Hotărârea nr. 389/2009

HOTARAREnr. 389 din 2009-12-16 PRIVIND MANDATAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 SA VANDA PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI SPATIUL DE PRESTARI SERVICII, SITUAT IN STR. VATRA LUMINOASA NR. 38-52, SECTOR 2, BUCURESTI, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 867/31.10.2007

^CONFORM

LJj^<S!KașjConsiliul General al Municipiului


HOTĂRÂRE

privind mandatarea Consiliului Local Sector 2 să vândă pentru și în numele Municipiului București spațiul de prestări servicii, situat în str. Vatra Luminoasă nr. 38-52, Sector 2, București, conform Sentinței Civile nr. 867/31.10.2007

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Achiziții, Concesionări, Contracte;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei Patrimoniu, precum și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

Ținând seama de Sentința Civilă nr. 867/31.10.2007 pronunțată de Tribunalul București Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea cu prioritate, fără licitație, către domnul Albu Dan Paul a spațiului de prestări servicii de 72,44 mp., situat în București, str. Vatra Luminoasă nr. 38-52, sector 2, conform Sentinței Civile nr. 867/31.10.2007 pronunțatâ de Tribunalul București Secția a IX-a Contencios Ad^fnișLratîvLșiGiâpal.


1 ...» YÎ l V"    -X’’    —L-

■ V-P-R    ' x

• ' , x

Art.2 Se mandatează Consiliul Local Sector 2 ~ Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii și Primăria sector 2 să vândă pentru și în numele Municipiului București spațiul de prestări servicii situat în București, str. Vatra Luminoasă nr. 38-52, sector 2, potrivit procedurilor prevăzute de Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și Consiliul Local sector 2 - Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Murg CălinBucurești, 16.12.2009    - f

Nr. 389

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


[contor ^cu

_B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucLireșl+Mniaiia.ro

Pag 2

OOSaR Nît,26521/3/2001

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A 1X-A CONTENCIOS ABDNISȚRâÎîV Și FISCAL Seatfața cmH srJC?

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DIN DATA BE 3X100007 ȚribaaalvJ coBSlsturî «lins PREȘEDINTE: ROBERTM0ÎSE JUDECĂTOR: AMER JABRE

GREFIER: LELIANA MÂRÎA GĂVAN

Pe rol soluționarea acțiunii de contencios administrativ având ca obiect obligația de a Ace, formulată de reclamantul ALBU DAN PAUL în contradictoriu cu pârâta MUNICIPIUL BUCUREȘTI -• PRIN PRIMARUL GENERAL și CONSILIUL GENERAL AL MUNSCÎPÎULUI BUCUREȘTI.    ,

La apelul nominal făcut în ședința publică, au răspuns, pentru pârâtul CGMB, consilier juridic, șh pârâtul Municipiul București, prin consilier juridic, lipsind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndepimită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefiera! de ședință, după care:

Reprezentanta pârâtului Municipiul București invocă excepția lipsei calității procesuale pîMve întrucât soluționare» cererilor revoluționarilor se realizează de către o direcție sTatâ 'A îuberameaCOMB, acesta având personalitate juridică distincta. ■

I ribunaluj seordă cuvântul asupra excepțiilor lipsei calității procesual pasive a Consiliul ’Jensrai al Municipiului București și a lipsei calității procesual pasive a Municipiului București prin Primarul General.

Reprezentantul pârâtului CGMB solicită admiterea excepției lipsei calității procesual pasive a CGMB arătând faptul că, din plângerea prealabilă depusă la dosarul cauzei, rezultă faptul că reclamantul s-a adresat CGMB pentru a adopta o hotărâre prin care să aprobe vânzarea

spăpufui către"eî,"cu'prioritate și"Wă"ficîtație publlcăTReclâmânfiii ă......deținut7spațiul.....pentru"

desfășurarea activității comerciale. Susține feptol că pîritul Consiliul Generai stabilește doar lista cu spațiile comerciale, și nu vinde aceste spații.

Reprezentanta pârâtului Municipiul București arată că lasă ia aprecierea instanței soluția ce se va pronunța asupra excepției lipsei calității procesuale pasive a CGMB și solicită admiterea excepției invocată de. Municipiul București -întrucât nu are calitate procesuală pasivă în cauză, arătând faptul că drepturile revoluționarilor sunt solicitate șl analizate în baza certificatului de eevoiuționar. de către Direcția Asistență Socială.

Reprezentantul pârâtului CGMB arată că susține excepția invocată de Municipiul Bucșveșd.

Nemaifiind alte cereri' de formulat sau probe de administrat, constatând încheiată cercetarea judecătorească, tribunalul unește excepțiile' cu fondul și acordă cuvântai asupra eoaduta: cauzei.

Reprezentantul pârâtului CGMB solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată deoarece ovnAoati de închiriere a fost încheiat în baza Ordinului de repartizare nr, 03.02.2003 prin care as prevede că reclamantul este beneficiar ai. prevederilor Legii nr. 42/1990, invocând A acest sens, dXp. art. I 3 âlin.3 din Legea nr. 341/2004.

Reprezentanta pârâtului --Municipiul București solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată, pentru motivele arătate de pârâtul CGMB, susținând că reclamantul r?u are foeptfo ia cumpărarea spațiului în temeiul legii.

După rămânerea în pronunțare» se prezintă, pentru reclamant» avocat Brumiișescu Marius •x împuternicire avocațială atașată îa dosarul cauzei, care» având cuvântul asupra excepției lipsei calității procesual pasive a Consiliul Generai al Municipiului București, solicită respingerea acesteia arătând faptul că reclamantul a solicitai vânzarea în baza Legii nr. 341/2004, iar nu în baza Legii nr. 550/2002; invocă prevederile art.36 alin.2 liric din Legea nr. 2L5Z20G1 conform cărora CGMB exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat ai municipiului, iar pofovis dîsp. arî.36 aHn.5 Hî.b din aceeași lege, acesta hotărăște vânzarea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii. Având cuvântul asupra fondului cauzei, solicită instanței admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată și, în consecință, obligarea pârsforii CGMB să adopte o hotărâre prin care să aprobe vânzarea cu prioritate» iară licitație către reclamant a spațiului de prestări servicii în casiza, întrucât acesta are dreptul să-1 cumpere fără licitație și cu prioritate, conform Legii nr. 341/2004, Depune concluzii scrise la dosarul cauze? și solicită obligarea pârâțiior b pista cheltuielilor de judecată, -depunâhd dovada achitării acestora.

Tribunalul reține cauza spre soluționare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra catizei de față, constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată pe roîuî acestei instanțe sub nr.2652 î/3/2007, reclamantul ALBU BAN PAUL în contradictoriu cu pârâta MUNICIPIUL BUCUREȘTI - PRIN PRIMARUL GENERAL și CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța, sa fie obligat pîrîtul CGMB să adopte o hotărire prifL..care să aprobe-vlnzarea-eu-prioritate- cătrereclamant; fără•-ficitațTe“pubîfc^"''ă~s^țiu1ai comercial de 72,44 mp, situat în București, Vatra Luminoasă nr. 38-52, Sector 2, obligarea Municipiul București prin Primar să încheie cu reclamantul contractul de vânzare a spațiului de arestări servicii de 72,44 mp, situat .în București, Vatra' Luminoasă nr. 38-52, Sector 2, cu cheltuieh de judecată.

In motivarea acțiunii, reclamantul a învederat că este chiriașul spațiului comercial solicitat, Iar în conformitate cu prev. art.3 alin.l lirib pcî.3 din legea nr.341/2004, i s-a.eliberat certificatul de luptător -remarcat prin fapte deosebite pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, document ce îi conferă dreptul de a cumpăra cu prioritate, tară licitație, din fondul de stat, un spațiu comercial sau de prestări servicii cu o suprafață utilă de pînă ia 100 m.p., m conformitate cu prev. art,5 alin. 1 liric din legea nr.34î/2004.

în drept, reclamantul și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile Legii nr.554/2004. Legii 34T2OCW    ’    ’    - ;

Pârâtul CGMB București & formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei cforiăfo procesual© pasive arătînd că spațiul comercial a fost inclus prin HCGMB nr. 109/2002 în fota spațiilor ce urmează a fi vîndute în baza legii -nr.550/2002, iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, arătînd că reclamantul nu mai poate beneficia de prevederile art.5 din legea rtr.34î/2004 întrucît a beneficiat de aceleași drepturi în baza legii nr.42/1990.

îs. te-mmeul din 31.10,2007, reprezentantul Municipiului București a invocat oral ixcepțja lipsei carității procesuale pasiva..

La dosarui cauzei au fost depuse în copse înscrisuri.    i •

Analizând actele șiteerănîe dosarului, tribunalul reține următoarele;

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasfve a pîrzluîui Municipiul București.,

motivată pe aspectul existenței unei comisii pentru revoluționari în subordinea CGMB, tribunalul constată că, în contradictoriu cu Municpiul București, nu s-a solicitat stabilirea calității de persoană îndreptățită a reclamantului la aplicarea legii nr.341/2004, acesta constituind primul capa; ge cerere în contradictoriu cu CGMB, a s-a solicitat obligarea acestui pîrîi te punerea în rxccuws a hotârîriî ce ar urna să fie data de către CGMB, or Municipiul București, prio zn marw General are calitate procesuală pasivă pe capătul doi din acțiunea reclamantului.

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a pîruului CGMB, tribunalul constată oa motivarea cuprinsă în întâmpinare nu are nici o legătură cu petitul acțiunii. Faptul că CGMB a inclus spațiul comercial solicitat în lista celor ce urmează a fi vîndute în baza legii nr.550/2002 nu are «ici o legătură cu obiectul litigiului de față, cînd se solicită vânzarea în baza leg» nr.341/2004. De asemenea, pîrîtul nu aduce nici un argument în invocarea excepției lipsei «Antă® procesuale pasive, calitatea procesuală pasivă a pîrituiui CGMB rezultând din arfi36 2hn„2 din legea nr.215/2001, în care se stabilește în competența acestui pîtîî că hotărăște asupra vânzării bunurilor proprietate privată ale municipiului.

In concluzie, ambii pîrîți au calitate procesuală pasivă pe capetele de cerere pentru care au rost chemați în judecată, iar excepțiile vor fi respinse ca neîntemeiate.

Pe fondul cauzei, tribunalul reține că, în calitatea sa de. revoluționar» dovedită prin cerL&atfo de ia fila Î5 din dosar, reclamantul are, în conformitate cu ari.5 alra.l litc din iegeo nr3* 1/2004, dreptul de a cumpăra spațiul comercial ce'72,44 mp, situat fc București, Vs&a Aucnsnoasă nr. 38-52, Sector 2, pe care îl deține în calitate de chiriaș, conform corrtracfoku nr. j G 4.02.2003 - filele 8-10 din dosar.

Susținerile pîrituîui CGMB conform căreia reclamantul s~a bucurat de aceleași drepturi In baza decr.lg. nr.42/1990 sânt neîntemeiate. Se poate observa că reclamantul deține spațiul comercial solicitat în calitate de chiriaș încă din 2003, în baza decr.lg. nr,42/1990, însă în cauza

de față. redatnantui-solicită, în conformitate-cis ~art5 dinfiegea nF.34-1/2004,- cumpărarea-spațiului.........-

respectiv,. Nu poate fi făcută o confuzie între calitatea de chiriaș a reclamantului în baza decr.lg.

. nr.42/1990 și solicitarea de cumpărare a spațiului în baza legii nr.341/2004. Calitatea de chiriaș a eclamantului nu înlătură dreptul acestuia la cumpărarea spațiului pe care îl deține.

De asemenea, susținerile pîrituîui CGMB privind includerea spațiului pe lista celor ce urmează a fi vîndute în .baza legii nr.550/2002 nu au legătură cu obiectul prezentei cauze. Reclamantul a solicitat atît în instanță, cît și anterior prin memoriile adresate pîrîtului ca aceste să te- exercite atribuțiile prev. de art.36 alin,2 din legea nr.215/2001 și să emită o hoiărire prin care ■ sa aprobe'vânzarea spațiului în baza legii nr.341/2004. Faptul că reclamantul nu îndeplinește conUîpile legale pentru dobîndirea spațiului comercial în baza legii nr.550/2002 nu reprezintă un motiv justificat pentru respingerea solicitării formulate în baza legii nr.341/2004, temeiurile jundice fiind distincte.

Avînd în vedere considerentele arătate, tribunalul constată că reclamantul este îndreptățit la cumpărarea spațiului în conformitate cu art.5 din legea nr.341/2004, astfel că va admite &cpunea șl va obliga pârâtul CGMB să emită o hotărâre prin care să aprobe vânzarea cu •Atentate, tară Hciîație, către reclamant & spațiului de prestări servicii de 72,44 mpf

sfiuaî în i.juctweștî, Vatra Luipipoasă nr, 38-52, Sector 2, iar pârâtul Municipiul București prin Primar să P-na i'n aplicare hotărîrea ce va fi emisă de către CGMB, respectiv să încheie cu reclamantul

DîDtișDDî

«    -vcontractul de vânzare a spațiului de prestări servicii de 72.44 mp, situat în București, Vatra Luminoasă nr. 38-52, Sector 2.

De asemenea, în conformitate cu art.274 C.pr.civ., va obliga pârâtul Municipiul București «a plata către reclamant a sumei de 500 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezenfînd onorariu de avocat conform chitanței de la fila 33din dosar.PENTRU ACESTE Aî ÎN NUMELE LE$0 HOTĂRĂȘTEsd.

)


■■ /rii (C DA? ■ DDD h/DĂti ■ oririoj"

^ddd'

x . h ■    /UCUAÂCin^ ■

Respinge ca neîntemeiate excepțiile lipsei caiitâfft procesual p&siWa Consiliul General ai Municipiului București și a lipsei calității procesual pasive a xMunicipiului București prin ■ J. Primarul General,

Admite acțiunea introdusă de reclamantul ALBU DAN PAUL, domiciliat în București, sector 1, Str. Neajlovului nr. 49-51, împotriva pârâțifor MUNICIPIUL BUCUREȘTI - PRIN PRIMARUL GENERAL și CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ambii cu sediul în București, sector 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 47,

Obligă pârâtul CGMB să emită o hotărâre prin care să aprobe vânzarea cu prioritate, fără Hcîfârie către reclamant a spațiului de prestări' servicii de 72,44 mp, situat în București, Vatra Luminoasă nr. 38-52, Sector 2.

.Obligă pârâtul Municipiul București prin Primar să încheie cu reclamantul contractul ce vânzare a spațiului de prestări servicii de 72,44 mp, situat în București, Vatra Luminoasă nr. 38-52, Sector 2.


Obligă pârâtul Municipiul București la plata către reclamant a sumei de 500 RON, cu; titlu de cheltuieli de judecată.    j,

------------- Cu recurs în T5 zilede Ircomunicare..................d................. ;    .................................. ................... j >

Pronunțată în ședință publică azi, 31,10.2007.    ’ ■

RM/5-e??


/zz--î B sZ * \>


JUDECĂTOR AMER JABRE


GREFIER

LILIANA MARIA GĂVAN


hora tiavz/Jr


iXXXi /O <W7D DD b-


fi


Oh,! /

lud/ -

A'

.ti "7