Hotărârea nr. 373/2009

HOTARAREnr. 373 din 2009-11-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 65/2003 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RESTAURAREA ZONEI ISTORICE" CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" MODIFICA HCGMB NR. 65/2003


(OOMFORM CU

i originalulConsiliul General al Municipiului București h 6 I A H A K t

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 65/2003 privind aprobarea documentați^^/ tehnico-economice a obiectivul de investiții „Restaurarea zonei istorice”cuprins în

proiectul privind „Programul Multi-Sector al Municipiului București^

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții si Planificare Urbană și al Direcției Managementul Creditelor Externe;

1 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Contractul de credit nr. 26313/ 24.04.2004 încheiat între Municipiul București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea proiectului privind “Programul Multi-Sector al Municipiului București”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 67 din 06/03/2003;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr.65/2003 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.65/2003 rămân neschimbate. Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DfE/ȘEDINȚĂ, Murg CălirvSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


București, 26.1112009 Nr. 373    VJ


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București

Anexa Ia Hotărârea nr


Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Restaurarea zonei istorice" cuprins in proiectul privind Programul


Multi-sector al Municipiului București"

Descriere

Surse de finanțare (exclusiv taxe)

Euro

Finanțare BERD

Finanțare MUNICIPIUL

DONATORI - Guvernul olandez

TOTAL

Restaurarea Zonei Istorice

Lucrări

Lucrări stradale

7,239,151.31

22,072,626.00

1,888,408.00

31,200,185.31

Servicii

Strategia de restaurare si actualizare a Master-planului pentru Zona

Istorica

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii de consultanță - inspecție video

44,571.00

0.00

0.00

44,571.00

Servicii de consultanță în proiectare și supraveghere

500,000.00

497,776.00

0.00

997,776.00

Total:

7,783,722.31

22,570,402.00

1,888,408.00

32,242,532.31iCONFORM CU