Hotărârea nr. 388/2009

HOTARAREnr. 388 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA PROTOCOL DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, ASOCIATIA ASISTENTA SI PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE DURABILA - AGENDA 21 SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (I.S.M.B)

HOTĂRÂRE    X.J '    '''

privind aprobarea Protocol de cooperare între Municipiul București, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (I.S.M.B)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția învățământ și al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Protecția Mediului și Educație Eco-Civică;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin (7) lit. a) și art. 45 alin (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Protocolul de cooperare între Municipiul București, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (I.S.M.B), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, Protocolul prevăzut la art. 1.

Art.3 Se alocă de la bugetul propriu al Municipiului București suma de 4.400 euro necesară derulării proiectului prevăzut la art. 1..

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Călin    ț


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor Toma


București, 16.12.2009 Nr. 388
--—-


B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România;^ei.: +4021 305 55J3Qfwww.bucuresti-primaria.ro

"■ ■ *,


:< c'j


PROTOCOL DE COOPERARE


Acest protocol de cooperare se încheie întreMunicipiul București, cu sediul în București. B-dul Regină F lișabcta nC/47, sector 5. reprezentat prin domnul prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU, în calitătg de Priiitar General,

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu sediul în București, Str. Icoanei, nr. 19, sector 2, reprezentat prin domnul Cristian ALEXANDRESCU, în calitate de Inspector Școlar General,

Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta, nr 32, sector 5, reprezentată prin domna Nina CUGLER, în calitate de președinte.

Art. 1. Obiectul acordului de cooperare

(1) Obiectul acordului de cooperare îl reprezintă derularea Proiectului Strengthening the Environmental Governance in Bucharest (Întărirea Guvernării de Mediu în București) în perioada perioada iulie 2009 - decembrie 2010.

Art. 2. Scopul colaborării:

(1)    încurajarea și întărirea participării comunității la procesul de realizare a politicilor publice în domeniul mediului și de implementare a acestora.

(2)    Derularea proiectului Strengthening the Environmental Governance in Bucharest (întărirea Guvernării de Mediu în București) care vizează două mari componente:

a) schimbul de experiență, know-how și bune practici dintre PMB și Primăria Askim din Norvegia, asociate cu activități de training adresate funcționarilor cu răspunderi în domeniul ecologiei și protecției mediului din cadrul PMB, oferite de experți norvegieni:

b) campanie de educație adresată cetățenilor care    mai^conștienți că protecția

mediului nu poate fi asigurată decât prin implicarea l^''‘neh)i-jl'pcită. \ A

/«a A    ... \    1

A/ 7 ///(, \

-'GtV ’

ANEXA LA IICGMB NR Art. 3. Obligațiile părților semnatare ale protocolului

1. Municipiului București, prin Direcția de învățământ și Direcția? Protecția Mediului și Educație Eco-Civică , se obligă:    j |


ORM C

a)    să desemneze persoanele responsabile eare vor tace parte din echipa de proiect; ț    ? ț

b)    să participe la managementul general al proiectului    ............


c)    să ofere expertiză în domeniul protecției mediului și a problemelor specifice cu care se confruntă administrația publică din București

d)    să ofere consultanță și materiale necesare derulării proiectului și să participe la fotftțaiea.'^-’'>'•’

V* ir,l

tinerilor lideri;

e)    să participe la updatarea documentelor strategice pe probleme de mediu ale Munieipmjgri București pe baza rezultatelor proiectului și a valorificării experienței Primăriei din Askim.

Norvegia:

I) să sprijine organizarea campaniei de educare a cetățenilor;

g)    să desemneze 2 reprezentanți din cadrul direcțiilor de specialitate care să participe la un study tour la Primăria Askim din Norvegia și respectiv la Conferința Regională pe probleme de mediu, organizată în Norvegia;

h)    să aloce de la bugetul Municipiului București suma de 4400 Euro, sumă ce va reprezenta contribuția municipalității la derularea proiectului.

i)    să promoveze proiectul și partenerii implicați în proiect prin mijloace specifice de promovare și prin intermediul canalelor de comunicare de care dispune (site-ul instituției, comunicate de presă, afișe, bannere, pliante informative, etc)

2.    Inspectoratul Școlar al Municipiului București se obligă :

a)    să sprijine desfășurarea Proiectului Strengthening the Environmental Governance in

Bucliarest (întărirea Guvernării de Mediu în București);

b)    să sprijine Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 în

selectarea școlilor, a elevilor și profesorilor care urmează să participe la proiect;

c)    să asigure promovarea proiectului în rândul elevilor și profesorilor din municipiul București;

d)    să asigure spațiul necesar desfășurării sesiunilor de formare a elevilor și a cadrelor didactice

participante la proiect;    .

e)    să sprijine organizarea campaniei de educare a cetățenilor;

f)    să promoveze proiectul, rezultatele acestuia și partenerii implicați în proiect prin mijloace

specifice de promovare și prin intermediul canalelor de comunicare de care dispune (site-ul

instituției, comunicate de presă, afișe, bannere, pliante informative, etc)

3.    Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agen(fii 21 se obligă:


a) să asigure managementul general al proiectului;

ANEXA LA HCUMB NR

.....


b) să asigure organizarea tuturor activităților.

c)    să monitorizeze activitățile în cadrul proiectului:

d)    să mențină legătura cu partenerii, subcontractorii, media, instituțiile finanțatoare, și să-i informeze cu privire la demersurile care se fac pentru fiecare etapa de derulare a proiectului;

-aAolu/'


e)    să elaboreze rapoartele de evaluare pe care le va prezenta partenerilor din cadrul proie$u£ii;

//■î

ll î    .fc


f)    să asigure managementul financiar al proiectului;

g)    să promoveze și să disemineze activitățile și rezultatele proiectului;


h)    să asigure co-finanțarea proiectului cu o sumă în valoare de 8400 EURO.

Art. 4. Litigii

(1) Orice neînțelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă.

Art. 5. Dispoziții finale

(1)    Protocolul intră în vigoare la data semnării lui de toate părțile, fiind valabil pe perioada organizării și desfășurării Proiectului.

(2)    Protocolul poate fi modificat sau completat numai prin înțelegerea scrisă a părților.

(3)    Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse pentru derularea proiectului și își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului care face obiectul prezentului protocol de colaborare.

(4)    Obligațiile părților se constituie în drepturi ale partenerilor implicați în acest proiect.

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat azi..................................................

la București,


în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Primar General

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Inspector Școlar General Cristian ALEXANDRESCU

ASOCIAȚIA ASISTENȚĂ ȘI PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ - AGENDA 21 Președinte


Nina CUGLER

i1