Hotărârea nr. 382/2009

HOTARAREnr. 382 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI REAMENAJARE PENTRU IMOBILUL SITUAT IN STR. SFANTA ECATERINA NR. 3, SECTOR 4"Consiliul General al Municipiului București;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reamenajare pentru imobilul situat în str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 91/10.12.2009;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reamenajare pentru imobilul situat în str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 16.12.2009.
ai investiției

Servicii de proiectare, execuție, lucrări REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, ReXmENAJĂR§X RECOMPARTIMENTĂRE, construcție existentă Str.Sfânta Ecaterina nr.3 - sediu birouri Administrația Spitalelor

și Serviciilor Medicale

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII

LEI

3.425.255 RON

fără TVA

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII

EURO

801.548 EURO

fără TVA

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII

LEI

4.075.989 RON

cu TVA

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII

EURO

953.827 EURO

cu TVA

VALOARE CONSTRUCȚII + MONTAJ

2.288.344

RON

fără TVA

VALOARE CONSTRUCȚII + MONTAJ

535.498

EURO

fără TVA

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE

166.399

RON

fără TVA

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE

38.939

EURO

fără TVA

CHELTUIELI PENTRU AVIZE Șl AUTORIZAȚII

26.432

RON

fără TVA

CHELTUIELI PENTRU AVIZE Șl AUTORIZAȚII

6.185

EURO

fără TVA

CHELTUIELI CONSULTANȚĂ Șl AISTENȚĂ TEHNICĂ

51.856

RON

fără TVA

CHELTUIELI CONSULTANȚĂ Șl AISTENȚĂ TEHNICĂ

12.135

EURO

fără TVA