Hotărârea nr. 372/2009

HOTARAREnr. 372 din 2009-11-26 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PASAJ DENIVELAT SUPERIOR PIPERA-TUNARI


H OTĂRÂR E

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Pasaj denivelat superior Pipera-Tunari

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/200 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivului de investiții Pasaj denivelat superior Pipera - Tunari ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa nr.1.

Art.2 Contribuția în valoare de 1.867.399,71 Euro la finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2069.


București, 26.11.2009' Nr. 372    J

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro(-y

CONFORM CU ORIGINALULLA HCGMB NR.^’Z-ÂS;^

/


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI A, INVESTIȚIEI

9

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:    49.134.640 LEI

(11.442.890 Euro)

Din care:

Lucrări de construcții si instalații: 39.510 mii lei fara TVA (9.201 mii Euro fara TVA)

Asistenta tehnica, consultanta: 4.022 mii lei fara TVA (937 mii Euro fara TVA)

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I: INV 27.526 mii lei fara TVA

C+M 26.732 mii lei fara TVA Anul I: INV 13.763 mii lei fara TVA

C+M 13.366 mii lei fara TVA

3.    Durata de realizare (luni): 18 luni.

4.    Capacități (în unități fizice și valorice);

Denumirea lucrării


UM


Cantitate Valoare


Construcții si instalații

MODERNIZARE DRUM

Lucrări pregătitoare si amenajare teren

curatarea zonelor cu resturi vegetale mp taiere copaci, scoatere rădăcini    buc

scoatere panouri publicitare    buc

scoatere gard metalic    m

demolare ziduri    mp

capace guri de vizitare    buc

scoatere pavele    mp

frezare asfalt in grosime de 5 cm    mp

taiere asfalt    m

cămine pentru conectare țevi    buc

Terasamente

excavare    mc

Suprastructura


1968

69

1

444

120

10

1669

2602.5


âooo


3.936

10.35

0.37

6.66

1.8

1

25.035

13.0125

10

2.4


3684.M. I J6.8454
strat de uzura MASF16

strat de legătură din binder BAD25 mixtura asfaltica AB2 balast stabilizat balast

strat de baza compactat emulsie cationica geomembrana Semnalizare marcaje longitudinale marcaje diverse semnalizare verticala stâlpi metalici Trotuare

mixtura asfaltica AB8

emulsie cationica

strat de piatra

balast

borduri

PASAJ SUPERIOR

Lucrări diverse

umpluturi in platforme

desființare si reconstrucție rețele utilitare

execuția unui nou sistem PSI in incinta RATB

mutare conducte apa Apa Nova mutare canalizare pluviala Apa Nova mutare conducte apa potabila in incinta RATB

studiu geotehnic

Infrastructura

săpături

forare piloti

armaturi OB37

armatruri PC52

beton C20/25

beton C25/30

beton egalizare

cofraje

aparate de reazem din neopren hidroizolatie încercare coloane testare continuitate coloane Suprastructura    î)

grinzi prefabricate din beton precom primat armaturi beton C20/25 beton C25/30

CONFORM CU

O R VGs IN ÂLU L


mp

420.92

6.3138

t

818.75

90.0625

t

841.83

101.0196

mc

876.91

35.0764

mc

920.75

27.6225

mc

1012.83

15.19245

mp

4384.54

21.9227

mp

2500

50

km

1.55

1.395

mp

110

2.2

buc

12

0.6

buc

12

0.24

mp

869

8.642205

mp

869

4.345

mc

173

8.7365

mc

173

5.19

m

2113.2

45.53206

mc

1507.6

22.614

buc

1

45

buc

1

40

buc

1

10

buc

1

137

buc

1

12

buc

1

9

mc

1862.91

11.49415

m

1945.14

972.57

t

186.445

170.8582

t

403.509

369.7756

mc

3708.01

474.3657

mc

719.59

130.8862

mc

82.38

7.106923

mp

1000

150

buc

96

34.09728

mp

1556.44

18.67728

buc

2

20.13296

buc

81

22.275

byc

49

3241.35

f

114.647

105.0625

28.8156

14.0356r;C// •

,;|icofraje

mp

3131.27

469.6905

hidroizolatie

mp

4140.18

102.3038

îmbrăcăminte asfaltica pe pod

mp

3382.5

81.21383

dispozitive de rost

buc

85.68

76.61848

borduri prefabricate

m

823.6

69.0671

parapet pietonal metalic

m

823.6

81.04224

guri de scurgere

buc

14

10.99

precomprimare transversala

buc

13

97.72165

Rampe

piatra sparta

mc

541.2

21.648

strat de legătură din binder

t

432

47.52

strat de uzura BA16

mp

2615

18.305

emulsie bituminoasa

mp

5250

26.25

parapeti de protecție

m

360.8

17.75136

Ziduri de sprijin

umpluturi cu piatra sparta

mc

14818.02

592.7206

panouri prefabricate pereți

mp

1324.224

926.9568

suporturi panouri

buc

626

7.199

platbande din otel galvanizat

buc

34

2.55

ancorare panouri

buc

68

1.7

geomembrane

mp

316.8

6.336

geotextile lat. 40 cm

m

1817

4.86956

geotextile lat. 80 cm

m

45

0.2142

țevi de scurgete diam. 200 mm

m

626.52

23.98945

beton C20/25

mc

633.6

69.15744

CONFORM CU ORIGINALULX.


l/’ț UiRLCPf' '. ... l\^Z '•.H'^’-FA’-.A    '' '•’.:

15    3ih

->W-<

\AV    '    •.* /"


J


/.

/