Hotărârea nr. 358/2009

HOTARAREnr. 358 din 2009-11-03 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 6 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1329/29.03.2000 INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, IN CALITATE DE CONCEDENT, SI S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., IN CALITATE DE CONCESIONAR, CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București TToTărâre

privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiului București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 476/02.04.2009, precum și Raportul înaintat Primarului General de către Grupul de Lucru al Primăriei Municipiului București pentru analiza Contractului de Concesiune a Serviciilor Comunitare de Alimentare cu Apă și Canalizare Municipiul București - S.C. Apa Nova București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și'panalizare pentru Municipiul București, conform anexei care face parte' ‘    "    ■ ■ ■“ -
Art.2 Se mandatează RrimaruJ General al Municipiului București, în-calitate de autoritate executivă, să semneze Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune și să asigure reprezentarea intereselor Municipiului București, în calitate de Concedent, în derularea Contractului de Concesiune.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 03.11.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

/"V/11    "i/’.A.. /3 s—d/l r/ £ ĂT* // rtACT ADIȚIONAL Nr. 6 din data de........2009

la CONTRACTUL DE CONCESIUNE cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, România din data de 29.03.2000

ÎNTRE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ȘI

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
-1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul'ĂGenerajal (^Municipiului București (denumit în continuare „CGMB”) cu sediul în Bd. Regina    Sector 5, București - România, legal

reprezentat de Primarul General al Municipiului Btrcârești, Dl. Sorin Mircea OPRESCU, în

conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr....../2009 prin care a fost

mandatat să semneze prezentul Act Adițional și să asigure reprezentarea Concedentului în derularea

Contractului de Concesiune cu excepția aspectefor care modifică patrimoniul,Municipiul București, (denumit în continuare „Concedentul”)


pe de o parte,

c,

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., societate pe acțiuni constituită în conformitate cu legile din România, cu sediul social în str. Aristide Demetriade nr. 2, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9006/1999, CIF RO 12276949, legal reprezentată de Dl. Bruno Daniel Paul ROCHE, Director General (denumită în continuare “Concesionarul”).

pe de altă parte.

(Concedentul și Concesionarul sunt denumite^țreontinmi^împreună “Părțile”)

PREAMBUL


conforwTclT

AVAND IN VEDERE CA


ORIGINALUL


> Părțile și REGIA GENERALA DE APĂ BUCUREȘTI (“RGAB”) au semnat la data de 29 Martie 2000 un contract de concesiune cu privire la furnizarea de servicii de apă și canalizare (“Serviciile”) pentru Municipiul București, în baza căruia Concedentul a acordat Concesionarului o Concesiune exclusivă asupra dreptului de a furniza Serviciile, ca serviciu public, în cadrul Ariei Serviciilor, precum și o Concesiune exclusivă asupra Bunurilor Proprietate Publică (“Contractul de Concesiune”). Contractul de Concesiune a intrat în vigoare la data de 17 noiembrie 2000.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

> Prin Contractul de Concesiune Concesionarul s-a angajat să respecte Nivelele de Servicii prevăzute în Partea a Ill-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii, conform termenilor și condițiilor stabilite în acest contract.

Nivelele de Servicii „Acoperire - Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă’’ și „Acoperire - Proporția-străzilor existente dinZana de Servicii conectată la sistemul de canalizare” prevăd că 100% din Străzile existente la Data Licitației (20.03.2000) vor avea conducte de distribuție/canalizare de capacitate adecvată amplasate în așa fel încât distanța de la conductă/canalul colector la limita oricărei Gospodarii pe stradă sau în apropierea Străzii să nu fie mai mare de 50 m, cu condiția însă ca Străzile să fie pavate și Concesionarul să fi primit un angajament ferm de a se face conectarea la sursa de alimentare cu apă/canalizare dm partea a cel puțin de 50% din Gospodăriile.;aflate pe acele Străzi.


'-a\


In înțelesul acestor Nivele de Servicii “Strada^ în'stâmnă <£rXfce drum, cale, bulevard sau arteră de circulație de orice tip care se află pe domerci^j^b?i<^^un cod poștal și este menționată pe hărțile oficiale ale Municipalității valabile la Daîafiăssffației, iar “Gospodărie” înseamnă orice clădire de orice fel, indiferent de folosința pentru care se face alimentarea cu apă, care există și este reprezentată pe hărțile oficiale ale Municipalității valabile la Data Licițatiei.

> Luând în considerare faptul că în Contractul de Concesiune nu sunt specificate lista și lungimile străzilor neechipate la Data Licitației cu rețele publice de alimentare cu apă și de canalizare, Autoritatea de Reglementare Tehnică a Concesiunii (ARBAC) împreună cu Concesionarul s-au adresat Comisiei de Experți în vederea clarificării anumitor aspecte privind aceste Nivele de Servicii.

Comisia de Experți a transmis Raportul său în luna ianuarie 2009, a cărui copie este anexată prezentului Act Adițional ca Anexa nr.l (conform clauzei 49.9.2 din Contractul de Concesiune toate hotărârile Comisiei de Experți au caracter obligatoriu pentru Părți).

> Evoluția politicii de dezvoltare a orașului angajată de autoritățile locale ale Municipiului București a antrenat un ritm accelerat al dezvoltării urbanistice a orașului în perioada 2000-2009 și a condus la necesitatea dezvoltării în același ritm a infrastructurii. în consecință, Concedentul și sectoarele Municipiului București au realizat extinderi ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare și în afara cadrului strict impus de Contractul de Concesiune.

Prin urmare, aceste Nivele de Servicii au devenit neadaptate dezvoltării urbanistice a Municipiului București, fapt remarcat și de Comisia de Experți în Raportul menționat mai sus, aceasta recomandând ca Părțile să convină “asupra unei dezvoltări logice a serviciilor, în conformitate cu necesitățile clientului”.

> în acest scop, Părțile convin implementarea unui program finanțat de Concesionar, în valoare


totală de 200.000.000 Lei, eșalonat pe o perio care să se asigure realizarea strategiei Conc AVÂND ÎN VEDERE CĂ

ani, denumit “Programul Bucur”, prin -Sistemului,-

CONFORM CU ORIGINALUL


ntul internațional desemnat de Părți)


> Auditul de Mediu realizat în anul 2000 (de

pentru îndeplinirea Condiției Suspensive prevăzută la clauza 3.1.4 din Contractul de Concesiune a relevat și necesitatea înlocuirii branșamentelor din plumb.

Mai mult,-conform prevederilor Legii privind calitatea -apei potabile nr.458/2002, cu modificările și completările ulterioare, înlocuirea branșamentelor de plumb se impune a fi finalizată până cel târziu în anul 2013.

> ■ înlocuirea branșamentelor de plumb nu intră în obligațiile Concesionarului, nefiind cuprinsă în Tarif. Acest aspect a fost confirmat și de Comisia de Experți în Raportul cu privire la Auditul de Mediu din data de 10.04.2008, a cărui copie este anexată prezentului Act Adițional ca Anexa

nr.2.
,<■/


Industrială și în afara Nivelelor de Servicii, să soțrcfe^ inițieze și să execute lucrările” (dacă Concedentul


după aprobarea ExTA, să înanța parțial sau integral).


> Părțile își însușesc recomandarea Comisiei de Experți și convin completarea Contractului de Concesiune cu o clauză în acest sens.

AVAND IN VEDERE CA

> Urmare a obținerii asistenței financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene pentru proiectul Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate pentru București: Faza I a proiectului, măsura ISPA nr.2004/RO/16/P/PE/003 („Proiectul”) conform Memorandumului de Finanțare încheiat de UE cu Guvernul României la data de 13.12.2004, a încheierii de către Concedent a contractelor de .împrumut pentru cofinanțarea Proiectului și a contractului de lucrări cu Consorțiul Aktor/Athena SA JV, Concedentul și Concesionarul au semnat un Act Adițional la Contractul de Concesiune (aprobat ca Anexa nr.3 a HCGMB nr. 317/ 29.10.2008 și completat conform anexei la HCGMB nr.417/2008) în vederea îndeplinirii condiționalităților din Memorandumul de Finanțare.

> Prin acest Act Adițional Concedentul a recunoscut și confirmat dreptul Concesionarului de a asigura exploatarea și întreținerea bunurilor rezultate din lucrările aferente Fazei 1 a Proiectului după punerea lor în funcțiune conform Contractului de Lucrări, precum și a bunurilor ce vor rezulta din lucrările aferente Fazei a 2 a Proiectului indiferent de modul de finanțare a acestora.

>    Concedentul a solicitat Concesionarului, cai^accepta^gunplicare activă și asistență în etapa de finalizare a lucrărilor aferente Fazei 1 și fiarei 2M8EP#foiecmlui.

CONFORM CU

având IN vedere CĂ    IGINALUL

>    Printre Drepturile (noțiune din a cărei definiue^faC' parte și „toate contractele sau acordurile încheiate in legătură cu Serviciile sau auxiliare acestora si toate drepturile si/sau obligațiile de decurg din asemenea contracte sau acorduri”) transferate de RGAB către Concesionar la Data Intrării în Vigoare s-au numărat și contractele încheiate de RGAB cu Clienții din afara ariei teritorial administrative a Municipiului București conectați la Sistem.

La data redactării Contractului de Concesiune și, respectiv la Data Intrării sale în vigoare, nu exista o legislație specifică Serviciilor. Această legislație a fost adoptată abia în anul 2002. Prin urmare, contractele în baza cărora RGAB și, ulterior Concesionarul, furnizează apă potabilă și preia apa uzată-de ia localitățile limitrofe Municipiului Bacureșt-Uau fost considerate-contracte cu Clienții în înțelesul Contractului de Concesiune.

> Părțile recunosc că aceste localități nu dispun de surse de apă și/sau de infrastructura necesară evacuării apelor uzate, motiv pentru care-Concedentul confirmă dreptul Concesionarului de a încheia contracte de vânzare a apei potabile sau de preluare a apei uzate cu localitățile limitrofe Municipiului București.    v

> In Municipiul București plata utilităților iarAVÂND ÎN VEDERE CĂ ație financiară precară ce întâmpină dificultăți la ede ajutoare/facilități pentru plata Serviciilor.

. t) //. Jhr-.ci


r.


-irConcesionarul consimte să acorde scutiri la plata Se: este convenit prin prezentul Act Adițional.AVÂND ÎN VEDERE CĂ

> Concedentul a solicitat Concesionarului, în plus față de obligațiile de raportare prevăzute în Contractul de Concesiune, să îi transmită anual, pe suport informatic, detalii privind Bunurile Proprietate Publică, precum și să îi pună la dispoziție aplicațiile informatice necesare citirii fișierelor GIS.

în Contractul de Concesiune nu este reglementat modul de includere în Concesiune a Bunurilor Proprietate Publică realizate de Concedent în afara clauzei 20.2., Părțile convin stabilirea unei proceduri în acest scop, prin completarea clauzei 29.3. din Contractul de Concesiune.


în acest scop, Părțile convin completarea cj^feei_293. jncesionarea Bunurilor Proprietate Publica” din Contractul de Concesiune.

AVAND IN VEDERE CA


CONFORM CUConform clauzei 32.3 din Contractul de Concesiune, Concesionarul Irubuie-să-s Concedentului pentru încheierea contractelor cu Afiliații.

La data redactării Contractului de Concesiune, România nu era membră a Uniunii Europene, deci în legislația în vigoare la acea dată nu erau transpuse Directivele Comisiei Europene în materie de achiziții publice. Conform Legii privind Achizițiile definită în Contract (OG nr. 118/1999) Concesionarul avea posibilitatea de a atribui discreționar contracte prin negociere cu o singură sursă.

Prin urmare, scopul introducerii clauzei 32.3 în Contractul de Concesiune a fost ca toate contractele Concesionarului cu Afiliații să nu poată fi încheiate altfel decât „pe o bază strictă” și „în temeni comerciali”, aprobarea Concedentului reprezentând modalitatea de control a îndeplinirii acestui scop.

Legislația adoptată după aderarea României la Uniunea Europeană (OUG nr. 34/2006) transpune prevederile Directivei nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii și Directivei nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziție aplicate de entitățile care-operează în sectoarele apă, energie, transport și servicii poștale.

Procedurile concurențiale prevăzute de OUG nr. 34/2006 asigură pe deplin realizarea scopului prevăzut de clauza 32.3 din Contractul de Concesiune.

> Pentru realizarea InvestițieiL)Obligatoci.ZCJncesionarul a încheiat Contracte de împrumut cu BERD și DEG. Suma răm'asă de^ambursaf^ște de 36,6 milioane Euro din valoarea totală de 50

!^'-

De asemenea, conform .Contractului.de Concesiuni;,., Concesipna/ul a preluat de la RGAB datoria în USD către Banca Mondială. Suma din împrum-dtul Banca Mondială rămasă de rambursat este de 10,6 milioane USD din valoarea totală de 18,9 milioane USD.

Tariful și, respectiv, veniturile Concesionarul fiind în Lei, iar împrumuturile contractate în monede străine, devalorizarea Leului a cauzat pierderi importante Concesionarului. în plus, pierderile cauzate de cursul de schimb (4,2 milioane Euro numai în 2008) îngreunează .și capacitatea de autofinanțare și de investiții a Concesionarului.

Eliminarea riscului legat de cursul de schimb nu poate fi făcută decât printr-o conversie în Lei a împrumuturilor în valută.


> In aceste scopuri, Părțile convin modificarea

Concesiune.

CONFORM CU ORIGINALUL


AVÂND ÎN VEDERE CĂ

> Concedentul a solicitat Concesionarului anan^^QÂj^^^ei 42 „Corupția și Plata de Comisioane” din Contractul de Concesiune și adapîareaacesteia la prevederile legislației în vigoare.

Scopul acestei clauze este ca, pe de o parte Concesionarul să-și asume în mod expres și pe cale contractuală obligația de a nu săvârși anumite fapte prevăzute de legea penală, și, pe de altă parte, reglementarea consecințelor contractuale ale săvârșirii anumitor fapte prevăzute de legea penală.

>    După intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune au apărut o serie de acte normative noi, incidente în cazul fenomenului de corupție, care nu au însă incidență asupra obligațiilor Concesionarului. Aceste acte normative privesc în cea mai mare parte fapte de corupție săvârșite de funcționari publici.

>    în consecință, Părțile convin completarea Clauzei 42 „Corupția și plata de comisioane”.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

>    Prin Hotărârea nroT$/2009, CGMB a aprobat înființarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) ce preia atribuțiile Agenției de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă-Canal a Municipiului București - ARBAC și Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în-domeniul Energiei București - AMEREB.

>    în consecință, Părțile convin să includă în prezentul Act Afiițional modificările rezultate din adoptarea Hotărârii CGMB nr33S/2009.

AVAND IN VEDERE CA

> La Data Intrării în Vigoare, Concesionarul, a preluat de la RGAB, ca Drepturi, în baza clauzei 6.1 din Contractul de Concesiune, stocurile.de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar șLp.iese de schimb deținute de aceașia.


-r. ... . ......../;/

> Așa cum rezultă din clauzele Contractului de cpnpesiune acestor stocuri a fost necesitatea imperioasă de a asigîi

itat iâ Serviciului.


Din același motiv, Concesionarul este de acord ca, la încetarea Concesiunii, să predea Concedentului stocurile de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și piese de schimb de care va dispupe la acea dată, în valoare cekpuțin egală-cu-valoarea în Euro la Data Intrării în Vigoare a stocurilor preluate de la RGAB.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

> După Data Intrării în Vigoare, Concedentui a aprobat prin Hotărâri ale CGMB, scoaterea din Concesiune a unor bunuri ce fac parte din lista Bunurilor Proprietate Publică aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii, cu modificările ulterioare aduse de Părți prin Acte Adiționale la Contractul de Concesiune.

După adoptarea acestor hotărâri de către CGMB, Concesionarul a predat respectivele bunuri către Concedent/entitatea desemnată de Concedent în acest scop, pe bază de Procese verbale de predare-primire.

> în vederea formalizării acestei situații, Părțile Publică.


AVAND IN VEDERE CA


> Pentru rezolvarea eventualelor diferende ce potifîcarea listei Bunurilor Proprietate


CONFORM CU ORIGINALUL


Părțile Contractului de Concesiune,


acestea au posibilitatea de a recurge numai la Expertiză Tehnică.


> Părțile consideră că în anumite cazuri poate fi necesară o expertiză economică, motiv pentru care convin modificarea clauzei 52.18. „Expertiza Tehnică”.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

> Așa cum este menționat în Contractul de Concesiune, „Caseta” este apeductul (colectorul) subteran din beton administrat de către ANAR (Administrația Națională Apele Române fostă CNAR) și care conectează Sistemul de Canalizare cu SEAU Glina.

> Condițiile actuale de funcționare a Casetei—generează- disfuncționalități în Sistemul de Canalizare și provoacă, din ce în ce mai des, inundații în anumite zone ale Municipiului București atunci când apar evenimente pluviometrice deosebite.

> Pentru soluționarea problemelor generate de Casetă, Concedentui estimează că cea mai bună soluție este preluarea acesteia de la ANAR și introducerea sa în Sistemul de Canalizare.

Prealabil însă acestei preluări, precum și prealabil solicitării Concedentului de adoptare a unei Hotărâri de Guvern prin care Caseta să fie transferată din domeniul public al statului în domeniul public al "Municipiului București, trebuie analizate implicațiile și consecințele introducerii Casetei în Sistem.    i


f\

./


V z

C.........-
Concesionarul a efectuat deja, pe cheltuim» sajojnispegj^ unei părți din Casetă. Acest prim studiu a avut ca obiect o porțiune de aproxlmâtțy?^rSjrfpagțmetri (în puncte critice), în timp ce lungimea totală a colectorului este estimată la ăpw^^Piafi^Q^^m și este de acord să finanțeze

un studiu complet, estimat la aproximativ 6.000.GO) L©jR£CTM

c ASISTENT*

AVAND IN VEDERE CA


> Furnizarea Serviciilor către RADET a cauzat Conces


.CONFORM CU ORIGINALUL


(i)    o creanță de 54.104.242,71 Lei la data semnării prezentului Act Adițional, reprezentând contravaloarea recunoscută de RADET în Procesul Verbal din data de 06.10.2009 anexat ca Anexa nr.3 la prezentul Act Adițional, a Facturilor neplătite pentru serviciul de alimentare cu apă furnizat în cursul anului 2008;

(ii)    o pierdere de venit de 51.151.438 Lei reprezentând contravaloarea Facturilor emise către RADET până în anul 2006 pentru serviciul de canalizare aferent apei calde menajere deversate în rețeaua publică de canalizare, generată de lipsa unei reglementări locale care a pus Concesionarul în imposibilitatea de a încasa până în anul 2006 contravaloarea serviciului de canalizare pentru apa caldă menajeră deversată în rețeaua publică de canalizare.

> Lipsa lichidităților necesare realizării investițiilor legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii a pus Concesionarul în situația, ca la data de 28.11.2008, să notifice Concedentului apariția Evenimentului de Forță Majoră constând din încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale, eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune.

Tot din lipsă de lichidități, Concesionarul nu a putut să-și îndeplinească nici obligațiile din Contractele de împrumut încheiate cu BERD și DEG pentru finanțarea Investiției Obligatorii (Stația Crivina), în special obligația de a menține în permanență o rată de 1,2 a free cash flow-ului față de serviciul datoriei. Acțiunile pe care le pot întreprinde băncile au consecințe extrem de grave asupra Concesiunii.

Părțile convin să reglementeze prin prezentul Act Adițional modul de aplicare a clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune (conform căreia Concedentul s-a angajat să achite sau să determine achitarea către Concesionar a valorii Facturilor neplătite și cu scadența întârziată ale RADET, în eventualitatea și în măsura în care aceste Facturi rămân neachitate pe o perioadă de cel puțin 6 luni după scadența acestora) cu privire la creanța Concesionarului asupra RADET de 54.104.242,71 Lei.’

> Contractul dintre Concesionar și RADET prevăzut ia clauza 33.1 din Contractul de Concesiune a fost semnat la data de 22.09.2004 și a intrat în vigoare la data de 05.08.2005. însă, încă de la începutul Concesiunii, Concesionarul a furnizat Serviciile către RADET.

Până la adoptarea de CGMELa Hotărârii nr.177 din 04/08/2005 privind stabilirea și facturarea cantității de apă uzatăievacuatăaeșytilizatorii branșați Ia sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică precum și lâ sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului București, Concesionarul a facturat RADET, pe lângă contravaloarea apei cumpătate pe care RADET o refacturâ'clienților săi, și serviciul de canalizare aferent întregii ape cumpărate.    ./«A


Contravaloarea Facturilor emise către RADET pej^riBi^raciul de canalizare aferent apei calde menajere deversate în rețeaua publică de canalizare, ÎrTsumă de 51.151.438 Lei reprezintă pentru Concesionar o pierdere de venit pentru care are dreptul de a fi compensat fie prin aplicarea unei Ajustări Extraordinare a Tarifului conform Contractului de Concesiune, fie prin solicitarea plății acesteia de către Concedent.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

> în conformitate cu prevederile clauzei 52.11 "Modificare” din Contractului de Concesiune, prezentul Act Adițional a fost aprobat de Hotărârea CGMB nr...72009, anexată ca Anexa nr3 la prezentul Act Adițional.

ȚINÂND CONT DE TOATE ACESTEA, PĂRȚILE AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Pentru evitarea oricăror dubii, Părțile recunosc că drepturile și obligațiile RGAB nu vor fi afectate în nici un fel prin prezentul Act Adițional.

Cu excepția cazului în care se prevede contrariul, termenii u; majuscule vor avea același înțeles cacel utilizat în Contrac,


rezentul Act Adițional scriși cu ne.

C-ONFORM CU ORIGINALUL


CAPITOLUL I Modificări/completări ale Contractului de

Părțile convin modificarea/completarea Contractul de Concesiune după cum urmează:

A) Părțile convin sa introducă în Contractul de Concesiune următoarea clauză nouă,

denumită “Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare -

Programul Bucur” ce va avea următorul conținut:

„Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare - Programul Bucur

1. Programul Bucur

1.1. In vederea adaptării programului de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare realizat de Concesionar la necesitățile de dezvoltare urbanistică a Concedentului, Părțile, convin să înlocuiască Nivelele de Servicii „Acoperire— Proporție din străzile existente în Zona de Servicii conectate la serviciul de apă potabilă (“NS A4) și „Acoperire - Proporția străzilor existente din Zona de Servicii conectată la sistemul de~ canalizare („NS B2”) cu „ Programul Bucur ” definit mai jos, după certificarea Conformității inițiale a NS A4 și NS B2.

1.2. Programul Bucur este un program de investiții în valoare de 200.000.000 Lei (33.333.333 lei/an, sub rezerva opj&ârjifiacord între Părți), finanțat de Concesionar și destinat extinderilor rețelelof, publice de alimentare cu apă și de canalizare, ce se va derula pe o perioadă de șase ani începând cu anul calendaristic următor certificării Conformității inițiale a NSrA4 și NS B2 realizate în conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune.l!/I

1.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligați^C^^fi&ndrului prevăzută în Partea III ” Nivelele de Servicii ” a Caietului de Sarcini al Concesiunii cu privire la NS A4 și NS B2 este cea prevăzută în Raportul Comisiei de Experți din luna ianuarie 2009, respectiv de "Lista și lungimea străzilor lipsite de rețele de apă și canalizare la Data Licitației”).

2. Implementarea Programului Bucur

2.1. Lucrările de extinderi ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare ce vor fi realizate prin Programului Bucur (,,Extinderile”) vor fi stabilite de Concedent împreună cu Concesionarul, prin reprezentanții acestora numiți în Comitetul de Coordonare prevăzut la clauza 3 de mai jos.

2.2. Concesionarul va realiza Extinderile direct sau prin intermediul unor firme specializate desemnate în urma aplicării procedurilor prevăzute de Legea privind Achizițiile.

2.3. Pe durata implementării Programului Bucur, Concesionarul va transmite anual Concedentului, în termen de 3 (trei) luni de la încheierea fiecărui an calendaristic, lista completă a Extinderilor realizate în anul calendaristic încheiat, în care va indica și costul realizării acestora.


2.4.Pentru evitarea oricărui dubiu, bunurile rea

conform definiției din prezentul Contract. ,/^sisuktato*1^ ip

3. Comitetul de Coordonare

’eri reprezintă Bunuri de Proiect


CONFORM CU ORIGINALUL


3.1. In vederea implementării cu succes a Programului HdPurfPârțile. convin crearea unui Comitet de Coordonare format din către 4 (patru) reprezentanți ai fiecărei Părți desemnați special în acest scop.

3.2.    Comitetul de Coordonare va funcționa în baza unui Regulament propriu, pe care îl va stabili cu ocazia primei reuniuni de lucru, și va avea ca atribuție principală validarea programelor anuale de Extinderi (pe baza propunerilor Concedentului) precum și planificarea lucrărilor.

3.3.    In vederea planificării Extinderilor, Concedentul va transmite Concesionarului, cel mai târziu la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic, lista Extinderilor propuse a fi realizate în anul calendaristic următor.

3.4. Comitetul de Coordonare va valida, până la data de 31 iulie a fiecărui an calendaristic, lista Extinderilor ce vor fi realizate de Concesionar în anul calendaristic următor și o va transmite Părților.

3.5.    Concedentul va asigura tot sprijinulnecesar pentru obținerea.de către Concesionar a oricăror Aprobări Necesare pentru realizarea Extinderilor conform planificării acestora.

3.6.    Fără a lua în considerație prevederile clauzei 3.3 și 3.4 de mai sus, lista Extinderilor ce vor fi realizate în primul an al Programului Bucur va fi stabilita de Părți în termen de 90 de zile de la data Evaluării Inițiale a Conformității NS A4 și NS B2.fi


4. Finanțarea Programului Bucur

/X-

//# 3oria^ "$> la: v,.',0JAa3s i$ ■%

«3 AX4.1.    Concesionarul se angajează să finanțeze Programul Bucur, fără vreo compensare tarifară, în limita sumei prevăzute la clauza 1.2. de mai sus.

4.2.    -Concesionarul va ține o contabilitate- analitică ce va cuprinde costurile angajate/facturi/plăti, data recepției și a punerii în funcțiune etc. specifică ace^atfirogram, pe care o va comunica Concedentului odată cu lista prevăzută la clauza 2.3.

5. Asigurarea stabilității Programului Bucur


5.1.Prin prezenta clauză 5, Părțile înțeleg să asigure^tabiliti finanțare prin Programul Bucur în cazul variației vo, cum urmează :

CONFORM CU ORIGINALUL

ipacitațn de investiții și de apă/canalizare vândute, după


5.1.1.    In situația în care Concesionarului înregistrează o creștere, de la un an la altul, a volumelor vândute de apă și de canalizare pe o perioadă de 12 luni cumulate, valoarea Programului Bucur pentru anul în curs va fi majorată prin aplicarea unui procent de creștere egal cu procentul de creștere a volumelor vândute. Valoarea de referință a volumelor vândute de apă potabilă pentru prima perioadă de 12 luni a Programului Bucur este fixată la 150 milioane m3,

5.1.2.    In situația în care Concesionarului înregistrează o scădere, de la un an la altul, a fluxului de numerar ca urmare a scăderii volumelor vândute de apă și de canalizare pe o perioadă de 12 luni cumulate, Concesionarul va avea dreptul de a fi compensat printr-o Ajustare Extraordinară a Tarifului pentru menținerea aceleiași valori a Programului Bucur, calculată și aprobată conform Părții a IV-a a Caietului de Sarcini „ Tariful". Valoarea de referință a volumelor vândute de apă potabilă pentru prima perioadă de 12 luni a Programului Bucur este fixată la 150 milioane m3.

5.2.    Fără a lua în considerare prevederile clauzei 5.1. de mai sus, în situația în care Concesionarul se va găsi în imposibilitatea de a asigura cu prioritate finanțarea Programului Bucur din motive independente de voința sa (ca de exemplu apariția unui Eveniment de Forță Majoră sau, după caz a unei crize economice majore având ca efect prăbușirea piețelor financiare confirmată de Camera de Comerț și Industrie a României sau Fondul Monetar Internațional), acesta va avea dreptul să suspende realizarea Programului Bucur, printr-o notificare adresată Concedentului în acest sens.

5.3. In situația prevăzută la clauza 5/2—de mai sus, Părțile-se vor întâlni -în cel mai scurt timp posibil pentru a analiza măsurile ce pot fi luate pe perioada de suspendare, inclusiv pentru a stabili (dacă va fi posibil) durata de amânare a realizării Programului Bucur, precum și (dacă va fi cazul) orice ajustare a valorii acestui program.

5.4.Sub rezerva clauzei 5.2. și 5.3. de mai sus sau a altor aranjamente convenite de Părți și sub rezerva respectării de.câtreX/pn£edent a obligațiilor asumate prin prezenta clauză „ Extinderea rețelelor de alimejfițfire cuMpp^^^s canalizare - Programul Bucur jnerespectarea de către Concesionar a pfiligdției^det-fijfi^^re a Programului Bucur va constitui o încălcare a prezentului Conh&ct)dE^^^^^n^sfbnar in înțelesul Clauzei 50.1.1. (a).11


***


B) Părțile convin să introducă în Contractul de Concesiune următoarea clauză nouă,

denumită “ Lucrările de înlocuire a branșamentelor de plumb” ce va avea următorul

conținut:

^Lucrările de înlocuire a branșamentelor de plumb '

1. Concesionarul este de acord să finanțeze și să realizeze lucrările de înlocuire a branșamentelor de plumb, al căror cost total este estimat la suma de 10 milioane Euro (+maxim 10%).

2. Pentru finanțarea acestor lucrări Concesionarul va avea dreptul la o Ajustare Extraordinară a Tarifului, realizarea lucrărilor fiind condiționată de calcularea și aprobarea acestei Ajustări Extraordinară a Tarifului în conformitate cu prevederile Părții a IV-a a Caietului de Sarcini (Tariful).

Valoarea Ajustării Extraordinare a Tarifului va fi în care finanțarea lucrărilor de înlocuire a branș^ integral de Concedent."


C) Clauza 1.1 din cuprinsul clauzei 1 ” Definițiianulată, după caz, în situația rttuismr


cu

ORIGINALUL


etare” se completează cu


următoarele definiții


”Concedentul    Municipiul București, unitate administrativ teritorială, persoană juridică de drept

public, prin CGMB, ca autoritate deliberativă, reprezentat de Primarul General al Municipiului București, în calitatea sa de conducător al serviciilor publice locale și autoritate executivă având atribuțiile prevăzute de Legea nr.215/2001, mandatat de CGMB pentru derularea prezentului Contract

Concesionarul SC Apa Nova București SA, persoană juridică constituită și funcționând în baza legilor române, cu capital social de 53.497.460 Lei, J 40/9006/1999, C1F RO 12276949, reprezentată de Directorul său General în baza atribuțiilor conferite de Actul Constitutiv și de Legea nr. 31/1990"

***

D) Clauza 2 ..Operarea și întreținerea Bunurilor aferente Fazei 1 a Proiectului si Fazei

2 a Proiectului” din clauza „Transferul bunurilor SEA.U Glia-a-” introdusă în

Contractul de Concesiune prin Actul Adițional din data de 27.01.2009 se completează

cu o nouă clauză, clauza 2.5, „Implicarea Concesionarului în ctapa de finalizare a

lucrărilor aferente Fazei 1 a Proiectului” ce va avea următorul conținut:

„2.5. Implicarea Concesionarului în etapa de finalizare a lucrărilor aferente Fazei 1 și Fazei 2 a Proiectului

2.5.1. Fără a ține cont d^p/^Ved^^^^auzei 2.3 de mai sus și fără a prejudicia prevederile clauzei

2.4. de mai sus, țfifm prezentaffij&fi^pdentul solicită și Concesionarul consimte ca, în perioada finalizării lucrătplpr âfergnteJ/fizEi:fia Proiectului conform Contractului'de Lucrări să acorde


/L,, - ,. TO!Ai39t,'7A "S-l \v> t/i.irf’w-'' ș/f

Concedentului asistență și consultanțfyfîn lejțâturăTfiu aspectele aferente asigurării în bune condiții a exploatării SEAU Glina, la cosluțfmipiTjîjpâsibile și în condiții de performanță tehnică și siguranță.


/■


2.5.2. Concesionarul consimte să suporte cheltuielile legate de implicarea sa în etapa de finalizare a lucrărilor aferente Fazei 1 a Proiectului conform prezentei clauze 2.(5, și Fazei 2 aProiectului, dacă va fi cazul, fără a solicita vreo compensare în acest sens, în limita unei sume de 400.000 lei/an.


2.5.3. Concedentul va pune la dispoziția Concesionarului toate datele tehnice și documentele necesare bunei derulări a implicării solicitate Concesionarului prin prezenta clauză.”

***


E)


Clauza 4 “Acordarea Concesiunii” se completează prin adăugarea unei noi clauze,

clauza 4.5. ce va avea următorul conținut:


„4.5.


Concesionarul are dreptul să încheie contracte de vânzare a apei și/sau de preluare a apelor uzate cu localitățile limitrofe Municipiului Buțfififfftfipfpprdate la Sistem sau cu operatorii Serviciilor acestor localități ”.

ASISTENTĂ


**


F)


Clauza 13.4 “ Facturare și încasare " se co"

clauza 13.4.7 ce va avea următorul conținut:„13.4.7. Cazuri sociale

La solicitarea Concedentului, Concesionarul se angajează să acorde scutiri la plata Serviciilor pentru familii cu dificultăți financiare în limita unei sume de maximum 400.000 Lei/an ce cuprinde inclusiv obligațiile fiscale (de exemplu TVA). Modalitatea și criteriile de acordare a acestor scutiri vor fi stabilite de un Comitet de Solidaritate format din reprezentanți ai Părților.

***


G) Clauza 29.3. din cuprinsul clauzei 29 „Bunuri” se completează cu două clauze noi,

clauza 29.3.7 și clauza 29.3.8. ce vor avea următorul conținut:


„29.3.7. Informarea Concedentului

29.3.7.1. Concesionarul se angajează să transmită Concedentului, odată cu Raportul Anual, un fișier informatic cuprinzând:

lista modificărilor adușe,Bunurjlor Proprietate Publică concesionate;

investițiile în Sistem realizatefiî&'Concesionar pe parcursului anului (inclusiv imobilizările în curs);    '

un fișier descriptiv al rfțe^l&r’d^afimentare cu apă și de canalizare (în format „GIS”, astfel cum este realizat de Concesionar). "

,/

t


fff -'L\/

29.3.7.2.    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile recunosc că drepturile de proprietate intelectuală asupra sistemului de modelare GIS realizat de Concesionar rămân în proprietatea acestuia până la expirarea Concesiunii.

29.3.7.3.    Concesionarul va pune,, de- asemenea,. la dispoziția Concedentului, aplicațiile informatice necesare citirii fișierelor GIS în limita unui cost total de 20.000 lei pe an, corespunzător unei licențe de utilizator. Concedentul va asigura dotarea serviciilor sale cu computerele și conexiunile internet necesare actualizării datelor.

29.3.8. Bunurile Proprietate Public A realizate de către Concedent altfel decât în baza Clauzei 20 vor fi introduse în Concesiune conform procedurii din Anexa nr.5 la Actul Adițional nr.6 la prezentul Contract. ”


CONFORM CU ORIGINALUL


H) Clauza 32 „Contracte” se modifică după cui

a) Clauza 32.2. se modifică și va avea următorul conținut:

„32.2. Toate contractele (altele decât Contractele de Finanțare) ce vor fi încheiate de către Concesionar trebuie sa respecte Legea privind achizițiile ".

b)    Clauza 32.3 se modifică și va avea următorul conținut:

„32.3. Toate contractele sau înțelegerile de orice fel ce vor fi încheiate între Concesionar și un Afiliat, trebuie, indiferent de valoarea sau durata lor, să fie încheiate pe o bază strictă și în termeni comerciali. Aceste contracte vor fi avizate de Consiliul de Administrație al Concesionarului".

c)    După Clauza 32.6 se adaugă o nouă clauză, Clauza 32.7. ce va avea următorul conținut:

”32.7. In vederea menținerii echilibrului financiar al Concesiunii prin prezervarea capacității Concesionarului de rambursare a imprumuturilor contractate cu Terții Imprumutători aprobate de Concedent, respectiv Contractul de împrumut cu Banca Mondială preluat de la RGAB și Contractele de împrumut încheiate cu BERD si DEG pentru finanțarea Investiției Obligatorii, Concesionarul este autorizat să modifice aceste contracte în sensul conversiei în Lei a valutei în care au fost acordate împrumuturile.

Părțile recunosc că aceste-conversii pot avea efecte pozitive-sau negative asupra fluxului de numerar al Concesionarului (generate de diferența dintre dobânda globală pentru împrumuturile acordate în valute și dobânda~în Lei pentru împrumuturile convertite) și convin ca aceste efecte să fie compensate prinîr-o Ajustare Extraordinară a Tarifului (pozitivă sau negativă) determinată și aprobată conform prevederilor Părții a PV-a a Caietului de Sarcini (Tariful). ”    .: _    %14


I) Clauza 42.6 din cadrul clauzei 42 „Corupția și Plalade/Comisioane” se completează

cu o nouă clauză, clauza 42.6.3. ce va avea următorul conținut:

„42.6.3. Concedentul va lua măsuri/va institui proceduri pentru ca salariații/mandatarii/reprezentanții săi sa nu pretindă ori primească bani sau alte foloase care nu li se cuvin sau să accepte promisiunea unor astfel de foloase sau să nu o respingă, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle lor de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, în legătură cu prezentul Contract”.

***

J) In clauza 48.1. -.Generalități” din cuprinsul clauzei 48 „Autoritatea de Reglementare

Tehnică» referința la „Hotărârea CGMB^^tfirul 27/1999” se înlocuiește cu


..Hotărârea CGMB numărul...../2009”


CONFORM CU ORIGINALUL


K) Clauza 51.12. ..Data încetării și Transfe

Bunurilor de Proiect” se completează cu o nouă clauză, clauza 51.12.4. ce va avea

următorul conținut:

„51.12.4. De asemenea, în vederea asigurării continuității Serviciilor, la Data încetării stabilită în baza prevederilor Clauzei 50, Concesionarul va preda și transfera Concedentului, ca Bunuri de Proiect, stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și piese de schimb în valoare cel puțin egală cu valoarea în Euro la Data Intrării în Vigoare a stocurilor preluate de Concesionar de la RGAB ”.

***

L) Clauza 52.18. ..Expertiza tehnică” se modifică în totalitate și va avea următorul

conținut :

„52.18 Expertiza

52.18.1    In cazul litigiului (litigiilor) cu privire la probleme tehnice apărute din sau în legătură cu prezentul Contract, Părțile pot, înainte de orice procedură arbitrală și prin consimțământ mutual, să decidă să prezinte acest litigiu (litigii). Inginerului Hidro din Comisia de Experți ("Expertul Tehnic").

52.18.2    In cazul litigiilor cu privire la probleme economice apărute din sau în legătură cu prezentul Contract, Părțile pot, înainte de orice procedură arbitrală și prin consimțământ mutual, să decidă să prezinte acest litigiu (litigii) Economistului de Reglementare din Comisia de Experți ("Expertul Economic").

52.18.3.Expertul Tehnic, respectiv Expertul Economic, va media Părțile în încercarea de a soluționa litigiul și. va emite decizia sa în termen de 60 de zile de la prezentarea litigiului. Cheltuielile aferente angajării Expertului Tehnic, respectiv Expertul Economic, și procedurilor vor fi suportate în mod egal de către Părți.52.18.4 Dacă Părțile nu sunt a    > a Expertului

Economic, fiecare Parte poate supune litigiul arbitrajului/conform Clauzei 52.17”.

CAPITOLUL II

Modificări ale listei Bunurilor Publice concesionate

1.    Părțile declară și recunosc că prin următoarele Hotărâri ale CGMB :

Hotărârea CGMB nr.250/2001 cu privire la aprobarea trecerii in administrarea Regiei Generale de Apa București, din subordinea Consiliului General al Municipiului București, a-unor bunuri proprietate publica date in concesionare de Municipiul București către S.C. Apa Nova București S.A., incluse in Anexa la Hotararea C.G.M.B. nr.296/16.12.1999, aferente activitatii de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Otopeni - Județul Ilfov;

Hotărârea CGMB nr. 331/2001 cu privire la aprobarea trecerii in administrarea Administrației de Agrement si Lacuri București a unor bunuri proprietate publica, date în concesionare de Municipiul București către S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. incluse în Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr.296/16.12.1999;

Hotărârea CGMB nr. 117/2007 privind numirea comisiei de predare a rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare aflate în patrimoniul Municipiului București, către patrimoniul orașului Voluntari

(i)    Concedentul a aprobat scoaterea din Concesiune a unor bunuri ce fac parte din lista Bunurilor Proprietate Publică, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a Vl-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii, cu modificările ulterioare aduse de Părți prin Acte Adiționale la Contractul de Concesiune;

(ii)    Concesionarul a predat respectivele bunuri către Concedent/entitatea desemnată de Concedent în acest scop, pe bază de Procese verbale de predare-primire.

2.    în vederea formalizării acestei situații, lista Bunurilor Proprietate Publică se modifică în sensul scoaterii din aceasta a bunurilor prevăzute în Anexele Hotărârilor CGMB menționate la punctul 1 de mai sus (lista acestor bunuri este anexată ca Anexa nr.6 la prezentul Act Adițional).


CAPITOLUL III


ONFORM CU ORIGINALUL


înlocuirea Anexei C la Contractul de Con

Conform Hotărârii CGMB nr..../2009 înființarea Autorității Municipale de^Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), aceasta are calitatea de Autoritate de Reglementare Tehnică a Concesiunii, având atribuțiile din Contractul de Concesiune, subrogându-se în drepturile și obligațiile Agenției de Reglementare a Nivelelor de Serviciu Apă-Canal a Municipiului București - ARBAC.

CGMB nr......./2009


CAPITOLUL IV Modificarea clauzei


Reglementare Tehnică și Comisia de Expertizei de Sarcini al Concesiunii

Autoritatea de î alV-a Tariful a Caietului


Clauza 1.3.1. din cuprinsul clauzei 1.3. „Autoritatea de Reglementare Tehnică și Comisia de Experți” a Părții alV-a Tariful a Caietului de Sarcini al Concesiunii se modifică și va avea următorul conținut:

„1.3.1. Autoritatea de Reglementare Tehnică, persoană juridică independentă înființată conform

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr......../2009 va reglementa

conformitatea cu Nivelele de Servicii și Investiția Obligatorie. Ca poziție separată pe Factură, Concesionarul va percepe și va încasa de la Clienți, în conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, Taxa Autorității de Reglementare Tehnică. Aceasta taxă este inclusă în Tariful aplicabil. Valoarea anuală totală pe care Concesionarul se obligă să o transfere necondiționat către Autoritatea de Reglementare Tehnică este de 350.000 Euro, plata făcăndu-se în tranșe lunare egale, plătibile în lei la cursul oficial din ziua plății. Conform Statutului Autorității de Reglementare Tehnică anexat Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr...../2009, suma de 230.000 Euro (două sute treizeci mii Euro) (sau 65.71% din Taxa Totală a Autorității de Reglementare Tehnică), se va utiliza pentru cheltuieli de funcționare și de capital, diferența de 120.000 Euro (34.28% din Taxa Totală a Autorității de Reglementare Tehnică), urmând a fi utilizată pentru plata costurilor și onorariilor membrilor Comisiei de Experți. ”

CAPITOLUL V Modificarea Părții a IlI-a Concesiunii


.Nivelele


CONFORM CU ORIGINALUL


a Caietului de Sarcini al


Peste tot în cuprinsul Părții a IlI-a „Nivelele Serviciilor” a Caietului de Sarcini al Concesiunii :

1.    Denumirea Nivelului de Serviciu „Apa facturată și contorizată ca procent din apa produsă” se înlocuiește cu „Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse”;

2.    Denumirea Nivelului de Serviciu „Facturi emise pe baza contoarelor ca procent din totalul facturilor” se înlocuiește cu “Facturi-emise pe baza citirii contoarelorde branșament individuale sau comune mai multor Clienți, ca procent din totalul facturilor”;

3.    Denumirea Nivelului de Serviciu „Clienți contorizați ca procentaj din total” se înlocuiește cu ‘Branșamente contorizate>ca procentaj din branșamente individuale sau comune mai multor Clienți, existente


CAPITOLUL VI

Preluarea Casetei în Concesiune


1. Părțile își exprimă acordul de principiu cu privire la integrarea Casetei în Sistemul de Canalizare și, respectiv, în Concesiune.

2. Preluarea în Concesiune a Casetei se va face în


2.1. Faza de studiu


CONFORM CU ORIGINALULsîidfcMehâsB! realizat in situ (“Studiul”), după Române fostă CNAR), pentru a


2.1.1.    Integralitatea colectorului va face obiectul obținerea acordului ANAR (Administrația determina cu precizie:

condițiile de acces în interiorul colectorului;

5    3

inspecția interioară a colectorului (cu ajutorul scafandrilor echipați cu tot echipamentul necesar), în condiții de securitate optimă pentru persoane și instalații; cartografierea zonelor colmatate și a obturațiilor;

locurile de infiltrare și estimarea cantităților infiltrate;

o propunere tehnică detaliată a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru a permite buna funcționare a colectorului. Această propunere tehnică va fi însoțită de un program de lucrări (pe o perioadă de la 1 la 5 ani), de o estimare financiară transparentă a costurilor previzionate ale investițiilor (inclusiv dimensiuni și prețuri unitare), și de o estimare a costurilor de exploatare.

2.1.2.    Costul Studiului, estimat ,a aproximativ 6.000.000 Lei (+ maximum 15%), va fi suportat de Concesionar, acesta angajându-se să realizeze și să finanțeze Studiul fără vreo compensare tarifară.

2.1.3.0 comisie numită de Părți, formată din reprezentanți ai Părților, se va reuni cel puțin trimestrial pentru a analiza stadiul Studiului și a facilita modalitățile administrative ce permit buna desfășurare a acestuia.

2.1.4. Raportul final al Studiului și recomandările ce vor rezulta din concluziile acestuia vor fi remise Concedentului în termen de 18 luni de la semnarea prezentului Act Adițional.

2.2. Introducerea Casetei în Sistemul de Canalizare

.2.1. în funcție de recomandările Studiului, Concedentul va solicita adoptarea unei Hotărâri de Guvern prin care Caseta să fie transferată din domeniul public al statului în-domeniul public al Municipiului București.

.2.2. în situația în care lucrările necesare integrării Casetei în Sistemul de Canalizare, astfel cum rezultă din Studiu, nu vor fi finanțate din fonduri europene, Părțile vor conveni asupra modalităților de realizare și de finanțare a acestora (finanțarea putând fi făcută împrumut bancar, subvenție- locală/'-' Ajustare Extraordinară a Tarifului sau orice altă modalitate/mo^âhtăți* convenite de Părți astfel încât lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp, iar repercusiunea cosțuriîofîrf Tarif să fie suportabilă pentru Clienți),2.3 Preluarea Casetei in Concesiune JIS’Z Preluarea casetei in Concesiune, după transferul aiîștria in domeniul public al Concedentului, se va face pe baza unui Act Adițional la Contractul de Conă&sjulM-isaue va prevedea dreptul Concesionarului la o Ajustare Extraordinara a Tarifului care si acopere cheltuielile de exploatare a Casetei.


Cap. VII Fântânile OrnamentaleSCONFORM CU GINALUL


Pentru dreptul acordat Concesionarului prin    Contractul de Concesiune (de a

încheia contracte de vânzare a apei și/sau de preluare a apelor uzate cu localitățile limitrofe Municipiului București), Concedentul solicită Concesionarului, care acceptă, să asigure operarea și întreținerea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare, cu echipamentele aferente acestor instalații, ce deservesc fântânile ornamentale aflate în administrarea CGMB la data semnării prezentului Act Adițional în vederea bunei funcționări a acestora, după cum urmează:


1.1.    Concedentul va transmite Concesionarului lista Fântânilor Ornamentale împreună cu copii ale documentelor pe care le deține (planuri, schițe etc) cu privire la instalațiile de alimentare cu apă și de canalizare și a echipamentele aferente acestora.

1.2.    Concesionarul va inventaria necesarul de lucrări, materiale, piese de schimb etc., pentru buna funcționare instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare (cu echipamentele aferente), a Fântânilor Ornamentale și va elabora programul pentru primul an de operare, pe care îl va transmite Concedentului în termen de 120 de zile de la primirea documentelor prevăzute la clauza 1.2. de mai sus.


1.3. Concesionarul va începe operarea și întreținerea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare (cu echipamentele aferente) a Fântânilor Ornamentale conform unui Protocol ce va fi semnat de Părți în termen de 30 de zile de la data la acceptării de către Concedent a programului prevăzut la clauza 1.2. de mai sus.


1.4. Cu 30 de zile înainte de încheierea fiecărui an de operare a Fântânilor Ornamentale, Părțile vor încheia Protocoale prin care vor stabili condițiile de operare și întreținere a instalațiilor acestora de alimentare cu apă și de canalizare (cu echipamentele aferente) pentru următorul an.


1.5. Orice investiție care se face asupra-Fântânilor Ornamentale se va face in baza-unui studiu de fezabilitate votat in prealabil printr-o hotarare a Consiliului General al Municipiului București


2. Pentru evitarea'oricărui dubiu, Fântânile'Ornamentale reprezintă Bunuri Proprietate Publică în înțelesul Contractului de Concesiune
Părțile convin ca soluționarea problemelor generate Concesionarului de furnizarea Serviciilor către RADET să fie făcută după cum urmează:    __----

CONFORM CU ^ORIGINALUL


1. Creanța de 54.10.4.242,71 Lei (serviciulde alimen


1.1.    în conformitate cu prevederile Clauzei 35.3 din Conviețui de Ct^esiune, Concedentul va achita sau va determina achitarea de RADET către Concfes^uar^ sumei-de 54.104.242,71 Lei („Datoria”) reprezentând contravaloarea recunoscută și neplătită de RADET a Facturilor emise de Concesionar pentru serviciul de alimentare cu apă furnizat RADET în cursul anului 2008 (toate aceste Facturi fiind scadente de mai mult de 6 luni), până cel târziu la data de 30.06.2011.

1.2.    Cu condiția respectării prevederilor clauzei 1.1. de mai sus, Concesionarul consimte să renunțe la a mai solicita plata penalităților de întârziere aferente Datoriei.

1.3.    Concesionarul se angajează să notifice Concedentului încetarea Evenimentului de Forță Majoră constând în încălcarea de către RADET a angajamentelor contractuale față de Concesionar eveniment ce se încadrează în categoria Evenimentelor Nefavorabile de Forță Majoră prevăzute de clauza 45.4 litera g) din Contractul de Concesiune (eveniment notificat începând cu data de 28 noiembrie 2008 care a pus Concesionarul în imposibilitatea de a mai realiza programele de investiții necesare respectării obligațiilor legate de îndeplinirea și menținerea Nivelelor de Servicii) în termen de maximum 3 zile de la data încasării a cel puțin 50% din valoarea Datoriei.

1.4.    De asemenea, în situația în care, în aplicarea prevederilor clauzeei 1.3. de mai sus Concesionarul a notificat Concedentului încetarea Evenimentului de Forță Majoră menționat în clauza 1.3. de mai sus, Concesionarul se angajează, prin excepție de la prevederile clauzei 45.1.2. din prezentul Contract, să îndeplinească Nivelul de Serviciu „Apa facturată și contorizată ca procent din apa produsă” (prevăzut a fi îndeplinit în Anul Contractual 10 dacă nu ar fi intervenit Evenimentul de Forță Majoră) în termen de 12 luni de la data încetării Evenimentului de Forță Majoră, următoarele termene de conformitate ale acestui Nivel de Serviciu decalându-se corespunzător.

2. Pierderea de venit de 51.151.438 Lei (serviciul de canalizare)

Concesionarul declară că renunță la aplicarea unei Ajustări Extraordinară a Tarifului (sau la orice altă compensație la care are dreptul conform Contractului de Concesiune) pentru pierderea de venit de 51.151.438 Lei cauzată de lipsa unei reglementări locale care a pus Concesionarul în imposibilitatea de a încasa până în anul 2006 contravaloarea serviciului de canalizare pentru apa caldă menajeră deversată în rețeaua publică de canalizare.


/I

/


CAPITOLUL IX TarifulSub rezerva respectării de către Concesionar a angajamentelor asumate prin prezentul Act Adițional, în principal renunțarea la compensarea prin Ajustări Extraordinare a Tarifului pentru pierderea de venit și/sau costurile suplimentare cauzate de :

finanțarea și realizarea de extinderi suplimentare ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, fără creștere de tarif - Programul “Bucur,, în valoare totală de 200.000.000 Lei (aproximativ 46.000.000 Euro) pe o perioadă de 6 ani;

finanțarea și realizarea în valoare de 6.000.000 Lei (aproximativ 1.400.000 Euro), a inspecțiilor și studiilor de specialitate destinate preluării, reabilitării și creșterii capacității de transport a Casetei;

finanțarea în valoare de 400.000 Lei/an (aproximativ 100.000 Euro/an), a studiilor și asistenței tehnice pentru SEAU Glina Faza 1 și Faza 2;

-    asigurarea finanțării pe toată durata Concesiunii, în valoare de 400.000 Lei/an (aproximativ 100.000 Euro/an), pentru soluționarea cazurilor sociale la solicitarea Concedentului, respectiv stomarea Facturilor pentru familiile cu dificultăți financiare;

-    renunțarea la solicitarea de Ajustare Extraordinară a Tarifului, pentru pierderea de venit în valoare de 51.151.438 Lei (aproximativ 12.000.000 Euro), contravaloarea serviciului de canalizare realizat pentru preluarea și evacuarea în sistemul de canalizare a apei uzate rezultată din utilizarea apei calde menajere, până în anul 2006 de către clienții RADET;

-    renunțarea la penalitățile în valoare de 16.000.000 Lei (aproximativ 3.700.000 Euro) aferente datoriei RADET pentru apa potabilă utilizată la prepararea apei calde menajere;

eșalonarea datoriei RADET pentru apa potabilă de 54.104.242,71 Lei (aproximativ 12.500.000 Euro) pe o perioada de 2 ani;

renunțarea la solicitarea de Ajustare Extraordinară a Tarifului pentru costurile suplimentare necuprinse in Tarif reprezentând plata efectuată către Municipiul București, în perioada 2006 -2009, a Taxei de acces cu autovehicole grele în zona centrală a orașului.

în valoare totală estimată la data prezentului Act Adițional de aproximativ 300.000.000 Lei, respectiv aproximativ 70.000.000 Euro, Concedentul autorizează Concesionarul să mențină Tarifele actuale până la încetarea Concesiunii, sub rezerva oricărei Ajustări Ordinare sau Extraordinare a Tarifului.

CAPITOLUL X DiverseCONFORM CU ORIGINALUL


Părțile convin să analizeze împreună, în termen de 120 de zile de la data semnării prezentului Act Adițional, Hotărârile cu privire la Concesiune adoptate de CGMB și care nu au avut aplicabilitate în raport cu Contractul de Concesiune. Această analiză se va face ținând cont de prevederile Contractului de Concesiune și a derulării acestuia în perioada 2000 - 2009, având ca scop menținerea echilibrului contractual. Concluziile acestei analize vor Tace obiectul unei Hotărâri a CGMB.CAPITOLUL XI Dispoziții finale

1. Intrarea în vigoare


Prezentul Act Adițional intra în vigoare după semnarea sa de către reprezentanții legal împuterniciți ai Părților și după aprobarea sa printr-o hotărâre a CGMB, cojifartn Clauzei 52.11 din Contractul de Concesiune.


2. Integralitatea Contractului. Prioritatea


CONFORM CU ORIGINALUL


Prevederile prezentului Act Adițional fac parte integrantă contradicții între prevederile prezentului Act Adițional prevederile prezentului Act Adițional vor prevala.

Cu excepția celor prevăzute în prezentul Act Adițional, toate celelalte clauze ale Contractului de Concesiune rămân nemodificate.

3.    Exemplare

Acest Act Adițional este semnat în patru (4) exemplare, două (2) în limba engleză și două (2) în limba romană, fiecare din ele având valoare de original. In cazul în care există contradicții între cele două versiuni, versiunea în limba romană va prevala.

4.    Notificări

Orice comunicare între Părți în legătură cu subiectele ce fac obiectul prezentului Act Adițional se va face în conformitate cu Clauzele 52.1- 52.6 din Contractul de Concesiune.

5.    Litigii

Orice litigii născute din sau în legătură cu prezentul Act Adițional, inclusiv orice problemă privind existența acestuia, validitatea sau încetarea sa care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate conform Clauzei 52.17 “Arbitrajul” din Contractul de Concesiune.

6.    Legea aplicabilă

Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat jnconformitate cu legea română.

Prezentul Act Adițional este semnat de Părți, astăzi............

Pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI


?/_Anexa nr. T - RAPORTUL COMISIEI DE EXPERTI - NS A4 si B2: ACOPERIREA CU REȚELE DE APA POTABILA-RESPECTIV CANALIZARE si GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

Anexa nr. 2 - RAPORTUL COMISIEI DE EXPERTI ASUPRA AUDITULUI DE MEDIU

Anexa nr. 3 - HOTĂRÂREA CGMB NR..../2009 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AUTORITĂȚII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)

Anexa nr. 4 - PROCES VERBAL DIN DATA DE 06.10.2009 PRIVIND DATORIA RADET CĂTRE S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Anexa nr. 5 - PROCEDURA DE PRELUARE IN EXPLOATARE SI CONCESIUNE DE CĂTRE S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. A INVESTIȚIILOR REALIZATE DE PRIMARULE DE SECTOR/PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 6

5 a) - HOTĂRÂREA CGMB NR.250/2001 CU PRIVIRE LA APROBAREA TRECERII ÎN ADMINISTRAREA REGIEI GENERALE DE APĂ BUCUREȘTI, DIN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, A UNOR BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ DATE ÎN CONCESIONARE DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI CĂTRE S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., INCLUSE ÎN ANEXA LA HOTĂRÂREA C.G.M.B. NR.296/16.12.1999, AFERENTE ACTIVITĂȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN LOCALITATEA OTOPENI - JUDEȚUL ILFOV;

5 b) - HOTĂRÂREA CGMB NR. 331/2001 CU PRIVIRE LA APROBAREA TRECERII ÎN ADMINISTRAREA ADMINISTRAȚIEI DE AGREMENT ȘI LACURI BUCUREȘTI A UNOR BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ’ DATE ÎN CONCESIONARE DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI CĂTRE S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. INCLUSE ÎN ANEXA LA HOTĂRÂREA C.G.M.B. NR.296/16.12.1999;

Anexa nr. 1 - RAPORTUL COMISIEI DE EXPERTI - NS A4 si B2: ACOPERIREA CU REȚELE DE APA POTABILA-RESPECTIV CANALIZARE si GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE


CONFORM CU ORIGINALULCONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVIC IILOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

RAPORTUL COMISIEI DE EXPERTI

iti urma vizitei efectuate de Comisia de Experti Ia ANB si ARBAC in București in perioada 26 - 28 noiembrie 2008.

as and ca teme de discuție:

NS A4 SI NS B2 :

ACOPERIREA CU REȚELE DE APA POTABIL A - RESPECTIV CANALIZARE

Si

GARANȚIA DE-BUNA EXECUȚIE


'• /t.'.’i <v;.•!r . :t    T, i /o'KrM.7.-', • i d l.W ■■ dr Hih-

:a: ■.    : J-di:

', L;. {-    A‘_’ de o.mrUDv;    ; ’• ■ s </!,■

:    -i'p.

pCz ’C

? INTRODUCERE

In urma invitațiiior coordonate din partea celor doua parii. Comisia de Experti (CEl a efectuat o vizita ia Apa Nota București (ANB) si Autoritatea de Reglementare Tehnica (ARBAC). in București in luna noiembrie 2<>O8,’eu scopul:

1)    de a încerca si de a sprijini depășirea divergentelor de opinie dintre parii in legătură cu NS (Nivelele de Servicii) .44 si 82 [acoperirea eu rețele de alimentare cu apa potabila si de canalizare prin extinderi, instalarea de conducte, etc| st

2)    de a formula o opinie avizata in legătură cu oportunitatea unei eventuale solicitări de executare a garanției de buna execuție de către Municipalitate.

Pentru usurinla. a fost Lisat deoparte istoricul destul de îndelungat cuprinzând evenimente, fapte, argumente si eontra-argumente. numeroase schimburi de interpretări etc. care au precedat aceasta vizita.

Ieste suficient sa tic menționate aici cineva intervenții recente ale CE care prezintă relevanta pentru chestiunile aflate in disputa:

raportul CE din aprilie dt.tt.'S de soluționare a disputelor legate de unditul de mediu: raportul CE din aprilie 2ti<)$ care prezintă punctele de vedere preliminare ale CE asupra unor aspecte aflate m conexiune, printre care si extinderile rețelei de canalizare: raportul Expertului Tehnic (,FTi din octombrie 2008 conținând deciziile care au urmat medierii disputei priv itoare la NS A8.

1 dtima v izîta a CE a constituit in mai multe privințe o urmare a acestor intervenții.

CE a vizitat Bucuresiiul in perioada 26    28 noiembrie 2008. Au avut loc mai multe întâlniri cu

reprezentanți ai celor doua parii, atat in comun, cal si sepura^âe^șemenea. a fost făcută o vizita de curtoazie viceprimaruim Municipiului București, Dl,

Prezentul raport rezuma concluzia. CH asupra chestiuni


CONFORM CU ORIGINALUL


NS .44 si B2

Obligația. 1AZJ legata de acoperire: extinderi ale retelelo

Euaud in considerare faptul ca in cadrul prevederilor Contractului de Concesiune (CC) Anexa Caietul de Sarcini - Partea III, aferente NS A4 si B2, nu sunt menționate lista si lungimile străzilor care nu sunt dotate cu relele publice de alimentare cu apa si de canalizare, chestiunea aflata in discuție este obligația ANB ca entitate responsabila pentru planificarea, linantarea_fin. cadrul tarifului) si executarea la timp a lucrărilor, adica instalarea de conducte, astfel cum rezulta din prevederile CC'.

CE recomanda ca obligați!le ANB iu aceasta privința sa fie desprinse din:

•    informațiile care au fost prezentate m cadrul documentație! de licitat ie, respectiv baza de date înaintata ofenantiîor prc-calibeati la momentul pregătirii si depunerii ofertei.

•    dpC.umentafi:izrele-vanta constând in special in hărțile eu aria contractuala pentru apavși"pv-cănaJizare. iinpheurîH cu legenda acestora, stipulate m CC. Anexa Caietul de Sgfgidî•‘


/Ci'.-.


1

îl rf-
CONFORM CU ORIGINALUL


CE considera ca. din cuprinsul acestor informații, următoarele obligații ale ANB sunt corecte:


.Obligația generala consta in lungimea străzilor care trebuie dotate eu conducte, cuprinzând cca. 246 km pentru rețelele de apa. respectiv. 210 km pentru rețelele de canalizare. Aceste lungimi corespund cu lista rezultata a străzilor cu lungimile măsurate ale acestora in interion.il zonelor indicate ca “lipsite" in hărțile ariei serviciului. Aceste lungimi coincid [admiland marja data de inexactitati de măsurare 1 cu lista străzilor relevante din baza de date furnizata oferlantilor si existenta in camera de date ia momentul respectiv, din care rezulta lungimi de 240 km si respectiv de 2 10 km.

Pana la finele anului 2010. obligația consta in dotarea zonei definite cu conducte care sa corespunda lungimii respective a străzilor. 1 10 km pentru apa potabila, respectiv 91 km pentru canalizare, care erau pavate la finele anului 2067.

l istele străzilor menționate mai sus (cu lungimile acestora) suni atașate prezentului raport.

După anul 2010. obligația anuala a ANB este egala eu numărul de km cu care este redusa anual excluderea admisibila ca urmare a pavarii de către Municipalitate a străzilor care nu erau pavate la momentul licitației pentru concesiune. Reducerea excluderii admisibile este egala cu numărul de km pe care Municipalitatea i-a ptsvat in zonele "lipsite” anterior cu trei ani. De exemplu, in anul 2011 obligația ar consta in instalarea dc conducte pe străzi, pentru aceiași număr de km pavați in anul 2o0S.

Flexibilitate.

CE a fost informata ea procesul de urbanizare si alte de/\citări in zona lărgită a Buctircstiului pot determina municipalitatea sa solicite ANB sa acorde prioritate extinderilor altor de rețele decât cele prevăzute in obligația ANB. (7b va sprijini partite pentru a conveni asupra unei dezvoltări in mod logic a serviciilor, in conformitate cu necesitățile clientului. Totuși. ANB trebuie sa fie protejata fata de orice neindeplinirc neinipuiabila a NS daca va lua in considerare solicitările municipalității in aceasta pro mia. Prin urmare. CE isi exprima opinia după cum unneaxa:

In cadrul zonelor care nu sunt dotate cu rețele publice de apa susan canalizare in conformitate eu CC - Caietul de Sarcini Partea 1 Aria Serviciului, obligația ANB consta in acoperirea unui număr de km ai anumitei străzi cu retcafrelele) de apa si-'sau canalizare. Părțile pot conveni pe care străzi sa fie instalate mai intui conductele (priorități), cala vreme numărul total de km este realizat.

Cu acordul scris ai Pârtilor. CE va recomanda iu continuare flexibdirate privind:

*    Capacitatea Municipalității si a ANB de a conveni sa înlocuiască instalarea de conducte in cadrul zonelor "lipsite" cu instalarea de conducte-in afara acestor zone, utilizând principiile ..pas cu pas" si ..plata cu aceeași moneda", adica in mod specific km pentru km eu iminden rezonabile ale dimensiunilor diametrelor corespunzătoare;

•    Părțile pot conveni ea ANB ar putea ide asemenea) sa plutească pentru o parte din pavare si sa-si reducă obligația iip privința numărului de km, eata vreme valoarea monetara a' investiției, epoven-ita in mod bilateral, este menținută constanta.Eficienta Economica.

Instalarea de conducte imediat sau la scurt timp (3 ani) după pavare. nu este eficienta din cau/a dublei m\estitii pentru pavare si a dublet greuiati pentru cetățeni. De aceea. CE propune ea Părțile sa coordoneze îndeaproape pavaren si instalarea de conducte m scopul reducerii disconfortului pentru ectatetn si a conservării calitatii st durabiliiuiii lucrărilor de drumuri. pe baza de “protocoale"' aprobate de Parti.

PENAUTATl; GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

Nu s-a solicitat in mod oficial CE sa evalueze justificarea si/sau întinderea acestor penalitati care sa fie impuse AN’B de către Municipalitate, astfel cum este procedural stipulat in prevederile clauzei 25 din CC.

Daca CE ar primi o solicitare oficiala in conformitate eu aceste prevederi, atunci CE ar putea iniția o procedura de investigare si furniza o opinie. Pentru început, ar fi nevoie de rapoartele ARBAC in confomiitare eu 25.4.1 (a) si Cei pentru fiecare incident invocat.

Deoarece cele tic mai sus nu au avut loc. CE considera ca Municipalitatea nu este indreptatila sa solicite executarea yarantiei de buna execuție.

in cazul in care pretinsele penalizările se refera la NS A4. A7. Ab, B2 si sau CI. CE sugerează ca ARBAC sa reexamineze pretinsele inculcările in lumina rapoartelor relevante ale CE st ET, înainte ca ARBAC si/sau Municipalitatea sa continue demersurile pregătitoare in aceasta pui \ tn 1 a.
.••?tij/iv'Hii 1 cu/ di' icrce> :.'

\S J* #2 ^cucului tfc <':juu i'.Wh.th

ANH.XA:

Lista străzilor din cadrul zonelor "lipsite’" care trebuie dotate cu conducte de apa potabila respectiv de canalizare.


\\ țJ. ți2 A;


Subsemnata (dara j usriucî, eeruhc es


L.Luuch Petre, traducător :u acritarea acestei traduceri tu


.iUîttzat cu ÂuU'.riz-.iîU :\r. ?hH. emisa oe îcMui Kiscnsukn auteniic in limba engleza.


Minier vrui Care j 0 >" ’


vizat de mine.

Clara Danîchi Per re


9,03,2009CONFORM CU ORIGINALULExpert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


Obligație ANB APA 2000 - 2025

Numele străzilor

Lungime 2000 (m)

Sector

Acordeonului str

190

1

Alunului str

369

1

Baia de Cris str

225

1

Baia Sprie str

360

1

Barnutiu Simion str

259

1

Bistrița str

307

1

Bunesti str

334

1

Colecției str

203

1

Colierului int

82

1

Cretu Nicolae Florin,cpt. str

1.102

1

Cricovului str

541

1

Doamna Elena str

318

1

Frații Golescu str

219

1

Godeanu Constantin, It. str

1.721

1

Grohotișului str

184

1

Harghita str

540

1

Herminei str

79

1

Inovatorilor str

331

1

Lectorului str

212

1

Leordina str

173

1

Linistei str

698

1

Macului str

359

1

Mandolinei int

266

1

Manuscrisului int

92

1

Marginei str

1.452

1

Mediaș str

126

1

Mezes str

374

1

Mimozei str

634

1

Navigației str

725

1

Păunilor str

90

1

Peluzei str

162

1

Plopului str

203

1

Racordării str

449

1

Salcutei str

228

1

Vacantei str

454

1

Vălenii de Munte str

1.540

1

Valsului str

264

1

Biborteni str

83

1

Cantonului str

368

. 1

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance securiîy~^— January 2009

hh


CONFORM CU ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Eliberării str

263

1

Trifesti str

231

1

Valiug str

213

1

Zeletin str

258

1

Făclie Alexandru, erou str

114

1

Patru Adrian, slt. str

285

1

Calpan Gheorghe, cap. str

246

1

Coculescu Nicolae str

548

1

Dobre D. loan, sold. int

204

1

Musetesti str

4Q4

V l

1

Simeria str

195

1

Sterie Radu int

222

1

Buclei str

377

1

Cimpul cu maci str

315

1

Cristianul Mare str

465

1

Cupsani int

173

1

Giulesteanu Nicolae str

369

1

Iordan Dumitru str

Arto

1

Mamaia str

252

1

Medresti str

404

1

Murfatlar str

188

1

Naturalistilor str

184

1

Raiciu Mihalache str

210

1

Tarafului int

171

1

Cimpul cu maci int

186

1

Gării dru

689

1

Beiu Constantin int

45

2

Brina str

155

2

Ferestrei str

327

2

Folclorului str

140

2

Gimalau str

552

2

Ispir Petre, cap. str

313

2

Cirstea Logofătul str

155

2

Lopetii str

90

2

Măgură Văii str

323

Z

Marin Ion, sold. str

240

2

Neagota str

334

2

Palamidei int

72

2

Paraschiv N. str

100

2

Pietrișului str

123

2

Riul Colentina str

296

2

Safirului int

40

2

Sipca str

433

2

Steaua Roșie str

897

2

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh


A"Af4 z/zW . tiz a.CONFORM CU ORIGINALULExpert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Zamfir Gheorqhe, sold. str

166

2

Aqreqatelor int

201

2

Albatrosului str

222

2

Angrenajului str

125

2

Arbore Zamfir str    ....

.    - 456

2

Barometrului str

226

2

Boqorin Constantin, erou str

331

2

Caliman str

163

2

Calmatui str

472

2

Ciberneticii str

279

2

Clopotiva str    .

54

2

Comisei str

918

2

Cornisor str

223

2

Cotmeana str

138

2

Cuiului str

334

2

Cumpenei int

119

2

Cumpenei str

1.158

2

Declamarii str

288

2

Dumitrescu Tanase brigadier str

404

2

Enache Sandu str

712

2

Escalei str

1.066

2

Existentei str

591

2

Fructelor str

257

2

Frumusita int

59

2

Gataia str

264

2

Gaterului str

342

2

Geamandurii str

243

2

Gherghitei str

1.919

2

Glavanesti str

223

2

Gorgan Spataru str

979

2

Hispania str

308

2

Hortensiei str

675

2

Joagarului str

289

2

Juverdeanu, cpt. str

1.020.

2

Lacul ianca str

182

2

Lecturii str

545

2

Luminiței str

120

2

Magneziului str    '

"    294

2

Maliuc int .    .    .    ,    .

.    184

2

Maliuc str

225

2

Medaliei str

135

2

Mențiunii str

1.421

2

Moroeni str

1.984

2

Nita Ene, sold. str

687

2 :

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2©Q.

Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009 hh


CONFORM CU ORIGINALUL

/ o    /y -0/r &octExpert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Ochisoru str

327

2

Ovăzului str

93

2

Pasarani str

1.066

2

Pietroasa str

299

2

Puietilor int

65

2 ,

Puietilor str

448

2

Raristei str

72

2

Roventa Gheorghe, cpt str

345

2

Scortan Ion, erou str

1.227

2

Șiragului str

404

2

Slovei str

233

2

Spinului str

485

2

Sportului str

1.060

2

Stingă ton, cap. str

147

2

Suceava int

100

2 '

Suceava str

416

2

Suhard str

273

2

Sulfului str

94

2

Tarcaus str

161

2

Teodorescu Ion, serg. str

297

2

Teslei pre

199

2

T eslei str

160

2

Tomovici Stelian, sold. str

239

2

Toporului str

674

2

Turiștilor str

401

2

Tusnad str

717

2

Zalau str

97

2

Afirmării int

63

2

Clopotului str

129

2

Andronache int

132

2

Bisca Mare str

130

2

Coacăzelor str

104

2

Codalbitei str

474

2

Floruta Ion, erou str

744

2

Invalid Suiiga str

768

2

Smeurei str

144

2

Vascau str

137

2

Scaetilor str

393

2

Atașamentului int

94

3

Monolitului int

124

3

Albastritei int

332

3

Antenei int

75

3

Credinței str

137

3

Gospodăriei str

378

3

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2Q©§ Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hhICONFORM CU ORIGINALUL
/if . U. Jl r, 17,1Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Malu Roșu dru

132

3

Ștefan Constantin, sold. str

398

3

19 Noiembrie str

602

3

Barcarolei str

496

3

BumbaGaristr    "• •

- ‘257-

■3

Burlusi str

431

3

Cazanesti str

408

3

Cazangiilor str

750

3

Ciubaru Ion, serg. str

374

3

Confederației str

891

O

0

Culesului str

422

3

Dădu str

326

3

Depozitului str

873

3

Dragan Constantin, sold. str

895

3

Dumitru Petre, sold. str

465

3

Elbrus str

203

3

Everest str

409

3

Frasinetului str

462

3

Ghetu Anghel, sold. str

1.031

3

lancu Grigore, sold. str

865

3

Idealului str

303

3

Industriilor int

159

3

Lazareni str

364

3

Măgură Mare str

428

3

Malureni str

901

3

Mileanca str

418

3

Munții Mehedinți str

362

3

Negostina str

887

3

Oriav str

461

3

Pirjolescu Ion, sold. str

421

3

Prigoriilor str

454

3

Prispei int

98

3

Rallet Dimitrie, dr. str

389

3 -

Rulmentului str

417

3

Rusanesti str

405

3

Sătenilor dru

426

3

Sebeș str

349

3

Sinesti str

463

3

Sita R. Vasile, serg. str

177

3

Tarnita str

321

3

Tina Radu, sold. str

427

3

Trandafirul Roșu str

887

3

Vilsanesti str

1.805

3

Voioșiei str

426

3

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance securit^, January 2009

hh


/Cj/z, /!/.uzL'/TOC1- /?    /-K$7C/7?    //. 0->r-,r>i


CONFORM CI ORIGINALUL

Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Zarzărilor str

453

3

Zimrticea str

403

3

Violoncelului int

100

3

Catanoaia str

258

3

Grindeiului str

396

3

Lacul Greaca str'

887

' 3

Pana Gheorghe, erou str

468

3

Valea Mieilor str

296

3

Discului str

129

3

Eșarfei str

584

3

Pazon Marin, plut.maj. str

613

3

Petrache Florea, serg. Str

245

3

Mizil ale

511

3 .

Belerciu Nicolae, slt. str

161

4

Boitei str

366

4

Cavalului int

137

4

Ciubărului int

175

4

Ciuruleasa int

173

' 4

Cornesti str

352

4

Fabulei int

110

4

Merisan Nicolae, cpt. str

187

4

Moldoveanu Anghel str

1.177

4

Mos Nicolae int

125

4

Musceleanu Grigore, dr. str

171

4

Odei str

1.854

4

Oprea llie str

477

4

Orastie int

153

4

Orastie str

1.069

4

Paiut Vasile, It. str

161

4

Plaiului int

142

4

Poganesti int

175

4

Pogoanele str

965

4

Poiana Mărului int

117

4

Rolei int

103

4

Roșiori int

Î3?

4

Roșiori str

857

4

Scropoasa int

161

4

Scumpiei str

180 .

4

Sisesti int

336

4

Sorocului int

124

4

Tecsesti int

171

4

Ulmeni int

172

4

Zanoaga str

161

4

Zgurei int

118

4

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008    __    _

Topics : LOS A4 / B2 & performance security "    -^7"

January 2009CONFORM CU ORIGINALULExpert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Zlatna int

131

4

Adierii int

176

4

Aluviunii str

461

4

Arcadiei str

554

4

Bălăci int .

. 161

4

Blindesti str

290

4

Boian str

518

4

Bordesti str

-380

4

Câmpeni dru

503

4

Catrunesti str

467

4

Ciocănești str

244

4

Comisani str

411

4

Condurache Gheorghe, serg. str

439

4

Daihauti str

298

4

Dealul Mare str

385

4

Draganesti str

289

4

Dumitru Dumitru, frt. str

443

4

Enache Ion, sold. str

493

4

Florescu Nicolae, serg. str

1.038

4

învățătorului str

521

4

Joita str

515

4

Lataretu Dumitru, serg. str

523

4

Lazarescu Maria str

511

4

Măceșului str

908

4

Meridianului str

461

4

Muntele Lung str

530

4

Muntele Mare str

461

4

Orgu Tanase str

460

4

Plaiul Foii str

631

4

Poieni str

348

4

Riul Vedea str

516

4

Rediu str

581

4

Ristea Ion, sold. str

440

4

Runcu str

779

4

Sistematizării'str

278’

4

Teascului str

382

4

Trei Brazi int

350

4

Trei Brazi str

408

4

Uliesti str

457

4

Virciorova str

124

4

Zarnesti str

482

4

Acțiunii str

1.180

4

Căscioarelor int

181

4

Dealu Bistrii dru

452

4 .CONFORM CU

ORIGINALUL^
Expert Panel Report LOS A4/B2 & performarîce security

Nehoiu ale

183

4 ~

Abatajului str

516

5

Albotesti str

241

5

Alexandria sos

3.817

5

Aliman str

283

5

Altoiului str

225

5 v

Asistentei str

95

5

Balan Constantin, capi str

191

5

Balanesti str

532

5

Barajului str

-521

5

Bardasului str

541

5

Berzovia str

526

5

Bitumului str

343

5

Botoșani str

519

5

Bradeana str

253

5

Bratasanca str

254

5

Bratila str

260

5

Breslelor str

248

5

București - Măgurele int

442

5

București - Măgurele sos

3.938

5

Butimanu str

85

5

Buzău str

254

5

Calinici Mihai str

209

5

Cimpia Burnas str

252

5

Cimpia Mierlei str

550

5

Caracal str

526

5

Carelor str

176

5

Cartojanca int

135

5

Carul Mare str

206

5

Carul Mic str

362

5

Cascadei str

165

5

Cernadia int

264

5

Cheia str

159

5

Chilimbarului str

115

5

Chirnogi int

208

-5~

Cincu int

269

5

Cisla int

184

5

Cladova str

1.301

5

Cluceru Sonia str

263

5

Cocea N.D. str

1.232

5

Codrului int

152

5

Consecventei str

547

5

Corod str

224

5

Cosoveni str

252

5CONFORM CU ORIGINALUL

Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Crasna str

503

5

Cucuteni str

778

5

Cupidon str

243

5

Curtea de Argeș str

197

5

Daia jnt

58.

5

Daliei int

154

5

Darasti int

108

5

Datinilor str

148

5

Davidesti str

528

5

Dealul Cotmeana str

488

5"

Dimieni int

124

5

Dornisoara str

92

5

Dragasani str

277

5

Dragomiresti str

318

5

Dragova str

508

5

Drăguț Gheorghe, cap. str

271

5

Dretea str

266

5

Drumul mic intre vii str

302

5

Dudescu Radu str

273

5

Dumitrescu llie, serg. str

281

5

Eclipsei str

165

5

Ecuatorului str

73

5

Elegiei str

318

5

Enache Spirache str

217

5

Epigramei int

166

5

Erie Eroul str

359

5

Eternității str

772

5

Evocării int

88

5

Farcasanca int

61

- 5

Ferentari pre

1.306

5

Filiasi str

274

5

Flamurei str

61

5

Flautului str

229

5

Florea Gheorghe str

244

5

Floretei str

124

-5

Frinarului str

614

5

Fulgeresti str

66

5

Furculesti str

267

5

Gaesti int

70

5

Gaesti str

73

5

Gagesti str

460

5

Gardeniei str

480

5

Garoafei int

77

5

Garoafei str

1.675

5    . -1CONFORM CU ORIGINALULExpert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Gheorghiade Teodosiu, dr. str

252

5

Ghiocului str

126

5

Glavacioc dru

120

5

Gorani str

268

5

Gorjului str

253

5

Gorneni int

165

5

Govorei Artur str

382

5

Griqoreanu Petre, cap.’str

519

5

Grindu str

226

5

Gutuilor str

313

5

Halmageanu Gheorghe str

241

5

Harpei str

225

5

Hercule str

470

5

Heresti int

170

5

Humulesti int

348

5

Humulesti str

1.282

5

Hutani int

56

5

lași str

516

5

lederei str

255

5

lovan Ion, frt. str

254

5

Ivanescu Dumitru str

85

5

Jirlau str

273

5

Jurilovca str

251

5

Lacul Ciulnita str

84

5

Lacul Dulce str

165

5

Lacul Pasarea str

198

5

Lacul Rastu str

160

5

Langesti str

341

5

Lăstunului str

90

5

Lazarescu Dumitru str

267

5

Liliacul Alb str

46

5

Litografiei str

270

5

Livezilor int

159

5

Lucifer str

117

5

Luptatoriior Antifascist! int

719

5

Luptătorilor Antifasciști dru

1.640

5

Măgură Codlei str

409

5

Mindresti str

603

5

Minucu.int

..... ..    97 .

5

Marin Constantin str

809

5

Mestecanis str

621

5

Miercurea Ciuc str

252

5

Nefliului dru

195

5

Neptun int

205

5......

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance securîî^ January 2009

hhCONFORM CU ORIGINALUL


I Aj    A


/ V'-.


'-Jcte1/ i'V-if- a,.


-iK7M

Paqe’15 ofx0O \J

4?'


Water and Sewerage Services Concession Bucharest


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Neptun str

1.043

5

Nivelării str

115

5

Oaie Ion, erou str

103

5

Ojogului int

120

5

Omătului str

417    '

5    ' '

Orion str

430

5

Osiris str    .

500

5

Ostroveni int

229

5

Oteleni int

74

5

Palota str

119

5

Paltinilor str    .

238

5

Paltinoasa str

298

5

Panerului str

171

5

Pingarati int

189

5

Păpușoiului str

211

5

Piriului str

140

5

Pasarea str

142

5

Păstrăvilor str

134

5

Pășunilor int

248

5

Patuleni int

129

5

Păun llie str

138

5

Păun Nicolae, cap. str

265

5

Pausa str

519

5

Penes Dumitru, av. str

265

5

Pereni str

272

5

Perinita str

429

5

Persicani int

39

5

Petalelor str

246

5

Petroseni str

284

5

Piatra Alba str

251

5

Piatra Neamț str

523

5

Piatra Șoimului str

194

5

Pichetului str

193

5

Piramidei str

265

.5

Pitești str

225

5

Plaisor str

158

5

Platinei int

223

5

Plesani str

401

5

Poenitastr    .    ,    .

. ,    697

5

Pontonierilor str

490

5

Prepelicarului str

309

5

Prundeni int

90

5

Prundeni str

518

5

Prunisor int

87

5 .....

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh


</t£ DIRECȚIA o\. KASîîTENTA rEHWCAÎ,i 113 SI JURIDICA te. C.G.M.8.


CONFORM CU ORIGINALUL


LX


rJ /)


/ir.

' Vb


foExpert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Pucheni str

2.641

5

Racaciuni str

251

5

Rachitasului str

253

5

Rinocerului str

375

5

Rojistea int

190

5

Roman str

268 '

5

Rovinari str

95

5

Rupea str

511

5

Sandulita str

507

(“

0

Saru! Dornei int

428

5

Saturn str

242

5

Serbesti str

189

5

Simfoniei str

235

5

Șinei int

215

5

Socolesti str

522

5

Soreni str

204

5

Stefanescu ion str

314

5

Stefesti str

254

5

Stoicanesti str

267

5

Stroe Vasile, slt. int

249

5

Sumandra str

252

5

Suranesti str

254

5

Surlei str

221

5

Tablan Dumitru, serg. str

384

5

Talazului str

327

5

Tăpșanului str

251

5

Țarcului int

492

5

Tatu Tudor, sold. str

336

5

Tecuci str

252

5

Teiului str

628

5

Teliu str

161

5

Tigrului str

196

5

Tirgovistei str

165

5

Tirgu Jiu str

560

5

Tirgu Sena int

253

5

Toboșari str

555

5

Tocilei str

298

5

Toma Constantin, erou str

176.

.. 5

Tomescu Voicu str

102

5

Tortoman str

90

5

Trăgaciului str

258

5

Tudor Alexandru str

130

5

Ulmilor str

370

5

Ungheni str

253

5

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security_ January 2009

hh.CONFORM CU ' ORIGINALUL
rr/kd/r    nExpert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Ungherului int

94

5

Uraniului int

228

5

Valea Poenii str

294

5

Valea Timișului str

210

5

Valisoara str

194

5

Vaslui str

515

5

Venus str

273

5

Vidului str

714

5

Virtejului sos

859

5

Vistea Gheorghe, sold. str

415

5

Voitin str

125

5

Vredniciei str

134

5

Zebrei str

263

5

Zimbrului int

346

5

Zorilor str

713

5

Abnegației str

115

5

Arefu str

625

5

Asachi Gheorghe str

259

5

Bocanet Alexandru str

263

5

Borsec str

280

5

Bulgarus str

587

5

Călifarului str

212

5

Cernavoda str

256

5

Ciclop int

231

5

Ciuleandra str

320

5

Condorului str

760

5

Consumului str

206

5

Cooperației str

171

5

Cosmina int

314

5

Culturii str

246

5

Dantelei str

1.073

5

Darvari dru

275

5

Dihorului int

545

5

Fedeleșului int

126

5

Floare deGheata str

366

5

Furnalului str

175

5

Ghidigeni int

W

y

Ghidigeni str

1.847

5

Gura Lotrului str

470

5

îndrumării str

468

5

Lavei str

461

5

Mistrețului int

359

5

Muncitorului str

199

5

Nandru str

468

5CONFORM CU ORIGINALULci? 9-Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Pellea Amza str

284

5

Pepinierei int

225

5

Poiana Verde str

512

5

Stiintei str

469

5

Tigveni int

325

5

Ursa Mica str

......285

5

Vladimiri int

116

5

Voinței str    ’

157

5

Batasani int

264

5

Botorca str

475

5    /

Echerului int

89

c    J

c

Gemanata str

135

5    (v

Gura Padinii str

207

5

Mazilu Teodor str

751

5

Piatra Olt str

299

5

Racos int

91

5

Radarului str

400

5

Sanmartin str

254

5

Slatina str

344

5 ’

Stelelor int

66

5

Tălmăci int

209

5

Valea Alba str

637

5

Jibou int

219

5

Ziminel str

130

5

Ciorasti int

596

5

Pecinisca str

302

5

Valea Dragului int

250

5

Acvariului str

206

6

Apostol Constantin,serg. str

469

6

Budieni str

195

6

Catlabuga int

170

6

Cicalov Valeriu str

54

6

Compasului str

106

6

Copacului str

159

6

Corcodușului str

198

6..

Furtunei str

347

6

Golcea Vasile str

150

6

Leaota str

367

6

Liniei str

1.337

6

Mirodeniei int

' "    158 "

6

Nicodim str

129

6

Parafinei str

194

6

Petuniei str

346

6

Stufului str

91

6 ■

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance secufr January 2009

hhCONFORM CU ORIGINALUL


rw

\ /V "


/?
A,r


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Sudului str

319

6

Torcătoarelor str

361

6

Valea Lunqa str

1.413

6

Anul 1864 bul

1.147

6

Beqoniei str

144

6

Eucaliptului str

89

6

Mărgelelor int

81

6

Mărgelelor str

873

6

Movilelor int

95

6

Prosperității str

403

6

Boziilor str

322

6

Bunicuței str

236

6

Calciu Marin str

515

6

Caramidariei int

260

6

Caramidariei str

751

6

Cetatea Ciceiului str

262

6

Constelației int

133

6

Cotul Șiretului str

475

6

Cucuruzului int

230

6

Dusului int

594

6

Fumureni str

290

6

Giulesti int

111

6

llovat str

141

6

Pătrarului int

216

6

Podu Pitarului dru

397

6

Poiana Lacului int

80

6

Sabareni dru

1.629

6

Sabareni int

196

6

Sadinei str

205

6

Zimbetului str

295

6

Canalul Argeș int

60

6

Spilcutei str

97

6

Istmului int

115

6

Podu Cristinii dru

227

6

Podu IlfovatuJui riru.

266

6

Podu Lacului dru

266

6

Podu Ursului dru

247

6

Poltava int

116

6,

Fagadau str

222

6

Strigaturii str

294

6

Fiordului str

663

6

Apostol Constantin,serg. int

71

6

Lungime Totala APA

246,1


gnform cu

nptpJNALUL


% &.»»•''

k\v


V?

>5j
Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


Obligație ANB CANAL 2000 - 2025

Numele străzilor

Lungime 2000 (m)

Sector

Avântului str

285

1

Baia Sprie str

360

1

Barnutiu Simion str

259

1

Bistrița str

307

1

Bunesii str

334

1

Colierului int

82

1

Cretu Nicolae Fiorin,cpt. str

1.102

1V

Doamna Elena str

318

t

1\

Dolomitului str

347

1 \

Frații Golescu str

219

1

Galiceni str

274

1

Godeanu Constantin, It. str

1.721

1

Lectorului str

212

1

Malul Mare str

379

1

Manuscrisului int

92

1

Mediaș str

126

1

Mimozei str

634

1

Nazarcea str

927

1

Plopului str

203

1

Podului str

726

1

Popescu Romeo, av. str

757

1

Racordării str

449

1

Salcutei str

228

1

Vacantei str

454

1

Vălenii de Munte str

1.540

1

Valsului str

264

1

Biborteni str

83

1

Cantonului str

368

1

Eliberării str

263

1

Trifesti str

231

1

Valiug str

213

4

1

Făclie Alexandru, erou str

114

1

Gorunului str

409

1

Harghita str

540

1

Gării dru

689

1

Cimpul cu maci int

186

1

Buclei str

377

1

Cimpul cu maci str

315

1

Cristianul Mare str

465

1

Cupsani int

173

... 1

EP-Reporf on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hhCONFORM CU

originalul


/v7 Zr ZL/-Y7Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Giulesteanu Nicolae str

369

1

Iordan Dumitru str

902

1

Mamaia str

252

1

Medresti str

404

1

Murfatlar str

188

1

Naturalistilor str

184

1

Raiciu Mihalache str

210

1

Tarafului int

171

1

Aqreqatelor int

201

2

Anqrenajului str

125

2

Apostol Nicolae str

971

2

Arbore Zamfir str

456

2

Arbustului str

403

2

Bira Savu, sold. str

271

2

Barometrului str

226

2

Bogorin Constantin, erou str

331

2

Busuioc Simion, serg.maj. str

951

2

Calmatui str

472

2

Cimpului str

318

2

Ciberneticii str

279

2

Ciuca Ștefan str

895

2

Clopotiva str

54

2

Codalbitei str

474

2

Cotmeana str

138

2

Cuiului str

334

2

Cumpenei int

119

2

Cumpenei str

1.158

2

Danulesti str

266

2

Dascălului str

758

2

Dumitrescu Tanase brigadier str

404

2

Dumitrescu Vaier, cpt. str

748

2

Emancipării str

438

2

Emisferei str

323

2

Enache Sandu str

712

2

Escalei str

1.066

o

Existentei str

591

2

Eaiiiceni str

733

.2.

Ferăstrău str

63.

2

Floruta Ion, erou str

744

2

Fructelor str

257

2

Frumusita int

59

2/

Galita str

610

Gataia str

264

2

Gaterului str

342

2


CONFORM CU ORIGINALUL
Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Geamandurii str

243

2

Gheata Constantin str

274

2

Gherqhitei str

1.919

2

Glavanesti str

223

2

Gureni str

242

2

Hortensiei str

675

2

Inauqurarii str

479

2

Joaqarului str    "

289

2

Juverdeanu, cpt. str

1.020

2

Lacul lanca str

182

2

Laicerului str

317

2

Lanternei str

1.040

2

Laviței str

493

2

Lecturii str

545

2

Luminiței str

120

2

Magneziului str

294

2

Medaliei str

135

2

Melodiei str

1.015

2

Mențiunii str

1.421

2

Merisescu Constantin, cpt. str

689

2

Moroeni str

1.984

2

Munții Buzăului str

504

2

Nemira str

164

2

Nita Ene, sold. str

687

2

Ochisoru str

327

2

Oituz str

964

2

Ovăzului str

93

2

Pasarani str

1.066

2

Pietroasa str

299

2

Plugusor str

1.029

2

Popescu Sever str

786

2

Porțile de Fier str

386

2

Predescu Vasile, serg. str

464

2

Puiandrului str

466

2

Puietilor int

65

2

Puietilor str

448

2

Raileanu Nistor str

787

2

Refrenului str

235

2

Ropotului str

1.148

2

Roventa Gheorghe, cpt. str

345

2

Scaetilor str

393

-2-

Scortan Ion, erou str

1.227

2

Smeurei str

144

2

Spinului str

485

2

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security*" January 2009    'CONFORM CU ORIGINALULhhExpert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Stinqa Ion, cap. str

147

2

Suceava int

100

2

Suceava str

416

2

Sulfului str

94

2

Suveica str

244

2

Tarcaus str

161

2

Teodorescu Ion, serg. str

297

2

Țesătoarelor-str

641

2

Teslei pre

199

2

Teslei str

160

2

Toporului str

674

2

Tudor Mihai str

403

2

Tulpinei str

164

2

Turiștilor str

401

2

Tusnad str

717

2

Vascau str

137

2

Zamfir Nicolae str

460

2

Clopotului str

129

2

Suhard str

273

2

Invalid Suliqa str

768

. 2

Calitatii int

143

2

Raristei str

72

2

19 Noiembrie str

602

3

Barcarolei str

496

3

Bumbacari str

257

3

Burlusi str

431

3

Calan str

263

3

Cazangiilor str

750

3

Chezășiei str

316

3

Ciubaru Ion, serg. str

374

3

Crestei str

182

3

Cromului str

356

3

Culesului str

422

3

Dădu str

326

3

Deltei str

411

3

Doja Gheorghe str

532

3

Dragan Constantin, sold. str

895

3

Dumitru Petre, sold. str

465

3

Elbrus str

203

3

Everest str

409

3

Frasinetului str

462

3

Ghetu Anghel, sold. str

1.031

--3-

Idealului str

303

3"

Industriilor int

159

3

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security” January 2009

hh


CONFORM CI 1 omOiNALUL

Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Lazareni str

364

3

Meiului str

405

3

Munții Mehedinți str

362

3

Neaqu Andrei, sold. str

419

3

Neqostina str

887

3

Oriav str

461

3

Pirjolescu Ion, sold, str

421

3

Priqoriilor str

454

3

Prispei int

98

3

Rulmentului str

417

3

Sătenilor dru

426

3

Sebeș str

349

3

Sinesti str

463

3

Sita R. Vasile, serg. str

177

3

Tarnita str

321

3

Tina Radu, sold. str

427

3

Trandafirul Roșu str

887

3

Tufanica str

436

3

Vilsanesti str

1.805

3

Viseul de Sus int

115

3

Viseul de Sus str

357

3

Voioșiei str

426

3

Zarzărilor str

453

3.

Zimnicea str

403

3

Lacul Lala int

270

3

Catanoaia str

258

3

Depozitului str

873

3

Pana Gheorghe, erou str

468

3

Belerciu Nicolae, slt. str

161

4

Boitei str

366

4

Cavalului int

137

4

Ciubărului int

175

4

Cornesti str

352

4

Fagetelu int

253

4

Merisan Nicolae, cpt. str

187

4

Moldoveanu Anghel str

1.177

4

Musceleanu Grigore, dr. str

171

4

Orastie str

1.069

4

Paiut Vasile, It. str

161

4

Plaiului int

142

4

Poganesti int

175

4

Sacasel str

399

Scropoasa int

161

--

4?

Scumpiei str

180

...    - 4

Al'-CONFORM CU ORIGINALUL.....& icf
Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Stoicani int

202

4

Tecsesti int

171

4

Tempea Radu int

137

4

Tempea Radu str

273

4

Zanoagastr    .. . .

161......

. ....    .4 .

Adierii int

176

4

Aluviunii str

461

4

Arcadtei str

554

4

Bălăci int

161

4

Bilea str

413

4

Binelui int

334

4

Blindesti str

290

4.

Boian str

518

4

Bordesti str

380

4

Câmpeni dru

503

4

Catrunesti str

467

4

Cetatea Poenari str

511

4

Ciocănești str

244

4

Ciurului int

197

4

Comisani str

411

4

Condurache Gheorghe, serg. str

439

4

Dalhauti str

298

4

Dealul Mare str

385

4

Desesti str

122

4

Draganesti str

289

4

Dumbravesti str

1.282

4

Dumitru Dumitru, frt. str

443

4

Enache Ion, sold. str

493

4

Florescu Nicolae, serg. str

1.038

4

Gilaului int

149

4

învățătorului str

521

4

Joita str

515

4

Lataretu Dumitru, serg. str

523

4

Lazarescu Maria str

511

4

Măceșului str

908

4

Meridianului str

461

4

Muntele Lung str

530

4

Muntele Mare str'

461

4

.. Oravita str . ........

150

4

Orgu Tanase str

460

4

Plaiul Foii str

631

4

Poieni str

348

Riul Vedea str

516

4

Rediu str

581

'4CONFORM CU ORIGINALUL

Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Ristea Ion, sold. str

440

4

Runcu str

779

4

Sistematizării str

278

4

Teascului str

382

4

Trei Brazi int

350

4

Trei Brazi str

408

4

Turcat, av. str

153

4

Uiiesti str

457

4

Virciorova str

124

4

Zarnesti str

482

4

Căscioarelor int

181

4

Pechiu Ion, serg. str

96

4

Dealu Bistrii dru

452

4

Gilaului dru

1.229

4

Albeni str

251

5

Albotesti str

241

5

Alexandria sos

3.817

5

Aliman str

283

5

Asistentei str

95

5

"Balan Constantin, cap. str

191

5

Balanesti str

532

5

Barajului str

521

5

Berescu Ion str

74

5

Bitumului str

343

5

Borcan Ion str

178

5

Botoșani str

519

5

Bradeana str

253

5

Bratila str

260

5

Breslelor str

248

5

București - Măgurele int

442

5

București - Măgurele sos

3.938

5

Buzău str

254

5

Calinici Mihai str

209

5

Cimpia Burnas str

252

5

Cimpia Mierlei str

550

5

Caracal str

526

5

Carul Mare str

206

5

Carul Mic str

362

5

Cascadei str

165

5

Cernadia int

264

5

Cheia str

159

5

Chilimbarului str

115

,5

Chirnogi int

208

~5~

Cincu int

269

5

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security” January 2009

Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Ciorasti int

596

5

Cisla int

184

5

Cluceru Sonia str

263

5

Cocea N.D. str

1.232

5

Codrului int

152

5

Codrului str

281

5

Consecventei str

547

5

Corod str    '

224

5

Crasna str

503

5

Cremenei int

182

5

Cucuteni str

778

5

Cununita str

140

5

Cupidon str

243

5

Daliei int

154

5

Davidesti str

528

5

Dealul Cotmeana str

488

5

Dogaru Anghel str

679

5

Dragasani str

277

5

Dragomiresti str

318

5

Dragova str

508

5

Dretea str

266

5

Drumul mic intre vii str

302

5

Dudescu Radu str

273

5

Dumitrescu llie, serg. str

281

5

Eclipsei str

165

5

Ecuatorului str

73

5

Elegiei str

318

5

Epigramei int

166

5

Erie Eroul str

359

5

Eternității str

772

5

Evocării int

88

5

Ferentari pre

1.306

5

Filiasi str

274    .

5

Fulgeresti str

66

5

Gaesti ini

70

5

Gaesti str

73

5

Gagesti str

460

5

Galautasstr

116

5

Gardeniei str

480

5

Garoafei int

77

5

Garoafei str

1.675

5/

Gheorghiade Teodosiu, dr. str

252

5

Gorani str

268

Gorgona Dimitrie str

321

5

V


ONFORM CU

ORIGINALUL
Ac&'Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Gorjului str    |    253

5

Govorei Arturstr

382

5

Griqoreanu Petre, cap. str

519

5

Grindu str

226

5

Halmaqeanu Gheorghe str

241

5

Harpei str

225

5

Hercule str

470

5

Heresti int

170

5

Humulesti int

348

5

Humulesti str-

1.282

5

ioachim Gheorghe str .

274

5

lovan Ion, frt. str

254

5

Jiliste str

251

5

Jirlau str

273

5

Jurilovca str

251

5

Lacul Dulce str

165

5

Lacul Orza str

293

5

Lacul Pasarea str

198

5

Langesti str

341

5

Lăstunului str

90

5

Lazarescu Dumitru str

267

5

Liliacul Alb str

46

5

Litografiei str

270

5

Livezilor int

159

5

Lucifer str

117

5

Lupoaicei str

78

5

Luptătorilor Antifasciști int

719

5

Luptătorilor Antifasciști dru

1.640

5

Măgură Codlei str

409

5

Marin Constantin str

809

5

Mestecanis str

621

5

Miercurea Ciuc str

252

5

Moldoveanului str

147

5

Nefliului dru

195

5

Neptun int

205

5

Neptun str

1.043

5

Nivelării str

115

5

Oaie Ion, erou str

103

5

Omătului str    .....

417

5

Orion str

430

5

Osiris str

500

5

Ostroveni int

229

Oteleni int

74

5

Palota str

119

5


CONFORM CU ORIGINALUL


P^2^60j^


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Paltinilor str

238

5

Paltinoasa str

298

5

Pingarati int

189

5

Păpușoiului str

211

5

Piriului str

140

5

Patuleni int

'    ~    129    '

5

Păun Nicolae, cap. str

265

5

Pausa str

519

5

Penes Dumitru, av. str

265

5

Pereni str

272

5

Persicani int

39

5

Persicani str

242

5

Petalelor str

246

5

Petroseni str

284

5

Piatra Alba str

251

5

Piatra Neamț str

523

5

Piatra Șoimului str

194

5

Pichetului str

193

5

Piramidei str

265

5

Pitpalacului str

189

5 t

Platinei int

223

57

Pontonierilor str

490

5 V

Prepelicarului str

309

5 '

Prundeni int

90

5

Prundeni str

518

5

Prunisor int

87

5

Pucheni str

2.641

5

Rachitasului str

253

5

Rinocerului str

375

5

Roman str

268

5

Rovinari str

95

5

Rupea str

511

5

Sandulita str

507

5

Saturn str

242

5

Simfoniei str

OCTET

5

Șinei int

215

5

Socolesti str

522

5

Soreni str

204

5

Spiralei str

450

5

Staminelor str

281

5

Su rănești str

254

5

Tăpșanului str

251

5

Tecuci str

252

5

Teiului str

628

5


CONFORM CU ORIGINALUL

f.

ț


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Tigrului str

196

' 5

Tirgovistei str

165

5

Tirgu Jiu str

560

5

Tirgu Ocna int

253

5

Toboșari str

555

5

Tocilei str

298

5

Trăgaciului str

258

5

Tufanilor str

176

5

Ulmilor str

370

5

Ungheni str

253

5

Uraniului int

228

5

Valea Poenii str

294

5

Valea Timișului str

210

5

Valisoara str

194

5

Vaslui str

515

5

Venus str

273

5

Vidului str

714

5

Virtejului sos

859

5

Vladaia int

192

5

Vredniciei str

134

5

Zăvoiului str

247

5.

Zebrei str

263

5

Zimbrului int

346

5

Zorilor str

713

5

Batasani int

264

5

Botorca str

475

5

Echerului int

89

5

Gura Padinii str

207

5

Mazilu Teodor str

751

5

Piatra Olt str

299

5

Racos int

91

5

Sanmartin str

254

5

Slatina str

344

5

Stelelor int

66

5

Tălmăci int

209

5

Valea Alba str

637

5

Portița str

266

5

Risipitu Samoila, sold. str ■

360

- 5

Valea Dragului.int

250

. 5

Anul 1864 bul

1.147

6

Begoniei str

144

—6-

Eucaliptului str

89

6

Mărgelelor int

81

6

Movilelor int -

95

6


CU

ORîG.îNALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Prosperității str

403

6

Constelației int

133

6

Dusului int

594

6

Fumureni str

290

6

Giulesti int

111

6

llovat str

141

6

la Roșu dru

136

6

Pătrarului int

216

6

Pătrarului str

299

6

Podu Pitarului dru

397

6

Poiana Lacului int

80

6

Răsadniței str

992

6

Sabareni dru

1.629

6

Sabareni int

196

6

Sadinei str

205

6

Sculptorilor str

715

6

Zimbetului str

295

6

Calciu Marin str

515

6

Caramidariei int

260

6

Cotul Șiretului str

476

6

Entuziasmului str

361

6

Istmului int

115

6

Podu Cristinii dru

227

6

Podu llfovatului dru

266

6

Podu Lacului dru

266

6

Podu Ursului dru

247

6

Poltava int

116

6

Strigaturii str

294

6

Televiziunii str

410

6

Caramidariei str

751

6

Lungime Totala CANAL

210,1

km


CONFORM CU ORIGINALUL

Expert Panel Report LOS A4 / B2 & perforrTTâ.Dcgsecurity


Liste excluderilor admisibile "pavaj" la sfârșitul ar APA


[CONFORM CU ORIGINALUL


Numele străzilor

Lungime 2000 (m)

Sector

Pavaj

Godeanu Constantin, It. str

1.721

1

Nepavat

Manuscrisului int

92

1

Nepavat

Mimozei str    '

634

1

Nepavat

Păunilor str

90

1

Nepavat

Vălenii de Munte str

1.540

1

Nepavat

Simeria str

195

1

Nepavat

Buclei str

377

1

Nepavat

Cimpul cu maci str

315

1

Nepavat

Cristianul Mare str

465

1

Nepavat

Cupsani int

173

1

Nepavat

Giulesteanu Nicolae str

369

1

Nepavat

Iordan Dumitru str

902

1

Nepavat

Mamaia str

252

1

Nepavat

Medresti str

404

1

Nepavat

Murfatlar str

188

1

Nepavat

Naturalistilor str

184

1

Nepavat

Raiciu Mihalache str

210

1

Nepavat

Tarafului int

171

1

Nepavat

Cimpul cu maci int

186

1

Nepavat

Gării dru

689

1

Nepavat

Brina str

155

2

Nepavat

Ferestrei str

327

2

Nepavat

Folclorului str

140

2

Nepavat

Gimalau str

552

2

Nepavat i,

Ispir Petre, cap. str

313

2

Nepavat "

Cirstea Logofătul str

155

2

Nepavat

Lopetii str

90

2

Nepavat

Neagota str

334

2

Nepavat

Palamidei int

72

2

Nepavat

Părascniv N; str

100

2

Nepavar

Pietrișului str

123

2

Nepavat

Safirului int

40

2

Nepavat

Sipca str

433

2

Nepavat

Zamfir Gheorghe, sold. str

166

2

Nepavat

Arbore Zamfir str

'    456    '

2

Nepavat

Barometrului str

226

2

Nepavat ia

Bogorin Constantin, erou str

331

2

Nepavat

Caliman str

163

2

Nepavat -

Calmatui str

472

2

Nepavșț

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hhCONFORM CU ORiGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Ciberneticii str    1    279

2

Nepavat

Cuiului str

334

2

Nepavat

Cumpenei int

119

2

Nepavat

Cumpenei str

1.158

2

Nepavat/M,.*-

Escalei str ,

1.066

2

Nepavat

Fructelor str

257

2 ’

Nepavat

Frumusita int

59

2

Nepavat

Gataia str

264

2

Nepavat

Gaterului str

342

2

Nepavat

Glavanesti str

223

2

Nepavat

Lecturii str

545

2

Nepavat

Magneziului str

294

2

Nepavat

Medaliei str

135

2

Nepavat

Nita Ene, sold. str

687

2

Nepavat

Ochisoru str

327

2

Nepavat

Ovăzului str

93

2

Nepavat

Pietroasa str

299

2

Nepavat

Raristei str

72

2

Nepavat

Roventa Gheorghe, cpt. str

345

2

Nepavat

Scortan Ion, erou str

1.227

2

Nepavat

Șiragului str

404

2

Nepavat

Stingă ion, cap. str

147

2

Nepavat

Suhard str

273

2

Nepavat

Sulfului str

94

2

Nepavat

Tarcaus str

161

2

Nepavat

Teodorescu Ion, serg. str

297

2

Nepavat

Teslei pre

199

2

Nepavat

Teslei str

160

2

Nepayat

Toporului str

674

2

Ne^yat

Tusnad str

717

2

Nepavât

Afirmării int

63

2

Nepavat

Clopotului str

129

2

Nepavat \

Bisca Mare str

130

2

Nepavat

Codalbitei str

474

2

Nepavat

Monolitului int

124

3

Nepavat

Industriilor int

159

3

Nepavat >

Violoncelului int

100

3

Nepavat

Eșarfei str

584

3

Nepavat

Pazon Marin, plut.maj.. str......

613

3

Nepavat

Belerciu Nicolae, slt. str

' 161

4

Nepavat.. ....

Boitei str

366

4

Nepavat ■

Cavalului int

137

4

Jlepavat-'-,

Ciubărului int

175

4

Nepavat^?

Ciuruleasa int

173

4

Nepavaț

CUCA J? r 4.V. o?/1

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2Q0â=»_ Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh

Page SȘ4 of (


-A


(Sf


Cornesti str


Merisan Nicoiae, cpt. str


Moldoveanu Anghel str


Mos Nicoiae int


Musceleanu Grigore, dr. str


Oprea llie str


Orastie int


Orastie str


Paiut Vasile, It. str


Plaiului int


Poganesti int


Poiana Mărului int


Rolei int


Roșiori str


Scropoasa int


Scumpiei str


Sorocului int


Tecsesti int


Ulmeni int


Zanoaga str


Zgurei int


Zlatna int


Adierii int


Arcadiei str


Boian str


Bordesti str


Câmpeni dru


Dalhauti str


Dealul Mare str


Draganesti str


Lataretu Dumitru, serg. str


Măceșului str


Muntele Lung str


Qrgu Tanase str


Poieni str


Rediu str


Runcu str


Sistematizării str


Teascului str


Uliesti str


Căscioarelor int


Abatajului str


Albotesti str


Aliman str


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


352


187


1.177


125


171


477


153


1.069


161


142


175


117


103


857


161


180


124


171


172


161


118


131


176


554


518


380


503


298


385


289


523


908


530


460


348


581


779


278


382


457


181


516


241


283


EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008^ Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh


J?    .{) LP A A


CONFORM CU ORIGINALUL


Nepavat


NepavatNepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat'

Nepavat


Nepavat


Nepavat

Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat

Nepg^ât


Nepâvat


Nepavat


Nepavat


Nepavar


Nepavat


at


Nepavat


Nepavat


' Nepâvat-


Nepa^


Nepavat"


Nepavat'Expert Panel Report

LOS A4 / B2 & performance security

jCONFORM CU ' ORIGINALUL

Altoiului str

225..,

5

Nepavat

Asistentei str

95

5

Nepavat

Balanesti str

532

5

Nepavat f

Barajului str

521

5

Nepavat

Bardasului str

541

5

Nepavat l<

I

L.ifî aj

Berzovia str

526

' 5"

' 'Nepavat '

V*

v, >9 •

Bitumului str

343

5

Nepavat

Botoșani str

519

5

Nepavat

Bradeana str

253

5

Nepavat

Bratila str

260

c

Nepavat

București - Măgurele int

442

5

Nepavat

Butimanu str

85

5

Nepavat

Buzău str

254

5

Nepavat

Calinici Mihai str

209

5

Nepavat

Cimpia Burnas str

252

5

Nepavat

Cimpia Mierlei str

550

5

Nepavat

Caracal str

526

5

Nepavat

Carelor str

176

5

Nepavat

Cartojanca int

135

5

Nepavat

Carul Mare str

206

5

Nepavat

Carul Mic str

362

5

Nepavat

Cascadei str

165

5

Nepavat

Cernadia int

264

5

Nepavat

Cheia str

159

5

Nepavat

Chilimbarului str

115

5

Nepavat

Chirnogi int

208

5

Nepavat

Cincu int

269

5

Nepavat

Cisla int

184

5 '

Nepavat

Cladova str

1.301

5

Nepavat

Cluceru Sonia str

263

5

Nepavat

Codrului int

152

5

Nepavat

Consecventei str

547

5

Nepavat

Corod str

224

5

Nepavat

Cosoveni str

252

5

| Nepavat

Crasna str

503

c

Nepavat

Cucuteni str

778

5

Nepavat

Cupidon str

243

5

Nepavat

- \/ \

Curtea de Argeș str

.. 197

... 5    .

Nepavat. ,.

\

Daiaint

58

5

Nepav^l'5*

Daliei int

154

5

Nepafrât

. ■

Darasti int

108

5

Nepîfet,^

• .    -O    M

Datinilor str

148

5

«•-—Nepavât-

Wy    -

Davidesti str

528

5

Nepavât-C

■/

Dealul Cotmeana str

488

5

Nepavjat


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


CONFORM CU ORIGINALUL


Dimieni int

124

Dornisoara str

92

5

Nepavat

Dragasani str

277

5

Nepavat

Dragomiresti str

318

5

Nepavat^ '

Dragova str

508

5

Nepavan^sr^

Drăguț Gheorghe, cap. str'

'    271

■ - 5 ' -

Nepavat^. c

Dretea str

266

5

Nepavat

Drumul mic intre vii str

302

5

Nepavat

Dudescu Radu str

273

5

Nepavat

Dumitrescu Ilie, sera. str

281

5

Nepavat

Eclipsei str

165

5

Nepavat

Ecuatorului str

73

5

Nepavat

Elegiei str

318

5

Nepavat

Enache Spirache str

217

5

Nepavat

Epigramei int

166

5

Nepavat

Erie Eroul str

359

5

Nepavat

Eternității str

772

5

Nepavat

Evocării int

88

5

Nepavat

Farcasanca int

61

5

Nepavat

Filiasi str

274

5

Nepavat

Flamurei str

61

5

Nepavat

Flautului str

229

5

Nepavat

Florea Gheorghe str

244

5

Nepavat

Floretei str

124

5

Nepavat

Frinarului str

614

5

Nepavat

Fulgeresti str

66

5

Nepavat

Furculesti str

267

5

Nepavat

Gaesti int

70

5

Nepavat

Gaesti str

73

5

Nepavat

Gagesti str

460

5

Nepavat

Gardeniei str

480

5

Nepavat

Garoafei int

77

5

Nepavat

Garoafei str

1.675

5

Nepavat

Gheorghiade Teodosiu, dr. str

252

5

Nepavat

Ghiocului str

126

5

Nepavat.

Glavacioc dru

120

5

Nepavat

Gorani str

268

5

Nepavat

Gorjului str

253

5

Nepavat

Gorneni int

165

5

Nepavat

Govorei Artur str

382

5 ‘

Nepavat p

Grigoreanu Petre, cap. str

519

5

Nepavat

Grindu str

226

5

NecavaL..

Gutuilor str

313

5

- Nepavar...

Halmageanu Gheorghe str

241

5

Nepavat

CONFORM CU

ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Harpei str

225

5

Nepavat

3“

AS

<*

Hercule str

470

5

Nepavat

Heresti int

170

5

Nepavat <

Humulesti int

348

5

Nepavat

Hutani int

56

5

Nepavat

lași str

516

5

Nepavat

lederei str

255

5

Nepavat

lovan Ion, f rt. str

-254

5

Nepavat

Ivanescu Dumitru str

85

5

Nepavat

Jirlau str

273

5

Nepavat

Jurilovca str

251

5

Nepavat

Lacul Ciulnita str

84

5

Nepavat

Lacul Dulce str

165

5

Nepavat

Lacul Pasarea str

198

5

Nepavat

Lacul Rastu str

160

5

Nepavat

Lanqesti str

341

5

Nepavat

Lăstunului str

90

5

Nepavat

Lazarescu Dumitru str

267

5

Nepavat

Liliacul Alb str

46

5

Nepavat

Litografiei str

270

5

Nepavat

Livezilor int

159

5

Nepavat

Lucifer str

117

5

Nepavat

Luptătorilor Antifasciști int

719

5

Nepavat

Luptătorilor Antifasciști dru

1.640

5

Nepavat

Măgură Codlei str

409

5

Nepavat

Mindresti str

603

5

Nepavat

Minucu int

97

5

Nepavat

Marin Constantin str

809

5

Nepavat

Mestecanis str

621

5

Nepavat

Miercurea Ciuc str

252

5

Nepavat

Nefliului dru

195

5

Nepavat

Neptun int

205

5

Nepavat

Neptun str

1.043

5

Nepavat

Nivelării str

115

5

Nepavat

Oaie ion, eroirstr-

103

’K

«/

Nepavat

Ojogului int

120

5

Nepavat

Omătului str

417

5-

Nepavat

Orion str

430

5

Nepavat,'

Osiris str

500

5

Nepavat

Ostroveni int

229

5

Nepavat dî

Oteleni int

74

5

Nepavat ''

Palota str

119

5

-^Nwavat—

Paltinilor str

238

5

Nepavat

Paltinoasa str

298

5

Nepavșt

^6? CTW

I TEHNICA*: I JURIDICA

•M.E.

>MÂ5’

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh


Panerului str


Pingarati int


Păpușoiului str


Piriului str


Pasarea str


Păstrăvilor str'


Pășunilor int


Patuieni int


Păun liie str


Păun Nicolae, cap, str


Pausa str


Penes Dumitru, av. str


Pereni str


Perinita str


Persicani int


Petalelor str


Petroseni str


Piatra Alba str


Piatra Neamț str


Piatra Șoimului str


Pichetului str


Piramidei str


Pitești str


Plaisor str


Platinei int


Plesani str


Poenita str


Pontonierilor str


Prepelicarului str


Prundeni int


Prundeni str


Prunisor int


Racaciuni str


Rachitasului str


Rinocerului str


Rojistea int


Roman str


Ro.vinari str


Rupea str


Sandulita str


Sarul Dornei int


Saturn str


Serbesti str


Simfoniei str


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


171


189


211


140


142


134


248


129


138


265


519


265


272


429


39


246


284


251


523


194


193


265


225


158


223


401


697


490


309


90


518


87


251


253


375


190


268


95


511


507


428


242


189


235


CONFORM CU ORIGINALULNepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Neoavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


NepavatCONFORM CU ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Șinei int

215

5

Nepavat

Socotești str

522

5

Nepavat

Soreni str

204

5

Nepavat    ±

Stefanescu Ion str

314

5

Nepavat '/

,$tefesti str

254

5

Nepavat    \

Stoicanesti str

267

5 ■

•Nepavat

Stroe Vasile, slt. int

249

5

Nepavat

Sumandra str

252

5

Nepavat

Suranesti str

254

5

Nepavat

Surlei str

221

5

Nepavat

Tablan Dumitru, serg. str

384

5

Nepavat

Talazului str

327

5

Nepavat

Tăpșanului str

251

5

Nepavat

Țarcului int

492

5

Nepavat

Tatu Tudor, sold. str

336

5

Nepavat

Tecuci str

252

5

Nepavat

Teiului str

628

5

Nepavat

Teliu str

161

5

Nepavat

Tigrului str

196

5

Nepavat

Tirgovistei str

165

5

Nepavat

Tirgu Jiu str

560

5

Nepavat

Tirgu Ocna int

253

5

Nepavat

Toboșari str

555

5

Nepavat

Tocilei str

298

5

Nepavat

Tomescu Voicu str

102

5

Nepavat

Tortoman str

90

5

Nepavat

Tragaciului str

258

5

Nepavat

Tudor Alexandru str

130

5

Nepavat

Ulmilor str

370

5

Nepavat

Ungheni str

253

5

Nepavg^v

Ungherului int

94

5

Nepafe?y\/

Uraniului int

228

5

NepețMF?

Valea Poenii str

294

5

Nepavat V\

Valea Timișului str

210

5

Nepavât

Valisoara str

194

t;

Nepavat • ,

Vaslui str

515

5

Nepavat

Venus str

273

5

Nepavat

Vidului str

. 714

5

Nepavat

Virtejului sos

859

5

Nepavat

Voitin str

125

5

Nepavat

Vredniciei str

134

5.

Nepavat-

Zebrei str

263

5

Nepavat , ■ ■

Zimbrului int

346

5

Nepavat :

Zorilor str

713

5

Nepavat '

CONFORM CU

iNALUL


Gl


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Arefu str

625

5

Nepavat

CCț

i

<t-

MX

i

Asachi Gheorqhe str

259

5

Nepavat

Bocanet Alexandru str

263

5

Nepavat 1«

Borsec str

280

5

Nepavat

Bulgarus str.

587

5

Nepavat

Cernavoda str

' 256

' 5

. Nepavat

Ciclop int

231

5

Nepavat

Ciuleandra str

320

5

Nepavat

Consumului str

206

5

Nepavat

Cooperației str

171

5

Nepavat

Cosmina int

314

5

Nepavat

Culturii str

246

5

Nepavat

Dantelei str

1.073

5

Nepavat

Darvari dru

275

5

Nepavat

Dihorului int

545

5

Nepavat

Furnalului str

175

5

Nepavat

Ghidigeni int

69

5

Nepavat

Ghidigeni str

1.847

5

Nepavat

Gura Lotrului str

470

5

Nepavat

îndrumării str

468

5

Nepavat

Lavei str

461

5

Nepavat

Muncitorului str

199

5

Nepavat

Nandru str

468

5

Nepavat

Pellea Amza str

284

5

Nepavat

Poiana Verde str

512

5

Nepavat

Stiintei str

469

5

Nepavat

Tigveni int

325

5

Nepavat

Ursa Mica str

285

5

Nepavat

Vladimiri int

116

5

Nepavat

Voinței str

157

5

NepavatZ. „

Batasani int

264

5

NepavȘL'

Botorca str

475

5

Nepavat-

Echerului int

89

5

Nepavat

A

Gemanata str

135

5

Nepavat

Gura Padinii str

207

5

Nepavat-

Mazilu Teodor str

751

5

Nepavat

1

!

Piatra Olt str

299

5

Nepavat

Racos int

91

5

Nepavat

Radarului str

400

5

Nepavat

Sanmartin str

254

5

Nepavat

j j

Slatina str

344

5

-—-Nepavăt

Stelelor int

66

5

Nepavat

Tălmăci int

209

5

Nepavat

Valea Alba str

637

5

Nepav^f

’lpt/

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008

Topics : LOS A4 / B2 & performance security _

January 2009    7*

hh


EHWC*, (htito

Cm.®-CONFORM CU ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Ziminel str

130

5

Nepavat

Pecinisca str

302

5

Nepavat

Valea Dragului int

250

5

Nepavat z

Catlabuqa int

170

6

Nepavat

Cicalov Vateriu str

54

6

Nepavat

Golcea Vasile str

150 '

6

Nepavat

Petuniei str

346

6

Nepavat

Stufului str

91

6

Nepavat

Beqoniei str

144

6

Nepavat

Marqelelor int

81

6

Nepavat

Movilelor int

95

6

Nepavat

Boziilor str

322

6

Nepavat

Bunicuței str

236

6

Nepavat

Calciu Marin str

515

6

Nepavat

Caramidariei int

260

6

Nepavat

Cetatea Ciceiului str

262

6

Nepavat

Constelației int

133

6

Nepavat

Cotul Șiretului str

476

6

Nepavat

Cucuruzului int

230

6

Nepavat

Dusului int

594

6

Nepavat

Fumureni str

290

6

Nepavat

llovat str

141

6

Nepavat

Pătrarului int

216

6

Nepavat

Podu Pitarului dru

397

6

Nepavat

Poiana Lacului int

80

6

Nepavat

Sadinei str

205

6

Nepavat

Zîmbetului str

295

6

Nepavat

Canalul Argeș int

60

6

Nepavat

Spilcutei str

97

6

Nepavat

Istmului int

115

6

Nepdvat ,

Podu Cristinii dru

227

6

Nepâvat

Podu llfovatului dru

266

6

Nepavat

Podu Lacului dru

266

6

Nepavat

Podu Ursului dru

247

6

Nepavat

Poitava int

116

6

Nepavat

Fiordului str

663

6

Nepavat

Apostol Constantin,serq. int

IX

6

Nepavat

Lungime Totala EA pavaj APA

Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


Liste excluderilor admisibile "pavaj" la sfârșitul anului 2007 CANAL


CONFORM CU ORIGINALUL


Numele străzilor

Lungime 2000 (m)

Sector

Pavaj s.

Godeanu Constantin, It. str

1.721

........1;

Nepavat/,

Manuscrisului int

92

1

Nepavaip gi

Mimozei str

634

1

NepavaO

Vălenii de Munte str

1.540

1

Nepavat

Gării dru

689

4

1

Nepavat

Cimpul cu maci int

186

1

Nepavat

Buclei str

377

1

Nepavat

Cimpul cu maci str

315

1

Nepavat

Cristianul Mare str

465

1

Nepavat

Cupsani int

173

1

Nepavat

Giulesteanu Nicolae str

369

1

Nepavat

Iordan Dumitru str

902

1

Nepavat

Mamaia str

252

1

Nepavat

Medresti str

404

1

Nepavat

Murfatlarstr

188

1

Nepavat

Naturalistilor str

184

1

Nepavat

Raiciu Mihalache str

210

1

Nepavat

Tarafului int

171

1

Nepavat

Arbore Zamfir str

456

2

Nepavat

Arbustului str

403

2

Nepavat

Bira Savu, sold. str

271

2

Nepavat

Barometrului str

226

2

Nepavat

Bogorin Constantin, erou str

331

2

Nepavat

Calmatui str

472

2

Nep3£&L'

Ciberneticii str

279

2

Nepâj/aC

Ciuca Ștefan str

895

2

Nepâvat

Codalbitei str

474

2

Nepavat A

Cuiului str

334

2

Nepavat

Cumpenei int

119

2

Nepavat

Cumpenei str

1.158

2

Nepavat

Dascălului str

758

2

Nepavat

Escalei str

1.066

2

Nepavat .

Ferastraustr

63

2

Nepavat

Fructelor str

257

2

Nepavat

Frumusita int

59

2

Nepavat

Galita str

610

2-

=—MenavaT”7

Gataia str

264

2

Nepavat

Gaterului str

342

2

Nepavat

Glavanesti str

223

2

Nepavat

DtfiSCTU

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh/A QoctyExpert Pe LOS A4 / B2 & p€

Gureni str

inel Report irformance security

242

2

CONF

ORiQ

Nepavat -

ORM cu] INALUL 1

nauqurarii str

479

2

Nepavat

-aicerului str

317

2

Nepavat

Laviței str

493

2

Nepavat /,

Lecturii str ...    ... • • ........ - ------------------------------

545

2

Nepavat Ui

Maqneziului str

294

2

■f'    '    1 p

Nepavat U“s

lUS""’-' -w 1 i C.G.*-6' ?

Medaliei str

135

2

Nepavat

Melodiei str

1.015

2

Nepavat

Merisescu Constantin, cpt. str

689

2

Nepavat

Munții Buzăului str

504

2

Nepavat

Nemira str

164

2

Nepavat

Nita Ene, sold. str

687

2

Nepavat

Ochisoru str

327

2

Nepavat

Ovăzului str

93

2

Nepavat

Pietroasa str

299

2

Nepavat

Plugusor str

1.029

2

Nepavat

Popescu Sever str

786

2

Nepavat

Porțile de Fier str

386

2

Nepavat

Puiandrului str

466

2

Nepavat

Raileanu Nistor str

787

2

Nepavat

Refrenului str

235

2

Nepavat

Ropotului str

1.148

2

Nepavat

Roventa Gheorghe, cpt. str

345

2

Nepavat

Scortan Ion, erou str

1.227

2

Nepavat

Stingă Ion, cap. str

147

2

Nepavat

Sulfului str

94

2

Nepavat

Suveica str

244

2

Nepavat

Tarcaus str

161

2

Nepavat

Teodorescu Ion, serg. str

297

2

Nepavat

, '7 '

Țesătoarelor str

641

2

Nepavat

1 ■:

Teslei pre

199

2

Nepavat

Teslei str

160

2

Nepavat

Toporului str

674

2

Nepavat

Tudor Mihai str

403

2

Nepavat

Tulpinei str

164

2

-Nepavat

Tusnad str

717

2

Nepavat

</ \\

Clopotului str

129

z

Nepavat

Suhard str

273

2 .

. Nepavat

\‘r^

Calitatii int

143,00

2

Nepavat/.

-11    r -

Raristei str

72,00

2

Nepavat; •

Industriilor int

159

3

NeoavaiX

Belerciu Nicolae, slt. str

161

4

Nepava't

Boitei str

366

4

Nepavat

/

| Cavalului int

137

4

Nepavat

/ -if

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008

Topics : LOS A4 / B2 & performance security

January 2009    ' /    —£‘~

hh


CONFORM CU


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Ciubărului int

175

4    -

**-* Jir    I < <

■Nepavat- ••

Cornesti str

352

4

Nepavat

Merisan Nicolae, cpt. str

187

4

Nepavat

Moldoveanu Anqhel str

1.177

4

Nepavat /

Musceleanu .Grigore, dr. str

171

4

Nepavat (

Orastie str

" 1 069    ’

4

Nepavat- - \

Paiut Vasiie, It. str

161

4

Nepavat

Plaiului int

142

4

Nepavat

Poqanesti int

175

4

Nepavat

Sacasel str

399

4

Nepavat

Scropoasa int

161

4

Nepavat

Scumpiei str

180

4

Nepavat

Stoicani int

202

4

Nepavat

Tecsesti int

171

4

Nepavat

Tempea Radu int

137

4

Nepavat

Tempea Radu str

273

4

Nepavat

Zanoaga str

161

4

Nepavat

Adierii int

176

4

Nepavat

Arcadiei str

554

4

Nepavat

Bilea str

413

4

Nepavat

Boian str

518

4

Nepavat

Bordesti str

380

4

Nepavat

Câmpeni dru

503

4

Nepavat

Ciurului int

197

4

Nepavat

Dalhauti str

298

4

Nepavat

Dealul Mare str

385

4

Nepavat

Desesti str

122

4

Nepavat

Draganesti str

289

4

Nepavat

Dumbravesti str

1.282

4

Nepavat

Gilaului int

149

4

Nepavat

Lataretu Dumitru, serg. str

523

4

Nepavat

Măceșului str

908

4

Nepavat

Muntele Lung str

530

4

Nepavat

Oravita str

150

4

Nepavat

Orgu Tanase str

460

4

Nepavat

Poieni str

348

4

Nepavat

Rediu str

581

4

Nepavat

Runcu str

779

4

Nepavat

Sistematizării str

278

4

Nepavat

Teascului str

382

4

Nepavat

Turcat, av. str

153

4~==

Nepavai-L

Uliesti str

457

4

Nepâ^âț-

Căscioarelor int

181

4

Nepavat

Pechiu Ion, serg. str

96

4

Nepavat
e, \\'(Ti Q'Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


CONFORM CU


Aibeni str

251

5 ,

Nepavat

Albotesti str

241

5

Nepavat

Aliman str

283

5

Nepavat

Asistentei str

95

. 5

Nepavat

Balanesti str

'532 "

' 5

Nepâvaț/^0

Barajului str

521

5

Nepavai-/

Berescu ion str

74

5

Nepavât7

Bitumului str

343

5

Nepavar^ .

Borcan ion str

178

5

Nepavat

Botoșani str

519

5

Nepavat

Bradeana str

253

5

Nepavat

Bratila str

260

5

Nepavat

București - Măgurele int

442

5

Nepavat

Buzău str

254

5

Nepavat

Calinici Mihai str

209

5

Nepavat

Cimpia Burnas str

252

5

Nepavat

Cimpia Mierlei str

550

5

Nepavat

Caracal str

526

5

Nepavat

Carul Mare str

206

5

Nepavat

Carul Mic str

362

5

Nepavat

Cascadei str

165

5

Nepavat

Cernadia int

264

5

Nepavat

Cheia str

159

5

Nepavat

Chiiimbarului str

115

5

Nepavat

Chirnogi int

208

5

Nepavat

Cincu int

269

5

Nepavat

Cisla int

184

5

Nepavat

Cluceru Sonia str

263

5

Nepavat

Codrului int

152

5

Nepavat

Codrului str

281

5

Nepavat v

Consecventei str

547

5

Nepavat

Corod str

224

5

Nepavat

Crasna str

503

5

Nepavat

Cremenei int

182

5

Nepavat

Cucuteni str

778

5

Nepavat /

Cununita str

140

5

-Nepavat L'

Cupidon str

243

5

Nepavat

Daliei int

154

5

Nepavat ,

Davidesti str

528

5

Nepavat î

Dealul Cotmeana str

488

5

Nepavat \ ■

Dragasani str

277

5

-=NepavaO

Dragomiresti str

318

5

Nepavat

Dragova str

508

5

Nepavat
Dretea str


Drumul mic intre vii str


Dudescu Radu str


Dumitrescu llie, serg. str Eclipsei stL


Ecuatorului str


Elegiei str


Epigramei int


Erie Eroul str


Eternității str


Evocării int


Filiasi str


ulgeresti str


Gaesti int


Gaesti str


Gagesti str


Galautas str


Gardeniei str


Garoafei int


Garoafei str


Gheorghiade Teodosiu, dr, str


Gorani str


Gorgona Dimitrie str


Gorjului str


Govorei Artur str


Grigoreanu Petre, cap, str


Grindu str


Halmageanu Gheorghe str


Harpei str


Hercule str


Heresti int


Humulesti int


loachim Gheorghe str


lovan lori, frt. str


Jiliste str


Jirlau str


Jurilovca str


Lacul Dulce str


Lacul Orza str


Lacul Pasarea str


Langesti str


Lăstunului str


Lazarescu Dumitru str


Liliacul Alb str


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


266


302


273


281


165


73


318


166


359


772


88


274


66


70


73


460


116


480


77


1.675


252


268


321


253


382


519


226


241


225


470


170


348


274


254


2b1


273


251


165


293


198


341


90


267


46


5-


CONFORM CU


ORIGINALUL

-Nepavat~


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


Nepavat


EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance securit^. January 2009

hbCbcoi


Expert P LOS A4 / B2 & p<

Litoqrafiei str

anei Report srformance security

270

5

CONF

J0RK

-Nepavat--.

:ORM CU 5INALUL

Livezilor int

159

5

Nepavat

*^>U««** 3 CA*®'

A

/

Vj

Lucifer str

117

5

Nepavat

Lupoaicei str

78

5

Nepavat

Luptătorilor Antifasciști int

719

5

Nepavat//,!

Luptatorifor Antifasciști dru

1.640

5

Nepavat

1

Maqura Codlei str

409

5

Nepavat'

Marin Constantin str

809

5

Nepavat '

Mestecanis str

621

5

Nepavat

Miercurea-Ciuc str

252

5

Nepavat

Moldoveanului str

147

5

Nepavat

Nefliului dru

195

5

Nepavat

Neptun int

205

5

Nepavat

Neptun str

1.043

5

Nepavat

Nivelării str

115

5

Nepavat

Oaie Ion, erou str

103

5

Nepavat

Omătului str

417

5

Nepavat

Orion str

430

5

Nepavat

Os iris str

500

5

Nepavat

Ostroveni int

229

5

Nepavat

Oteleni int

74

5

Nepavat

Palota str

119

5

Nepavat

Paltinilor str

238

5

Nepavat

Paltinoasa str

298

5

Nepavat

Pingarati int

189

5

Nepavat

Păpușoiului str

211

5

Nepavat

Piriului str

140

5

Nepavat

Patuleni int

129

5

Nepavat

Păun Nicolae, cap. str

265

5

Nepavat

Pausa str

519

5

Nepavat

Penes Dumitru, av. str

265

5

Nepavat

Pereni str

272

5

Nepavat

Persicani int

39

5

Nepavat

Persicani str

242

5

Nepavat

Petalelor str

246

5

Nepavat

Petroseni str

284

5

Nepavat

Piatra Alba str

251

5

Nepavat

Piatra Neamț str

523

-C-

o

Nepavat

Piatra Șoimului str

194

5

Nepavat

Pichetului str

193

5

Nepavat -

Piramidei str.-

265

5

Nepavat

Pitpalacului str

189

5

Nepavat

Platinei int

223

5

Nepavat

-A    'A'rț

1 ’ ■

Pontonierilor str

490    j 5

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hhCONFORM CU ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Prepelicarului str

309

5

Nepavat

Prundeni int

90

5

Nepavat

Prundeni str

518

5

Nepavat

Prunisor int

87

5

Nepavat

Ftachitasului str

253

5

Nepavat

Rinocerului str ■

375

5

Nepavat '

Roman str

268

5

Nepavat

Rovinari str

95

5

Nepavat

Rupea str

511

5

Nepavat

Sandulita str

507

5

Nepavat

Saturnrstr

242

5

Nepavat

Simfoniei str

235

5

Nepavat

Șinei int

215

5

Nepavat

Socolesti str

522

5

Nepavat

Soreni str

204

5

Nepavat

Staminelor str

281

5

Nepavat

Suranesti str

254

5

Nepavat

Tăpșanului str

251

5

Nepavat

Tecuci str

252

5

Nepavat

Teiului str

628

5

Nepavat

Tigrului str

196

5

Nepavat

Tirgovistei str

165

5

Nepavat

Tirgu Jiu str

560

5

Nepavat

Tirgu Ocna int

253

5

Nepavat

Toboșari str

555

5

Nepavat

Tocilei str

298

5

Nepavat

Trăgaciului str

258

5

Nepavat

Tufanilor str

176

5

Nepavat

Ulmilor str

370

5

Nepavat^*

Ungheni str

253

5

Nepa^at /

Uraniului int

228

5

Nep|$at/

Valea Poenii str

294

5

NepLâț

Valea Timișului str

210

5

Nep^/atA'

Valisoara str

194

5

Nepavat \

Vaslui str

515

5

Nepavat '

Venns-sîr

273

5

Nepavat

Vidului str

714

5

Nepavat

Virtejului sos

859

5

Nepavat

Vladaia int

192

5

Nepavat

Vredniciei str

134

5

Nepavat

Zăvoiului str

247

5

Nepavat

Zebrei str

263

5

Nepavat

Zimbrului int

346

5

Nepavat

Zorilor str

713

5

Nepavat

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh
dfocfet /!/• •Ino’CONFORM CU ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & pertormance security

Batasani int

264

5

Nepavat

Botorca str

475

5

Nepavat

Echerului irit

89

5

Nepavat

Gura Padinii str

207

5

Nepavat

Mazilu Teodor str

751

5

Nepavat

Piatra Olt str

299

5

Nepavat

Racos int

91

5

Nepavat

Sanmartin str

254

5

Nepavat

Slatina str

344

5

Nepavat

Stelelor int

66

5

Nepavat

Tălmăci int

209

5

Nepavat

Valea Alba str

637

5

Nepavat

Portita str

266

5

Nepavat

Risipitu Samoila, sold. str

360

5

Nepavat

Valea Dragului int

250,00

5

Nepavat

Begoniei str

144

6

Nepavat

Mărgelelor int

81

6

Nepavat

Movilelor int

95

6

Nepavat

Constelației int

133

6

Nepavat

Dusului int

594

6

Nepavat

Fumureni str

290

6

Nepavat

llovat str

141

6

Nepavat

la Roșu dru

136

6

Nepavat

Pătrarului int

216

6

Nepavat

Pătrarului str

299

6

Nepavat

Podu Pitarului dru

397

6

Nepavat

Poiana Lacului int

80

6

Nepavat

Sadinei str

205

6

Nepavat

Zimbetului str

295

6

Nepavat ...

Calciu Marin str

515

6

Nepaviât’’*

Caramidariei int

260

6

Nepavat /

Cotul Șiretului str

476

6

Nepâyat

Entuziasmului str

361

6

Nepavat

Istmului int

115

6

Nepavat 7‘

Podu Cristinii dru

227

6

NepavaîK

Podu llfovatului dru

266

6

Nepavat

Podu Lacului dru

266

6

Nepavat

Podu-Ursului dru

247

fi

Nepavat

Poltava int

116

6

Nepavat

J Lungime Totala EA pavaj CANAL
EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & pertormance security January 2009

hh

Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security


CU

ORIGINALUL


Obligație ANB APA 2010

Numele străzilor

Lungime 2000 (m)

Sector

Pavaj 2007 z //

Acordeonului str

190

1

Pavat    H-

Alunului str    ..    ...    .    .

.    ..-369

1

Pavat -    '

Baia de Cris str

225

1

Pavat

Baia Sprie str

360

1

Pavat

Barnutiu Simion str-

259

1

Pavat

Bistrița str

307

1

Pavat

Bunesti str

334

-j

Pavai

Colecției str    .

203

1

Pavat

Colierului int    ■

82

1

Pavat

Cretu Nicolae Florin,cpt. str

1.102

1

Pavat

Cricovului str

541

1

Pavat

Doamna Elena str

318

1

Pavat

Frații Golescu str

219

1

Pavat

Grohotișului str

184

1

Pavat

Harghita str

540

1

Pavat

Herminei str

79

1

Pavat

Inovatorilor str

331

1

Pavat

Lectorului str

212

1

Pavat

Leordina str

173

1

Pavat

Linistei str

698

1

Pavat

Macului str

359

1

Pavat

Mandolinei int

266

1

Pavat

Marginei str

1.452

1

Pavat

Mediaș str

126

1

Pavat

Mezes str

374

1

Pavat

Navigației str

725

1

Pavat    „

Peluzei str

162

1

Pavat

Plopului str

203

1

Pavat

Racordării str

449

1

Pavat

Salcutei str

228

1

Pavat ......

Vacantei str

454

1

Pavat

Valsului str

264

1

Pavat

Biborteni str

83

1

Pavat

Cantonului str

368

1

Pavat

Eliberării str

263

1

Pavat

Trifesti str

231

1

Pavat

Valiug str

213

1

Pavat A,.

Zeletin str

258

1 '

'    Payăt. ’ ...

Făclie Alexandru, erou str

114

1

Pavat

Patru Adrian, slt. str

285

1

Pavat

Calpan Gheorghe, cap. str

246

1

Privai,,, aj'

----------

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4/B2 & performance security January 2009

hh
Z"-ONFORMCU

originalul


Expert Panel Report LOS A4 Z B2 & performance security

Coculescu Nicolae str

548

. 1

Pavat    '

Dobre D. ioan, sold. int

204

1

Pavat    /

Musetesti str

594

1

Pavat    /

Sterie Radu irit

222

1

Pavat    ll

Beiu Constantin int

45

2

Pavat    \

Maqura Văii str

323 '

2

Pavat

Marin Ion, sold. str

240

2

Pavat

Riul Colentina str '•

296

2

Pavat

Steaua Roșie str

897

2

Pavat

Aqreqatelor int

201

2

Pavat

Albatrosului str

222

2

Pavat

Anqrenajului str

125

2

Pavat

Clopotiva str

54

2

Pavat

Comisei str

918

2

Pavat

Cornisor str

223

2

Pavat

Cotmeana str

138

2

Pavat

Declamarii str

288

2

Pavat

Dumitrescu Tanase brigadier str

404

2

Pavat

Enache Sandu str

712

2

Pavat

Existentei str

591

2

Pavat

Geamandurii str

243

2

Pavat

Gherghitei str

1.919

2

Pavat

Gorgan Spataru str

979

2

Pavat

Hispania str

308

2

Pavat

Hortensiei str

675

2

Pavat

Joagarului str

289

2

Pavat

Juverdeanu, cpt. str

1.020

2

Pavat

Lacul lanca str

182

2

Pavat

Luminiței str

120

2

Pavat

Maliuc int

184

2

Pavat

Maliuc str

225

2

Pavat

Mențiunii str

1.421

2

Pavat

Moroeni str

1.984

2

Pavat

Pasarani str

1.066

2

Pavat

Puietilor int

65

2

Pavat

Puietilor-str

448

2

Pavat

Slovei str

233

2

Pavat

Spinului str

485

2

Pavat

Sportului str

1.060

2

Pavat

Suceava int

100

2

Pavat

Suceava str

416

2

Pavat

Tomovici Stelian, sold. str

239

2

Pavat

Turiștilor str

401

2

.Pavat

Zalau str

97

2

I Pavat    L \

1 -

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh


flOW'( cn -fi'    AA f//'cA'0G/jCONFORM CU ' ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Andronache int

132

2

Pavat    /'

Coacăzelor str

104

2

Pavat /W

Floruta Ion, erou str

744

2

Pavat ff*

Invalid Suiiga str

768

2

Pavat

Smeurei str

144

2

Pavat

Vascausîr •

137

2

Pavat ■

Scaetilor str

393

2

Pavat

Atașamentului int' -

94

3

Pavat

Albastritei int

332

3

Pavat

Antenei int

75

3

Pavat

Credinței str

137

3

Pavat

Gospodăriei str

378

3

Pavat

Malu Roșu dru

132

3

Pavat

Ștefan Constantin, sold. str

398

3

Pavat

19 Noiembrie str

602

3

Pavat

Barcarolei str

496

3

Pavat

Bumbacari str

257

3

Pavat

Burlusi str

431

3

Pavat

Cazanesti str

408

3

Pavat

Cazangiilor str

750

3

Pavat

Ciubaru ion, serg. str

374

3

Pavat

Confederației str

891

3

Pavat

Culesului str

422

3

Pavat

Dădu str

326

3

Pavat

Depozitului str

873

3

Pavat

Dragan Constantin, sold. str

895

3

Pavat

Dumitru Petre, sold. str

465

3

Pavat

Elbrus str

203

3

Pavat

Everest str

409

3

Pavat

Frasinetului str

462

3

Pavat

Ghetu Anghel, sold. str

1.031

3

Pavat

lancu Grigore, sold. str

865

3

Pavat

Idealului str

303

3

Pavat

Lazareni str

364

3

Pavat

Măgură Mare str

428

3

Pavat

Malureni str

90-1

3

Pavat

Mileanca str

418

3

Pavat

Munții Mehedinți str

362

3

Pavat

Negostina str

887

3

Pavat

Oriav str

461

3

Pavat

Pirjolescu Ion, sold. str

421 .

. 3

Pavat

Prigoriilor str

454

3

Pavat......

Prispei int

98

3

. Pavat

Rallet Dimitrie, dr. str

389

   3

Pavat. ■

jloZ:

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh//’ &<OP1CONFORM cu


Expert Panel Report LOS A4 Z B2 & performance security

Rulmentului str

417

3

Pavat    /!<

Rusanesti str

405

3

Pavat

Sătenilor dru

426

3

Pavat    <

Sebeș str

349

3

Pavat

Sinesti str    > - .

463.

3

Pavat

Sita R. Vasile, serq. str

177

3

Pavat

Tarnitastr

321

3

Pavat

Tina Radu, sold. str

427

3

Pavat

Trandafirul Roșu str

887

3

Pavat

Vilsanesti str

1.805

3

Pavat

Voioșiei str

426

3

Pavat

Zarzărilor str

453

3

Pavat

Zimnicea str

403

3

Pavat

Catanoaia str

258

3

Pavat

Grindeiului str

396

3

Pavat

Lacul Greaca str

887

3

Pavat

Pana Gheorghe, erou str

468

3

Pavat

Valea Mieilor str

296

3

Pavat

Discului str

129

3

Pavat

Petrache Florea, serg. Str

245

3

Pavat

Mizil ale

511

3

Pavat

Fabulei int

110

4

Pavat

Odei str

1.854

4

Pavat

Pogoanele str

965

4

Pavat

Roșiori int

137

4

Pavat

Sisesti int

336

4

Pavat

Aluviunii str

461

4

Pavat

Bălăci int

161

4

Pavat

Blindesti str

290

4

Pavat

Catrunesti str

467

4

Pavat

Ciocănești str

244

4

Pavat

Comisani str

411

4

Pavat    /

Condurache Gheorghe, serg. str

439

4

Pavat f'T-

Dumitru Dumitru, frt. str

443

4

Pavat v

Enache Ion, sold. str

493

4

Pavat

Florescu Nicolae, serg.str-

1.0381

4

Pavat,

învățătorului str

521

4

Pavat

i-nito etr vviiu'OU

515

4

Pavat'

Lazarescu Maria str

. 511

4

Pavat

Meridianului str

461

4

Pavat

Muntele Mare str

461 •

4 - -

Pavat

Plaiul Foii str

631

4

Pavat

Riul Vedea str

516

4

Pavat—

Ristea Ion, sold. str

440

4

Pavat' -

. o-

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh12? i c< o/'Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Trei Brazi int

350

4

Pavat    X

Trei Brazi str

408

4

Pavat

Virciorova str

124

4

Pavat    fb

Zarnesti str

482

4

Pavat    l\‘;

Acțiunii str

1.180

4

Pavat    \

Dealu Bistrii dru

•    452'

' 4 ' "

Pavat

Nehoiu ale

183

4

Pavat

Alexandria sos

3.817

5

Pavat

Balan Constantin, cap. str

191

5

Pavat

Bratasanca str

254

5

Pavat

Breslelor str

248

5

Pavat

București - Măgurele-sos

3.938

5

Pavat

Cocea N.D. str

1.232

5

Pavat

Ferentari pre

1.306

5

Pavat

Humulesti str

1.282

5

Pavat

Pucheni str

2.641

5

Pavat

Toma Constantin, erou str

176

5

Pavat

Vistea Gheorghe, sold. str

415

5

Pavat

Abnegației str

115

5

Pavat

Călifarului str

212

5

Pavat

Condorului str

760

5

Pavat

Fedeleșului int

126

5

Pavat

Floare de Gheata str

366

5

Pavat

Mistrețului int

359

5

Pavat

Pepinierei int

225

5

Pavat

Jibou int

219

5

Pavat

Ciorasti int

596

5

Pavat

Acvariului str

206

6

Pavat

Apostol Constantin,serg. str

469

6

Pavat

Budieni str

195

6

Pavat

Compasului str

106

6

Pavat

Copacului str

159

6

Pavat

Corcodușului str

198

6

Pavat

Furtunei str

347

6

Pavat

Leaota str

367

6

Pavat

Liniei str

1.337

c-

V-

Pavat

Mirodeniei int

158

6

Pavat

Nicodim str

129

6-

Pavat

Parafinei str

194

6

Pavat

•Sudului str

319

6

Pavat

Torcătoarelor str

.. 361 -

6

Pavat.

/

Valea Lunga str

1.413

6

Pavat

Anul 1864 bul

1.147

6

,, Pavat

Eucaliptului str

89

6

Pavat

ț*. y

EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh

CONFORM CU ! ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Mărgelelor str

873

6

Pavat

Prosperității str

403

6

Pavat    /

Caramidariei str

751

6

Pavat    /<

Giulesti int

111

6

Pavat    Hic

Sabareni dru

1.629

6

Pavat    \\3

Sabareni int

196

6 -

-Pavat

Faqadau str

222

6

Pavat

Strigaturii str

294

6

Pavat


/-Z$aa'


Lungime Totala APA 2010

110,3

km


EP-Report on EP-visit of 26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hhfd&?ocfWater and Sewerage Services Concession Bucharest


Expert Panel Report LOS A4/B2 & performance security


CONFORM CU ! ORIGINALUL


Obligație ANB CANAL 2010

Numele străzilor

Lungime 2000 (m)

Sector

Pavaj 2007 /fc

Avântului str

285

1

Pavat

Baia Sprie str

‘360 '

1

Pavat }&Sii

Barnutiu Simion str

259

1

Pavat wt <

Bistrița str

307

1

Pavat    ț

Bunesti str

334

1

Pavat

Colierului int

82

1

Pavat

Cretu Nicolae Florin,cpt. str

1.102

1

Pavat

Doamna Elena str

318

1

Pavat

Dolomitului str

347

1

Pavat

Frații Golescu str

219

1

Pavat

Galiceni str

274

1

Pavat

Lectorului str

212

1

Pavat

Malul Mare str

379

1

Pavat

Mediaș str

126

1

Pavat

Nazarcea str

927

1

Pavat

Plopului str

203

1

Pavat

Podului str

726

1

Pavat

Popescu Romeo, av. str

757

1

Pavat

Racordării str

449

1

Pavat

Salcutei str

228

1

Pavat

Vacantei str

454

1

Pavat

Valsului str

264

1

Pavat

Biborteni str

83

1

Pavat

Cantonului str

368

1

Pavat

Eliberării str

263

1

Pavat

Trifesti str

231

1

Pavat

Valiug str

213

1

Pavat

Făclie Alexandru, erou str

114

1

Pavat

Gorunului str

409

1

Pavat

Harghita str

540

1

Pavat

Agregatelor int

201

2

Pavat

Angrenajului-str.

125

2

Pavat

Apostol Nicolae str

971

2

Pavat

Busuioc Simion, serg.maj. str

951

2

Pavat

Cimpului str

318

2

Pavat

Clopotiva str

2

Pavaț.........

Cotmeanaștr    .    . /'

2

Pavat

Danulesti str    ./

2

/pavat •

Dumitrescu Tanase brigadier str    !

2

' Pavat / ' /

Dumitrescu Vaier, cpt. str    \ <4. '

2

re&J5'

SI«eCB4 a ■ta. 3 w

*

'/Za

.. C-W

' Pal

i. •«5 u

EP-Report on EP-visit of 26 — 28 Novembe/2țJ08^ Topics : LOS A4 / B2 & performance security'-'^'-A-January 2009

hh


on


' 7\ f) n

y-    r-f /9    A/}

CONFORM CU ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Emancipării str

438

2

Pavat z/

Emisferei str

323

2

Pavat z\

Enache Sandu str

712

2

Pavat z

Existentei str

591

2

Pavat

Fălticeni str

733

2

Pavat țb

Floruta Ion, erou str

744

2'

Pavat Vn

Geamandurii str

243

2

Pavat

Gheata Constantin str

274

2

Pavat

Gherghitei str

1.919

2

Pavat

Hortensiei str

675

2

Pavat

Joagarului str

289

2

Pavat

Juverdeanu, cpt. str ••

1.020

' 2

Pavat

Lacul lanca str

182

2

Pavat

Lanternei str

1.040

2

Pavat

Luminiței str

120

2

Pavat

Mențiunii str

1.421

2

Pavat

Moroeni str

1.984

2

Pavat

Oituz str

964

2

Pavat

Pasarani str

1.066

2

Pavat

Predescu Vasile, serg. str

464

2

Pavat

Puietilor int

65

2

Pavat

Puietilor str

448

2

Pavat

Scaetilor str

393

2

Pavat

Smeurei str

144

2

Pavat

Spinului str

485

2

Pavat

Suceava int

100

2

Pavat

Suceava str

416

2

Pavat

Turiștilor str

401

2

Pavat

Vascau str

137

2

Pavat

Zamfir Nicolae str

460

2

Pavat

Invalid Suliga str

768

2

Pavat

19 Noiembrie str

602

3

Pavat

Barcarolei str

496

3

Pavat

Bumbacari str

257

3

Pavat

Burlusi str

431

3

Pavat

Calan str

263.

3

DmvoF i a v.v*i -

Cazangiilor str

750

3

Pavat

Chezășiei str

316

3

Pavat

Ciubaru Ion, serq. str

374

3

Pavat

Crestei str

182

3

Pavat /

Cromului str

356

3

Pavat i -

Culesului str

■ '    422

3

Pavat

Dădu str

3

Pavat

Deltei str    ț ■    <

-/4n

3

Pavat

i :<    3 1    4    ---■----/


□na
Expert Panel Report    t

LOS A4 / B2 & performance security

CONFORM CU ORIGINALUL

Doia Gheorqhe str

532

3 '

Pavat

«Soo £

Draqan Constantin, sold. str

895

3

Pavat

Dumitru Petre, sold. str

465

3

Pavat '/*

Elbrus str

203

3

Pavat

Everest str

409

3

Pavat (pKS

Frasinetului str

462

' 3

Pavat

Ghetu Anqhel, sold. str

1.031

3

Pavat V

Idealului str

303

3

Pavat

Lazareni str

364

3

Pavat

Meiului str

405

3

Pavat

Munții Mehedinți str

362

3

Pavat

Neaqu Andrei, sold. str

419

3

Pavat

Neqostina str

887

3

Pavat

Oriav str

461

3

Pavat

Pirjolescu Ion, sold. str

421

3

Pavat

Priqoriilor str

454

3

Pavat

Prispei int

98

3

Pavat

Rulmentului str

417

3

Pavat

Sătenilor dru

426

3

Pavat

Sebeș str

349

3

Pavat

Sinesti str

463

3

Pavat

Sita R. Vasile, serg. str

177

3

Pavat

Tarnita str

321

3

Pavat

Tina Radu, sold. str

427

3

Pavat

Trandafirul Roșu str

887

3

Pavat

Tufanica str

436

3

Pavat

Vilsanesti str

1.805

3

Pavat

Viseul de Sus int

115

3

Pavat

Viseul de Sus str

357

3

Pavat

Voioșiei str

426

3

Pavat

Zarzărilor str

453

3

Pavat

Zimnicea str

403

3

Pavat

Lacul Lala int

270

3

Pavat

Catanoaia str

258

3

Pavat

Depozitului str

873

3

Pavat

Pana-Gheorgbe, erou str

468

O

o

Pavat

Fagetelu int

253

4

Pavat

Aluviunii str

461

4

Pavat

Bălăci int

161

4

Pavat

Binelui int

334

4

Pavat

Blindesti str

'290

4

Pavat

Catrunesti str

’Z 467 :

4

Pavat

Cetatea Poenari str

AA< 511

4

/Pavat

?.. A

Ciocănești str

244

4

i Pavat" .,;

. -,4-A 'ip Aii

EP-Report on EP-visit of26 - 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009    !

hh
ORIGINALUL


Expert Panel Report LOS A4 / B2 & performance security

Comisarii str

411

-4 .

■ Pavat

Condurache Gheorghe, serg. str

439

4

Pavat

Dumitru Dumitru, frt. str

443

4

Pavat    (

Enache Ion, sold. str

493

4

~    —f <KSiî n

Pavat Iii si

Florescu Nicolae, serg. str

1.038

4

Pavat    *•'

învățătorului str

521

' 4

Pavat ^2

Joita str

515

4

Pavat

Lazarescu Maria str-

511

4

Pavat

Meridianului str

461

4

Pavat

Muntele Mare str

461

4

Pavat

Plaiul Foii str

631

4

Pavat

Riul Vedea str

516

4

Pavat

Ristea Ion, sold. str

440

4

Pavat

Trei Brazi int

350

4

Pavat

Trei Brazi str

408

4

Pavat

Virciorova str

124

4

Pavat

Zarnesti str

482

4

Pavat

Dealu Bistrii dru

452

4

Pavat

Alexandria sos

3.817

5

Pavat

Balan Constantin, cap. str

191

5

Pavat

Breslelor str

248

5

Pavat

București - Măgurele sos

3.938

5

Pavat

Ciorasti int

596

5

Pavat

Cocea N.D. str

1.232

5

Pavat

Dogaru Anghel str

679

5

Pavat

Ferentari pre

1.306

5

Pavat

Humulesti str

1.282

5

Pavat

Pucheni str

2.641

5

Pavat

Spiralei str

450

5

Pavat

Anul 1864 bul

1.147

6

Pavat

Eucaliptului str

89

6

Pavat

Prosperității str

403

6

Pavat

Giulesti int

111

6

Pavat

Răsadniței str

992

6

Pavat

Sabareni dru

1.629

6

Pavat

Sabareni int

196

fi

V

Pavat

Sculptorilor str

715

6

Pavat

Strigatuxilsîr

294

6

Pavat

Televiziunii str

410

6

Pavat

Caramidariei str

751

6

Pavat

| Lungime Totala CANAL 2010

/    91,3

km

ZAb

ECTIft    yu

NTA

uniri    m)l

-Co.y


EP-Report on EP-visit of 26 — 28 November 2008 Topics : LOS A4 / B2 & performance security January 2009

hh
CONFORM CU ORIGINALUL

; JURIDICA

i\ă- C.G.j^_.c Mi ' <*/'

Anexa nr. 2 - RAPORTUL COMISIEI DE EXPERTI ASUPRA AUDITULUI DE MEDIURaportul Comisiei de Exporti zAutlitui de Mediu

CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE DIN BUCUREȘTI


RAPORTUL COMISIEI DE EXPERTI

asupra

AUDITULUI DE MEDIU

Aprilie 2008


Raportul Comisiei de lîxpeixi Audirul de Mediu

INTRODUCERE


Cbmisia de Exped (CE) a fost invitata de Municipiul București (MB), de Apa Nova București (ANB) si de Autoritatea de Reglementare Tehnică, ARBAC, pentru a acorda asistenta panilor Contractului de (iortccsiutie-(CC) la soluționarea dezacordurilor născute din aplicarea Raportului asupra Auditului de Mediu.

Aceste dezacorduri au durat o perioada considerabila. CE a fost tinuta la curent cu privire la aceste dezacorduri continue si a propus sa decidă si sa-si exprime opinia asupra acestui subiect ca o soluție acceptabila pentru ambele pani.

Vizita CE a avut loc in perioada 16-19 martie 2008. Au fost tinute cateva întâlniri cu reprezentanții tuturor panilor implicate, in ședințe comune si in mod separat.

Acest raport al CE prezintă decizia CE asupra acestui subiect.

Pe parcursul vizitei CE, au fost supuse atenției CE si alte aspecte, care nu rezulta direct din Audiuil de Mediu (dar legate, desigur, de CQ, asupra carora s-au solicitat puncte de vedere ale CE.

CE prezintă intr-un raport separat opiniile provizorii asupra acestor aspecte. S-a convenit ca părțile vor continua să dezvolte aceste aspecte in cursul unei vizite următoare a CE, planificata pentru mijlocul anului 2008.

AUPITUL DE MEDIU: MASURI - DISPUTE

Asa numitul raport Haxza a fost întocmit in August 2000. In conformitate cu prevederile CC. in următoarea perioada de 2 ani au fost identificate riscuri suplimentare de mediu, iar lista cu masuri recomandate a fost extinsa in consecința.

De atunci, cateva din masurile identificate au fost executate de ANB, pana la o suma a investițiilor de aprox. 500.000 €, în cadrul tarifului existent in conformitate cu prevederile CC.

Estimările de cost pentru masurile recomandate ramase au fost actualizate în urma noilor informării disponibile. (Cateva masuri au fost eliminate din lista, de vreme ce nu mai erau relevante datorita modificării situației). Totalul estimat, actualizat, ai masurilor ramase este in jur de 135 MF.

Masurile recomandate ramase nu au fost executate datorita disputei privitoare la care Parte are obligația de a plăti pentru lucran sau daca lucrările trebuie finanțate printr-o ExTA.

Progresul ulterior al executării masurilor recomandate a fost blocat de punctele de vedere diferite cu privire la consecințele prevederilor CC in special consecințele atingerii Nivelelor de Servicii (NS). Situația a devenit mai degrabă critica deoarece autorizațiile necesare dan partea autoritarilor competente nu pot fi prelungite, decât clacă o parte din masurile în divergență sunt implementate, fapt care ar impune ANB sa întrerupă câteva operațiuni si servicii

Lista masurilor ramase in divergență, împreuna cu costurile estimate ale acestora, a reprezentat documcntul-ghid pentru vizita CE. Lista este anexata acestui raport..In cele ce urmeaza, minierele indicate se refera la aceasta lista.

CA -- Raport audă. de mediu

Aprilie 2C0S

hll3oStudiul Harza nu precizează orizontul de timp in care masurile recomandate trebuie finalizate. Urgentat si importanta riscurilor sunt diferite de la caz la caz.

In mod evident, formularea opiniei CE privind care entitate (parte) este responsabila pentru finanțare si este obligata sa asigure îndeplinirea masuri(i/lor) este ghidară dc CC.

2. Opinia CE privitor la fiecare măsura

Punctul 23: înlocuirea branșamentelor de plumb.

CE considera ca:

1.    Sunt relevante standardul pentru calitatea apei potabile, reglementările aplicabile si principiile BPI.

2.    BPI nu impune concesionarului obligații de a inlocui conductele de plumb la întâmplare. BPI arată ca, în locul unde si atunci când are loc o renovare sau o reînnoire pentru alte motive (de ex: renovări ale străzilor, ale blocurilor de apartamente etc.), se cere inlocuirea conductelor de plumb cu, spre exemplu, cele de PVC

3.    La data intram in vigoare sau anterior acesteia, nu exista nici o reglementare in vigoare care sa oblige la inlocuirea conductelor de plumb.

4.    ANB este in conformitate cu NS Al (calitatea apei potabile). Daca totuși s-ar stabili - prin verificarea testelor de calitate a apei - ca NSA1 pentru plumb (Pb) nu este atins in mod particular acolo unde exista branșamente de plumb, ar fi o obligație a ANB sa ia masuri corective pentru reducerea conținutului de Pb sub nivelul standard declarat. ARBAC a menționai ca va verifica esanrioanele și analizele de calitate privind Pb in acest sens.

5.    Recent (după data intrării in vigoare), a devenit aplicabilă in Romania o reglementare nouț, impunând ca toate branșamentele de plumb sa fie înlocuite cel mai târziu pana in 2013.

6.    Un astfel de nou standard ar fi considerat ca o “schimbare de legislație” si ar putea astfel atrage o ExTA pentru a finanța ceea ce excede masurilor BPI.

Sub rezerva punctului 4 (constatări diferite referitoare la NS Al), CE considera ca este justificata finanțarea printr-o ExTA a înlocuirii branșamentelor de plumb, peste cat ar fi cazul in cadrul BPI, cu condiția ca aceste masuri să depășească acrivitarile de baza pentru indeplinirea NS definit.

CE considera ca .ANB trebuie sa evalueze consecințele noii reglementari, sa realizeze proiecte pentru lucrările necesare, sa comunice planurile către toti cei interesați, sa estimeze si sa specifice costurile peste B.PI si NS, sa solicite o ExTA si, pe baza aprobării ExTA, sa inițieze si sa execute lucrările.

CE sugerează ca părțile sa studieze fezabilitatea accesorii de fonduri UE pentru acest lucru; fonduri nerambursabile din partea UE ar reduce valoarea ExTA


. CONFORM CU

criminalul


Raportul Comisiei de Bxperri Audind de Mediu


Punctul 24: Valve anti-retur

CE. ințelege ca acest aspect se aplica doar unui număr de branșamente/clienii specilto; aproximativ 5,000 pana la 10.000 de situații. In aceste situării clientii nu se atlă în conformi^ standardele obișnuite (internaționale) pentru acest tip de branșamente, adica Epsa valvelor anti-«țu«țQ

solicitate.


CE considera ca măsura de a avea valve anti-retur instalate este necesara pentru protejarea Sistemului si a sanatarii consumatorilor. Este obligația clenrilor relevanți ai ANB sa aiba astfel de aparat. Nu exista nici o legătură cu NS, deci CE considera ca aceasta nu este o obligație a ANB in conformitate cu CC

CE admite ca absenta valvelor anti-retur crează intr-adevar un risc considerabil. Sanaratea si siguranța multor consumatori sunt in mod serios in joc. CE ințelege ca ANB nu poate controla suficient riscurile asociate. CE solicita PMB sa ia masuri adecvate, in stransa coordonare cu ANB.

Aceste masuri pot avea ca rezultat instituirea unor reglementari mai severe adresate cliemilor relevanți pentru aceste branșamente specifice (care exphciceaza obligația finanțării de către acești clienri). Daca PMB considera ca acest lucru nu este fezabil, sau ca acest lucru nu va soluționa aceasta urgenta destul de rapid, PMB trebuie sa ia in considerare încredințarea de servicii suplimentare către ANB. ceea ce va atrage o solicitare de ExTA pentru finanțare. Ca alternativa, se poate de asemenea concepe ca PMB să finanțeze masurile din propriul buget, prin achiziție publica.

Punctul 25: Sisteme de colectare a apei uzate

25a Investigații Hidrogeologice

Un factor de- baza relevant este renunțarea la pucurile pentru captarea apei subterane. In special după Începerea operării STA Crivina, ANB a încetat toate operațiunile cu pucuri. Așadar, astazi, realizarea acestei masun este de un interes redus sau lipsită de interes pentru furnizarea Serviciilor. Prin urmare, CE considera ca realizarea de investigării hidrogeoLogice nu este o obligație a .ANB in conformitate cu CC CE considera ca nici pentru PMB aceasta nu este o obligație in conformitate cu contractul.

Un alt factor de baza este ca unu cetateni sau întreprinderi din București - care nu sunt clienti ai •ANB - preiau din pufuri de mica adâncime apa subterana pentru uz propnu. A fost raportat, iar studiul Harza menționează același lucru, că, datorita poluării, aceasta nu este o sursa demnă de încredere pentru captarea si consumul apei in siguranța. CE isi exprima in mod voluntar opinia ca autoritatea relevanta competenta din Romania trebuie sa-si asume responsabilitatea si sa investigheze in continuare acest risc pentru sanatatea umana si a mediului. PMB, ca entitate pubEca administrativa informata trebuie sa solicite aiitoritatu relevante competente sa acționeze in acest sens.

25b Extinderi canalizare: racorduri

CE considera ca CC este clar in privința acestui subiect. Clientii care doresc sa fie conectați la Sistem trebuie sa solicite un racord. Unde racordarea este -fezabila, client(ul/ii) va plăti în mod corespunzător costurile standard pentru lucrările necesare.

C£ - Raport audit de mediu

Aprilie 200f>

h'n


-A-a m n


lL¥'    ZRapotTul Comisiei de Expeni Auditul de Mediu


25c Extinderi canalizare: conducte

CE a lost informata de MB, ANB si ARBAC despre situațiile cu cave se confruntă in legătură cu aceasta măsură propusa. De asemenea, CE a întreprins o vizita pe teren la Baneasa si in apropiere de STA Roșu pentru a vedea exemple ale noilor dezvoltări urbane. CE trateaza intr-un raport separat punctele sale de vedere preliminare asupra acestui aspect. Acest raport al CE cuprinzând decizii reieritoare la auditul de mediu nu exprima o opinie asupra acestei chestiuni aflate m disputa. S-a convenit ca acest aspect va fi discutat și finalizat prin formularea unei opinii a CE in cursul viitoarei vizite a CE (planificata pentruMai/IunierlCO-Spise vedea raportul separat).

25d Cnratare colector

Acest aspect are legătură cu o situație specifica: un colector existent (diametru 800 mm, aproximativ 1000 m lungime) care, înainte de concesiune, deservea o ferma de porcine intr-o zona nedezvoltata si îndepărtata a Bucuresciului.

ANB a adaugat acest aspect la lista Harza; ca risc. de mediu este identificata necesitatea curățării acestui colector. După începerea concesiunii, in vecinătatea colectorului s-a dezvoltat o zona urbana, cu instalarea de colectoare noi pe străzile noi, care sunt conectata» la acest colector vechi existent.

ANB declara ca aceasta conducta nu a fost inclusa in lista bunurilor publice si nici nu a avut o funcțiune publica, si ca urmare ANB nu este responsabila pentru curatarea ei (pana când aceasta infrastructura nu este transferata in mod adecvat ca bun public).

Totuși, noile imobile / noii clienti sunt facturați cu tarifele aplicabile iar ANB colectează veniturile.

De vreme ce acest colector este in prezent în mod evident in uz public iar ANB are avantaj de pe urma veniturilor, CE considera ca ANB trebuie sa plateasca pentru toate NS ce au legătură cu acest bun in cadrul lardului existent. Totuși, PMB trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru dezvoltarea zonei si trebuia sa inițieze un protocol de transfer corespunzător pentru ca acest colector sa devină bun public, sa faca parte din Sistem. întrucât este evident ca acest transfer nu a avut inca loc, trebuie pregătit in termen scurt un, acord pentru transfer.

In cadrul acestui acord de transfer următoarele elemente trebuie avute în vedere, pnntre altele: evaluarea stării de întreținere a colectorului; stabilirea de masuri corespunzătoare de curatare sau reabilitare, cu costurile aferente, planificarea acestor lucrări, veniturile pe care ANB le-a obtinut si costurile de intretinere suportate pana in prezent.

25e Reabilitare canalizare - infiltrare/exfiltrare

CE a fost informata ca ANB are in funcțiune un plan de management al canalizării. Prin acest plan ANB urmărește un program de monitorizare si inspectare a stării st funcționarii canalizării. Mai mult, ANB actioneaza în mod responsabil in urma oricărui incident urgent care necesita acțiuni de remediere imediata.

CE considera ca programul de întreținere si management al ANB pentru canalizare este in conformitate cu BPI.Raportul Comisiei de Expeiti Audiiul de Mediu


Prin inspecții se evalueaza care colectoare au nevoie de atentie speciala, pentru a decide daca este necesara renovarea sau înnoirea acestora.. Unul. dintre factorii luati ui calcul este etanșeitatea Sistemului. Daca starea canalizării este sub nivelul standardelor rezonabile, este planificata reabilitarea acesteia. In cadrul acestei planificări sunt lua ți in considerare si evaluați mai rnulli factori: gravitatea defectelor identificate; funcția colectorului specific in cadrul Sistemului general; parametri de economie; factori de proximitate cum ar funcțiunea drumului; beneficii pentru mediul Înconjurător etc.. înnoirea sau renovarea canalizării va. reduce infiltrația si/sau exfiltratia.

In opinia CE, ANB trebui sa raporteze (o data pe an) PMB si AP.BAC, in urma aplicării planului Je inspecție, constatările sale, procesul de luare adeciziilor si masurile de renovare iuate ulienor.

în acest fel, masurile recomandate de Harza se vor desfășura pe patcusul unei perioade lungi de timp (probabil chiar dincolo de durata CQ, cu finanțarea ANB din tariful existent.

In prezent NS legate de canalizare sunt conforme eu prevederile C1C. Nu exista nici un indiciu ca practicile de management ale ANB privitor la sistemul de canalizare sunt insuficiente in ceea ce privește etanșeitatea. In cazul in care o autoritate competenta ar impune un ritm mai rapid al renovării canalizării decât cel conform cu aceste practici de management (BI’I), va surveni o situație noua si va trebui analizat modul de finanțate a acestui ritm mai rapid de executare a lucrărilor considerate necesare.

Punctele. 2pana la 22: a se vedea anexa, o lista cu diferite masuri, relativ “cu cost redus”

CE considera ca CC a fost conceput la momentul procedurii de licitație (ICB) in asa fel incat riscurile ce decurg din responsabilitățile legate de mediul înconjurător care să fie curpinse in tarifele ofertate sa fie limitate la o valoare de 500.000 £. Rațiunile acestui fapt au fost doua: pe de o parte sa confere tuturor oferranților condiții egale, iar pe de altă parte sa se obțină un tarif cat. mai scăzut rezonabil posibil.

Acest luciu implica faptul ca acele masuri care se afla deasupra limitei menționate in CC, de 50G.3CG €. nu se află in obligația de finanțare a ANB.

CE reafirma ca recomandările Harza nu trebuie neaparat sa fie executate imediat si in loialitatea lor. Daca (si când) se decide ca (unele) din aceste masuri trebuie realizate, Părțile pot conveni asupra procedurilor pentru servicii suplimentare si ExT.A Este subliniat in mod explicit aici ca doar CAPEX (cheltuieli de capital; investiții) trebuie incluse in ExTA. Toate OPEX (ciieltuieli de exploatare, costuri de funcționare), fie ele anterioare sau ulterioare îndeplinirii masurilor, sunt în sarcina ANB in cadrul tarifului existent.

Punctul 1: Lagunele de nămol de la Statia Arenda

In prezent nu exista lagune de nămol la Arcuda. Practica trecuta este continuata si m prezent: nămolul produs este descărcat/deversat intr-un afluent al râului Argeș. Acest lucru nu este in conformitate cu legislația romana si este împotriva reglementarilor ANAR Este foarte urgent ca aceasta practica sa fie schimbau».

Car privește obligația în sarcina ANB sau PMB, se aplica si aici același raționa merii si punct de vedere ca-si pentru punctde-2-22 de mai sus. Existaraiici. inca -un -element-pe care CE dorește sa-l supună atenuei.


Raportul Comisiei de Experti Audkul de Mediu

Acest elemnt privește faptul ca se poate concepe evitarea riscului de mediu prin introducerea altor practici de operare, care ar induce costuri OPEX considerabile,-.dar ar,necesita investiții CAPEX scăzute.

CE decide ca ANB trebuie sa prezinte o comparație a masurilor fezabile, care sa demonstreze ca soluția propusa este cea mai buna alegere, luând in caicul criteriile: economie (echilibrul C.APEX/OPEX),; mediu inconjumor (regleme’auiri, prevenirea necesara) si BPI.


CE considera ca, daca acest plan este elaborat în mod satisfăcător, soluția corecta de a avansa este finanțarea GAEEX pentru soluția aleasa printr-o ExTA

CE recomanda tuturor pârtilor relevante sa acționeze cu rapiditatea si preocuparea cuvenite pentru remedierea acestui risc de mediu.

Astfel am decis, Comisia de Experti, 10 aprilie 2008.

Dr. Dieter Fkmig

Michele Posita.no

Hans HekeLaarConcesiunea. Serviciilor de Apa si Canalizare din

Raportul Comisiei de Expcrvi Auditul <de Mediu

ANEXA:.. .. -    -

Tabel cu masurile recomandare pentru Auditul de Mediu cu ești discutate pe durata vizitei CE din martie 2008


CONFORM CU ORIGINALULNr.

Mas uri 2005

2005    !

1

Statia .Arcuda

2.4-30.078

0

Frontul de puțuri Arcuda

17.554

3

Statia de asfalt

77.262

4

Frontul de pumn Bragadiru

62.379

5

Priza Erezoaiele

4.633

6

Depozit Bujoeni

8.212

Priza & Cariera Crivina

22.946

8

Statia de tratare Roșu

71.964

9

Statia Pilot Roșu

1.856

10

Garaj Serbau Vodă

37.042

11

Frontul de puțuri Ulmi

21.946

12

Garaj Vit.an

90.544

13

Puțuri - de mica, medie si mare adâncime & izolate

70.250    i

14

Apeducte - apa potabila & nepotabila

88.570

15

Stării d.e Pompare a Apei

2.000

16

Stării de Repompare a Apei

28.624

17

Hidrofoare

53.170

18

Sistem de colectare apa uzata

65.500

19

Scatii pompare apa uzata

13.840

U20

Sistem de pompare St distnbutie apa industriala.

21.508

21

Groapa de gunoi Glina

S8.000

00

Elemente privind managementul protecției muncii & sanatatii

192.842

Subtotal (1-22)

3.470.720

25

înlocuire branșamente plumb

7.425.OCQ

24

Valve anti-retur

15.000.000

25

Sistem colectare ape uzate

94.967.500

frn&tigttii hi£bag2ah$j&

158.400

Extinderi canalizare (conducte)

50.125.000

Extinderi canalizam (racorduri)

900.000

Curatam colector - Pieticnpire Glxncai

00.000

Reabilitare canalizare

34.604.100

Total Studiu HARZA

120.863.220

Suplimentar 2002

13.710.874

TOTAL GENERAL

134.574.094
CA'âT /■>'- T- &piO3Raportul Gamisiei de Experii Auditv.l de Mediu

Subsemnata (ilara Daniela Petre, traducător autorizat cu Autorizația Nr. 5101, emisa de Ministerul fusnnc.il certific exactitatea acestei traduceri cu textul înscrisului autentic în limba engleză, care a fost vizat de nune.

07.05.2008


i!

t ! >.

CONFORM CU O^5NALUL

Anexa nr. 3    - HOTĂRÂREA CGMB NRW2009 PRIVIND

ÎNFIINȚAREA AUTORITĂȚII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)

r&QLP

Anexa nr. 4 - PROCES VERBAL DIN DATA DE 06.10.2009 PRIVIND DATORIA RADET CĂTRE S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

CNFORM CU

originalul


încheiat între:


PROCES-V DIN DATA D£ OS. 10.2009


REGIA AU | OHOMÂ OS DISTRIBUȚIE i * ENSRGtSi TERWJCE BUCUREȘTI I

REGISTRATURĂ | n    Intrare    i


Ni


1.    Dna Carmen COMAN, Director Comercial ia S.C Apa Nova București SA („ANB") cu sediul în

.    ■ - -București, str. Aristide Demetriade nr. 2,- sectorul 1, înmatriculată la Registrul comerțului cu rsî

.140/9006/1999, GIF RO 12276949,

?!

2.    Dan MAVRODIN, Director Economic la Regia Autonoma pentru Distribuția Energiei Termice („RADET"), cu sediul în București str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3, înmatriculată la Registrul comerțului cu nr. J40/195/1991, GIF RO 3612Î8,

In perioada 29,03.2009 - 05.10.2009 reprezentanți ai ANB si RADET au efectuat o verificare a plăților efectuate de RADET raportat la facturile emise de ANB cu scopul de a identifica eventualele diferente (si proveniența lor) intre soldul din evidentele contabile ale ANB si soldul din evidentele contabile ale RADET la data 30.09.2003 (anexa 1)

Reprezentanții ANB si RADET care au efectuat verificările au fost:

1)    din partea ANB, dna. Paula Visinescu,

2)    din partea RADET, dna. Cristîna Kuti

Din aceasta verificare au fost excluse facturile emise ANB, în valoare de 71 391,08lei pentru serviciile furnizate RADET ta punctul termic „Floarea Roșie" aceste facturi facand obiectul unor discuții separate intre ANB si RADET si factura in valoare de 490 297,16 lei care este in procedura de anulare.

După efectuarea verificărilor si a calculelor a rezultat o diferența (in valoare de 3 293,58îeiMritbe


soldul din evidentele contabile sie ANB (in valoare de 54 104 242,71 lei) si soldul din e^Weritei£" ' ' %

contabile ale RADET (in valoare de 54 107 536.29 lei).    / / Oum. Tî

/ i /.uSTgt’ l V / Ci s (    i'

Având in vedere rezultatul verificării ANB si RADfci au convenit ca soldul din evidentele coffțsbite'a®§ș5ȚȚu'’


ANB este cel corect, acesta reprezantand valoarea datoriei RADET către ANB la data de 301^3.2009,


adica 54 104 242,71 lei

Prezentul Proces-verbal in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte.

/,    V,- ,V

//*?    G'-\\Paula Vis; seu


Crisfina Kuti


ANEXAT


(CONFORMCU

1 ORiGINAtU'L


Comparație so5d A.NS- RADsT ia 30.05,0?

MR.CRT

NR.FACTURA

FACTURA

SOI© FACTURA

$Oi.D ANS

SOI© RA©£T 1 ANB -RAD6T

I

•»    fc.**» v « ~»0

2,10g.4S

2.W43

?,1(^.4S

X39.S5i    1,968.64!

2

A‘ *    •*

2.140', 76

2,140.76

2,140.76

8Q6S}    Î.CÎSO.asî

3

A* “■ ,>'>4 82 *

£363,38

2,363,38

2,35.3.58

236,SSi    2:2z?.3O

4’AN" - £££- “

2;3'9S.S1

2^9^51

286 .-Șl' i    1,212 OS

S^AN’a '2“t‘-s-c3r

~zi^vs6.^3 A

£06653

£066,53

23 c. 21 j    1,870.42

jU*»-    -.^AtO-';)

2A5Ș,75

2.A5&75.

-? 46î8.7S

A90{    •    2!453.„85

7țA? " n *

S£>zS3.$4

27

35135 27

43.SS7.3.21,    -■*.8701,95

&

AN"?

4,SS5S4

4.665.34

3,934.24

4,565.54

••€-71.50

ș

h

5.38

5.3-8

4-90

4.30

10

ANc..<.5>46Z*

873,12.$.C£

464.5“

454 Sl

434.95

-0.44

■11

A\AC'‘C33S67.y

35o.393.10

s.ias.j?

5,486.3?

5,486.43

-O.0S

12

Ah bc9C2 7336 s

S?l,35&t»S

î7’.7.6'

172,81

177,04

-4.4S

î?

4 \.-- -•> 3171235

X,1&1,599.31

801.61

SC1.61

301,60

0.02

14

A\ ” '”l?'i*'~ i

1,013.659.22

2.-505.50

3,"45.50

2.297.03

£308.47

£Sl AN 37:0.3525’.£

7,353,156.14

7.347.745.24

7,347745.24

7,34?.?43.£7

-0.43

is;an£?40764-ss2

7535,595.90

7516460.77

7.318/^50 ,;;7

7,916.460.64

-0.37

i?j4N:^-:ecmSs

$.203.4X5.34

8,8.79,00.3.77

6,379,003.2?

6,378.003.6?

<0.40

Î8 i

5,660.IM.71

S,.642;ă5â-S3

8,849366.55

5,649,SS£,M

-0.3S

iS1 AN --«O1054202 8

5535.537.ol

5557,514.19

5.897,514.13

5,397,514.46

«©. 2?

20 ] AN 2<x-2A25£42

6,820520,22

097564.77

G.7373^4 77

737,505.53

•0.86

21 '■ AN vl S2595S5S

?.3:94,S?6,S2

?\ 323477,2?

>32§,4 77,27

7,398,477.6}

-0. >?

î’ÎĂN?t?03,'iS :.?2

7555573.62

6.094,?4S,^

3.094,748,25

6,094.042.92

706,3«

23SAN-<-60î£5322

7527529.01

19,998.07

19.996.0?

Î3,33&.O6

C.01

24

AS k.7‘3075 t£o -    3,715.643,45

3.415.12

3415.18

832.1Q

2,524.08

25

AN?1~1SA6'<272.44

233x24

272,44

13-07

234.3?

26

AN b0 9 .164 6::J    J5.$1

238' 81

2.75.61

10.47

256.15

27|AN-V:‘C6<i6:L5 • î    305.12

261

305.11

S0.53

274,52

28jANc-Cx’064S? 16    ‘    25(104

746.24

280-04

37,55

252.49

22

AKSO? 354SÎ13    272..5S

230.46

7.72.56

25.9©

246.86

30

AM23264622?    225.7S

274.25

315.75

0.6S

325.10

31

AN=.01262702 3    b.856.06

560.36

1,551,26

S.SîS.OS

~4:©S?.93

32

7V- '1-*&44A2    -2?.90

• 27 80

•27.90

31

4N”^04:$2?£    -1,90

-1.20

-l.SO

• 1.90

34

AS&000422186    0.50

O.SG

•0.50

■□.Se

35

ÂN'52^1554239    -35,60

•38,60

-36.60

-3G.6©

31

ANBo- .45? 15 2    '    -38.30

-38.30

0^.30

-38 yO

57

: N(„, 414“.5~,    '39,5©

•32.50]    -59.50

••39.50

32

7C:îl.’J393?iî,â    205 (50

16S.-X1    -705.00

-^•05 0-~

33

ÂN&;?b£572'13    -43.40

-li. 30}    -49.40

-42.40

AC

ANS'l-7657017    -44.37

-2.9?

-44.3?

«443?

'    Al

AN5."*:037<225

-383.27

-217,77

-363 4,7

-36.1.7.7

42

C\£j1 -02700?

•4S&.1S

• 227 88

•438,18

•488.18

43jA\“\<:<2;o;.7

•33552

-235.02

-325.12

i    -235 •< 2

AAțAS41- 1C8700 3

-21349

• 213.49

-21.3.43

|    -213.49

4S;/V\3.>:‘15S€^23

•2OS.56

■203.58

•208.5.S

]    • 208.36

«SîAN^-'Ce. 2692’

273.70

■273.70

-272.7O

---j-Wo

«U*i?'? 'fcîaSSJ

•8.76

"8.7c

-S.7S

i    -3.76

52

&AR 5fj?-t6a52

•10.95

-IC. §5

-10.95

i    AS

4N5-'“'52~3*SI95C

-547

•5.47

•5.47

>    -3.47

50

8505244

7.39

•7.32

- ? .29

j    .7.38

51

AN©. $3415504

26,583.97

0.03

2,867.81

SS-SSl    1:808.35

32

■ axK7«î,

6,21!.S0

4704,82

2.108.38

\    2,108.98

53

ÂNbl3C.“7>?7~

96,309.93

GOO

13 975.00

2O.2S’.    15:954.72

54

A)fcfoi„SiaS48    I    3.236.38

713.44 J    938.34

S3S.34f    0.00

ss

».\aco: 172235    i    iî!,926,14

54.25]    94.151    79.3?

14.78

51

A»,O-;.;r;-:9fl7O    j    28,2®.W

3,075.84]    1075. S4

.{....■sAu .</0

l,53S.g2

57

AN3C9C043274    |    200,05

O.OOj    0.00

©•OS*

A\&. <,7/4904    75727 67

14,135,99!    14.235.99

2?3SA,62

13 25-^ 63

5-S

ANSv?0547«?J?    2.S-SO.3S

2.474.54|    £555.54

1742.36

-1SS.S2

Se!.-.'"SCî:',î3'?."    I    70.S75.S3

70575.37i    71 317.55

?lz31? 53

C.CC:

SljAÂ'âC-„352321    f    1..S3L2S

1.8S1.2SI    J.SÎT.Să

1.327.35

0:0©

â2î,'Nâ'4»A5£i33ZC    (    297.98

2S?.9S|    209.13

309.13 >

63|akK'-:;6£3}75    j    330.77

330 7?1    342 97

342.9?

-SA;AN-5C4'3A64>’;    |    1.387.79]    13S7.7S

1.511.7-3

l,Si 2779

4.iÂ>

SSb^lîl^-s    î    |    -5.S9

•3.39

-5.99

«)*»«?£;//'.»:    1    33,'*os.73!    O.&i

O.OG

2,231.39

.4 -.■?;: SC

ANSCrT-^-Olli    f    S/.SSc.lU    0,00

O.GO

1 £8*5 04

•1.055,04

63

A'<fC«r .772.17    !    ??.4185?|    0.00

i-1 i/vl

75O,'5o

•790.60

69

AKguivrSoâX    1    S2.S85.0m    0.00

0,00

9.22

-9,22

P#|V:A~.5S~«42    |    40.530.2U    GtC

0.00:

505.35

•505.53

Total    | S4,Î.O-7,2«.7lJ    5-3.W7.SSS.2S

Anexa nr. 5 - PROCEDURA DET PRELUARE IN EXPLOATARE SI CONCESIUNE DE CĂTRE S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. A INVESTIȚIILOR REALIZATE DE PRIMARULE DE SECTOR/PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

„(d abcfj    tfoCONFORM CU ORIGINALULPROCEDURA DE PRELUARE IN EXPLOATARE SI CONCESIUNE DE CĂTRE S.C, Apa Nova București S.A. A INVESTIȚIILOR REALIZATE DE PRIMARULE DE SECTOR / PRIMARIA

Etapa I

APÎB numești?o comișie de evaluare tehnica a investițiilor realizate de PȘ/PMB. Fiecare PS/P'MB (Investitor) numește specialiști oare vor reprezenta Investitorul in relația ții ANB.

Investitorul va depune periodic la ANB Cărțile Construcției pentru investițiile

Pentru eficientă si' operativitate, vor fi prezentate prioritar-»

» statii de pompăre ape uzate receptionate cu ■participarea ANB

*    -extinderi care au fost recepționate cu paruripareaANB

*    extinderi care au fost realizate cu consultanta ANB

*    -extinderi care îndeplinesc condițiile tehnice pentru recepția ANB ■ exținderi -care nu corespund condițiilor tehnice.

ANB va verifica documentația depusa de Investitor si va cere Completarea acesteia acolo undepătecăduh

Comisia comuna :pMB-AWȘ^ÎhvțăEițăr’ se va întruni lunar pentru analizarea -înveștitîilor-deja verificate tehnic de ANB,

I. Pentru jucrtipile c&ftfartne (cu recepție senmdta si de ANB si cu consultaritaANB):

Comisia--vă'ăChfiW^ăhWCieiâ^B.» 4ăi:4h .^fiă^ăăttte-'deMCCfKîS •fi4/âriQ2’'

in urma semnării acestor anexe, ANB preia oficial aceste investiții in -'exploatare, si .respectiv în concesiune, conform Etapei-III din Procedura. Apoi» ANB isi asuma realizarea tuturor Nivelelor de Servicii aplicabile.

Pentru fiecare investiție Fin parte ANB va primi: o copie a anexei 4a (semnata de părril/Un^^sttfoipiafAțăPăxeldr 1, 2, 3, 4b (semnate de par ti), Cartea Construcției,a {CONFORM CU |iCUzJ OFHGÎNALUL_

2. Pentru lucrările neconforme (fara recepție semnata de ANB}:

Lucrările realizate si care prezintă neconformitati tehnice, vor fi preluate in exploatare de către ANB numai in urma încheierii unui Protocol intre PMB-Inyesbtor-ANB,, care sa- stabilească modalitatea de remediere a n'econfcrmitatHor sî termenul de execuție a remedierilor, respectiv modalitățile contractuale de preluare in concesiunea ANB.

Termenii st angajamentele incluse in Protocol vor fi in responsabilitatea exclusiva a PMB, Investitorului si a ANB .

Aebstd investiții vor constitui subiect de Excluderi Admisibile pentru Nivelele de' Servicii.

CțonditiUe necesare ca aceste investiții-sa-fie transferate in concesiune sunt;

*    Neeonformitatile sa fie remediate ;

ANB sa semneze PV de recepție a lucrărilor

♦    Mafie'parcurse etapeie prevăzute de HQGMB 54/2002.

■'.feigiplnatsurea si eandWțtttțea, ANB, in    preva’ațițe de clauzele

Contractului de Concesiune.

Comisia comuna PMB^ÂNB 'va redacta Actul Aditibnal anexa la CdntraetUÎ,de Concesiune precum sî proiectul HCGMB de aprobare a Actului Adițional privind completareaconcesiuniicu investițiile transferate io exploatarea siadministrares Concesionarului, in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, cu vizaARBAC.

Investiții viitoare fn Șjpfât&tâ Public de.Ă&mantetteț cu Xjroct si Canalizare

PMBsi PS 1-6 vor face investițiice urmeaza a fi integrate in Sistemei Public de

Alimentare cu Apa si Cafializare numai cu avizul prealabil aî ANB, conform

clauzelor 10.4 si 29.8 din Contractul de Concesiune.

............ \

Șe^voț^dli^th-âe la-xWBavize tehnice siconsultantapetoataperioadaexecutiet lucrărilor.

Comisia de recepție la terinmâr^'lucrarilorva^avea 'îh/'CdțrippheBta obligatoriu .un reprezentant al Concesionarului (ANB).


■Nota : :Pmșenta.*'Prseedura » urmeaza §a fie p si PS, urmând ca ''varianta finala sa

A4rvrsAviz favorabil,

ROCHE


A tvn' [ APA NOVAj?'\

Șucijfpț» î

CONFORM CU ORIGINALUL


Anexa nr. 6

5 a) - HOTĂRÂREA CGMB NR.250/2001 CU PRIVIRE LA APROBAREA TRECERII ÎN ADMINISTRAREA REGIEI GENERALE DE APĂ BUCUREȘTI, DIN SUB ORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, A UNOR BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ DATE ÎN CONCESIONARE DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI CĂTRE S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., INCLUSE ÎN ANEXA LA HOTĂRÂREA C.G.M.B. NR.296/16.12.1999, AFERENTE ACTIVITĂȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN LOCALITATEA OTOPENI - JUDEȚUL ILFOV;

5 b) - HOTĂRÂREA CGMB NR. 331/2001 CU PRIVIRE LA APROBAREA TRECERII ÎN ADMINISTRAREA ADMINISTRAȚIEI DE AGREMENT ȘI LACURI BUCUREȘTI A UNOR BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ, DATE ÎN CONCESIONARE DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI CĂTRE S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. INCLUSE ÎN ANEXA LA HOTĂRÂREA C.G.M.B. NR.296/16.12.1999;

5 c) - HOTĂRÂREA CGMB NR. 117/2007 PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE PREDARE A REȚELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CĂTRE PATRIMONIUL ORAȘULUI VOLUNTARI.