Hotărârea nr. 370/2009

HOTARAREnr. 370 din 2009-11-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI "EXTINDERE IMOBIL STR. SALCETULUI NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI - CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM SI TULBURARI DE SPECTRU AUTIST",    DiPt; :•-a    v w.

y,K w.'.


(conform cu

! ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București „Extindere imobil str. Sălcetului nr. 5, sector 4, București - Centrul de zi pentru copii cu autism și tulburări de spectru autist"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 66/06.10.2009;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București „Extindere imobil str. Sălcetului nr. 5, sector 4, București - Centrul de zi pentru copii cu autism și tulburări de spectru autist”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art.1 se va face din fonduri alocate prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București pentru proiectare șrdin fonduri obținute prin Proiectul PHARE 2006 - Servicii sociale, referata 02 pentru execuție.

-a-;.....:-

B-dul Regina Elișabeta 47, sector 5, Bucur^tFR6rn'âWg,-teJr^4^21^05 55 00; www.bucuresti-priro3ria.roW/r zo $    /O


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2ANEXA la hotararea H.C.G.M.B.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Extindere centru de zi pentru copii cu autism și tulburări de spectru autism, Str. Salcetului, nr.5, sector 4, București”

1. Valoarea totala a investiției (inclusiv T.V.A.): 108.000 lei

Din care:

Proiectare: 15.500 lei - Execuție: 92.500 lei

2. Eșalonarea investiției:

Anul I: 108.000 lei


C& ,    Z7    ZO Z ZZo/