Hotărârea nr. 360/2009

HOTARAREnr. 360 din 2009-11-03 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE STRADA GELLU NAUM

CONFORM CU ORIGINALULHOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Strada Gellu Naum

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Evidența Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cădrul Consiliului General al Municipiului București;


Municipiului București nr.15/13.12.2005;    f...

în conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), din Ordonanța

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

_ în JemaiukprevededkLam,_MJLlih:.42T-JȚ-c), alin. (5.) lit.. d) și artT 45 ălin7f1) din Legea nr. 215/2001 privind adminlslraȚâ’ publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atribuie denumirea de “Strada Gellu Naum (poet n.1915 -d.2001)", arterei de circulație situată pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2, care începe din Șos Fundeni și se termină la limita imobilului pentru care a fost atribuit numărul 262D pe Șos Fundeni, sector 2, București.

Art.2 Artera se identifică potrivit planului topografic sc: 1:2000 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cheltuielile survenite ca urmare a schimbării adreselor imobilelor situate pe această arteră de circulație vor fi suportate de proprietari.CONFORM CU ORIGINALUL


Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelofTnSțitutii: Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorului 2, Administrației Domeniului Public Sector 2, Companiei Naționale Poșta Română SA., Romteiecom S.A., .Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ai Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 03.11.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Căii

București, 03.141200 Nr. 360—- -

GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Rbrriâniâ; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


' rr; / <    S . Xsm-sz "', < •-, x 4

i,A A^sȘw^CcĂDMVRM-^

\J)

4^X/ ac 7~

/■/■ M "<^O G