Hotărârea nr. 368/2009

HOTARAREnr. 368 din 2009-11-26 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA MONSENIORUL VLADIMIR GHIKA PIETEI SITUATA LA INTERSECTIA STRAZILOR CPT. GHEORGHE DEMETRIADE SI ERMIL PANGRATTI, SECTOR 1


(conform cu

;originalul


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Piața Monseniorul Vladimir Ghika pieței situată la intersecția străzilor Cpt. Gheorghe Demetriade și Ermil Pangratti, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr. 03/16.09.2009;

în conformitate cu prevederile art. 2, lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atribuie denumirea de Piața Monseniorul Vladimir Ghika, pieței situată la intersecția străzilor Cpt. Gheorghe Demetriade și Ermil Pangratti, sector 1.

Art.2 Piața se identifică conform planurilor topografice scara 1:2000 și scara 1/500 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorului 1, Administrației Domeniului Public Sector 1, Companiei Naționale Poșta Română SA, Romtelecom SA, Oficiului :e


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


București, 26.11.2000 \ Nr. 368CONFORM CU ! ORIGINALULB-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; wvAv.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

x-î - -1 /I


/ x-t    Z /7 O
le, Nr. FN, Sector 1

:e


Agenda


ansamblu monument existent

- si