Hotărârea nr. 387/2009

HOTARAREnr. 387 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI TOTAL DE POSTURI ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 129/2003 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN H.C.G.M.B. NR. 43/2013


CONFORM CU

ORONALOL


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și numărului total de posturi ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în aplicarea Hotărârii C.G.M.B. nr.371/2009 privind trecerea Cantinei centrale de ajutor social din administrarea Consiliului Local sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, și a Hotărârii C.G.M.B. nr.338/2009 privind trecerea din adminsitarea Direcției Genrale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 în administrarea Direcției Generale de Asistentă Socială a Municipiului București e centrelor de îngrijire și asistență Sf. Dimitrie și Sf. loan;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu un număr total de 609 posturi, din care 26 posturi de conducere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Statul de funcții, corespunzător art. 1 din prezenta hotărâre

Art.3 în termen maxim de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va fi înaintat spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București, Regulamentul de organizare și funcționare al acestei instituții publice, corespunzător art. 1 din prezenta hotărâre.

Ârt.4 Anexa nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 129/2003 se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa prezentei hotărâri.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE UE ȘEDINȚĂ

Murg Călin

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

• TudorToma


București, 16.12.2009 Nr. 387
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucurești-primaria.ro

Pag 2

V,

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICPIULUI BUCUREȘTI


ORGANIGRAMA


ANEXA Nr_ LA HCGMB Nr,


DIRECTOR GENERALTOTAL

Total posturi conducere Total posturi execuție
DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME


DIREC

COORDC

ASISTENTA

TOR

NARE

SOCIALA