Hotărârea nr. 376/2009

HOTARAREnr. 376 din 2009-12-16 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2009 MODIFICA ALINEATUL (1) AL ART. 3 DIN HCGMB NR. 129/2009


CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/2009 și rectificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 187/27.05.2009, Hotărârea C.G.M.B. nr. 291/31.08.2009, Hotărârea C.G.M.B. nr. 334/30.09.2009 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 344/22.10.2009 se rectifică cu - 39.024,59 mii lei la venituri și - 370.781,17 mii lei la cheltuieli, conform anexei 1.

Art.2 Programele de investiții anexe la Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, se rectifică potrivit Anexei 2.

Art.3 Se autorizează spitalele să încheie angajamente legale suplimentare în anul 2009, cu plată în 2010, pentru bunuri și servicii în limita creditelor de angajament prevăzute în anexa 3.

Art.4 Alineatul (1) al art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/2009 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primarja?S \    ‘ A
< SI*

„Tichete cadou pentru cheltuieli sociale, pentru cel mult 8 evenimente și cel mult 600,0 lei net pe eveniment, pe salariat”.

Art.5 Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Primarul General al Municipiului București va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre, în nivelul și structura Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009 și în structura programelor de investiții anexe la buget.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERALBucurești, 16.12.2009


Nr.376


CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

fiMUNICIPIUL BUCUREȘTI

Hot. Nr.

ANEXA 1

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate

Cod


mii lei


TOTAL VENITURI BUGET GENERAL,din care:

Bugetul local

Venituri proprii si transferuri de la alte bugete ale instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii Veniturile evidențiate in afara bugetului local Bugetul fondurilor nerambursabile


TOTAL CHELTUIELI BUGET GENERAL,din cărei


Bugetul local

Venituri proprii si transferuri de la alte bugete ale instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii Veniturile evidențiate in afara bugetului local Bugetul creditelor externe

Bugetul fondurilor nerambursabileCONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL LOCAL


TOTAL VENITURI

din care:

□te defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Impozit pe mijloacele de transport


din care:

00.01

04.02.01

04.02.04

16.02.02 03


Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare 16.02

16.02.50


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati


Alte impozite si taxe    18.02.50

Venituri din concesiuni si închirieri    30.02.05

Alte venituri din dobânzi    31.02.03

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate

potrivit dispozițiilor legale    35.02.01

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 Subvenții de la bugetul de stat din care:    .    42.02

Subvenții pentru finanțare prin Programul operațional regional 2007-    /


Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

4.049.381,65

-39.024,59

4.010.357,06

3.424.599,21

11.053,00

3.435.652,21

534.497,54

-51.807,59

482.689,95

1.823,00

-335,00

1.488,00

26.317,90

0,00

26.317,90

62.144,00

2.065,00

64.209,00

5.154.076,41

-370.781,17

4.783.295,24

3.424.599,21

11.053,00

3.435.652,21

523.739,52

-61.410,89

462.328,63

1.823,00

-335,00

1.488,00

^525.190,00

-6.040,00

119.150,00

1.016.580,68

-316.113,28

700.467,40

62.144,00

2.065,00

64.209,00

3.424.599,21

11.053,00

3.435.652,21

3.424.529,21

11.053,00

3.435.582,21

2.870.300,00

31.296,46

2.901.596,46

164.700,00

1.877,65

166.577,65

3.700,00

250,00

3.950,00

40.600,00

-4.000,00

36.600,00

0,00

300,00

300,00

8.300,00

-2.000,00

6.300,00

77.204,00

-4.000,00

73.204,00

79,00

150,00

229,00

36.500,00

-7.000,00

29.500,00

6.000,00

-6.000,00

0,00

191.616,21

178,89

191.795,10

1.648,00    -1.648,00

0,00


2013    42.02.19


' l--’

r>


Pagina. 1

/(T7 ZJ


16.12.2009


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

-ina.nțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al

construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

5.000,00

-1.800,00

3.200,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

12.542,31

3.626,89

16.169,20

TOTAL CHELTUIELI

3.424.529,21

11.053,00

3.435.582,21

din care:

Muzeul Municipiului București

Transferuri către instituții publice

9.260,00

-150,00

9.110,00

Muzeul Literaturii Romane

Transferuri către instituții publice

/7 A

''

4.037,00

-53,00

3.984,00

Teatrul 1. Creanga

*

A

.    '    A

'v

Transferuri către instituții publice

7.130,00

-415,00

6.715,00

Teatrul Țăndărică

Transferuri către instituții publice

Teatrul Odeon

Transferuri către instituții publice

Teatrul Mic

Transferuri către instituții publice

. eatrul Masca

Transferuri către instituții publice

Teatrul Evreiesc de Stat

Transferuri către instituții publice

Teatrul Constantin Tănase

Transferuri către instituții publiceCONFORM CU ORIGINALUL


587,00

7.802,00

8.838,00


-260,00    7.327,00

-9,00    7.793,00


9,00    8.847,00

11.674,00    2.736,00    14.410,00

4.931,00    -689,00    4.242,00

7.083,00    -902,00    6.181,00


Teatrul de Comedie

Transferuri către instituții publice

7.128,00    -29,00    7.099,00


Teatrul Excelsior

Transferuri către instituții publice2.300,00 .

-305,00

1.995,00

15.337,00

-1.084,00

14.253,00Pagina. 2


I ZI16.12.2009


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Teatrul Metropolis

Transferuri către instituții publice

8.035,00

-432,00

7.603,00

Teatrul Nottara

Transferuri către instituții publice

6.520,00

-490,00

6.030,00


Circul Globus

Transferuri către instituții publice

rera Comica

‘i .ansferuri către instituții publice

ARCUB

Transferuri către instituții publice


CONFORM CU


ORIGINALUL

-—-pn—


//

iț.


Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului

Transferuri către instituții publice    1

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic

Transferuri către instituții publice

Școala de Arta

Transferuri către instituții publice

Clubul Sportiv al Municipiului București

Transferuri către instituții publice

Monitorul Oficial al Municipiului București

ransferuri către instituții publice

Administrația pentru Supravegherea Câinilor Fara Stapan București

Transferuri către instituții publice

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

Transferuri către instituții publice

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

Transferuri către instituții publice

Administrația Gradina Zoologica

Transferuri către instituții publice

Politia Comunitara

Transferuri către instituții publice25.967,00

3.055,00

21.915,00

4.543,00

35.750,00

1.035,00

14.520,00

2.368,00


-921,00

365,00

-15,00

55,00

2.229,00

-258,00

1.641,00

33,00


25.046,00

3.420,00

21.900,00

4.598,00

37.979,00

777,00

16.161,00

2.401,00
3.223,00

-95,00

3.128,00

125.815,00

18.867,00

144.682,00

42.502,00

-5.166,00

37.336,00

11.073,00

-460,00

10.613,00

\ ÎZ.086,00

-1.000,00

16.086,00

!    i

f

— șir

16.12.2009


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor

Transferuri către instituții publice

3.468,00

-539,00

2.929,00

Palatul National al Copiilor

2.059,19

0,00

2.059,19

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale

TOTAL CHELTUIELI

194.093,80

3726,89

197.820,69

din care

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati F-antate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea

51.01.46    186.778,80    3726,89    190.505,69

12.542,31    3626,89    16.169,20


latatii din care:

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Biblioteca Metropolitana TOTAL CHELTUIELI TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    _

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Centrul de Calcul

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL heltuieli salariate in bani

Cheltuieli salariale in natura

Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Reparații curente

Deplasări, detasari, transferări

Pregătire profesionala

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale


CONFORM CU ORIGINALULCentrul de Conservaren si Valorificare a Tradiției Populare TOTAL CHELTUIELI TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Reparații curente    -A-    < >20.467,00

10    7.365,00

20    T433.00

/AZ^^I. 184,00

-44,00

-535,00

281,00

151,00

59,00

63,00

0,23

-4,23

20.423,00

6.830,00

7.714,00

1.335,00

4.544,00

2.613,00

342,00

1.189,00

70

71.01.01

71.01.02

71.01.03

4.485,00

2.550,00

341,77

1.193,23

2.671,00

-144,00

2.527,00

10

1.674,00

-117,00

1.557,00

10.01

1.266,00

-84,00

1.182,00

10.02

60,00

0,00

60,00

10.03

348,00

-33,00

315,00

20

604,00

-60,00

544,00

20.01

479,00

-20,00

459,00

20.02

45,00

-15,00

30,00

20.06

15,00

-13,00

2,00

20.13

30,00

-12,00

18,00

57

257,00

33,00

290,00

57.02

257,00

33,00

290,00

6.987,00

820,00

7.807,00

.^«^664,00

-75,00

589,00

m ■Osaoo

-49,00

451,00

/1O:O2-

0,00

19,00

119,00

6.645,00

0,00


timii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

9,00

10,00

19,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

25,00

-25,00

0,00

Protecția muncii

20.14

17,00

-10,00

7,00

Alte cheltuieli

20.30

5.200,00

1.200,00

6.400,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


CHELTUIELI DE CAPITAL    (CONFORMCU

StelXe ACT'VE NEF,NANC,ARE | ORIGINALUL

C'nstructii


Direcția Generala de Asistenta Sociala

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Asigurări sociale

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila Alte transferuri curente interne130,00

130,00

668,00

668,00

668,00

650,00


20,00

20,00

-250,00

-250,00

-250,00

-250,00


150,00

150,00

418,00

418,00

418,00

400,00


Contribuții si cotizații la organisme internaționale


Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

Alte transferuri curente interne TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Asigurări sociale

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe


6.000,00

5.002,00


-280,00

-280,00


5.720,00

4.722,00


10

2.118,00

-256,00

1.862,00

20

1.827,00

6,00

1.833,00

'57

440,00

-30,00

410,00

'57.02.

440,00

-30,00

410,00

57.02.04

440,00

-30,00

410,00

55

617,00

0,00

617,00

'55.01

610,00

0,00

610,00

'55.01.08

560,00

50,00

610,00

55.01.18

50,00

-50,00

0,00

55.02

7,00

0,00

7,00

55.02.01

7,00

0,00

7,00

1.950,00

-79,00

1.871,00

01

1.722,00

-79,00

1.643,00

10

1.231,00

-79,00

1.152,00

20

242,00

0,00

242,00

‘55

14,00

0,00

14,'00

55.01

14,00

0,00

14,00

‘55.01.18

14,00

0,00

14,00

57

235,00

0,00

235,00

'57.02.

235,00

0,00

235,00

57.02.04

235,00

0,00

235,00

70

228,00

0,00

228,00

71

228,00

0,00

228,00

71.01

228,00

0,00

228,00

71.01.03

78,00

0,00

78,00

"71.01.30

150,00

0,00

150,00

71. 0ț3

0,00

: 0,00

0,00


Pagina. 5


Administrația Străzilor TOTAL CHELTUIELI .ocuinte, servicii si dezvoltare publica luminat public si electrificări rurale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Mte cheltuieli ^rotectia mediului Salubritate

TITLUL II BUNURI SI SERVICII ■'.uri si servicii

CONFORM CU ORIGINALUL


i. uhsporturi    ''~

Străzi

din care

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL

Active fixe

din care

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier,aparatura si alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe


Administrația Fondului Imobiliar

TOTAL CHELTUIELI .TLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

Centrul pentru Protecția Plantelor

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Asigurări sociale

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

mii lei

335.718,00

-9.357,00

326.361,00

70.02

65.000,00

7.209,00

72.209,00

700206

65.000,00

7.209,00

72.209,00

20

65.000,00

7.209,00

72.209,00

20.30

65.000,00

7.209,00

72.209,00

74.02

500,00

-295,00

205,00

74.02.05.01

500,00

-295,00

205,00

20

500,00

-295,00

205,00

20.01

500,00

-295,00

205,00

,    84.02

270.218,00

-16.271,00

253.947,00

270.218,00

-16.271,00

253.947,00

10

10.854,00

-498,00

10.356,00

20

181.203,00

-7.309,00

173.894,00

57

2.255,00

375,00

2.630,00

57.02

2.255,00

375,00

2.630,00

70

75.906,00

-8.839,00

67.067,00

71.01

15.853,00

-7.676,00

8.177,00

0,00

71.01.01

12.298,00

-7.251,00

5.047,00

71.01.02

2.680,00

0,00

2.680,00

71.01.03

0,00

450,00

450,00

71.01.30

875,00

-875,00

0,00

’    71.03

60.053,00

-1.163,00

58.890,00

13.661,00

-212,00

13.449,00

10

5.396,00

-124,00

5.272,00

10.01

4.058,00

-90,00

3.968,00

10.02

200,00

-2,00

198,00

10.03

1.138,00

-32,00

1.106,00

20

7.159,00

-144,00

7.015,00

20.01

6.411,00

-39,00

6.372,00

20.02

500,00

-100,00

400,00

20.05

5,00

-5,00

0,00

57.02.04

1.063,00

56,00

1.119,00

4.965,00

37,00

5.002,00

01

4.525,00

37,00

4.562,00

10

1.290,00

-122,00

1.168,00

20

2.979,00

198,00

3.177,00

57

256,00

-39,00

217,00

57.02.V

256,00

-39,00

217,00

*57.02.04

256,00

-39,00

217,00


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Pagina. 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONFORM CU ORIGINALUL


Hot. Nr. ANEXA 1


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificatePagina. 7mii lei

Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTKcheltuieli din bugetul local)

TOTAL CHELTUIELI

2.414.007,46

3.465,11

2.417.472,57

Autoritati publice si acțiuni externe

5102

125.805,00

-17.294,00

108.511,00

din care:

CHELTUIELI CURENTE

106.598,00

-14.000,00

92.598,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

53.700,00

-5.000,00

48.700,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21.237,00

-3.972,00

17.265,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare

56

28,00

-28,00

0,00

i-.^grame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

28,00

-28,00

0,00

Proiect: - Imbunatatirea capacitatii de planificare strategica

0,00

Despăgubiri civile

59.17

25.000,00

-5.000,00

20.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19.407,00

-3.294,00

16.113,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

19.407,00

-3.294,00

16.113,00

Alte servicii publice generale

5402

2.736,00

-140,00

2.596,00

CHELTUIELI CURENTE

2.741,00

-140,00

2.601,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

2.266,00

-140,00

2.126,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

120.575,00

-310,00

120.265,00

din care:

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale din care

30.02.05

119.714,00

-200,00

119.514,00

din care

RADET(BERD)

2.162,00

-200,00

1.962,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

347,00

-110,00

237,00

din care

RADET(BERD)

289,00

-110,00

179,00

Ordine publica si siguranța naționala

6102

2.000,00

-640,00

1.360,00

Protecție civila si protecție contra incendiilor

610205

2.000,00

-640,00

1.360,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.200,00

-400,00

800,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.200,00

-400,00

800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

800,00

-240,00

560,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

700,00

-240,00

460,00

Invatamant

6502

51.990,00

-18.185,00

33.805,00

din care;

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

45.280,00

-18.185,00

27.095,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

45.280,00

-18.185,00

27.095,00

Active fixe

71.01

45.280,00

-18.185,00

27.095,00

Construcții

71.01.01

45.280,00

-18.185,00

27.095,00

Cultura,recreere si religie

6702

112.283,32

19.457,68

131.741,00

din care;

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

102.675,32

19.457,68

122.133,00

Construcții

71.01.01

102.675,32’

"4.9.457,68

122.133,00

din care pe subcapitole


CONFORM CU ORIGINALUL


---

BUGETUL PROPRîUAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate

mii lei

'nstitutii publice de spectacole si concerte

întreținere grădini publice,parcuri,zone verzi, baze sportive si de agrement

Locuințe,servicii si dezvoltare publica

din care:

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

Alimentare cu apa

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

_UL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Construcții

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării comunale

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70, CHELTUIELI DE CAPITAL

Protecția mediului

din care:

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

Construcții

Combustibil si energie

Energie termica

din care:

CHELTUIELI CURENTE

uin care:

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili


67020304

67020503

4.864,00

97.779,32

1.972,00

17.485,68

6.836,00

115.265,00

7002

70.357,00

-15.012,00

55.345,00

700205

1.310,00

-617,00

693,00

70020501

1.310,00

-617,00

693,00

70

1.310,00

-617,00

693,00

71

1.310,00

-617,00

693,00

71.01.01

1.310,00

-617,00

693,00

70.02.03.01

7.090,00

-3.500,00

3.590,00

71.01.01

7.090,00

-3.500,00

3.590,00

700250

61.957,00

-10.895,00

51.062,00

01

42.327,00

-1.450,00

40.877,00

20

42.327,00

-1.450,00

40.877,00

20.30.30

42.327,00

-1.450,00

40.877,00

70

14.630,00

-9.445,00

5.185,00

7402

16-17X°P.

85,00

16.258,00

740206

14.923,00

85,00

15.008,00

70

14.923,00

85,00

15.008,00

71.01.01

14.923,00

85,00

15.008,00

8102

868.741,90

61.104,43

929.846,33

810206

868.741,90

61.104,43

929.846,33

849.030,90

63.489,43

912.520,33

4003

344.213,00

13.644,43

357.857,43

4020

172.425,90

0,00

172.425,90

107.957,00

13.845,00    121.802,00


Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat 55.01.12


Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL

din care:

Construcții

Alte active fixe

Rambursări de credite externe

din care:

RADET ( BERD)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

70, CHELTUIELI DE CAPITAL    . . ..

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții


55.01.18

70

710101

71,01.30

81.01


224435,00

2.568,00

1.000,00

1.568,00

22.791,00


36.000,00

55,00

200,00

-145,00

-2.440,00


260.435,00

2.623,00

1.200,00

1.423,00

20.351,00


80.02

70    ix

71    !’ 71.01.0^13.816,00 3.592,24 3.592,24 2.250,00 2.250,00


-2.440,00

-380,00

-380,00

-380,00

-380,00


11.376,00

3.212,24

3.212,24

1.870,00

1.870,00


Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

"    -rFfcf4

—    •wjbkîO;-' 6    ;iCî

V    $T

"-/conform cu

H ORIGINALUL

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

Transporturi

din care:

8402

1.038.474,00

-25.221,00

1.013.253,00

Transport in comun din care:

84020302

665.839,00

-12.751,00

653.088,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

55.01.12

211.815,00

-12.751,00

199.064,00

Străzi

84020303

372.635,00

-12.470,00

360.165,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

372.215,00

-12.470,00

359.745,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

372.215,00

-12.470,00

359.745,00

C~nstructii

71.01.01

372.215,00

-12.470,00

359.745,00

/MB

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

TOTAL VENITURI

1.148.167,53

-35417,70

1.112.749,83

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

416.166,22

-50868,71

365.297,51

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

84.712,04

-9925,30

74.786,74

Donații si sponsorizări

37.10.01

519,40

64,10

583,50

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

18.060,29

-5877,68

12.182,61

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

426.891,19

12663,00

439.554,19

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

188.868,80

3726,89

192.595,69

din care de la bugetele primăriilor de sector

2.090,00

0,00

2.090,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari

45.10

12.949,59

14.800,00

27.749,59

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.10.15

12.949,59

14.800,00

27.749,59

Muzeul Municipiului București

OTAL VENITURI

00.10

9.638,00

-150,00

9.488,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

378,00

0,00

378,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

378,00

0,00

378,00

Subvenții

43.10

9.260,00

-150,00

9.110,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.260,00

-150,00

9.110,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

9.638,00

-150,00

9.488,00

CHELTUIELI CURENTE

01

9.588,00.

-100,00

9.488,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.896,00

-137,00

4.759,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.880,00

-65,00

3.815,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

812,00

102,00

914,00

Asigurări sociale

57.02.

812,00

102,00

914,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

•812,00

102,00

914,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

'' ■ ; 50,00

-50,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE .

71

50,00

-50,00

0,00

Active fixe

71.01

50,00

-50,00

0,00

Construcții

71.01.CM

50,00

-50,00

0,00

ZI16.12.2009


mii lei


Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate


Muzeul Literaturii Romane

TOTAL VENITURI

din care :

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Donații si sponsorizări Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL C- -^Ituielr salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Apa, canal

Carburanți si lubrifianti

Posta, telecomunicații

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale
CONFORM C

ORIGINALUL


00.10

33.10.50 37.10.01 43.10.09

10.01 10.02 10.03

20

20.01 20.01.04 20.01.05 20.01.08 57

57.02


Teatrul I. Creanga

TOTAL VENITURI

din care :

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

Donații si sponsorizări

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

din care:

iTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Reparații curente

Deplasări, detasari, transferări

Alte cheltuieli

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale


00.10

33.10.50

37.10.01

43.10.09


10

10.01

10.02

10.03

20

20.02

20.06

20.30

57

.57.02


4.113,00

-78,00

4.035,00

64,00

-18,00

46,00

12,00

-7,00

5,00

4.037,00

-53,00

3.984,00

4.113,00

-78,00

4.035,00

2.357,00

-120,00

2.237,00

1.780,00

-70,00

1.710,00

100,00

-9,00

91,00

477,00

-41,00

436,00

1.284,00

-15,00

1.269,00

589,00

-15,00

574,00

27,00

1,00

28,00

65,00

0,00

65,00

86,00

0,00

86,00

388,00

57,00

445,00

388,00

57,00

445,00

0,00

0,00

7.620,00

-402,00

7.218,00

0,00

350,00

0,00

350,00

140,00

13,00

153,00

7.130,00

-415,00

6.715,00

7.620,00

-402,00

7.218,00

0,00

3.840,00

-179,00

3.661,00

2.954,00

-179,00

2.775,00

132,00

0,00

132,00

754,00

0,00

754,00

2.966,00

-313,00

2.653,00

129,00

-64,00

65,00

50,00

-50,00

0,00

2.172,00

-199,00

1.973,00

476,00

90,00

566,00

476,00

90,00

566,00


Teatrul Țăndărică

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


00.10


43.10,09

10


8147,00

-214,00

7.933,00

560,00

46,00

606,00

560,00

46,00

606,00

7587,00

-260,00

7.327,00

7587,00

-260,00

7.327,00

8147,00

-214,00

7.933,00

2457,00

-210,00

2.247,00


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1962,00

-72,00

1.890,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57,00

447,00

68,00

515,00

Asigurări sociale

57.02.

447,00

68,00

515,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

447,00

68,00

515,00


Teatrul LS Bulandra

TOTAL VENITURI

Subvenții pentru instituții publice


T^TAL CHELTUIELI cheltuieli curente TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA


CONFORM CU ORIGINALUUJ,


16.437,00

15.337,00


-1.084,00

-1.084,00


Tichete cadou acordate pentru cheltuieli social^ CHELTUIELI DE CAPITAL    X-

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții16.437,00

14.387,00

4.985,00

8.636,00

766,00

766,00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

1.550,00


-1.084,00

115,00

-282,00

296,00

101,00

101,00

-1.199,00

-1.199,00

-1.199,00

-1.199,00


15.353,00

14.253,00

0,00 15.353,00 14.502,00 4.703,00 8.932,00 867,00 867,00 851,00 851,00 851,00 351,00


Teatrul Odeon

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice OTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Asigurări sociale

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport


00.10

8.902,00

-314,00

8.588,00

33.10

1.087,60

-313,60

774,00

33.10.50

1.087,60

-313,60

774,00

37.10

12,40

8,60

21,00

37.10.01

12,40

8,60

21,00

43.10

7.802,00

-9,00

7.793,00

43.10.09

7.802,00

-9,00

7.793,00

8.902,00

-314,00

8.588,00

01

8.232,00

-294,00

7.938,00

10

. 4.959,00

-248,00

4.711,00

20

2.419,00

-157,00

2.262,00

'57

854,00

111,00

965,00

57.02.

854,00

111,00

965,00

57.02.04

854,00

111,00

965,00

70

670,00

-20,00

650,00

71

670,00

-20,00

650,00

71.01

670,00

-20,00

650,00

■71.01.01

550,00

0,00

550,00

71.01.02

120,00

-20,00

100,00


Teatrul Nottara


TOTAL VENITURI

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI


00.10    7.170,00


-490,00    6.680,00


. --Pagina. 11


33.10.50

43.lfo.O9650,00

6.520,00

7.170,00


0,00    650,00

-490,00    6.030,00

-490,00    6.680,00mii lei


din care :


Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate


TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte cheltuieli

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


P‘-*oare sociale    '—

C. .ELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Teatrul Mic

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții

Subvenții pentru instituții publice


CONFORM CU ORIGINALUL


10

10.01

10.02

10.03

20

20.01

20.30

57

57.0271 71.01 71.01.02


00.10

33.10

33.10.

43.10

43.10.


50

09


4.116,00

-448,00

3.668,00

3.169,00

-380,00

2.789,00

130,00

0,00

130,00

817,00

-68,00

749,00

2.103,00

-103,00

2.000,00

420,00

-45,00

375,00

1.410,00

-58,00

1.352,00

473,00

95,00

568,00

473,00

95,00

568,00

478,00

-34,00

444,00

478,00

-34,00

444,00

478,00

-34,00

444,00

307,00

-34,00

273,00


TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Asigurări sociale

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale HELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe


01

10

20

‘57

57.02.

57.02.04

70


71

71.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30


9.488,00

-56,00

9.432,00

650,00

-65,00

585,00

650,00

-65,00

585,00

8.838,00

9,00

8.847,00

8.838,00

9,00

8.847,00

9.488,00

-56,00

9.432,00

9.212,00

-56,00

9.156,00

3.860,00

-311,00

3.549,00

4.800,00

111,00

4.911,00

552,00

144,00

696,00

552,00

144,00

696,00

552,00

144,00

696,00

276,00

0,00

276,00

276,00

0,00

276,00

276,00

0,00

276,00

242,00

-90,00

152,00

20,00

80,00

100,00

14,00

10,00

24,00


Teatrul Masca

TOTAL VENITURI    00.10


din care:


Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Donații si sponsorizări Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI din care :

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


33.10.50

37.10.01

43.10.09

• Î; '•)

. ...J.■'

,i,10

20

r? f

-57.02,04


12.224,00

2.736,00

14.960,00

515,00

0,00

515,00

35,00

0,00

35,00

11.674,00

2.736,00

14.410,00

12.224,00

2.736,00

14.960,00

1.954,00

-126,00

1.828,00

3.320,00

126,00

3.446,00

282,00

0,00

282,00

282,00

0,00

282,00


_^JJagina. 12
//


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

CONFORM CU

70

71 71.01

71.01.01

6.668,00

6.668,00

6.668,00

5.768,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00

9.404,00

9.404,00

9.404,00

8.504,00

Teatrul Evreiesc de Stat

TOTAL VENITURI

ORIGINALUL

. z.00.10

5.031,00

-689,00

4.342,00


din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati S, sventii pentru instituții publice l^iAL CHELTUIELI din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALATichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 70. CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport


57

57.02.04

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02


100,00

4.931,00

5.031,00

2.920,00

1.505,00

486,00

486,00

120,00

120,00

120,00

100,00

20,00


-689,00

-689,00

-200,00

-380,00

-30,00

-30,00

-79,00

-79,00

-79,00

-79,00

0,00


100,00

4.242,00

4.342,00

0,00

2.720,00

1.125,00

456,00

456,00

41,00

41,00

41,00

21,00

20,00


Teatrul Tănase

TOTAL VENITURI din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI

..Jin care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Cheltuieli salariale in natura Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Bunuri de natura obiectelor de inventar Cârti, publicații si materiale documentare Alte cheltuieli

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport . Reparații capitale aferente activelor fixe


00.10


7.518,00


-934,00


6.584,00


33.10.50

43.10.09


10

10.01

10.02

10.03

20

20.01

20.05

20.11

20.30

57

57.02

70


435,00

7.083,00

7.518,00

3.903,00

2.890,00

132,00

881,00

2.330,00

357,00

15,00

5,00

1.800,00

580,00

580,00

705,00


-32,00

-902,00

-934,00

-175,00 -115,00 0,00 -60,00 -514,00 -30,00 -15,00 1,00 -470,00 93,00 93,00 -338,00 -338,00 "-338,00 <Jw,ooPagina. 13403,00

6.181,00

6.584,00

0,00

3.728,00

2.775,00

132,00

821,00

1.816,00

327,00

0,00

6,00

1.330,00

673,00

673,00

367,00

367,00

367,00

23,00

338,00

0,00


/A’


mii lei

Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

aprobate

(+/-)

rectificate

Teatrul de Comedie

TOTAL VENITURI

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Donații si sponsorizări Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI din care:

T-TLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte cheltuieli

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Teatrul Excelsior

TOTAL VENITURI din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Cârti publicații si materiale documentare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Teatrul Metropolis

TOTAL VENITURI din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice Donații si sponsorizări TOTAL CHELTUIELI din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

00.10

33.10.50

43.10.09

7.727,00

550,00

49,00

7.128,00

7.727,00

61,00

90,00

0,00

-29,00

61,00

7.788,00

0,00

640,00

49,00

7.099,00

7.788,00

10

3.674,00

-131,00

3.543,00

10.01

2.722,00

-46,00

2.676,00

10.02

128,00

0,00

128,00

10.03

824,00

-85,00

739,00

20

2.652,00

111,00

2.763,00

""    566,00

4,00

570,00

^^030

1.715,00

107,00

1.822,00

57

611,00

81,00

692,00

57.02

611,00

81,00

692,00

00.10

2.422,00

-365,00

2.057,00

0,00

33.10.50

122,00

-60,00

62,00

43.10.09

2.300,00

-305,00

1.995,00

2.422,00

-365,00

2.057,00

0,00

10

1.265,00

-84,00

1.181,00

1001

929,00

-38,00

891,00

10.03

292,00

-46,00

246,00

20

1.055,00

-305,00

750,00

20.01

195,00

-124,00

71,00

20.02

10,00

-10,00

0,00

20.05

240,00

-68,00

172,00

20.11

10,00

-3,00

7,00

20.30.30

600

-100,00

500,00

57

102,00

24,00

126,00

57.02

102,00

24,00

126,00

00.10

8.635,00

-401,00

8.234,00

33.10.50

350,OQ

29,00

379,00

43.10.09

8.035,00

-432,00

7.603,00

37.10.01

250,00

2,00

252,00

A

8.635,00

' -401,00

8.234,00

/ 10

2.380,00

-297,00

2.083,00

16.12.2009


CONFORM CU ORIGINALULPggina. 14


' rp"!W.?d

BUGETUL Pk&PRIU

CONFORM CU ORIGINALUL
mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.208,00

-115,00

5.093,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

333,00

11,00

344,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

333,00

11,00

344,00

Circul Globus

TOTAL VENITURI

00.10

32.867,00

-4.621,00

28.246,00

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

6.900,00

-3.700,00

3.200,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

25.967,00

-921,00

25.046,00

’ "TAL CHELTUIELI

32.867,00

-4.621,00

28.246,00

uin care:

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.730,00

-530,00

4.200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.720,00

-900,00

16.820,00

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

57

717,00

.    207,00

924,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02

717,00

207,00

924,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.700,00

-3.398,00

6.302,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9.700,00

-3.398,00

6.302,00

Opera Comica

TOTAL VENITURI

00.10

3.205,00

340,00

3.545,00

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

150,00

-25,00

125,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.055,00

365,00

3.420,00

TOTAL CHELTUIELI

3.205,00

340,00

3.545,00

din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.251,00

-44,00

1.207,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

961,00

-27,00

934,00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

28,00

-5,00

23,00

Contribuții

10.03

262,00

-12,00

250,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.739,00

341,00

2.080,00

Bunuri si servicii

20.01

111,00

-20,00

91,00

Reparații curente

20.02

365,00

250,00

615,00

Alte cheltuieli

20.30

1.260,00

111,00

1.371,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

160,00

43,00

203,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02

160,00

43,00

203,00

ARCUB

TOTAL VENITURI

00.10

22.089,00

-66,00

22.023,00

din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

159,00

-46,00

113,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

15,00

-5,00

10,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

21.915,00

-15,00

21.900,00

TOTAL CHELTUIELI

22.089,00

-66,00

22.023,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

,^•988^.,

-57,00

931,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

z^20.8Îf0ff'

-13,00

20.798,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

140,00;

_    40,00

180,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02

140,00

■ \ 40,00

180,00

J^inarTS

CONFORM Ctfî ORIGINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PEÂNUL2009 Prevederi rectificate

mii Iei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

150,00

-36,00

114,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

150,00

-36,00

114,00

Active fixe

71.01

150,00

-36,00

114,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

150,00

-36,00

114,00

Palatele Brâncovenesti de la Porțile Bucurestiului

TOTAL VENITURI

00.10

11.093,00

135,00

11.228,00

din care:

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

1.700,00

80,00

1.780,00

Subvenții pentru instituții publice din care :

43.10.09

9.393,00

55,00

9.448,00

^ugetul local

4.543,00

55,00

4.598,00

TOTAL CHELTUIELI

11.093,00

135,00

11.228,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.541,00

-93,00

1.448,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.515,00

115,00

2.630,00

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

57

339,00

33,00

372,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02

339,00

33,00

372,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.698,00

80,00

6.778,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.698,00

80,00

6.778,00

Active fixe

71.01

6.698,00

80,00

6.778,00

Construcții

71.01.01

6.633,00

0,00

6.633,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

38,00

6,00

44,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

27,00

74,00

101,00

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic

TOTAL VENITURI

00.10

35.780,00

2.199,00

37.979,00

din care :

0,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

30,00

-30,00

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35.750,00

2.229,00

37.979,00

'TAL CHELTUIELI

35.780,00

2.199,00

37.979,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

872,00

-28,00

844,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26.186,00

1.050,00

27.236,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.584,00

1.177,00

9.761,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.584,00

1.177,00

9.761,00

Mobilier, aparatura birotica

71.01.03

8.584,00

1.177,00

9.761,00

Școala Populara de Arta    __

-

TOTAL VENITURI    <    -

00.1

0

1.560,00

-203,00

1.357,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati    >

33.1

0

525,00

55,00

580,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.1

0.50

525,00

55,00

580,00

Subvenții    v

43.1

0

1.035,00

-258,00

777,00

Subvenții pentru instituții publice    V/-’

43.1

0.09

1.035,00

-258,00

777,00

TOTAL CHELTUIELI    V' «•,    ..

1.560,00

-203,00

1.357,00

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    ' ' " '

01

K

1.389,00

-53,00

1.336,00

10

A ti

900,00

-27,00

873,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

322,00

-41,00

281,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

î/    /I 1 1 î

U    167,00

15,00

182,00

y '/ s. Pagina. 16

„ j _    /lv-K .n    n    A    m

z

/

f <

16.12

.2009

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Asigurări sociale

57.02.

167,00

15,00

182,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

167,00

15,00

182,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

171,00

-150,00

21,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

171,00

-150,00

21,00

Active fixe

71.01

171,00

-150,00

21,00

Construcții

71.01.01

150,00

-150,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

3,00

0,00

3,00

Alte active fixe

71.01.30

18,00

0,00

18,00

^lubul Sportiv al Municipiului București

TOTAL VENITURI Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL Active fixeMonitorul Oficial

TOTAL VENITURI din care:

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice

TAL CHELTUIELI din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Contribuții

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Bunuri de natura obiectelor de inventar Deplasări, detasari, transferări Alte cheltuieli

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier,aparatura si alte active corporale


CONFORM CU ORIGINALUL


57.02

14.520,00

1.641,00

16.161,00

14.520,00

0,00

14.520,00

14.520,00

1.641,00

16.161,00

0,00

14.520,00

1.641,00

16.161,00

2.192,00

-150,00

2.042,00

11.651,00

1.871,00

13.522,00

614,00

-80,00

534,00

614,00

-80,00

534,00

63,00

'0,00

63,00

63,00

0,00

63,00


33.

43.


00.10

10.50

10.092.633,00

-87,00

2.546,00

0,00

265,00

-120,00

145,00

2.368,00

33,00

2.401,00

2.633,00

-87,00

2.546,00

967,00

-65,00

902,00

728,00

-50,00

678,00

40,00

0,00

40,00

199,00

-15,00

184,00

1.271,00

-47,00

1.224,00

1.235,00

-33,00

1.202,00

10,00

-9,00

1,00

7,00

0,00

7,00

6,00

-5,00

1,00

168,00

25,00

193,00

168,00

25,00

193,00

227,00

0,00

227,00

227,00

0,00

227,00

227,00

0,00

227,00

0,00

178,00

178,00

178,00

-178,00

0,00

0,00IO,


Cod


Administrația pentru Supravegherea Câinilor Fara Stapan București

TOTAL VENITURI

din care:

Venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Cheltuieli salariale in natura _ ontributii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Reparații curente Protecția muncii

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

TOTAL VENITURI din care:

Venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI- CAP . 67.10 din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care

paratii curente

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

mii lei


00.10

33.10

43.10.09Administrația Cimitirel si Crematoriilor Umane

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII    v

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Asigurări sociale    -

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL

10

20

20.02

57

57.02


Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

0,00

3.323,00

-178,00

3.145,00

0,00

100,00

-83,00

17,00

3.223,00

-95,00

3.128,00

3.323,00

-178,00

3.145,00

1.536,00

-132,00

1.404,00

1.155,00

-103,00

1.052,00

49,00

-7,00

42,00

332,00

-22,00

310,00

1.329,00

-86,00

1.243,00

715,00

-33,00

682,00

180,00

-48,00

132,00

32,00

-5,00

27,00

253,00

40,00

293,00

253,00

40,00

293,00

132.815,00

19.867,00

152.682,00

0,00

7.000,00

1.000,00

8.000,00

125.815,00

18.867,00

144.682,00

129.595,00

19.867,00

149.462,00

0,00

21.351,00

-469,00

20.882,00

97.404,00

19.826,00

117.230,00

29.000,00

21.600,00

50.600,00

4.983,00

510,00

5.493,00

4.983,00

510,00

5.493,00

0,00

0,00

51.402,00

-5.516,00

45.886,00

8.900,00

-350,00

8.550,00

8.900,00

-350,00

8.550,00

42.502,00

-5.166,00

37.336,00

42.502,00

-5.166,00

37.336,00

0,00

51.402,00

-5.516,00

45.886,00

46.743,00

-4.760,00

41.983,00

10.425,00

-507,00

9.918,00

33.985,00

-4.520,00

29.465,00

2.333,00

267,00

2.600,00

2.333,00

267,00

2.600,00

2.333,00

267,00

2.600,00

<X<659,00

-756,00

3.903,00


00.10

33.10 33.10.50

43.10

X 43.10.09

5 0ț 1.(T • 20 .*57

57.02. | '57.02.01 70mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe

Administrația Gradina Zoologica

TOTAL VENITURI din care:

Venituri din prestări servicii si alte activitati jbventii pentru instituții publice


71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.30


TOTAL CHELTUIELI    —

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

Politia Comunitara

TOTAL VENITURI din care:

Venituri din prestări servicii si alte activitati Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale


CONFORM CU ORIGINALUL


00.10

33.10

.10.0943


33.10

10.09

10

20

57

57.02


■grame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) CHELTUIELI DE CAPITAL Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe


56

70

71.01.02

71.01.03

71.01.30


Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor

TOTAL VENITURI

din care:

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ASISTENTA SOCIALA

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

Palatul National al Copiilor

TOTAL VENITURI

4.659,00

-756,00

3.903,00

4.459,00

-756,00

3.703,00

3.102,00

-584,00

2.518,00

857,00

0,00

857,00

500,00

-172,00

328,00

12.013,00

-385

11.628,00

0,00

940,00

75

1.015,00

11.073,00

-460

10.613,00

12.013,00

-385

11.628,00

2.599,00

-230

2.369,00

8.704,00

-145

8.559,00

540,00

-10

530,00

540,00

-10

530,00

0,00

0,00

24.287,00

-1.614,00

22.673,00

0,00

7.201,00

-614,00

6.587,00

17.086,00

-1.000,00

16.086,00

24.287,00

-1.614,00

22.673,00

19.073,00

-1.134,00

17.939,00

2.315,00

-692,00

1.623,00

2.643,00

323,00

2.966,00

2.643,00

323,00

2.966,00

200,00

-85,00

115,00

56,00

-26,00

30,00

0,00

25,00

0,00

25,00

31,00

-26,00

5,00

0,00

0,00

3.483,00

-542,00

2.941,00

0,00

15,00

-3,00

12,00

3.468,00

-539,00

2.929,00

3.483,00

-542,00

2.941,00

2.443,00

-510,00

1.933,00

737,00

-86,00

651,00

300,00

54,00

354,00

300,00

54,00

354,00

"2.321,31

58,73

2.380,04


mii lei

o

o

Q.

Prevederi

Influente

(+/-)

Prevederi

ys ss.Mw<f

î

M-

aprobate

rectificate

Venituri din prestări servicii si alte activitati

262,12

58,73

320,85

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

262,12

58,73

320,85

Subvenții

2.059,19

0,00

2.059,19

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

CONFORflft

CU

2.059,19

2.321,31

0,00

58,73

2.059,19

2.380,04

Cheltuieli curente

ORIGINAL

UL

2.321,31

58,73

2.380,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10    1.779,55

0,00

1.779,55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20    445,16

58,73

503,89

PITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE "PROF. DR. DAN TEODORESCU”

TOTAL VENITURI

00.01

10.945,74

477,81

11.423,55

I. VENITURI CURENTE

00.02

7.771,62

-546,19

7.225,43

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

7.771,62

-546,19

7.225,43

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

7.771,62

-546,19

7.225,43

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

7.771,62

-546,19

7.225,43

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

5.682,48

-546,19

5.136,29

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.089,14

0,00

2.089,14

IV. SUBVENȚII

00.17

3.174,12

1.024,00

4.198,12

Subvenții de la alte administrații

43.10

3.174,12

1.024,00

4.198,12

Subvenții de la bugetul local pentru spitale, din care:

43.10.10

3.174,12

1.024,00

4.198,12

Buget Local Sector

130,00

0,00

130,00

TOTAL CHELTUIELI

10.945,74

477,81

11.423,55

CHELTUIELI CURENTE

9.020,74

-546,19

8.474,55

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.607,95

0,00

6.607,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2412,79

-546,19

1.866,60

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.925,00

1.024,00

2.949,00

r 'LUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.925,00

1.024,00

2.949,00

ACTIVE FIXE

71.01

1.925,00

1.024,00

2.949,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

0,00

0,00

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA

TOTAL VENITURI

00.01

18.095,38

-1955,66

16.139,72

I. VENITURI CURENTE

00.02

12.710,38

-2085,66

10.624,72

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

12.710,38

-2085,66

10.624,72

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

12.710,38

-2085,66

10.624,72

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12.710,38

-2085,66

10.624,72

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate    .....

.... 33.10.21

10.019,00

-1.139,00

8.880,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

...7 33.10.50

2.691,38

-946,66

1.744,72

IV. SUBVENȚII

00.17

5.385,00

130

5.515,00

Subvenții de la alte administrații    ?'

43.10

5.385,00

130

5.515,00

Subvenții de ia bugetul local pentru spitale, din care:

43.10.10

5.385,00

130

5.515,00

Buget Local Sector    ț

130,00

0

130,00

TOTAL CHELTUIELI

^,18.095,38

-1955,66

16.139,72

CHELTUIELI CURENTE

ZZf»

< 14.095,38

-1955,66

12.139,72

■■A


fJ


Z? /)


mii lei

Prevederi

Prevederi

if,-    n    t

Cod

Influente

(+/-)

fa    J

aprobate

rectificate

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICIISPITALUL CLINIC DR. I CANTACUZINO

TOTAL VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Menituri din prestări de servicii si alte âctivitati -nituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale Subvenții de la alte administrații Subvenții de la bugetul local pentru spitale

CONFORM CU ORIGINALUL


33

33


42


43.


Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

SPITALUL DE ORTOPEDIE FOIȘOR

' TAL VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestări de servicii si alte activitati Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

37.


00.01

00.02

00.12

00.14

33.10

.10.21

10.50

00.17

42.10

10.11

43.10

10.10


37.10

10.01


00.01

00.02

00.12

00.14

33.10

33.10.21


TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE) REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

SPITALUL CLINIC COLENT1NA

TOTAL VENITURI

10

20


7.771,00

-142,00

7.629,00

6.324,38

-1.813,66

4.510,72

51.474,39

-2.132,25

49.342,15

35.207,61

-2.560,53

32.647,08

35.207,61

-2.560,53

32.647,08

35.207,61

-2.560,53

32.647,08

35.207,61

-2.560,53

32.647,08

31.147,57

-1.940,48

29.207,09

4.060,04

-620,05

3.439,99

16.266,78

378,28

16.645,07

276,00

-94,25

181,75

276,00

-94,25

181,75

15.990,78

472,53

16.463,32

15.990,78

472,53

16.463,32

0,00

247,03

247,03

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

51.474,39

-2.132,25

49.342,14

41.458,61

-2.132,25

39.326,36

22.703,75

-2.102,67

20.601,08

18.754,86

-29,58

18.725,28

0,00

0,00

38.858,28

-1.916,96

36.941,32

21.027,84

-1.916,96

19.110,88

21.027,84

-1.916,96

19.110,88

21.027,84

-1.916,96

19.110,88

21.027,84

-1.916,96

19.110,88

20.057,44

-1.916,96

18.140,48

0,00

38.858,28

-1.916,96

36.941,32

26.186,46

-1.899,58

24.286,88

9.439,24

-454,53

8.984,71

16.747,22

-1.445,05

15.302,17

12.671,82

-17,38

12.654,44

12.671,82

-17,38

12.654,44

10.617,10

-14,41

10.602,69

2.054,72

-2,97

2.051,75

0,00

0,00

135^4,91

-1.026,08

134.888,83

16.12/"-i A. z JrA’J) fin/' -    ‘ z?


c/ 0 /JPJdbocyCONFORM CU, ORIGINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL'2009 Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

I. VENITURI CURENTE

00.02

97.102,85

-15.674,39

81.428,46

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

97.102,85

-15.674,39

81.428,46

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

97.102,85

-15.674,39

81.428,46

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

97.102,85

-15.674,39

81.428,46

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sar

33.10.21

88.623,31

-12.261,02

76.362,29

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

8.479,54

-3.413,37

5.066,17

IV. SUBVENȚII

00.17

26.460,47

-151,69

26.308,78

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

42.10

710,49

0,00

710,49

A. De capital

00.19

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

710,49

0,00

710,49

ubventii de la alte administrații

43.10

25.749,98

-151,69

25.598,29

Subvenții de la bugetul local pentru spitale, din care

43.10.10

25.749,98

-151,69

25.598,29

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

0,00

437,58

437,58

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate (cod 45.10.01 la 45.10.16)

45,1

12.351,59

14.800,00

27.151,59

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.10.15

12.351,59

14.800,00

27.151,59

0,00

TOTAL CHELTUIELI

125.156,88

-9.876,41

115.280,47

CHELTUIELI CURENTE

114.888,30

-9.526,36

105.361,94

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

43.967,28

-2.053,30

41.913,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

69.327,44

-12.669,76

56.657,68

56

1.593,58

5.196,70

6.790,28

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.268,58

-350,05

9.918,53

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.268,58

-350,05

9.918,53

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

9.292,25

196,28

9.488,53

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

976,33

-546,33

430,00

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ȘTEFAN”

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestări de servicii si alte activitati Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociaj sanatate

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale Subvenții de la alte administrații Subvenții pentru instituții publice Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :


00.01    18528,58    -2454,4212115.32

12.115.32 12.115,32 12.115,32

11.115,34

999,98

6.407.26

4.102.26 4.102,26 2.305,00

'2; 305,00


-1825,15

-1.825,15

-1.825,15

-1.825,15

-1.775,34

-49,81

-631,77

-1.903,16

-1.903,16

1.271,39

0,00

1.271,39


16.074,16

10.290,17

10.290,17

10.290,17

10.290,17

9.340,00

950,17

5.775,49

2.199,10

2.199,10

3.576,39

0,00

3.576,39


CONFORM C ORIGINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate

Pagina. 23mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Veniturile proprii PMB

2.305,00

-325,00

1.980,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

1.596,39

1.596,39

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

6,00

2,50

8,50

Donații si sponsorizări

37.10.01

6,00

2,50

8,50

TOTAL CHELTUIELI

18.528,58

-2.454,42

16.074,16

CHELTUIELI CURENTE

18.278,58

-2.454,42

15.824,16

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.395,58

-847,29

10.548,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.883,00

-1.607,13

5.275,87

PITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU”

TOTAL VENITURI

00.01

36.870,73

-4.834,53

32.036,20

I. VENITURI CURENTE

00.02

13.181,31

-3.025,72

10.155,59

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

13.181,31

-3.025,72

10.155,59

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

13.181,31

-3.025,72

10.155,59

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13.181,31

-3.025,72

10.155,59

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

11.947,72

-3.025,72

8.922,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.233,59

0,00

1.233,59

IV. SUBVENȚII

00.17

23.689,42

-1.808,81

21.880,61

Subvenții de la alte administrații

43.10

17.395,31

-1.808,81

15.586,50

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

43.10.10

17.395,31

-1.808,81

15.586,50

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

12.542,31

-1.808,81

10.733,50

TOTAL CHELTUIELI

36.870,73

-4.834,53

32.036,20

CHELTUIELI CURENTE

36.127,80

-4.834,53

31.293,27

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27.718,24

-2.777,86

24.940,38

' TLULII BUNURI SI SERVICII

20

8.409,56

-2.056,67

6.352,89

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

TOTAL VENITURI

00.01

44.610,72

-3.040,41

41.570,31

I. VENITURI CURENTE

00.02

16.613,77

-3.040,41

13.573,36

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

16.613,77

-3.040,41

13.573,36

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

16.613,77

-3.040,41

13.573,36

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10

16.613,77

-3.040,41

13.573,36

sanatate

33.10.21

15.177,77

-2.974,21

12.203,56

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.436,00

-66,20

1.369,80

IV. SUBVENȚII

00.17

27.996,95

0,00

27.996,95

Subvenții de la alte administrații

43.10

27.996,95

0,00

27.996,95

Subvenții de la bugetul local pentru spitale, din care

43.10.10

27.996,95

0,00

27.996,95

Buget Local Sector    j-

1.700,00

0,00

1.700,00

TOTAL CHELTUIELI    ’ .

44.610,72

-3.040,41

41.570,31

CHELTUIELI CURENTE

18.945,77

-2.139,41

16.806,36

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    ZZv'Z''

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI    >


CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

450,00

-122,00

328,00

CONTRIBUȚII

10.03

1.875,00

-363,00

1.512,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.181,77

-583,41

9.598,36

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

25.664,95

-901,00

24.763,95

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

25.664,95

-901,00

24.763,95

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

22.863,95

0,00

22.863,95

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

2.801,00

-901,00

1.900,00

SPITALUL SFANTA MARIA

□TAL VENITURI

00.01

45.535,05

-3.905,60

41.629,45

I. VENITURI CURENTE

00.02

21.172,23

-3.837,02

17.335,21

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

21.172,23

-3.837,02

17.335,21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

21.172,23

-3.837,02

17.335,21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

21.172,23

-3.837,02

17.335,21

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

19.303,23

-3.837,02

15.466,21

IV. SUBVENȚII

00.17

24.362,82

-68,58

24.294,24

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

42.10

92,44

0,00

92,44

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

92,44

0,00

92,44

Subvenții de la alte administrații

43.10

24.270,38

-68,58

24.201,80

Subvenții de la bugetul local pentru spitale, din care

43.10.10

24.270,38

-68,58

24.201,80

Buget Local Sector

130,00

0,00

130,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

0,00

75,98

75,98

TOTAL CHELTUIELI

45.535,05

-3.905,60

41.629,45

CHELTUIELI CURENTE

26.224,23

-3.758,60

22.465,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13.625,16

-715,92

12.909,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.599,07

-3.042,68

9.556,39

'’IELTUIELI DE CAPITAL

70

19.310,82

-147,00

19.163,82

. iTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

19.310,82

-147,00

19.163,82

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

- 71.01

19.310,82

-147,00

19.163,82

SPITALUL FILANTROPIA

TOTAL VENITURI

00.01

16.198,10

-1.287,32

14.910,78

1. VENITURI CURENTE

00.02

12.846,53

-1.204,26

11.642,27

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

12.846,53

-1.204,26

11.642,27

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

12.846,53

-1.204,26

11.642,27

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12.846,53

-1.204,26

11.642,27

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

' 33.10:21

11.193,53

-1.204,26

9.989,27

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.653,00

0,00

1.653,00

IV. SUBVENȚII    «T

00.17

3.351,57

-83,06

3.268,51

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009    .

;    42.10

752,57

-460,15

292,42

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale    <7 ;

42.10.'11

752,57

-460,15

292,42

Subvenții de la alte administrații    ' 1

43.10

2.599,00

377,09

2.976,09

Subvenții de la bugetul local pentru spitale, din care:    V43.10.10

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.0.8-31.12.2009 /

2.599,00

W" °-00

377,09    2.976,09

377,09    377,09

':    ; V

Pagina. 24    / ^-"T \ »

lejzsooa—-—=


CONFORM C ORIGINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ÂNtft 2009 Prevederi rectificate


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TOTAL CHELTUIELI

16.198,10

-1.287,32

14.910,78

CHELTUIELI CURENTE

15.162,10

-1.049,82

14.112,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.294,61

179,42

9.474,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.867,49

-1.229,24

4.638,25

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.036,00

-237,50

798,50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.036,00

-237,50

798,50

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

1.036,00

-237,50

798,50

PITALUL DR STOIA

TOTAL VENITURI

00.01

11.652,37

-1.593,06

10.059,31

I. VENITURI CURENTE

00.02

10.042,37

-1.163,06

8.879,31

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

10.042,37

-1.163,06

8.879,31

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

10.042,37

-1.163,06

8.879,31

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

10.042,37

-1.163,06

8.879,31

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

6.621,53

-1.264,06

5.357,47

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3.420,84

101,00

3.521,84

IV. SUBVENȚII

00.17

1.610,00

-430,00

1.180,00

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

42.10

430,00

-430,00

0,00

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

42.10.11

430,00

-430,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

1.180,00

0,00

1.180,00

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

43.10.10

1.180,00

0,00

1.180,00

TOTAL CHELTUIELI

11.652,37

-1.593,06

10.059,31

CHELTUIELI CURENTE

10.205,00

-1.264,06

8.940,94

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.225,00

-1.113,44

5.111,56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.980,00

-150,62

3.829,38

IELTUIELI DE CAPITAL

70

1.447,37

-329,00

1.118,37

i i TLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.447,37

-329,00

1.118,37

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

1.345,37

-329,00

1.016,37

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

102,00

0,00

102,00

SPITALUL COLTEA

TOTAL VENITURI

00.01

54.772,00

-7.393,77

47.378,23

I. VENITURI CURENTE

00.02

47.316,00

-7.007,75

40.308,25

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

47.316,00

-7.007,75

40.308,25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

47.316,00

-7.007,75

40.308,25

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

47.316,00

-7.007,75

40.308,25

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de ; . ;•


sanatate

Alte venituri din prestări de servicii si alte actîvitati IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale Subvenții de la alte administrații Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :
43.470,00

3.846,00

7.456,00

2.404,00

2.404,00

5.052,00

5.052,00


-6.842,67

-165,08

-386,02

-1.162,35

-1.162,35

776,33

776,33


36.627,33

3.680,92

7.069,98

1.241,65

1.241,65

5.828,33

5.828,33CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Prevederi rectificatemii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

0,00

776,33

776,33

TOTAL CHELTUIELI

54.772,00

-7.393,77

47.378,23

CHELTUIELI CURENTE

54.441,46

-7.393,77

47.047,69

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

25.808,00

-2.631,22

23.176,78

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

28.633,46

-4.762,55

23.870,91

SPITALUL CARITAS

TOTAL VENITURI

00.01

34.197,42

-6.559,50

27.637,92

I. VENITURI CURENTE

00.02

27.857,45

-6.432,58

21.424,87

; VENITURI NEFISCALE

00.12

27.857,45

-6.432,58

21.424,87

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

27.857,45

-6.432,58

21.424,87

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

27.857,45

-6.432,58

21.424,87

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

26.040,24

-5.917,30

20.122,94

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.817,21

-515,28

1.301,93

IV. SUBVENȚII

00.17

6.339,97

-126,92

6.213,05

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

42.10

440,02

-299,16

140,86

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

440,02

-299,16

140,86

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.899,95

172,24

6.072,19

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

43.10.10

5.899,95

172,24

6.072,19

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

172,24

172,24

TOTAL CHELTUIELI

34.197,42

-6.559,50

27.637,92

CHELTUIELI CURENTE

32.797,42

-6.495,20

26.302,22

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20.014,18

-2.725,25

17.288,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.783,24

-3.795,77

8.987,47

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.400,00

-38,48

1.361,52

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.400,00

-38,48

1.361,52

7TIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

1.400,00

-38,48

1.361,52

SPITALUL VICTOR BABES

TOTAL VENITURI

00.01

62.038,24

2.767,37

64.805,61

I. VENITURI CURENTE

00.02

54.085,10

2.847,37

56.932,47

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

54.085,10

2.847,37

56.932,47

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

54.085,10

2.847,37

56.932,47

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

54.085,10

2.847,37

56.932,47

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

53.350,00

2.698,42

56.048,42

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

735,10

148,95

884,05


IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

Subvenții de la alte administrații

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31, TOTAL CHELTUIELI


00.17

42.10 42.10.11

43.10 4j3.10.10

12.2009 (

A A


fi


ZIZI z-80,00 £>550,00

XW'°°

J \ 4T^,00 ; 470,00 /476,00 ■-'2.757,37


7.275,14

2,40

2,40

7.272,74

7.272,74

470,00

64.805,61ZA?;, rwcia

j >    ‘ - u î.4 7 fc    ■ i


BUGETUL PROONFORM CU ORIGINALUL


L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

CHELTUIELI CURENTE

59.474,06

3.497,37

62.971,43

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.477,45

-954,78

20.522,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.398,61

4.452,15

41.850,76

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.564,18

-730,00

1.834,18

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.564,18

-730,00

1.834,18

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

1.764,18

0,00

1.764,18

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

800,00

-730,00

70,00

SPITALUL LONGHIN

OTAL VENITURI

00.01

6.575,38

-234,57

6.340,81

I. VENITURI CURENTE

00.02

4.155,18

-234,57

3.920,61

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

4.155,18

-234,57

3.920,61

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

4.155,18

-234,57

3.920,61

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

' 33.10

4.155,18

-234,57

3.920,61

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

3931,75

-234,57

3.697,18

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

223,43

0

223,43

IV. SUBVENȚII

00.17

2420,2

0

2.420,20

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

42.10

821,67

-371,91

449,76

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

821,67

-371,91

449,76

Subvenții de la alte administrații

43.10

1598,53

371,91

1.970,44

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

43.10.10

1598,53

371,91

1.970,44

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

0

371,91

371,91

TOTAL CHELTUIELI

6.575,38

-234,57

6.340,81

CHELTUIELI CURENTE

6.030,38

-234,57

5.795,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.856,07

0,00

3.856,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.174,31

-234,57

1.939,74

SPITALUL SF LUCA

TOTAL VENITURI

00.01

28.034,24

-3.212,05

24.822,19

I. VENITURI CURENTE

00.02

22.399,63

-3.133,20

19.266,43

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

22.399,63

-3.133,20

19.266,43

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

22.399,63

-3.133,20

19.266,43

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

22.399,63

-3.133,20

19.266,43

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

20.569,63

-3.133,20

17.436,43

IV. SUBVENȚII

00.17

5.634,61

-78,85

5.555,76

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

42.10

148,93

0,00

148,93

Subvenții de la bugetul de ștat pentru spitale

42.10.11

148,93

0,00

148,93

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.485,68

-78,85

5.406,83

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

43.10.10

5.485,68

-78,85

5.406,83

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

0,00

141,83

141,83

TOTAL CHELTUIELI

țt

; 28.034,24

-3.212,05

24.822,19

' CHELTUIELI CURENTE ,

»

.26.034,24

-3.212,05

22.822,19

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Pagina. 27ZT)h<f    „ _zL-    z'-z/L


...

Z>


/ dQ
//    M

r-<~

7£.

># >i«.    ' T‘CONFORM CU ORIGINALUL


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Prevederi rectificate

/V/z/


^-'^'Pagina


vZ/V A !& 0nf\C4


.28
mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.248,43

-2.079,22

15.169,21

SPITALUL BURGHELE

TOTAL VENITURI

00.01

38.444,19

-2.809,75

35.634,44

I. VENITURI CURENTE

00.02

20.610,00

-2.768,75

17.841,25

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

20.610,00

-2.768,75

17.841,25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

20.610,00

-2.768,75

17.841,25

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

20.610,00

-2.768,75

17.841,25

enituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

19.229,00

-2.692,83

16.536,17

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.381,00

-75,92

1.305,08

IV. SUBVENȚII

00.17

17.834,19

-41,00

17.793,19

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

42.10

287,00

-138,00

149,00

Subyentii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

287,00

-138,00

149,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

17.547,19

97,00

17.644,19

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

43.10.10

17.547,19

97,00

17.644,19

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

0,00

97,00

97,00

TOTAL CHELTUIELI

38.444,19

-2.809,75

35.634,44

CHELTUIELI CURENTE

27.460,80

-2.809,75

24.651,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13.298,66

-947,57

12.351,09

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.162,14

-1.862,18

12.299,96

SPITALUL PANAIT SARBU

TOTAL VENITURI

00.01

26.958,50

-2.955,69

24.002,81

■ \ VENITURI CURENTE

00.02

23.604,35

-3.159,31

20.445,04

O. VENITURI NEFISCALE

00.12

23.604,35

-3.159,31

20.445,04

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

23.604,35

-3.159,31

20.445,04

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

23.604,35

-3.159,31

20.445,04

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de

sanatate

33.10.21

18.686,68

-2.862,30

15.824,38

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

4.917,67

-297,01

4.620,66

IV. SUBVENȚII

00.17

3.354,15

203,62

3.557,77

Subvenții de la bugetul de stat 01.01 - 31.07.2009

42.10

694,15

-468,70

225,45

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

694,15

-468,70

225,45

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.660,00

672,32

3.332,32

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

43.10.10

2.660,00

672,32

3.332,32

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii 01.08-31.12.2009

672,32

672,32

TOTAL CHELTUIELI

26.958,50

-2.955,69

24.002,81

CHELTUIELI CURENTE

26.608,50

-2.955,69

23.652,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

rx10

14.588,97

-758,69

13.830,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

\ 4°

•12.019,53

-2.197,00

9.822,53

ONFORM CU ORIGINALUL

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate
16.12.2009


mii lei

Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

TOTAL CHELTUIELI

1.016.580,68

-316.113,28

700.467,40

din care

Administrația Străzilor

TOTAL CHELTUIELI

10.000,00

-10.000,00

0,00

Transporturi

84.06

10.000,00

-10.000,00

0,00

Străzi

84.06.03.03

10.000,00

-10.000,00

0,00

din care

0,00

C "LTUIELI DE CAPITAL

70

10.000,00

-10.000,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

10.000,00

-10.000,00

0,00

Primăria Municipiului București

TOTAL CHELTUIELI

1.001.730,68

-306.113,28

695.617,40

din care :

Autorități executive si legislative

5106

500,00

-400,00

100,00

Construcții

71.01.01

500,00

-400,00

100,00

Cultura, recreere si religie

67.06

68.930,68

-38.930,68

30.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67060503

68.530,68

-38.530,68

30.000,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67060304

100,00

-100,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670650

300,00

-300,00

0,00

Asistenta sociala

6806

200,00

-200,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistehtei sociale

680650

200,00

-200,00

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.06

105.860,00

18.045,00

123.905,00

Alimentare cu apa

70.06.05.01

88.230,00

25.710,00

113.940,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700650

17.450,00

-7.665,00

9.785,00

Proțectia mediului

7406

42.045,00

865,00

42.910,00

C, jlizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

42.045,00

865,00

42.910,00

Combustibili si energie

8106

44.193,00

-28.943,00

15.250,00

din care

CHELTUIELI CURENTE

39.698,00

-24.648,00

15.050,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital

de stat

55.01.12

39.698,00

-24.648,00

15.050,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.495,00

-4.295,00

200,00

Transporturi

8406

479.622,00

-256.549,60

223.072,40

din care

Străzi

84060203

479.622,00

-256.549,60

223.072,40

CHELTUIELI CURENTE

0,00

9.500,00

9.500,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau

contracte de asociere    <

, 20.19

0,00

9.500,00

9.500,001)

CHELTUIELI DE CAPITAL

213.572,40

CONFORM CU ORIGINALUL

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate16.12.2009


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

iUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE

OTAL VENITURI

62.144,00

2.065,00

64.209,00

lin care:

onații din străinătate

44.08.01

61.768,00

2.065,00

63.833,00

rimaria Municipiului București

OTAL VENITURI

61.200,00

2.065,00

63.265,00

lin care :

onatii din străinătate    '

440801

61.200,00

2.065,00

63.265,00

' "AL CHELTUIELI

lucectia mediului

analizarea si tratarea apelor reziduale

74.08

74.08.06

61.200,00

2.065,00

63.265,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

61.200,00

2.065,00

63.265,00

onstructii

710101

61.200,00

2.065,00

63.265,00

ENITURILE SI CHELTUIELILE IN AFARA BUGETULUI LOCAL

OTAL VENITURI

in care:

-

26.317,90

0,00

26.317,90

OTAL CHELTUIELI

125.190,00

-6.040,00

119.150,00

dministratia Străzilor

OTAL CHELTUIELI

75.000,00

-22.880,00

52.120,00

ransporturi

84.11

75.000,00

-22.880,00

52.120,00

trazi

84.11.03.03

75.000,00

-22.880,00

52.120,00

in care

R^LTUIELI DE CAPITAL

. 70

75.000,00

-22.880,00

52.120,00

arații capitale aferente activelor fixe

’    71.03

75.000,00

-22.880,00

52.120,00

rimaria Municipiului București

OTAL CHELTUIELI

50.190,00

16.840,00

67.030,00

din care :

utorități executive si legislative

51.11

2.800,00

-2.800,00

0,00

ranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

0,00

2.800,00

2.800,00

•omisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

200,00

200,00

lobanzi aferente datoriei publice externe locale din care

30.02.05

0,00

2.600,00

2.600,00

ultura, recreere si religie

67.11

23.000,00

22.880,00

45.880,00

ocuințe, servicii și dezvoltare publică

70.11

9.590,00

-6.040,00

3.550,00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

TOTAL VENITURI

TOTAL CHELTUIELI

din care

1.823,00

1.823,00

-335,00

-335,00

1.488,00

1.488,00

Casa de Cultura Fr Schiller

TOTAL VENITURI

839^0

-113,00

726,00

T^'AL CHELTUIELI

839,00

-113,00

726,00

dii i care

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

217,00

-69,00

148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

607,00

-29,00

578,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

15,00

-15,00

0,00

Universitatea Populara loan Dalles

TOTAL VENITURI

984,00

-222,00

762,00

TOTAL CHELTUIELI

984,00

-222,00

762,00.

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

530,00

-149,00

381,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

454,00

-90,00

364,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

17,00

17,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02

0,00

17,00

17,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

Nota : Ordonatorul Principal de Credite va detalia influențele pe structura clasificației economice


CONFORM CU

ORIGINALULCod


Denumire indicator


71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

TEATRUL MIC 67.10 Total, din care:

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.30 Alte active fixe


67.10

71.01.02


TEATRUL ODEON

Total, din care:

Mașini, echipamente si mijloace de transport


67.10 71.01.01


TEATRUL EVREESC DE STAT

Total, din care:

Construcții


Modernizare si consolidare clădire TES67.10

71.01.01


TEATRUL MASCA

Total, din care:

Construcții

1

Extindere Teatrul Masca


CONFORM CU ORIGINALUL


67.10

71.01.01


TEATRUL L.S.BULANDRA

Total, din care:

Construcții

Lucrări extindere si modernizare Sala Toma Caragiu


67.10

71.01.01


ȘCOALA POPULARA DE ARTA

Total, din care:

Construcții

Extindere imobil


67.06/ PALATELE BRANCOVENESTI 67.10 Total, din care:

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Total, din care:

*    bugetul instituțiilor finant. din venituri proprii si subvenții

*    împrumut obligațiuni


ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR 67.10 Total, din care:

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Monumente


Prevederi

influiente

Prevederi

aprobate

+/-

rectificate

178,00

-178,00

0,00

276,00

0,00

276,00

242,00

-90,00

152,00

20,00

80,00

100,00

14,00

10,00

24,00

670,00

-20,00

650,00

120,00

-20,00

100,00

^120^00^ -79,00

41,00

120,00

-79,00

41,00

120,00

-79,00

41,00

6.668,00

2.736,00

9.404,00

5.768,00

2.736,00

8.504,00

5.768,00

2.736,00

8.504,00

2.050,00

-1.199,00

851,00

1.550,00

-1.199,00

351,00

1.550,00

-1.199,00

351,00

171,00

-150,00

21,00

150,00

-150,00

0,00

150,00

-150,00

*

0,00

6.698,00

80,00

6.778,00

38,00

6,00

44,00

27,00

74,00

101,00

1.848,00

80,00

1.928,00

4.850,00

0,00

4.850,00

8.584,00

-223,00

8.361,00

8.569,00

-223,00

8.346,00


CIRCUL GLOBUS 67.10 Total, din care:


9.7^0,00^^:398,00


6.302.00


ir 19 9nno


Qj


Cod

Denumire indicator

Prevederi

aprobate

Influiente

+/-

Prevederi

rectificate

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.700,00

-3.398,00

6.302,00

CENTRUL DE CONSERVARE

67.02 Total, din care:

//,..?* '<■

lirrpjȚA ?{;i

\ 668,00 i    668,00

-250,00

418,00

71.01.01 Construcții

-250,00

418,00

Consolidare si reabilitare clădire din str.    wt    ?

y 650,00

-250,00

400,00

Piața Al. Lahovari, nr. 7

V« #    ji    '•

POLITIA COMUNITARA

61.10 Total, din care:

71.01.30 Alte active fixe,

CONFORM CU ORIGINALUL

56,00

31,00

-26,00

-26,00

30,00

5,00

SPITALE (Total)

98.127,31

-1.726,41

96.400,90

66.10 Total, din care:

98.127,31

-1.726,41

96.400,90

71.01.01 Construcții

2.341,67

-291,59

2.050,08

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

88.895,63

852,48

89.748,11

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

6.229,98

-107,00

6.122,98

71.01.30 Alte active fixe

660,03

0,00

660,03

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

7.379,05

-2.180,30

5.198,75

ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

70.10 Total, din care:

4.659,00

-756,00

3.903,00

71.01.01 Construcții, din care:

3.102,00

-584,00

2.518,00

Lucrări

2.426,00

-490,00

1.936,00

Studii

601,00

-35,00

566,00

Consolidare sediu

75,00

-59,00

16,00

71.01.30 Alte active fixe

500,00

-172,00

328,00

(cadastru - sistem informatic evidenta si monitorizare a ocupării si utilizării secțiilor teritoriale)

84.02/

84.06/ ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

84.11 Total, din care:

160.906,00

-41.719,00

119.187,00

75.906,00

-8.839,00

67.067,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

75.000,00

-22.880,00

52.120,00

0,00

5.148,00

-627,00

4.521,00

7.150,00

-6.624,00

526,00

2.680,00

0,00

2.680,00

0,00

450,00

450,00

875,00

-875,00

0,00

145.053,00

-34.043,00

111.010,00

60.053,00

-1.163,00

58.890,00

75.000,00

-22.880,00

52.120,00

10.00^1,00

-10.000,00

0,00
*    buget local    /

*    imprumut obligațiuni    h

*    fond rulment    v

din care:

Pasaj Universitate Studii

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.30 Alte active fixe

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

*    buget local

*    fond rulment

*    imprumut obligațiuni

) Ordonatorul principal de credite va repartiza influientele pe lucrări

Cod

Denumire indicator

/v3    S/zx„

Prevederi

aprobate

Influiente

+/-

Prevederi

rectificate

r»    ț.    iV»

PRIMĂRIA MUNICIPILUI BUCUREȘTI U    f

Total, din care:    Z

1.^0.331,00 -

300.593,60

1.339.737,40

* buget local

577.860,32

-25.085,32

552.775,00

* transfer huget de stat    -

6.648,00

-3.448,00

3.200,00

* fond de locuințe    CONFORM CU

7.200,00

-3.910,00

3.290,00

* fond rulment    ’    , »>■

23.000,00

22.880,00

45.880,00

* împrumut oblioatiuni    ORIGINALUL

552.732,68

316.345,28

236.387,40

* credite externe

409.300,00

25.380,00

434.680,00

* fonduri nerambursabile (ISPA)

61.200,00

2.065,00

63.265,00

* disponibil din sume recuperate consolidări

2.390,00

-2.130,00

260,00

din care:

Capitolul: 51.02 / 51.06 "AUTORITATI PUBLICE"

Total, din care:

19.907,00

-3.694,00

16.213,00

* buget local

19.407,00

-3.294,00

16.113,00

* împrumut obligațiuni

500,00

-400,00

100,00

Total, din care:

71.01.01 Modernizare imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 42

CIDRC

7.257,00

-2.132,00

5.125,00

* buget local

7.257,00

-2.132,00

5.125,00

71.01.01 Consolidare sediu PMB

500,00

-400,00

100,00

* buget local

200,00

-200,00

0,00

51060103 * împrumut obligațiuni

300,00

-200,00

100,00

71.01.02/ lnformatica( dotări, studii)

11.316,00

-500,00

10.816,00

71.01.03/ * buget local

11.316,00

-500,00

10.816,00

Echipament dispecerat

434,00

-434,00

0,00

* buget local

434,00

-434,00

0,00

71.01.01 Alte cheltuieli ( consultanta, studii)

200,00

-200,00

0,00

51060103 * împrumut obligațiuni

200,00

-200,00

0,00

Alte dotări (buget local)

200,00

-28,00

172,00

Capitolul: 61.02 "ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA"

Total, din care:

800,00

-240,00

560,00

* buget local

800,00

-240,00

560,00

din care :

Mașini echipamente si miji. de transport

700,00

-240,00

460,00

71.01.02 * buget local    -

700,00

-240,00

460,00

(dotări echipamente ) prin ADIBI

Capitolul: 65.02/ 65.06 "INVATAMANT"

Total, din care:

305.840,00

-18.185,00

287.655,00

* buget local

45.280,00

-18.185,00

27.095,00

* împrumut obligațiuni    .

11.500,00

0,00

11.500,00

* credite externe

......    249.060,00

0,00

249.060,00

din care:

71.01.01 Program BEI    .

294.140,00

■' '■ *.

-6.555,00

287.585,00

* buget local    v ■'

33.580,00

-6.555,00

27.025,00

*    împrumut obligațiuni    \    . s ;    11.500 00 . ^ ^0,00    11.500,00

*    credite externe    .    -•—î,    249.Q^0i00j|{wv 0,00    249.060,00


ONFORM CU ORIGINALUL


Cod

Denumire indicator

Prevederi

aprobate

Influiente

+/-

Prevederi

rectificate

71.01.01

Grădinițe (studii)

11.700,00

■11.630,00

70,00

* buget local

11.700,00

-11.630,00

70,00

Capitolul: 67.02/67.06"CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Total, din care:

194.606,00

3.407,00

198.013,00

* buget local

102.675,32

19.457,68

122.133,00

* împrumut obligațiuni

68.930,68

-38.930,68

30.000,00

* fond rulment

23.000,00

22.880,00

45.880,00

Total, din care:

67020304 Modernizare si extindere Teatrul C. Tanase

4.376,00

2.472,00

6.848,00

71.01.01

* buget local

4.376,00

2.472,00

6.848,00

‘imprumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Reabilitare si modernizare Stadion National Lia Manoliu"

189.210,00

1.955,00

191.165,00

L 020503/

* buget local

97.679,32

17.605,68

115.285,00

67060503/

‘împrumut obligațiuni

68.530,68

-38.530,68

30.000,00

67110503

* fond rulment

23.000,00

22.880,00

45.880,00

67020304 Amenajare sala noua Teatrul Excelsior

500,00

-500,00

0,00

* buget local

500,00

-500,00

0,00

Studii de fezabilitate, consultanta

520,00

-520,00

0,00

* buget local

120,00

-120,00

0,00

67060304/

‘împrumut obligațiuni

400,00

-400,00

0,00

670650

Capitolul: 68.02/68.06 "ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA"

Total, din care:

200,00

-200,00

0,00

* buget local

0,00

0,00

0,00

* împrumut obligațiuni

200,00

-200,00

0,00

680250/ Complex Panduri

200,00

-200,00

0,00

680651

* buget local

0,00

0,00

0,00

* împrumut obligațiuni

200,00

-200,00

0,00

Capitolul: 70.02;70.06;70.11 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLATRE PUBLICA"

Total, din care:

138.300,00

■1.557,00

136.743,00

* buget local

18.030,00

-11.762,00

6.268,00

* împrumut obligațiuni

15.000,00

-7.665,00

7.335,00

* credite externe

90.680,00

25.710,00

116.390,00

* transfer buget de stat

5.000,00

-1.800,00

3.200,00

* disponibil din sume recuperate consolidări

2.390,00

-2.130,00

260,00

* fond construcții de locuințe

7.200,00

-3.910,00

3.290,00

din care:

Alimentare cu apa

din care:

89.540,00

25.093,00

114.633,00

Lucrări in continuare

88.620,00

25.673,00

114.293,00

* buget local    >

/    390,00

-37,00

353,00

70060501

* credite externe    .....    /

88.230,00

25.710,00

113.940,00


din care:

Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major servicii de alim. cu apa si canalizare secț 1.-6

*    buget local

*    credite externe

*    contribuție sectoare(suma neinclusa in total)


88.000,00 2^0,00

87.7 47.2


25.710,00

0,00

&710,00

7:000,00


113.710,00

250,00

113.460,00

54.250,00* credite externe

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

16.680,00

-9.540,00

7.140,00

* buget local

2.090,00

-1.700,00

390,00

* fond de locuințe

7.200,00

-3.910,00

3.290,00

* transfer buget de stat

5.000,00

-1.800,00

3.200,00

* disponibil din sume recuperate consolidări

2.390,00

-2.130,00

260,00

70110301 Locuințe conform Legii locuinței 114/1996

4.200,00

-2.470,00

1.730,00

70110301 Locuințe Ghermanesti

1.500,00

60,00

1.560,00

70020301 Consolidări locuințe

9.480,00

-5.630,00

3.850,00

* buget local

2.090,00

-1.700,00

390,00

* disponibil din sume recuperate consolidări

2.390,00

-2.130,00

260,00

* transfer buget de stat

5.000,00

-1.800,00

3.200,00

70110301 Studii construcții locuințe

1.500,00

-1.500,00

0,00

Alte lucrări si cheltuieli

32.080,00

-17.110,00

14.970,00

700250/ * buget local

14.630,00

-9.445,00

5.185,00

700650 * împrumut obligațiuni

15.000,00

-7.665,00

7.335,00

700650 * credite externe

2.450,00

0,00

2.450,00

din care:

0,00

700650 Refacerea Zonei Istorice(obligatiuni):

25.000,00

-13.390,00

11.610,00

* buget local

7.550,00

-5.725,00

1.825,00

* împrumut obligațiuni

15.000,00

-7.665,00

7.335,00

* credite externe

2.450,00

0,00

2.450,00

700250 Studii urbanism( buget local)

6.230,00

-3.720,00

2.510,00

Capitolul: 74.02/74.06 "PROTECȚIA MEDIULUI"

Total, din care:

119.418,00

3.015,00

122.433,00

* buget local

16.173,00

85,00

16.258,00

* credite externe

42.045,00

865,00

42.910,00

* fonduri nerambursabile

61.200,00

2.065,00

63.265,00

din care:

Reabilitare si modernizare stafie epurare - Glina

112.765,00

3.160,00

115.925,00

740206 * buget local

9.520,00

230,00

9.750,00

740606 * credite externe

42.045,00

865,00

42.910,00

740806 * ISPA

61.200,00

2.065,00

63.265,00

740203 Cadastru verde, harta acustica

* buget local

1.100,00

170,00

1.270,00

Lucrări canalizare

* buget local

5.203,00

-155,00

5.048,00

740206 Studii canalizare

200,00

-160,00

40,00

Capitolul: 80.02 "Acțiuni generale economice, comerciale si de munca"

Total, din care:    2.250,00    -380,00

*    buget local    602,00    1.268,00

*    transfer buget de stat    1.648,00    -1.648,00

80020110 Documentații pt. proiecte cu finanțare POR


1.870,00

1.870,00

0,00


*    buget local

*    transfer buget de stat


X)2,00 1.818,00


1.870,00

0,00


‘ .... Pag.6

Cod

Denumire indicator

Prevederi

Influiente

Prevederi

aprobate

+/-

rectificate


Total, din care:

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

*    credite externe din care:

Contorizare

810206 * buget local 810606 * imprumut obligațiuni

*    credite BEI 810206/ Studii (strategie) 710130 * buget localCONFORM CU ORIGINALUL


7.063,00

-4.240,00

2.823,00

2.568,00

55,00

2.623,00

3.300,00

-3.100,00

200,00

1.195,00

-1.195,00

0,00

5.495,00

-4.095,00

1.400,00

1.000,00

200,00

1.200,00

3.300,00

-3.100,00

200,00

1.195,00

-1.195,00

0,00

1.568,00

-145,00

1.423,00


Capitolul: 84.02 / 84.06 "TRANSPORTURI" Total, din care:

84020303 * buget local

84060303 * imprumut obligațiuni

84060303 * credite externe Total, din care:

710101 Obiective de investiții in continuare

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

*    credite externe

1.    Lucrări suplimentare BEI

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

2.    Lucrări de iluminat public

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

3.    Sos. Colentina

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

4.    Calea Moșilor

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

5.    Sos. Olteniței

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

6.    Str. Viitorului

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

7.    Pasaj Basarab

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

8.    Supralargire Sisesti-I. I.Brad

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

9.    Modernizare Piața Eroii Revoluției


851.837,00

372.215,00

452.822,00

26.800,00


-278.519,60

-12.470,00

-266.049,60

0,00


573.317.40

359.745,00

186.772.40 26.800,00


/!/


T^fi i    r n -fi-


715.

368

346

26

6.

3

3

38

36

1

15.

15

38.

29

8

9.

9030,00

830,00

.200,00

.800,00

900,00

.000,00

.900,00

.500,00

.700,00

.800,00

580,00

.580,00

0,00

370,00

.520,00

.850,00

630,00

.630,00

0,00

000,00

.000,00

.000,00

000,00

.400,00

.600,00

000,00

.000,00

:00U,00

500,00


■203.292,60

-9.085,00

-194.207,60

0,00

-4.500,00

-1.060,00

-3.440,00

7,40

0,00

7,40

-50,00

-225,00

175,00

120,00

120,00

0,00

-395,00

-395,00

0,00

-7.000,00

-7.000,00

0,00

24.650,00

6.000,00

18.650,00

-75.000,00

0,00 -75.000,00 ■2.500,00


511.737.40

359.745,00

151.992.40 26.800,00

2.400,00

1.940,00

460,00

38.507,40

36.700,00

1.807,40

15.530,00

15.355,00

175,00

38.490,00

29.640,00

8.850,00

9.235,00

9.235,00

0,00

38.000,00

32.000,00

6.000,00 224.650,00 162.400,00 62.250,00 53.000,00 12.000,00 41.000,00 0,00


buget local

*    împrumut obligațiuni

10.    Supralargire C-tin Brancoveanu

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

11.    Supralargire Nitu Vasile

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

12.    Artera Dna Ghica-Chisinau

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

13.    Managementul traficului

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

*    credite externe


CONFORM O ORIGINALUL


14.    îmbunătățire condiții de circulație Pasaj Obor

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

15.    Str. Tunari

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

16.    Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

17.    Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

18.    Străpungere Buzesti- Berzei - Uranus

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

19.    Supralargire Șoseaua Pipera

*    buget local

*    imprumut obligațiuni    f

20.    Penetrație Splaiul Independentei /

Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti

*    imprumut obligațiuni 710101 Obiective de investiții noi

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

1. Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai-Bd.Liviu Rebreanu

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

2.    Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai - Sos Pantelimon

*    buget local

*    imprumut obligațiuni

3.    Penetrație Bd. Timișoara

■ H"


\j


Prevederi

aprobate

Influiente

+/-

Prevederi

rectificate

0,00

0,00

0,00

2.500,00

-2.500,00

0,00

{JI&ȘQP.OO

-2.000,00

10.800,00

8.300,00

-2.000,00

6.300,00

4.500,00

0,00

4.500,00

2.000,00

170,00

2.170,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

170,00

1.170,00

10.500,00

-10.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

-10.000,00

500,00

58.700,00

-23.000,00

35.700,00

6.000,00

0,00

6.000,00

25.900,00

-23.000,00

2.900,00

26.800,00

0,00

26.800,00

7.600,00

-25,00

7.575,00

7.600,00

-25,00

7.575,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

-16.000,00

14.000,00

14.000,00

-4.000,00

10.000,00

16.000,00

-12.000,00

4.000,00

1.000,00

-770,00

230,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

-770,00

230,00

4.500,00

-4.400,00

100,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

-4.400,00

100,00

115.000,00

-93.000,00

22.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

95.000,00

-93.000,00

2.000,00

5.500,00

-4.500,00

1.000,00

500,00

-500,00

0,00

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

0,00

14.900,00

14.900,00

0,00

14.900,00

14.900,00

86.397,00

-53.072,00

33.325,00

1.300,00

-1.300,00

0,00

85.097,00

-51.772,00

33.325,00

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

. 54300,00

-4.000,00

1.000,00

&1&535,00

-18.535,00

1.000,00


*    buget local

*    împrumut obligațiuni

4.    Străpungere Str.1 Mai

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

CONFORM CU ORIGINALUL5.    Străpungere si supralargire Str.Avionuluj

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

6.    Pasaj subteran Piața Presei Libere

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

8.    Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai - Bd Aerogării

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

9.    Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai - Sos lancului

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

10.    Pasaj subteran sos. Nordului -str. Elena Vacarescu

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

11.    Pasaj rutier Șos. Colentina-Str. D-na Ghica

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

12.    Pasaj subteran - Piața Sudului

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

710101 Studii, din care:

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

1.    Studii, documentații pentru lucrări străzi

*    buget local

*    împrumut obligațiuni    f ;

2.    Studii, consultanta parcari subterane si£

supraterane

*    buget local

*    împrumut obligațiuni

lj«,


Prevederi

aprobate

Influiente

+/-

Prevederi

rectificate

0,00

0,00

0,00

19.535,00

-18.535,00

1.000,00

3.000,00

-2.250,00

750,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

-2.250,00

750,00

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

{ 5.400,00

-4.400,00

1.000,00

300,00

-300,00

0,00

5.100,00

-4.100,00

1.000,00

3.700,00

-2.700,00

1.000,00

500,00

-500,00

0,00

3.200,00

-2.200,00

1.000,00

6.020,00

-5.020,00

1.000,00

500,00

-500,00

0,00

5.520,00

-4.520,00

1.000,00

6.336,00

-6.036,00

300,00

0,00

0,00

0,00

6.336,00

-6.036,00

300,00

4.741,00

-4.431,00

310,00

0,00

0,00

0,00

4.741,00

-4.431,00

310,00

1.000,00

-700,00

300,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

-700,00

300,00

23.610,00

-22.155,00

1.455,00

2.085,00

-2.085,00

0,00

21.525,00

-20.070,00

1.455,00

8.700,00

-7.355,00

1.345,00

1.085,00

-1.085,00

0,00

A 7.615,00

-6.270,00

1.345,00

0,00

14.910,00

-14.800,00

110,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

13.910,00

-13.800,00

110,00


RATB

55.01.12 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat - transferuri din bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite, din care pe surse:

*    buget local

*    TVA recuperat*    fond rulment din total:

Lucrări in continuare

*    buget local

*    TVA recuperat Lucrări noi

*    buget local

*    fond rulment Dotări

*    buget local

*    TVA recuperat


CONFORM CU ORIGINALUL


*    fond rulment    ......

din care:

Modernizări tw

Autobuzejmodernizare autobuze)

Utilaje, echipamente pt intretinere si deservire Echipamente medicale

Prevederi

aprobate

Influiente

+/-

Prevederi

rectificate

14.800,00

0,00

14.800,00

5.761,00

-149,72

5.611,28

5.761,00

-239,00

5.522,00

0,00

89,28

89,28

1.000,00

3.300,00

4.300,00

0,00

3.205,00

3.205,00

1.000,00

95,00

1.095,00

219.854,00

-532,54

219.321,46

206.054,00

-15.717,00

190.337,00

0,00

15.279,46

15.279,46

13.800,00

-95,00

13.705,00

32.843,00

47,00

32.890,00

171.944,00

-26,00

171.918,00

13.869,00

-522,00

13.347,00

1.198,00

-32,00

1.166,00


RADET

55.01.12 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat - transferuri din bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite, din care pe surse:

TOTAL, din care:

81.02.06    • Buget local

81.06.06 «împrumut obligațiuni

A.    Obiective de investiții in continuare

•    Buget local •împrumut obligațiuni

B.    Obiective de investiții noi

•    Buget local •împrumut obligațiuni

C.    Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate

•    Buget local din total:

Lucrări, din care:

147.655,00

-10.803,00

136.852,00

107.957,00

13.845,00

121.802,00

39.698,00

-24.648,00

15.050,00

143.815,00

-7.375,00

136.440,00

104.417,00

16.973,00

121.390,00

39.398,00

-24.348,00

15.050,00

2.890,00

-2.890,00

0,00

2.590,00

-2.590,00

0,00

300,00

-300,00

0,00

950,00

-538,00

412,00

950,00

-538,00

412,00


Reabilitare sistem de incalzire centralizata din MB

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Sistem dispecer de supraveghere si conducere operativa a sistemului de termoficare din MB

•    Buget local

•împrumut obligațiuni


9.400,00

700,00

10.100,00

7.400,00

1.700,00

9.100,00

2.000,00

-1.000,00

1.000,00


28.800,00

0,00

28.800,00

14.570,00

9.180,00

23.750,00

14.230,00

-9.180,00

5.050,00


Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice • Buget local •împrumut obligațiuni47.200,00 32,®3ȘJ30 8,00600,00

10.768,00

-10.168,00


47.800,00

42.800,00

5.000,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi

Influiente

Prevederi

aprobate

+/-

rectificate

*. P i i f

--

rss?.CY«


Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente • Buget local •împrumut obligațiuni
Modernizare rețea primara Pod Constanta- _

Bucureștii Noi    CO N FOR M C U


• Buget local •împrumut obligațiuni


ORIGINALUL


1.100,00

-450,00

650,0C

1.100,00

-450,00

650,0C

0,00

0,00

0,0C

750,00

-725,00

25,0C

750,00

-725,00

25,0C

0,00

0,00

0,0C


Reabilitare rețele termice primare

Cal. Plevnei-Fluviului-Pod Basarab-Titulescu-

Banu Manta

3.700,00

1.000,00

4.700,00

• Buget local

3.700,00

1.000,00

4.700,00

•împrumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Modernizare Centrala termica Victoriei cu rețele termice aferente

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Modernizare Centrala termica Baciului cu rețele termice aferente

•    Buget local

•împrumut obligațiuni


-350,00

-350,00

0,00


650,00

650,00

0,00Anexa 2

Cod

Denumire indicator

Prevederi

aprobate

Influiente

+/-

Prevederi

rectificate

Izolare termica a rețelei 2 Dn 400 traseu suprateran-depou RATB Militari

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Izolare termica a rețelei 2 Dn 500 traseu suprateran-depou RATB Giurgiu

•    Buget local •împrumut obligațiuni


240,00

50,00

290,00

240,00

50,00

290,00

Tftoo

0,00

0,00


260,00

50,00

310,00

260,00

50,00

310,00

0,00

0,00

0,00


CONFORM CU ORIGINALUL


Dotarea consumatoriilor racordați la Statii centralizate cu module - Sector 3 • Buget local •împrumut obligațiuni


Racordarea blocurilor A1, A2, A3 din zona Jiului-Pajura la sistemul centralizat a energiei termice

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Reabilitare-modemizare rețele termice primare Titan 1 Lot 1, Bd. Basa'rabia-Bd. N. Grigorescu cămin CM11-CV4

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Modernizare rețele termice primare Rahova Lot II Cotroceni-Ana Davila-Spit. Municipal cămin CS8-CCPP12

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Reabilitare-modernizare rețele termice primare

Rahova Lot III. Ana Davila-Ac. Militara-Panduri cămin CA1-CP4

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Reabilitare-modernizare rețele termice primare

Militari Lot II, CET VEST-Valea Cascadelor cămin FM30-CM20

•    Buget local

•împrumut obligațiuni


8.000,00

-4.500,00

. 3.500,00

8.000,00

-4.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

600,00

-600,00

0,00

600,00

-600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

-260,00

0,00

260,00

-260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

-140,00

0,00

140,00

-140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

-60,00

0,00

60,00

-60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Reabilitare si modernizare rețele termice primare Titan Lot II, N. Grigorescu-Str. L. Patrascanu-Bd. Basarabia cămin CV4-CM7

• Buget local

•împrumut obligațiuni

100,00

10&00Cod

Denumire indicator

Prevederi

aprobate

Influiente

+/-

Prevederi

rectificate

Reabilitare-modernizare rețele termice primare Bd.L. Rebreanu-Bd.1 Decembrie 1918

cămin CV7-CG5 (Titan lot III)

200,00

-200,00

0,00

• Buget local

200,00

-200,00

0,00

•împrumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Eficientizarea alimentarii cu energie termica a

consumatorilor racordați la CT 6 Bucureștii Noi

'-d\    1.100,00

-1.100,00

0,00

• Buget local

800,00

-800,00

0,00

•împrumut obligațiuni    j

k    }

AX >7- •«-iA./--    <7

300,00

-300,00

0,00

Dotarea consumatorilor racordați la SC-uri cu

\\<. *//

module termice-Sectoarele 1,5 si 6 • Buget local

330,00

330,00

0,00

-330,00

-330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•Împrumut obliqațiuni

CONFORM CU

Studii, din care:

O

FUGîNALUL

Reabilitare rețele termice primare Rahova-Cotroceni-Razoare-Eroii Sanitari

375,00

-370,00

5,00

♦ Buget local

375,00

-370,00

5,00

•împrumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Modernizare rețele termice primare

Militari CET VEST Valea cascadelor

91,00

-86,00

5,00

• Buget local

91,00

-86,00

5,00

•împrumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Dotarea consumatorilor racordați la SC-uri cu module termice - sectoarele 1,5 si 6

150,00

-34,00

116,00

• Buget local

150,00

-34,00

116,00

•împrumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Studiu de soluție privind analiza si direcții pentru modernizarea centralelor termice

97,00

-48,00

49,00

• Buget local

97,00

-48,00

49,00

•împrumut obligațiuni

0,00

0,00

0,00

Nota: Detalierea poziției dotări si alte cheltuieli de investiții se aproba de Ordonatorul principal de credite

Reabilitare rețele termice primare Banu Manta-Cal. Plevnei-Giulesti-Pod Grand CET GRIRO

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Modernizare Centrala termica Doctor Sion

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Reabilitare-modernizare rețele termice primare Gara de Nord-Flora, Splai-Gara de Nord Duca-Polizu-Bd. N. Titulescu

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Reabilitare-modernizare rețele termice primare Gara de Nord-Flora, Bd. Mihalache Popisteanu-Bd. Expoziției

•    Buget local

•împrumut obligațiuni

Modernizare rețele termice aferente 8PT zona Crangasi

•    Buget local

•împrumut obligațiuni


2.700,00

-1.900,00

800,00

2.700,00

-1.900,00

800,00

0,00

0,00

0,00

400,00

-150,00

250,00

400,00

-150,00

250,00

0,00

0,00

0,00


200,00

-100,00

100,00

200,00

-100,00

100,00

0,00

0,00

0,00


8.000,00

1.000,00

9.000,00

8.000,00

1.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00


20.100,00

-2.100,00

18.000,00

12.100,00

1.900,00

14.000,00

8.000,00

-4.000,00

4.000,00Pâg.13MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Credite de angajament pentru anul 2010

-mii lei

Cod


Credite

de

angajament

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII BUNURI SI SERVICII REPARAȚII CURENTE HRANA

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DEPLASĂRI, DETASARI, TRANSFERĂRI MATERIALE DE LABORATOR

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE PREGĂTIRE PROFESIONALA PROTECȚIA MUNCII ALTE CHELTUIELI


CONFORM CU ORIGINALUL


Jp


(i-S31.715,92

31.715,92

31.715,92

6.034,41

708,36

893,55

23.096,26

633,54

8,00

239,00

11.90

22.90 30,00 38,00


SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE "PROF. DR. DAN TEODORESCU"

TOTAL CHELTUIELI    546,19

CHELTUIELI CURENTE    546,19

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    20    546,19

BUNURI SI SERVICII    20.01    213,04

HRANA    20.03    30,55

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE    20.04    273,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR    20.05    14,70

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE    20.11    1,90

PREGĂTIRE PROFESIONALA    20.13    2,00

PROTECȚIA MUNCII    20.14    10,00

ALTE CHELTUIELI    20.30    1,00

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

BUNURI SI SERVICII

HRANA

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DEPLASĂRI, DETASARI, TRANSFERĂRI PREGĂTIRE PROFESIONALA

PROTECȚIA MUNCII

ALTE CHELTUIELI

Pagina 120

20.01

20.03

20.04

20.05

20.06

,20.13

20.14

20.30


1.077,00

1.077,00

1.077,00

473,10

13,00

472,00

55,00

8,00

12,9

6

37,00


CONFORM CU ORIGINALUL


SPITALUL DE ORTOPEDIE FOIȘOR

TOTAL CHELTUIELI

1.916,96

CHELTUIELI CURENTE

1.916,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.916,96

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

1.916,96

SPITALUL CLINIC COLENTINA

TOTAL CHELTUIELI

6.647,06

CHELTUIELI CURENTE

6.647,06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.647,06

BUNURI SI SERVICII

20.01

2.241,08

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

4.225,98

20,05

180,00

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ȘTEFAN”

TOTAL CHELTUIELI

571,20

CHELTUIELI CURENTE

571,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

571,20

HRANA

20.03

150,00

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

421,20

SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

BUNURI SI SERVICII

REPARAȚII CURENTE

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

Pagina 2

z’xA'TY’ oT .    s-tfncJ fl750,00

750,00

750,00

17,64

347,14

235,22

150,00


CONFORM CU ORIGINALUL


TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

20

20.04


1.068,48 1.068,48 1.068,48 1.068,48


TITLUL II BUNURI SI SERVICII

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE


SPITALUL CLINIC "SF. MARIA"

TOTAL CHELTUIELI

1.909,23

CHELTUIELI CURENTE

1.909,23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.909,23

BUNURI SI SERVICII

20.01

506,23

HRANA

20.03

10,00

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

1.280,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

80,00

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

20,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

3,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

10,00

SPITALUL FILANTROPIA

TOTAL CHELTUIELI

1.204,26

CHELTUIELI CURENTE

1.204,26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.204,26

BUNURI SI SERVICII

20.01

185,26

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

1.019,00

SPITALUL "DR.ION STOIA"

TOTAL CHELTUIELI

1.264,06

CHELTUIELI CURENTE

1.264,06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.264,06

BUNURI SI SERVICII

20.01

420,00

HRANA

20.03

150,06

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

544,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

150,00

SPITALUL COLTEA

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

zi

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

3.117,03

3.117,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.117,03

BUNURI SI SERVICII

20.01

919,69

HRANA

20.03

125,00

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

1.830,50

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

3,84

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

219,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

10,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

5,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

4,00


SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES" -

TOTAL CHELTUIELI    1.855,58

CHELTUIELI CURENTE    1.855,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    20    1.855,58

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE    20.04    1.855,58

SPITALUL CLINIC DERMATO-VENERICE "PROF. DR. SCARLATLONGHIN"

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

20

20.04


234,57

234,57

234,57

234,57


TITLUL II BUNURI SI SERVICII MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF. LUCA"

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII BUNURI SI SERVICII REPARAȚII CURENTE HRANA

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE1.417,25

1.417,25

20    1.417,25

20.01

100,00

20.02

361,22

20.03

100,00

20.04

856,03Hotnr. Anexa 3

-mii lei

Cod

Credite

de

angajament

SPITALUL CLINIC ”PROF. DR. TH. BURGHELE”

TOTAL CHELTUIELI

1.783,97

CHELTUIELI CURENTE

1.783,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.783,97

BUNURI SI SERVICII

20.01

171,29

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

1.612,68

SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SARBU"

1.697,92

1.697,92


TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE
/7


»>» x.y


Pagina 5


1

Conform HCGMB 366/26.11.2009