Hotărârea nr. 380/2009

HOTARAREnr. 380 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE, RECOMPARTIMENTARI, CONSOLIDARI, DOTARI SI EXTINDERE SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA"


Consiliul General al Municipiului Bucureș^w®jE^|^f'C

E-îr-yv. •-.;//

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale, recompartimentări, consolidări, dotări și extindere Spitalul clinic Nicolae Malaxa”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale, recompartimentări, consolidări, dotări și extindere Spitalul Clinic Nicolae Malaxa”, prevazuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Murg Călin

București, 16.12.2009    ‘    |

Nr.380    '

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

.'TudorToma


B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Ai investiției

Servicii de proiectare, execuție lucrări si achiziționare dotări spitalicești pentru REPARAȚII CAPITALE, RECOMPARTIMENTARI, CONSOLIDĂRI, DOTĂRI SI

EXTINDERE LA SPITALUL CLINIC N. MALAXA

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI:

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO: VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI: VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO:

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ:

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ:

VALOARE DOTĂRI:

VALOARE DOTĂRI:

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE

CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAȚII CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAȚII CHELTUIELI CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA CHELTUIELI CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA

37 278 870 RON fara TVA

8 8-13 390 EURO fara TVA

44 361 857 RON cu TVA

10 487 930 EURO cu TVA


18 748 720 RON fara TVA

4 432 530 EURO fara TVA

14 586 400 RON fara TVA 3 448 490 Euro fara TVA 940 729 RON fara TVA 222 400 Euro fara TVA 374 970 RON fara TVA 88 650 EURO fara TVA 405 000 RON fara TVA 95 750 EURO fara TVA


DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI    48 LUNI

EȘALONAREA PE ANI A INVESTIȚIEI:

Anul 1

Proiectare

Reparații capitale, recompartimentari si consolidări la corpul D Mansardare corp A

Construcție noua in curtea interioara a spitalului

Extindere construcție pentru managementul deșeurilor Dotări

Anul 2

Reparații capitale, recompartimentari si consolidări la corpul C

înlocuire lifturi

Dotări

Anul 3

Reparații capitale, recompartimentari si consolidări la corpul B Dotări

Anul 4

Refacerea terenului

Dotări





EȘALONAREA INVESTIȚIEI:

PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

C+M

DOTĂRI

TOTAL INVESTIȚIE

ANUL 1

1 465 690 RON

8 889 577 RON

1 458 640 RON

11 813 907 RON fara TVA

ANUL 2

200 OOORON

6 114 700 RON

1 458 640 RON

7 773 338 RON fara TVA

ANUL 3

100 000 RON

3 860 327 RON

4 375 921 RON

8 336 248 RON fara TVA

ANUL 4

0

231 000 RON

7 293 202 RON

7 524 202 RON fara TVA

iCONFO^^ CU





2