Hotărârea nr. 381/2009

HOTARAREnr. 381 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SPITALUL CLINIC COLENTINA - PAVILION CU CENTRU PILOT "STROKE UNIT" SI SECTII CHIRURGICALE S+D+P+7E" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 33/2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Spitalul Clinic Colentina - Pavilion cu Centru Pilot “Stroke Unit “ și Secții Chirurgicale S+D+P+7E “

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 82/20.11.2009;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Spitalul Clinic Colentina - Pavilion cu Centru Pilot “Stroke Unit “ și Secții Chirurgicale S+D+P+7E “, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


Murg Călin


București, 16.12.2009 Nr.381AL- MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor TomaB-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tei;: +

ANEXA LA H.C.G.M.B NR


CU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


ai investiției


Servicii de proiectare, execuție lucrări si achiziționare dotări spitalicesc?

PAVILION CU CENTRU PILOT “STROKE UNIT “ SI SECȚII CHIRUjRGÎCALE

NN ...    * //

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI: VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO:

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI: VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO:

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ+UTILAJE TEHNOLOG: VALOARE CONSTRUCTI1+MONTAJ +UT1LAJE TEHNOLOG :


VALOARE DOTĂRI:

VALOARE DOTĂRI:

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE

CHELTUIELI PENTRU ASIST TEHNICA SI DIRIGENTIE CHELTUIELI PENTRU ASIST TEHNICA SI DIRIGENTIE

CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAȚII CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAȚII


CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Curs EURO/RON: 4,3

249.937.177 RON fara TVA 58.124.925 EURO fara TVA

297.435.987 RON cu TVA 69.171.160 EURO cu TVA

112.319.629 RON fara TVA

21.309.544 EURO fara TVA

119.854.299 RON fara TVA 27.873.093 Euro fara TVA

3.742.643 RON fara TVA 870.382 Euro fara TVA

916.310 RON fara TVA

213.095 Euro fara TVA

864.300 RON fara TVA

201.000 EURO fara TVA

I

11.803.505 RON fara TVA 2.744.901 EURO fara TVA

48 LUNI


EȘALONAREA INVESTIȚIEI:

PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA+AVIZE SI AUTORIZAȚII

C+M+UTILAJE

TEHNOLOGICE

DOTĂRI

TOTAL INVESTIȚIE

ANUL 1

4.835.253 RON

18.326.208 RON

-

23.161.461 RON fara TVA

ANUL 2

344.000 RON

79.237.417 RON

-

79.581.417 RON fara TVA

ANUL 3

344.000 RON

14.412.004 RON

72.510.915 RON

87.266.919 RON fara TVA

ANUL 4.-:-

i ..ejs---

-

59.927.380 RON

59.927.380 RON fara TVA

Mat h

•tas?
1