Hotărârea nr. 374/2009

HOTARAREnr. 374 din 2009-11-26 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE AFLAT LA PARTERUL BLOCULUI M23 DIN BDUL OCTAVIAN GOGA NR. 12, SECTOR 3, IN VEDEREA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - GARDA FINANCIARA - SECTIA MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 340/2009 ABROGA POZ.2 DIN ART. 1 SI PCT.2 DIN ANEXA LA HCGMB NR. 329/2001 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 217/2012

(CONFORM CU

! ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în administrarea Administrației Fondului Imobiliar a spațiului cu altă destinație aflat la parterul blocului M 23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3, în vederea încheierii contractului de închiriere cu Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară -Secția Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), alin (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Poziția 2 din art. 1 și punctul 2 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 329/2001 cu referire la blocul M23 din Ansamblul Mărășești (cu adresa poștală actuală B-dul Octavian Goga nr.12, sector 3) se abrogă.

Art.2 Spațiul situat la parterul blocului M 23 din B-dul Octavian Goga nr.12, sector 3 având datele tehnice din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se transmite din evidența Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții în evidența și administrarea Administrației Fondului Imobiliar în vederea încheierii contractului de închiriere cu Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară - Secția Municipiului București, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Durata contractului de închiriere este de 5 ani Tariful da

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 340/2009 se abrogă.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călip/A.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


București, 26.11.2009 Nr. 374    \
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

ANEXA la HCGMB nr....^


LISTA

spatiilor cu alta destinație care urmeaza a fi închiriate

MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală GARDA FINANCIARA - Secția Municipiului București


ANS/BLOC

SITUARE

SPAȚIU Z MAGAZIN

SUPRAFAȚA - mp Aed -

Ansamblul Marasesti

Parter / tronson 1 /mag. 1

139,10 mp Aed

B1.M23

Parter / tronson l/mag.2

156,43 mp Aed

Parter / tronson 2/mag.3

139,10 mp Aed

Parter / tronson 2/mag.4

156,43 mp Aed

Parter / tronson 3/mag.5

139,10 mp Aed

Parter / tronson 3/mag.6

156,43 mp Aed

SUPRAFAȚA TOTALĂ    886,59 mp Aed