Hotărârea nr. 37/2009

HOTARAREnr. 37 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - BD. EXPOZITIEI NR. 22-30, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Bd. Expoziției nr. 22 - 30 , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportOTde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei, juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului GTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 17/1/31/28.05.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 220/ 2008; -Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.5516/562/21.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.787615/45/28.11.2008;

-Comisia de Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.16611/18.11.2008;

în conformitate cu prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;


Cu respectare; decizională în admin

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bd. Expoziției nr. 22-30, sector 1, pentru o suprafață studiată S=2791,36 mp., proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ul Municipiului București, terenul se încadrează în subzona CB 5 - centru de conferințe și expoziții internaționale/parc expozițional.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=50% , CUTmax=2,4.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune: hotel.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=45%, CUTmax=3,5, Rmaxh=S+P+M+10E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București; 19.§2.20O9 Nr. 37    XJREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

:200&


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 762746/2413/09.05.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 17/1/31/28.05.2008
PUZ - Bd. EXPOZIȚIEI nr. 22-30, sector 1

BENEFICIAR : d-na. Miruna Pascu ; dl. Mihail-Claudiu Pascu ELABORATOR : S.C COLOANA IMPEX S.R.L SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ - S=2791,36 mp proprietate persoana fizica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU : amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului, în arealul delimitat la sud de bd. Expoziției, învecinat la vest cu ROMEXPO .

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona CB5 - centru de conferințe și expoziții internaționale / parc expozițional .

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 50%; CUT max = 2,4 .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL. CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI S[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

Funcțiune avizata : hotel.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI : POTmax =45%; CUTmax =3,5 ; Rmaxh=S+P+M+10 E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/2&09/2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiU&^e.uftanism ayizat'ka/rtârior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism/? / UjjîTs ț? \    \ '

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnica salif1*"^ ^” ""—‘    ’,s '    . / .


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPI ARH. GHEORGHE

FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritorixdtrrrărh'.boina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc, arh. Serban Sturdza

■    u ■

■    w ...

■    ■ i •

i, • •;

■    y \ ’P Plan urbanistic zonal U Bd. Expoziției, nr. 22-30

z

REGLEMENTARI SC. 1/1000

LEGENDALIMITA STUDIU

LIMITA TEREN CE A GENERAT PUZ

LIMITA UTR

EDIFICABIL

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE SPATII VERZI AMENAJAT!Bilanț teritorial pentrn terenul care a generat P.U.Z


FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA

MP

%

Suprafața totala teren care a generat P.U.Z

2791.36

100

Construcții propuse

1240.0

44.4

Spatii verzi amenajate

837.0

30.0

Teren ocupat de străzi, trotuare,parcari dale inierbate

714.36

26.6

Total spatii verzi in terenul ce a generat PUZ

837.0

30.0


Indici urbanistici pentrn terennl care a generat P.U.Z


S teren = 2791.36 mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PI ICUREȘTI

DIRECȚIA URUA\    Și

POTmax = 45%

AMENAJAREA TEA- ’' tUiiUi.J.'i

CUTmax = 3.5

i ViZArSPRENESCti............

Regim inaltime = S+P+10E

i    l

i Ar.exa la aviz C TU-AT j

Hmax = 45 m

:Nrl^Ji/5.Un.ZM,?^

Nr. parcari : conform HCGMB 66

/2006 AiîHITE^yFtLi


sc Coloana Impex srl


PLAN URBANISTIC ZONAL


ADRESA : Bd. Expoziției , nr. 22-30 . sector 1. București


Nrjrobd

U46


Polo

082008BENEFICIAR : PASCU MHAL-CLAUDU , PASCU MBUNA, a seci t, CGMB DENUMIRE PLANȘA I    ■pjsrtal* IRBAMSM


REGLEMENTARI


FAZA: P.UZ


Hjlcnsa


h/l» 845.0 Z 544.0 (O.IOmp)

AUnlan2OO6