Hotărârea nr. 366/2009

HOTARAREnr. 366 din 2009-11-26 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CU CONSILIUL JUDETEAN ILFOV, ORASUL VOLUNTARI SI SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA FINALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DENIVELAT SUPERIOR PIPERA-TUNARI" SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 29/2010


//<' DSECTSR _ iiM Ș‘5 AS’S'W Wi?> "EfSi'C»^ \î i(£ «JUBOKS

e.GMB. Z/f[conform cu

I ORIGINALUL,

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului București cu Consiliul Județean Ilfov, Orașul Voluntari și Sectorul 2 al Municipiului București în vederea finalizării obiectivului de investiții „Pasaj denivelat superior Pipera - Tunari”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr.83/20.11.2009 și solicitarea Primăriei Orașului Voluntari nr. 18966/12.11.2009;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București la proiectul „Pasaj denivelat superior Pipera - Tunari”.

Art.2 Se aprobă actul adițional conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București actul adițional prevăzut la art. 2.

Art.4 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București,din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Murg Călin \ j

,• ' y

București, 26.11.2009    # .

Nr. 366    U *

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

„ TudorTomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bu

■40213055500; www.bucuresti-primaria.roACT ADIȚIONAL nr 2

La CONTRACTUL DE ASOCIERE NR 767/27.10.2005

între:

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV, reprezentat prin domnul Cristache Radulescu, Președinte al Consiliului Județean Ilfov si domnul Bogdan Costea - director economic, cu sediul in București, str. Gheorghe Mânu nr. 18, sector 1, cont RO49TREZ4212469023 8xxxxx- Trezorerie Ilfov, cod fiscal nr. 4192545, in calitate de

Autoritate Coordonatoare (Leader),

ORAȘUL VOLUNTARI, cu sediul în județul Ilfov, orașul Voluntari, b-dul Voluntari, nr.74, reprezentat prin domnul Pândele Florentin Costel, Primar al Orașului Voluntari și domnul Simion Eugen, cu funcția de Director Direcția de Management Economic Impozite si Taxe, având contul RO55TREZ42124630270xxxxx deschis la Trezoreria Ilfov și cod fiscal nr. 4283481, în calitate de Partener 1,

SECTORUL 2 BUCUREȘTI , cu sediul în municipiul București, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, reprezentat prin domnul Neculai Onțanu, Primar al Sectorului 2 București si de domnul Ion Marin, cu funcția de Director Economic, având contul nr. R051TREZ70224720270xxxxx deschis la Trezoreria Sectorului 2 și cod fiscal nr. 4204038, în calitate de Partener 2, si

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul in Bd Regina Elisabeta nr 47, sectorul 5, București, Romania, reprezentat prin Domnul Sorin Mircea Oprescu , Primar General al

Municipiului București avand contul RO............................ si cod fiscal nr..........,

in calitate de Partener 3

1

în baza:

-Hotărârii nr 64/11.05.2009 a Consiliului Local al Sectorului 2 București -Hotărârii nr 48/12.05.2009 a Consiliului Local Voluntari -Hotărârii nr 145a Consiliului Local al orașului Voluntari    țț

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.........Z;

s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de asociere.
jCONFQRM CU ORIGINALULAvând in vedere ca:

■    Pasajul suprateran Pipera-Tunari se afla atat pe teritoriul administrativ al Municipiului București cat si pe teritoriul administrativ al Orașului Voluntari, fiind situat pe sos Pipera peste calea ferata Bucuresti-Constanta,

■    Construcția Pasajului Pipera-Tunari este finanțata prin fonduri PHARE CES 2004-Proiecte Mari de Infrastructura Regionala, contribuția beneficiarilor locali fiind de 15.29%

■    Datorita poziționării unor rețele subterane care au fost identificate pe parcursul desfășurării lucrărilor, situație care a impus necesitatea executării unor lucrări suplimentare precum si prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor, a fost modificat proiectul si au fost incheiate actele adiționale nr 1-4 la contractul nr R02004/016-772.04.01.01.01.10 incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței

părțile agreeaza următoarele:

Art. 1. Se aproba asocierea Consiliului Județean Ilfov, Sectorului 2 București, Orașului Voluntari cu Municipiul București ce va fi numit in continuare Partener 3. Părțile de comun acord stabilesc modificarea si completarea Contractului se Asociere nr 767/27.01.2005 astfel,

CAPITOLUL II

Se modifica si va avea următorul conținut:

Art. 1 Obiectul contractului de asociere il constituie promovarea si implementarea proiectului PHARE CES 2004 Pasaj suprateran Pipera-Tunari

CAPITOLUL IV

Se modifica si va avea următorul conținut:

VALOAREA CONTRACTULUI ȘI CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

Art.l Valoarea totală a proiectului rezultat din studiul de fezabilitate revizuit

Art. 1.1 Contribuția Sectorului 2 București este de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, plus 40% din valoarea cheltuielilor neeligibil-e- din cofinanțarea de 15.29% diirvaloarea totală a proiectului, sumă ce va fi alocată din veniturile proprii ale Sectorului 2 București.

Art.1.2 Contribuția Orașului Voluntari este de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului,- din cofinanțarea de 15.29% din valoarea totală a proiectului, sumă ce va fi alocată din veniturile proprii ale Orașului Voluntari.

Art.1.3 Contribuția Municipiului București este de 60% din valoarea cheltuielilor neeligibile din valoarea totala a proiectului conform Actului adițional nr 4 la contractul nr

CONFORM CU ORIGINALUL'“l /"'X

">- WREC7K

£$* W««--.'ji _ WSSiC'i    ,3'';.l

». v.G.as.g_


R02004/016-772.04.01.01.01.10 si anume 1.867.399,71 Euro , suma ce va fi alocata din veniturile proprii ale Municipiului București.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Se completează si va avea următorul conținut

Art. 4 Con-si-lrului Municipiul București în calitate de Partener 3 se obligă :

a)    Sa prevada in bugetul propriu alocarea sumei specificata in capitolul IV art 1.3 din prezentul contract, drept contribuție proprie la implementarea proiectului;

b)    Sa vireze la timp suma prevăzută la Capitolul IV art 1.3 , in contul deschis pe seama proiectului de către Consiliul Județean Ilfov;

c)    Sa funizeze Autorității Coordonatoare (Leader) orice informație necesara pentru întocmirea proiectului, depunerea, implementarea si monitorizarea acestuia pentru a verifica daca proiectul se realizează cu respectarea prevederilor legale;

d)    Sa asigure buna desfășurare a implementării proiectului, incadrarea cheltuielilor de execuție in suma stabilita prin prezentul contract de asociere si a contractului de finanțare;

e)    Sa furnizeze persoanei desemnate drept Sef al UIP a proiectului informațiile necesare pentru implementarea si monitorizarea proiectului;

f)    Sa numească prin Dispoziție a Primarului General o persoana desemnata sa îndeplinească funcția de responsabil tehnic in UIP

g)    Sa asigure deschiderea unui subcont contabil separat al asocierii in care sa se evidențieze distinct activitatea acesteia

h)    Sa participe prin persoana desemnata la implementarea si derularea proiectului

i)    Sa preia la finalizarea proiectului partea care va fi in administrarea sa ulterioara si este responsabil pentru întreținerea lucrărilor, a unei secțiuni sau a unei parti a lucrărilor, pentru partea de proiect care revine Municipiului București

CAPITOLUL VI

DREPTURILE PĂRȚILOR

Art.4 Municipiul București, în calitate de Partener 3, are următoarele drepturi:

a)


b)

c)


să participe prin reprezentanții delegați la selectarea executantului, dirigintelui de șantier și a altor persoane - firme, care vor concura la realizarea obiectivului contractului;

să urmărească prin reprezentanții delegați, derularea execuției obiectului,,, contractului;


să primească la cerere într-un termen operativ, evidențele contabileȚntoefffiJe’'' în derularea activității asocierii;    3'CONFORM CU ORIGINALUL!»f Jufife^ J>!1

ts-MB. W/

’V/

\\ £>    ■& sf


d)


de a primi la cerere și într-un termen operativ evidențele contabile, întocmite în derularea activității asocierii de către Leader.

Art. 2 celelalte clauze ale Contractului de Asociere nr 767/27.01.2005 raman neschimbate

Art.3, Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte și intră în vigoare astăzi......................., data semnării.

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV PREȘEDINTE,

Cristache Radulescu

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VOLUNTARI

PRIMAR,

Pândele Florentin Costel

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 BUCUREȘTI

PRIMAR,

Neculai Onțanu

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR GENERAL,

Prof Dr Sorin Mircea Oprescu

Director Economic

Bogdan Costea

Director Management Economic Impozite si Taxe

Simion Eugen

Director Economic

Ion Marin

Director Economic Mircea Constantinescu