Hotărârea nr. 359/2009

HOTARAREnr. 359 din 2009-11-03 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "ACCESIBILITATE PENTRU TOTI- SPRIJIN IN VEDEREA INTEGRARII SOCIALE A PERSOANELOR CU DIZABILITATI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București


SiCS '•    .v..SS ' 'i;:S ■: 2    'r''S.O L USUC-- ■■.Oiy.O ■    ■ ., O :O<O-"Si.l<UCUC. :• .O; O- vi.âUC/Ofe:'; .CiC. V,-,US:    ._U -    J-O-^0!^:<S:

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării proiectului „Accesibilitate pentru toti -sprijin în vederea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități din Municipiul București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 "Șanse egale pentru persoanele cu handicap -către o societate fără discriminări” și ale Hotărârii C.G.M.B. nr.188/2005 privind adoptarea Regulilor standard O.N.U. privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului „Accesibilitate pentru toți - sprijin în vederea integrării sociaie a persoanelor cu dizabilități din Municipiul București”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentă hotărâre.


CONFORM CU ORIGINALULArt.2 Finanțarea proiectului se asigură integral    Municipiul

București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală., de Asistență- Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 03.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Murg Călin ȚM' /

București, 03.11.2009 Nr. 359

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

'X • -

.■mm V '+ X - x

«TF ?

X ‘ ,m.    ■


B-du! Regina Elisabeta 4!. sector 5, București, România: tei.: +4021 305 55 00: www.buei.iresti-priinarin.ro

Pag 2

CONFORM CU ORIGINALULAI.B. nr,


PROIECTUL

„Accesibilitate pentru toți -- sprijin în vederea integrării sociale a persoanelor cu dizabiiități din Municipiul București”

In municipiul Ltueurești e.xistau la dala de 30 iunie 2009 un număr de 50.148 persoane adulte eu dizabiiități neinstituționalizate, adică aproximativ 2.79% din populația oficial înregistrată. Din acest număr, 26.465 de persoane sunt încadrate într-o formă de dizabilitate care impietează asupra capacității locomotorii independente a persoanei, respectiv: .5.980 - handicap fizic. 17.325 - handicap somatic, 3.160 - handicap asociat. Principiile internaționale și naționale ale abordării problematicii dizabilității prevăd că tuturor persoanelor trebuie să le fie oferite condiții de acces deplin ia viața societății, inclusiv prin identificarea și adoptarea unor măsuri de adaptabilitate si accesibil izare a spațiului fizic, care sa Ie permită acestor persoane dreptul ele a duce o viață cât mai normală și completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. Orice proces de readaptare a unei persoane cu dizabiiități ar trebui sa țină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală si/sau asigură independența sa economică și integrarea sa socială cea mai completă posibil.

în vederea creșterii gradului de integrare a persoanelor cu dizabiiități locomotorii din Municipiul București în anul 2009, proiectul propus urmărește 2 axe principale:

1. asigurarea unei mobilității sporite pe teritoriul municipiului București li. creșterea accesului ia activitățile culturale.

AXA 1. Asigurarea mobilității

1.    Asigurarea fotoliilor rulante

Un fotoliu rulant poate fi prescris pentru diferite motive, care pot fi complementare. Acestea pot fi: o deplasare autonomă, verticalizarea progresivă (ca etapă), o mobilizare activă (forța musculară, amplitudine, coordonare, echilibru), comunicare, viată relațională. îngrijire. Acest dispozitiv îndeplinește două roluri pentru persoana cu d i z a b i I i t ă ț i 1 o c o m o t o r i i:

-    rol mecanic:

a)    rol de proteză. înlocuiește membrele inferioare inutilizabile temporar sau permanent.

b)    roi de orteză. pentru ca este vorba de un aparat care permite leaiizarea unei funcții altfel imposibile: deplasarea individului dintr-un punct în altul.

-    rol psihologic:

înainte de a fi considerat un mijloc de locomoție, fotoliul rulant este perceput de pacient și de cei apropiați lui ca un semn ai infirmității, al devalorizării. Mulți sunt de părere că te prezenta în fata celorlalți în fotoliu rulant înseamnă a arata ca o ființa malformată au demnă de mita - concepție total greșită care impune o profundă muncă psihologică

CONFORM CU ORIGINALUL.1-Ololm I rulant joacă un rol esențial in viața celui care doreștcrmnciuda dizabi li lăți i. să :iihă n viață aci i vă și să își sporească aradul de independență fală de cei din iur Tocmai cie aceea, fotoliul ruiant trebuie să aibă cel puțin patru caliiăti; securitate, conlort. manevrabilitate. estetică.    '

Deși legislația romanească iu ogoare precede ob'ținerea iiv iTrod giatcbt ;r dispoziții elof de deplasare, respectiv a fotoliilor rulante pentru persoanele eu dizabilități locomotorii, odată ia 5 ani. sumele alocate prin bondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pian Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București sunt insuficiente acoperirii nevoii de astfel de dispozitive (în anal 2008. Casa cie Asigurări de Sănătate a .Municipiuiui București a .alocat suina de 0.077.36 mii Iei acestui capitol, iar in anul 2000 stima s-a diminuat la 8 303.00 mii lei, pentru toate tipurile de dispozitive medicale).

In plus, perioada de așteptare a unui fotoliu rulant este cuprinsă între 6-12 luni de ia data completării dosarul ui. deși legislația prevede soluționarea cererii in termen cie 30 de zile. în plus. dacă în perioada de 5 ani de valabilitate a fotoliului acesta se defectează, nu poate fi reparat decât la atelierele agreate de furnizorul de dispozitive medicale, fapt ce duce la imposibilitatea folosirii fotoliului pentru o perioadă extrem de lungă de timp, Suma maximă ce poate ti decontată de către CASMB pentru achiziționarea unui fotoliu rulant este de maximum 1.268,95 lei. Cu această sumă se pot achiziționa doar fotolii manuale de interior, neadecvate carosabilului și lipsei cronice de rampe de acces din municipiul București.

Astfel. în vederea compensării neajunsurilor legislației românești în domeniu și pentru a sprijini posibilitatea de deplasare a persoanelor cu dizabilități pe raza Capitalei, până la dobândirea fotoliilor asigurate prin CASMB. propunem achiziționarea unui număr de 250 de fotolii rulante.

Acestea ar urma să fie distribuite de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București în colaborare cu organizațiile neguvernamentale reprezentative ale persoanelor cu dizabilități locomotorii către cei care primesc o soluție favorabilă la cererea depusă, dar pentru care perioada de așteptare este lungă, comparativ cu nevoia urgentă de folosire a unui dispozitiv medical. Condițiile economice actuale (scăderea bugetului alocat) au condus la creșterea perioadei de așteptare pentru procurarea dispozitivelor cu câteva luni (peste cele 6-12 luni).

în momentul în care obțin decizia CASMB și își procură fotoliul rulant, persoanele înapoiază fotoliul către DGASMB, în vederea realocării acestuia unei alte persoane aflate în nevoie.

Bugetul alocat acestei componente este de 1 37.500 euro.

2. Asigurarea transportului

Deși in ultimii ani au fost întreprinse eforturi considerabile în vederea dotării Regiei Autonome de Transport București a unor mijloace de transport, accesibî liz.aie pentru fotoliile rulante, există încă numeroase provocări în domeniu! transportului persoanelor cu dizabilități în municipiul București. Lipsa rampelor de acces pe multe dintre străzile adiacente stațiilor RATB. precum și aglomerația specifică, determină izolarea persoanelor cu dizabilități la domiciliu, astfel incât acestea pierd orice șansă de

r e i n t e grate, șo c i a I â s a u p r o fe s ion a I ă.

in plus. deșiTcPțnpaniile de la.ximetrie private sunt obligate, prin lege, să dispună de autovehicule; aeceșjbilizate. disponibilitatea acestora de a oferi servicii uti iizatori lor demunicipiului București pentru transportul utilizatorilor de fotolii rulante la acțiuni de participare și integrare socială și vizite medicale.

Bugetul alocat acestei componente este de 1 12.000 euro.

AXA II Creșterea accesului la activități culturale

1. Asigurarea biletelor gratuite

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată prevede la art. 21 faptul că autoritățile competente ale administrației publice au obligația să faciliteze accesul persoanelor cu handicap ia valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive și de petrecere a timpului liber. Astfel, copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, astfel:

ai adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate;

b) adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

De cele mai multe ori. însă. instituțiile de cultură nu respectă în totalitate această prevedere. înregistrându-se numeroase situații când ia casele de bilete persoanele cu dizabilități au întâmpinat refuzuri, datorită lipsei biletelor sau necunoașterii prevederilor legislative în domeniu, in acest sens, propunem ca în toate instituțiile de cultură din subordinea Consiliului General al Municipiului București să se aplice următoarea metodologie:

a) afișarea ia ioc vizibil, la casele de bilete și pe paginile de internet proprii, a unui afiș creat de DGASMB sub titlul proiectului ..Accesibilitate pentru toți" . în care să se prezinte prevederile legislației în domeniu:

hi posibilitatea rezervării telefonice, de către cei care au dreptul ia gratuitate, a biletelor, la numărul gratuit al DGASMB 0800-821.2S8, cu minimum 24 de ore înaintea orei de începere a spectacolului. In cazul în care nu există solicitări de bilete din partea persoanelor eu dizabilități. instituția de cultură poate dispune punerea in vânzare a acestora (cu cel puțin 12 ore înainte de începerea spectacolului). înainte de începerea spectacolului, persoanele care beneficiază de gratuitate pot ridica biletele, pe baza certif catului de încadrare in grad de handicap.CONFORM CU ORIGINALUL


închese cu fiecare dintre inslituțiile de cuitură protcconle de .oiaoorurc. prin care SLîiit indicele persoanele de contact dan petece ticcurci instituții pentru rezervarea locurilor destinate persoanelor cu dizebilități: di DGASMB.popularizează prevederile acestui program împreună cu organizați!le neguvernamentale, asigurând transportul utilizatorilor de fotolii rulante le instituțiile de cultură.

ei In cazul în cere și alte instituții de cultură din București, altelele decât cele din subordinea CGMB sunt de aeoord. DGASMB poate semne protocoale de colaborare. în sensul respectării accesului le cultură el persoanelor cu dizabditâți

Bugetul alocai acestei componente este de 600 euro (pliante și afișe).

2.    Creșterea fondului Bibliotecii pentru Nevăzători și Ambiiopi

Având în. vedere numărul mare de persoane cu handicap vizual din municipiul București (6.071 copii și adulți) Biblioteca Metropolitană București a organizat o filială „Biblioteca Sonoră pentru Nevâzători și Ambliopi" pentru a facilita liberul acces la informație, educație și cultură a persoanelor cu probleme vizuale. Pentru a crește calitatea serviciilor oferite, propunem ca în cadrul unui parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București să fie achiziționate materiale audio și braille.

Bugetul alocat acestei componente este de 5.000 euro.

3.    Creșterea abilităților sociale/graclului ele comunicare ai copiilor cu probleme de limbaj - dotarea cabinetelor de logopedie din grădinițe și scoli speciale, cu materiale practice pentru logopedie (materiale didactice/educaționale, jocuri, ghiduri. enciclopedii). Reducerea problemelor de vorbire ale copiilor copiilor preșcolari și școlari va creste accesul acestora către diverse forme de socializare: activități culturale, sportive, turistice, de petrecere a timpului liber, alături ce copii de aceeași vârstă, cu sau tară dizabilități. Bugetul aiocat acestei componente este de 3.000 euro.

4