Hotărârea nr. 362/2009

HOTARAREnr. 362 din 2009-11-03 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA PROF. UNIV. SIMION MANDRESCU [1868-1947] PIETEI SITUATE LA INTERSECTIA BULEVARDULUI ALEXANDRU AVERESCU CU STRADA CLUCERULUI, SECTOR 1

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Piața Prof. Univ. Simion Mândrescu [1868 - 1947] pieței situate la intersecția Bulevardului Alexandru Averescu cu Strada Clucerului, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr.05/14.10.2009;

în conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se atribuie denumirea de Piața Prof. Univ. Simion Mândrescu [1868 - 1947], pieței situate la intersecția Bulevardului Alexandru Averescu cu strada Clucerului, sectorl.

Art.2 Piața se identifică conform planului topografic scara 1:2000 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelor instituții: Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorului 1, Administrației Domeniului Public SectorCONFORM CU ORIGINALUL


d

Oficiulu


S.A., Oficiului Național al Registrului Comerțului,

dastru și


Publicitate Imobiliară al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 03.11.2009.

PREȘEDINȚIE ȘEDINȚĂ Murg dăH

București, 03.11.2009 Nr. 362    A


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘ' Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5. București, România; tel,: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

y'C    'M HCG/7"Pj> z>

zzzzjz5ez:>zzzY- ~z    \ v^‘ aa-^;    ya

■fepri.'-r\.5^‘\^-(.->'vit< \    AA-rVzzAA AA-;<v. Aer

’. -C '. tt.V
?AA/ zz/ s :.. 'n^»’ ' Aa. /</' / 9/ 35J-q- .•? f's^Z'r,’--,


**«?// S&/7    -ZZ / Z    A

AZAAA    Z *

/ / </'/ r //'"•j Ir'-t- * Za*    t>

' Z\ .. -S /    <d/f7^. K. 7T-~-~ Z //<. AftOW/î.k Z-’X o i 451\ Qi !

Za

,7/AA*A^a<o//4?'%/ Va AZ't o

- AAAAsa ‘ VxA X


AA# Arf/yrz'AA4 v \XWZk/Z^/AvA Z / ' z % 'AkAA<ZMA3SA/A<CONFORM C ORIGINALUL