Hotărârea nr. 378/2009

HOTARAREnr. 378 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 2, STR. PICTOR STEFAN LUCHIAN NR. 12C SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 296/2008 ABROGA HCGMB NR. 296/2008


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 2, str. Pictor Ștefan Luchian nr.12 C

și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 296/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 491/2009, privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2009 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art.

45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 2, str. Pictor Ștefan Luchian nr.12 C, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul statului pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice. '    ,, . ■

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B nr. 296/2008 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Murg CălinBucurești, 16.12.2009 Nr. 378

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

• Tudor Toma
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2'CONFORM CU

OȘFGîNÂLULANEXA


/■,


Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

Consolidare imobil situat în str. PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN nr.12 C, sector 2

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii iulie 2009, este de 2.668.802,53Iei (inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 1.917.014,lSlei (inclusiv T.V.A.).

Valori (inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizate la nivelul lunii iulie 2009 conform indicilor lunari ai prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică ( iunie 2009 + iulie 2009 : 0,9993 )

Total

locuințe proprietate particulară ( buget de stat)

100 %

100 %

Valoarea investiției :

Total (lei) din care C+M (lei)

2.670.672

1.918.357

2.668.802,53

1.917.014,15

Suprafața desfășurată

(mp)

830,63

830,63

Spații    (nr.)

10 apartamente

10 apartamente

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

Director Gtene^al

BogdanHREAPCĂ

.....'V

/ ......

—Direcția Investiții

j a    ,

Dijje^r Executiv

IZ-n

Bogdan țȘOȘOACĂ

V.P 2 ex./28.08.2009

<?