Hotărârea nr. 369/2009

HOTARAREnr. 369 din 2009-11-26 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE STRADA EPISCOP GRIGORIE LEU


CONFORM CUConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE.

privind atribuirea denumirii de Strada Episcop Grigorie Leu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală-,

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr. 04 /16.09.2009;

în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atribuie denumirea de Strada Episcop Grigorie Leu, arterei de circulație din ansamblul Fabrica de Glucoză din sectorul 2, care începe din Strada Marian Preda și se sfârșește în Strada Radu Tudoran.

Art.2 Artera se identifică potrivit planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelor instituții: Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorului 2, Administrației Domeniului Public Sector 2, Companiei Naționale Poșta Română SA, Romtelecom SA, Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera! al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009. o


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin/

V

București, 26.11.2009 \

Nr. 369


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor TomaICONFORM CU

I CR’GÎNALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www. b ucu rest i-prim aria.ro    Pag 2

J,


o/,