătate. Acest lucru dă un înțeles comun documentelor medicale structurate prin folosirea acelorași seturi de valori, asigurând totodată corectitudinea raportărilor către forurile superioare.

Este obligatoriu să existe o metodologie unitară în privința acestor sisteme de codificare, pentru ca toate componentele sistemului distribuit să poată comunica și schimba date.


Ministerul Sa natalii


Ediîor

fir cav;ei


Apiictîtii de E’ih-i aq.jr c


Itnpoi t tic coduri


Navigare fd.tare


CONFORM C OR’GîMALU


Export de coduri


EOF


csv


XML


’.VirAiger Sislcit! ' d<- CcKlihcare


Dcpozci de j date t


'.V

E

fi

S

E

R

V

I

c

E

S


Publicare "de coduri*Figura 5 Schema conceptuală a subsitemului de gestiune nomenclatoare. Structura subsistemului este construită în concordanță cu metodologia HL7 CTS (Common Terminology Services). Această metodologie definește un API (Application Programming Interface) ce poate fi folosit de diverse aplicații software care accesează informații legate de terminologii.

Toți actorii care participă la sistemul distribuit “vorbesc aceeași limbă”, deoarece folosesc aceleași coduri, ceea ce reprezintă o condiție esențială pentru agregarea datelor. Procesul de sincronizare a codurilor este ferit de erori. Aplicațiile trebuie să actualizeze foarte ușor noile coduri. Este posibilă validarea semantică a datelor în stadiul inițial: imediat ce aplicațiile sunt actualîzâte^ prin intermediul interfeței de sincronizare a codurilor și conversia de date este posibilă și ușor de făcut pe Ioc, erorile pot fi descoperite și rezolvate în faza de început a proceselor.


4.3. Registru documente medicale

Registrul de documente RLUS este alcătuit din două componente Record Repository care conține documentele în format binar și Record Registry care este o bază de date ce conține metadate referitoare la documente.
SEF SERVICIU IT, Mai
//