Hotărârea nr. 383/2009

HOTARAREnr. 383 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDERE SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOISOR" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 312/2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 89/10.12.2009;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Ârt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Călin ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


București, 16.12.2009 Nr. 383B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

ANEXA NR. 1 LAH.C.G.M.B NR..^3/fe.?.

"* O KS O «t a * i ./Vnl wKivi C--4J

HRȘ * MALUL


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției:    "țis _

Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Or^3pecfie;_ / Traumatologie si TBC Osteoarticular FOIȘOR

X;-..

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI: VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO: VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI:

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO:

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ:

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ:

VALOARE DOTĂRI:

VALOARE DOTĂRI:

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

154.968.329,03 RON fara TVA

36.377.542,03 EURO fara TVA 184.412.311,55 RON cu TVA 43.289.275,01 EURO cu TVA

134.834.716,97 RON fara TVA

31.651.342,01 EURO fara TVA

20.133.612.06 RON fara TVA

4.726.200,00 EURO fara TVA

48 LUNI

Curs de schimb RON/EURO: 4,26

EȘALONAREA INVESTIȚIEI:

C+M

Dotări

TOTAL INVESTIȚIE

ANUL

1

29.820.000 RON fara TVA

-

29.820. 300 RON fara TVA

ANUL

2

42.600.000 RON fara TVA

-

42.600.000 RON fara TVA

ANUL

3

62.414.716,97 RON fara TVA

62.414.716,97 fara TVA

ANUL

4

20.133.612,06 RON

20.133.612,06 RON