Hotărârea nr. 379/2009

HOTARAREnr. 379 din 2009-12-16 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. 66/06.03.2003 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MANAGEMENTUL TRAFICULUI", CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" MODIFICA HCGMB NR. 66/2003

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. 66/06.03.2003 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Managementul traficului”, cuprins în proiectul privind „Programul Multi-Sector al Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice și al Direcției Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Contractul de credit nr. 26313/24.04.2004 încheiat între Municipiul București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea proiectului privind “Programul Multi-Sector al Municipiului București”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 67/06.03.2003;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. .(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

«7

fi' fi--
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2003 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Managementul traficului”, cuprins în proiectul privind „Programul Multi-Sector al Municipiului București” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 66/2003 rămân neschimbate.

Art.llI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Murg Călin


București, 16.12.2009 Nr. 379SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

' Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Anexa la HCGMB Nr.^FX


c.c-


Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Managementul Traficului”, cuprins în proiectul privind „Programul Multi-Sector al municipiului București”


v .

sV &

■ Nr.crt

Descriere

Valoarea

contractului

EURO

(exclusiv taxele)

Finanțare BERD

Finanțare

Municipiul

București

Donatori Bilaterali

Managementul traficului

'«1* .-f-

IlJCRARI

1.

Modernizarea intersecțiilor și cablarea

8.147.007

3.716.277,69

4.430.729,31

0

ECHIPAMENT

2.

Sistemul adaptiv de control și management al traficului urban (CMTU)

6.000.000

5.000.000

1.000.000

0

3.

Sistemul Managementului Transportului Public (MTP)

8.300.000

7.000.000

1.300.000

0

SERVICII

4.

Proiectarea, achiziția și supervizarea sistemului CMTU

2.543.480

1.500.000

1.043.480

0

5.

Consultanta pentru Restructurarea Transportului Public

284.255,35

0

0

284.255,35

Sub-Total:

25.274.742,35

17.216.277,69

7.774.209,31

284.255,35

Programul de dezvoltare a creditului

SERVICII

1.

Servicii de consultanță

309,975.00

0

0

309,975.00

TOTAL

25.584.717,35

17.216.277,69

7.774.20931

594.230,35

A p /, v


2 o


1 .

IO i ts! •;»" 5»

o