Hotărârea nr. 367/2009

HOTARAREnr. 367 din 2009-11-26 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ORASUL VOLUNTARI IN VEDEREA FINANTARII DIN POR AXA PRIORITARA 2- IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII REGIONALE SI LOCALE DE TRANSPORT, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.1. - "REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI JUDETENE SI STRAZI URBANE - INCLUSIV CONSTRUCTIA/REABILITAREA SOSELELOR DE CENTURA", A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DENIVELAT SUPERIOR PETRICANI"


privind asocierea Municipiului București cu Orașul Voluntari în vederea finanțării din POR Axa Prioritară 2 îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport, domeniul major de intervenție 2.1. - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene și străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură", a obiectivului de investiții „Pasaj denivelat superior Petricani”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului București cu Orașul Voluntari, în condițiile legii, în vederea finanțării din POR Axa Prioritară 2 îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport, domeniul major de intervenție 2.1.- "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene și străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură", a obiectivului de investiții "Pasaj denivelat superior Petricani" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.

B-dul Regina Elisabeta 41, sector 5. BucureșțpHomânia: tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-primsria.ro

:>C.-CONFORM CU ORIGINALUL
Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEpINȚĂ,

Murg CălinBucurești, 26.11.2009 Nr. 367

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma


B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5. București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bLicuresti-primaria.ro

Pag 2Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 2 - îmbunătățirea infrastructurii de transport regi

Domeniul major de intervenție 2.1 - „Reabilitarea și modernizat,-.__________________

județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură”

jCONFC I ORIGIGhidul Solicitantului - Model G


ANEXA LA HCGMB NR.


ji - Model G

'5&7&>o‘Î


Acord de parteneriat Modei orientativ

Art. 1. Părțile

1.    numele complet al organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal având calitatea de lider de proiect (partener 1)

2.    numele complet al organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal - având calitatea de partener 2

3.    numele complet al organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal - având calitatea de partener n în funcție de numărul de parteneri propuși în parteneriat

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară nr. axei prioritare „titlul axei prioritare”, Domeniul de intervenție nr. domeniului de intervenție „titlul domeniului de intervenție".

(2)    Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

Organizația______________Roluri și responsabilități_________ î

Lider de proiect (Partener 1) Se vor descrie activitățile și subactivitâțile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

Partener 2 Partener n


(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Lider de proiect (Partener 1)


Partener 2 Partener n


Contribuția (unde este cazul)

Valoarea contribuției (în lei)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)
CONFORM CU OFHGINALUL


Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 2 - îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale

Domeniul major de intervenție 2.1 - „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură”_

Ghidul Solicitantului

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa și 31 decembrie 2020.

Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (partenerului 1)

Drepturile liderului de proiect

(1)    Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de proiect

(2)    Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

(3)    Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(4)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(5)    Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

(6)    Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

(7)    Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

(8)    în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

(9)    în cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor 2, 3, n

Drepturile partenerilor 2, 3, n

(1)    Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

(2)    Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

(3)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(4)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.


n c?(CONFORM CU

! CRîGiNALUL


Ghidul SolicitantuluiObligațiile partenerilor 2, 3, n

(5)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

(6)    Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(7)    Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

(8)    Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(9)    în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art. 7. Proprietatea

(1)    Părțile au obligația șă mențină proprietatea imobilului modernizat/ extins și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

(2)    înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acirdare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

(3)    Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

(4)    Părțile au obligația3să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Ârt. 8. (1) Părțile au obligația sa se asigure ca nu se vor desfasura activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ extins.

(2) Părțile au obligația sa se asigure ca nu se vor desfasura alte activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului - modernizat/ extins, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a cestora către terțe părți (imobilul și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

Ârt. 9. Dispoziții finale

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

(2)    Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

(3)    Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

r

/

întocmit în număr de exemplare exemplare, in limba româna, câte unul pentru fiecare parte si uri original pentru cererea de finanțare .    ,    ■" J

o*?'

Ghidul Solicitantului - Model G

Semnături

Lider de proiect (Partener 1)

Partener 2

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legai al organizației

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Semnătura

Data și locul semnării

Data și locul semnării

Partener 3

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

4