Hotărârea nr. 371/2009

HOTARAREnr. 371 din 2009-11-26 PRIVIND TRECEREA CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI


privind trecerea Cantinei Centrale de Ajutor Social din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea Cantinei Centrale de Ajutor Social, situată în str. Sf. Constantin nr. 8, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.2 Cantina Centrală de Ajutor Social va funcționa în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București ca unitate publică de asistență socială, fără personalitate juridică proprie, împreunăArt.3 Unitatea Pajura a Cantinei Centrale de Ajutor Social rămâne în administrarea Consiliului Local Sector 1 în vederea acordării altor servicii sociale necesare beneficiarilor sectorului 1.

Art.4 Serviciile sociale ale Cantinei Centrale de Ajutor Social vor fi disponibile cetățenilor municipiului București, pe baza anchetelor sociale realizate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Art5 Finanțarea și baza materială a Cantinei Centrale de Ajutor Social se asigură de către Municipiul București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, începând cu data de 01.01.2010.

Art.6 Patrimoniul Cantinei Centrale de Ajutor Social se preia pe bază de proces-verbal încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Consiliul Local Sector 1.

Art.7 Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se vor modifica corespunzător încadrării personalului din Cantina Centrală de Ajutor Social, cu respectarea Standardelor minime obligatorii.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Consiliul Local Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009.